Màster de Geofísica

Màster oficial
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Formar especialistes en el camp de la geofísica amb capacitat de treballar tant en el món professional com en el camp de la recerca, amb capacitat per a integrar-se en la universitat, laboratoris, observatoris, instituts de recerca, empreses i serveis de prospecció, i en el camp de l'enginyeria.

Temari

En acabar el màster de Geofísica, l'estudiant haurà de ser capaç de:

- Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la geofísica. Obtenir, organitzar, manipular i discutir la informació necessària per resoldre un problema en l'àmbit de la composició, estructura, i comportament de la Terra i desenvolupar les tècniques geofísiques tradicionals i més avançades utilitzades en diferents àmbits ia diverses escales de treball.
- Interpretar i presentar les dades geofísiques utilitzant les tècniques qualitatives i quantitatives apropiades, així com el programari i la resolució de problemes numèrics basats tant en tècniques computacionals com analítiques i d'habilitats de computació i d'anàlisi en tot el rang dels mètodes geofísics més rellevant .
- Satisfer les demandes més exigents d'empreses d'exploració de recursos naturals i de gestió del medi geològic i risc geològic, així com de caracterització geofísica del terreny i aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts.
- Comprendre els fonaments matemàtics, físics i geològics rellevants per a la geofísica i identificar els processos dinàmics dominants en diferents problemes geodinàmics, així com identificar les escales temporals i espacials adequades en cada cas.
- Demostrar una comprensió de conjunt de teories i interpretació de dades geofísiques en tots els rangs d'aplicació, incloent l'exploració geofísica, la Terra sòlida i les tècniques geofísiques d'investigació més avançades.
- Visió crítica dels contextos apropiats d'utilització de les diferents tècniques geofísiques, conèixer les diferents tècniques de càlcul per anàlisi, interpretació i presentació de les dades geofísiques en cada rang d'aplicació i saber realitzar una campanya de camps de les tècniques geofísiques a utilitzar.
- Conèixer els models actuals que descriuen l'interior de la Terra i tenir una visió crítica dels seus punts forts i febles, saber valorar una aproximació multidisciplinària als problemes de les ciències de la Terra.
- Demostrar originalitat en l'aplicació del seu coneixement, així com tenir un coneixement pràctic de com utilitzar les tècniques ben establertes per crear i interpretar el coneixement en el camp de la geofísica.

Destinataris

Altres titulacions: els graduats en Geofísica o Geociències, enginyers geofísics poden accedir al màster amb un tracte preferent. L'òrgan d'admissió estudiarà si convé fer algun mòdul d'anivellament o no.

Idiomes en els quals s'imparteix

català, castellà i anglès

Durada

60 - 120 variable en funció del tipus d'estudis previs

Lloc on s'imparteix el curs

Interuniversitari
Màster de Geofísica
Facultat de Geologia (UB)
Campus i seus: Facultat de Geologia (UB)
Facultad de Geología (UB)
Martí i Franquès, s/n 08028 Barcelona
Cursos més populars
X