Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Gerontologia Social

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Comunicar objectius clars i realistes pel que fa als aspectes socials del pacient geriàtric i la seva salut, facilitant el seu compliment.

 • Identificar àrees de conflicte real o potencial en pacients geriàtrics, prevenir-les i conèixer les estratègies necessàries per afrontar-les.

 • Organitzar reunions planificades de l'equip multidisciplinari que atén el pacient geriàtric, fomentant la comunicació i participació de tots els membres de l'equip, facilitant un clima de discussió adequat i operatiu

 • Afavorir la comunicació dels components de l'equip interdisciplinari amb el pacient geriàtric i la seva família, informant dels objectius i del pla de cures establerts, perquè participin en el mateix.

 • Saber realitzar una valoració geriàtrica social per tal de pautar els objectius i requeriments del pacient en l'àmbit psicosocial.

 • Mantenir i restaurar la capacitat funcional i aconseguir la major independència del pacient geriàtric en les AVD, potenciant l'autocura i la tornada al domicili en cas d'avis institucionalitzats.

 • Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació, analitzant fenòmens relacionats amb la gerontologia social amb perspectiva científica, intervenint sobre l'estat psicosocial del subjecte.

 • Formar en habilitats de gestió i direcció de Serveis Comunitaris i de Centres de programes i serveis adreçats a la gent gran.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: El treballador social en l'àmbit gerontològic
 • Buscant una definició de vellesa.
 • Concepte de gerontologia social.
 • Demografia de l'envelliment.
 • Envellir. Actitud davant l'envelliment.
 • Relacions socials.
 • Imatge social.
 • Persones d'edat avançada i relacions interpersonals.
 • Persones d'edat avançada i centres residencials.
 • Persones d'edat avançada, mort i religió.
 • Valoració gerontològica.
 • Legislació bàsica en l'àmbit gerontològic.
 • Serveis socials i la política social en l'àmbit gerontològic.
 • Recursos econòmics.
 • Recursos materials, tècnics i de serveis.
 • Recursos humans.
 • Què és un treballador social. Definició i funcions.
 • Àmbits d'actuació.
 • Treball social i persones d'edat avançada. Actuacions des dels diferents serveis per a gent gran.
 • El treball multidisciplinari en centres gerontològics.
Mòdul II: Animació sociocultural per a gent gran
 • Nocions generals sobre envelliment i vellesa.
 • Les persones grans a Espanya. Indicadors.
 • El procés de l'envelliment.
 • Aspectes psicosocials de la vellesa.
 • Política social per als més grans i marc legislatiu.
 • Animació sociocultural en les persones grans.
 • Programes adreçats a la gent gran.
 • Activitats d'animació sociocultural.
 • Planificació, programació i organització d'activitats turístiques.
Mòdul III: Cures sociosanitaris en el pacient geriàtric
 • Aspectes generals de la geriatria.
 • Funcions i protocols d'infermeria.
 • Higiene i neteja del pacient geriàtric constants vitals.
 • Mobilització del malalt geriàtric.
 • Cures generals d'úlceres i embenats dietes.
 • Alimentació enteral i parenteral.
 • Característiques generals del pacient geriàtric.
 • Alteracions neurològiques en el pacient geriàtric.
 • Pacient nefrourològic.
 • Pacient quirúrgic.
 • Medicina pal·liativa en fase terminal.
 • Pacient respiratori.
 • Pacient cardiològic.
 • Diabetis.
 • Pacient traumatològic.
 • Pacient amb problemes digestius: valoració i cures.
 • Ancià psiquiàtric.
 • Atenció domiciliària.
 • Nivells assistencials en geriatria.
 • Consideracions sanitàries en l'ús farmacològic.
 • Primers auxilis.
 • Pacient moribund. Actitud davant l'entorn del pacient
 • Exitus.
 • Bioètica i legislació.
 • Guia d'ús i ordenació de la història clínica.
Mòdul IV: Actuació rehabilitadora al pacient geriàtric
 • Nocions generals sobre rehabilitació geriàtrica.
 • Valoració integral de l'ancià.
 • Classificació dels ancians.
 • Nivells assistencials en geriatria.
 • Característiques generals de la malaltia en l'ancià i la seva presentació atípica.
 • Aparell locomotor en l'ancià: afectacions reumatològiques.
 • Higiene postural de la columna vertebral.
 • Trastorns del moviment i de la marxa.
 • El tremolor en el pacient geriàtric.
 • Immobilisme en l'ancià.
 • Úlceres per pressió: prevenció i cura.
 • Caigudes en l'ancià.
 • Incontinència urinària de l'ancià.
 • Tractament rehabilitador en la malaltia d'Alzheimer.
 • Esport a la tercera edat.
 • Psicologia a la tercera edat.
Mòdul V: Cuidar els que cuiden. Què i com fer-ho
 • L'envelliment i les seves implicacions per a la cura.
 • Trastorns de la vellesa. La malaltia d'Alzheimer.
 • Sobre els cuidadors.
 • Preparant-se per a la cura.
 • Conseqüències de la cura en la vida del cuidador.
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (I).
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (II).
 • Com ajudar els cuidadors. La importància del suport psicològic formal.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
• 360 Test
• 55 Supòsits Pràctics (oberts)
 
Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format llibre + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual de Formación Alcalá.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Aprendre a proporcionar cures a la gent gran amb múltiples i complexes patologies, ja que presenten necessitats sanitàries, socials i funcionals diferents a les persones joves.

 • Millorar el procés sanitari i els resultats en les intervencions socials en pacients ancians.

 • Planificar un abordatge interdisciplinari centrat en la intervenció social en el pacient geriàtric per disminuir la prevalença de malalties i reduir la severitat dels símptomes en pacients majors hospitalitzats.

 • Millorar el sistema sanitari i l'educació al cuidador. L'atenció interdisciplinar millora la comunicació entre els diferents professionals, amb el pacient i el cuidador, disminueix la utilització de serveis i amb això el cost sociosanitari. En ancians fràgils hospitalitzats s'ha vist que té un efecte positiu i persistent sobre el cuidador, disminuint la càrrega i millorant la qualitat de vida.

 • Promoure la formació del personal sociosanitari per a la pràctica interdisciplinària per a atenció al pacient geriàtric.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sociosanitari en les intervencions en la salut geriàtrica en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius a la salut geriàtrica en l'entorn sociosanitari i assistencial, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polític, cultural, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre gerontologia social i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquesta disciplina.Titulació obtinguda

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses per la Universidad de San Jorge.

Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Residències de gent gran
Professionals que vulguin especialitzar-se en temes d'adults grans.
Professionals que actuïn com assessors o consultors en temes de gestió econòmica, arquitectònics o legals de centres de la Tercera Edat.
Personal de serveis socials comunitaris.
Avaluador clínic dels processos d'envelliment.
Treballadors en Centres Residencials a diferents nivells.
Col·laboradors d'Associacions de majors (Alzheimer, etc.)
Docent d'Aules de Tercera Edat.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Gerontologia Social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Gerontologia Social