Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Gerontologia Social

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Comunicar objectius clars i realistes pel que fa als aspectes socials del pacient geriàtric i la seva salut, facilitant el seu compliment.

 • Identificar àrees de conflicte real o potencial en pacients geriàtrics, prevenir-les i conèixer les estratègies necessàries per afrontar-les.

 • Organitzar reunions planificades de l'equip multidisciplinari que atén el pacient geriàtric, fomentant la comunicació i participació de tots els membres de l'equip, facilitant un clima de discussió adequat i operatiu

 • Afavorir la comunicació dels components de l'equip interdisciplinari amb el pacient geriàtric i la seva família, informant dels objectius i del pla de cures establerts, perquè participin en el mateix.

 • Saber realitzar una valoració geriàtrica social per tal de pautar els objectius i requeriments del pacient en l'àmbit psicosocial.

 • Mantenir i restaurar la capacitat funcional i aconseguir la major independència del pacient geriàtric en les AVD, potenciant l'autocura i la tornada al domicili en cas d'avis institucionalitzats.

 • Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació, analitzant fenòmens relacionats amb la gerontologia social amb perspectiva científica, intervenint sobre l'estat psicosocial del subjecte.

 • Formar en habilitats de gestió i direcció de Serveis Comunitaris i de Centres de programes i serveis adreçats a la gent gran.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: El treballador social en l'àmbit gerontològic
 • Buscant una definició de vellesa.
 • Concepte de gerontologia social.
 • Demografia de l'envelliment.
 • Envellir. Actitud davant l'envelliment.
 • Relacions socials.
 • Imatge social.
 • Persones d'edat avançada i relacions interpersonals.
 • Persones d'edat avançada i centres residencials.
 • Persones d'edat avançada, mort i religió.
 • Valoració gerontològica.
 • Legislació bàsica en l'àmbit gerontològic.
 • Serveis socials i la política social en l'àmbit gerontològic.
 • Recursos econòmics.
 • Recursos materials, tècnics i de serveis.
 • Recursos humans.
 • Què és un treballador social. Definició i funcions.
 • Àmbits d'actuació.
 • Treball social i persones d'edat avançada. Actuacions des dels diferents serveis per a gent gran.
 • El treball multidisciplinari en centres gerontològics.
Mòdul II: Animació sociocultural per a gent gran
 • Nocions generals sobre envelliment i vellesa.
 • Les persones grans a Espanya. Indicadors.
 • El procés de l'envelliment.
 • Aspectes psicosocials de la vellesa.
 • Política social per als més grans i marc legislatiu.
 • Animació sociocultural en les persones grans.
 • Programes adreçats a la gent gran.
 • Activitats d'animació sociocultural.
 • Planificació, programació i organització d'activitats turístiques.
Mòdul III: Cures sociosanitaris en el pacient geriàtric
 • Aspectes generals de la geriatria.
 • Funcions i protocols d'infermeria.
 • Higiene i neteja del pacient geriàtric constants vitals.
 • Mobilització del malalt geriàtric.
 • Cures generals d'úlceres i embenats dietes.
 • Alimentació enteral i parenteral.
 • Característiques generals del pacient geriàtric.
 • Alteracions neurològiques en el pacient geriàtric.
 • Pacient nefrourològic.
 • Pacient quirúrgic.
 • Medicina pal·liativa en fase terminal.
 • Pacient respiratori.
 • Pacient cardiològic.
 • Diabetis.
 • Pacient traumatològic.
 • Pacient amb problemes digestius: valoració i cures.
 • Ancià psiquiàtric.
 • Atenció domiciliària.
 • Nivells assistencials en geriatria.
 • Consideracions sanitàries en l'ús farmacològic.
 • Primers auxilis.
 • Pacient moribund. Actitud davant l'entorn del pacient
 • Exitus.
 • Bioètica i legislació.
 • Guia d'ús i ordenació de la història clínica.
Mòdul IV: Actuació rehabilitadora al pacient geriàtric
 • Nocions generals sobre rehabilitació geriàtrica.
 • Valoració integral de l'ancià.
 • Classificació dels ancians.
 • Nivells assistencials en geriatria.
 • Característiques generals de la malaltia en l'ancià i la seva presentació atípica.
 • Aparell locomotor en l'ancià: afectacions reumatològiques.
 • Higiene postural de la columna vertebral.
 • Trastorns del moviment i de la marxa.
 • El tremolor en el pacient geriàtric.
 • Immobilisme en l'ancià.
 • Úlceres per pressió: prevenció i cura.
 • Caigudes en l'ancià.
 • Incontinència urinària de l'ancià.
 • Tractament rehabilitador en la malaltia d'Alzheimer.
 • Esport a la tercera edat.
 • Psicologia a la tercera edat.
Mòdul V: Cuidar els que cuiden. Què i com fer-ho
 • L'envelliment i les seves implicacions per a la cura.
 • Trastorns de la vellesa. La malaltia d'Alzheimer.
 • Sobre els cuidadors.
 • Preparant-se per a la cura.
 • Conseqüències de la cura en la vida del cuidador.
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (I).
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (II).
 • Com ajudar els cuidadors. La importància del suport psicològic formal.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
• 360 Test
• 55 Supòsits Pràctics (oberts)
 
Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format llibre + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual de Formación Alcalá.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Aprendre a proporcionar cures a la gent gran amb múltiples i complexes patologies, ja que presenten necessitats sanitàries, socials i funcionals diferents a les persones joves.

 • Millorar el procés sanitari i els resultats en les intervencions socials en pacients ancians.

 • Planificar un abordatge interdisciplinari centrat en la intervenció social en el pacient geriàtric per disminuir la prevalença de malalties i reduir la severitat dels símptomes en pacients majors hospitalitzats.

 • Millorar el sistema sanitari i l'educació al cuidador. L'atenció interdisciplinar millora la comunicació entre els diferents professionals, amb el pacient i el cuidador, disminueix la utilització de serveis i amb això el cost sociosanitari. En ancians fràgils hospitalitzats s'ha vist que té un efecte positiu i persistent sobre el cuidador, disminuint la càrrega i millorant la qualitat de vida.

 • Promoure la formació del personal sociosanitari per a la pràctica interdisciplinària per a atenció al pacient geriàtric.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sociosanitari en les intervencions en la salut geriàtrica en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius a la salut geriàtrica en l'entorn sociosanitari i assistencial, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polític, cultural, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre gerontologia social i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquesta disciplina.Titulació obtinguda

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses per la Universidad de San Jorge.

Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Residències de gent gran
Professionals que vulguin especialitzar-se en temes d'adults grans.
Professionals que actuïn com assessors o consultors en temes de gestió econòmica, arquitectònics o legals de centres de la Tercera Edat.
Personal de serveis socials comunitaris.
Avaluador clínic dels processos d'envelliment.
Treballadors en Centres Residencials a diferents nivells.
Col·laboradors d'Associacions de majors (Alzheimer, etc.)
Docent d'Aules de Tercera Edat.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Gerontologia Social

També et recomanem aquests cursos

Màster en Gerontologia Social