Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster Interuniversitari en Pedagogia Musical de 0 a 12 anys

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster oficial
Presencial
1 Anys
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

El Màster Universitari en Pedagogia Musical 0-12 s'adreça a mestres d'educació infantil i primària, educadors socials, músics, i altres professionals que vulguin professionalitzar-se en el camp de la pedagogia musical en diferents àmbits i contextos, per capacitar-los en la necessària renovació pedagògica en el camp de la música, ja sigui en entorns de la primera infància com a les escoles d'educació infantil i primària, com en contextos socials, artístics i institucionals diferents, capacitant-los per crear situacions musicals i artístiques favorables per al creixement de les persones, per investigar i aprendre des de la pràctica reflexiva i per esdevenir un mestre de música efectiu i positiu, capaç d'arribar a tots i capaç d'enfrontar- se a les noves situacions.Concretament, es pretén formar professionals amb capacitat per a:  •     Promoure l'experiència musical en tots els seus vessants amb una formació musical i pedagògica adequada.


  •     Liderar i gestionar eficaçment propostes holístiques en què l'experiència artística tingui un paper preponderant.


  •     Utilitzar la tecnologia al servei de la qualitat artística.


  •     Investigar i innovar a partir de la pràctica reflexiva amb rigor i creativitat.Veure més

Temari del curs

MÒDUL 1: Música i comunicació ( 15 ECTS ) obligatòria 1r semestre

1.1 La veu: consciència, expressió i comunicació (5 ECTS ). Professorat: Maria Lluïsa Abram, Dra. Rita Ferrer, Eva Martínez, Glòria Prats. Universitat Ramon Llull

1.2 La interacció instrumental com a construcció d'una conversa musical (5 ECTS ). Professorat: Lluís Solé, Antoni Miralpeix. Universitat de Vic

1.3 1.3 Pràctiques inclusives en educació musical (5 ECTS ). Professorat: Lluís Solé, Dr. Robert Ruiz, Àngels Torras. Universitat de Vic

MÒDUL 2: Entorn a la didàctica musical ( 10 ECTS ) obligatòria 1r i 2n semestre

2.1 Evolució i renovació dels llenguatges estètics i musicals: la música i la seva audició en el continuum espai - temporal (5 ECTS ). Professorat: Dr. Joan de la Creu Godoy, Lluís Solé. Universitat de Girona

2.2 Exploració i investigació del moviment (5 ECTS ). Professorat: Mercè Carrera, Dra. Reina Capdevila . Universitat Ramon Llull

MÒDUL 3: Innovació i creativitat ( 15 ECTS ) obligatòria 2n semestre

3.1 Creació musical (5 ECTS ). Professorat: Dr. Miquel Alsina, Antoni Miralpeix. Universitat de Girona

3.2 Competències digitals musicals (5 ECTS ). Professorat: Antoni Miralpeix, Dr. Miquel Àngel Prats, Enric Guaus. Universitat Ramon Llull

3.3 Integració de les arts (5 ECTS ). Professorat: Dra. Reina Capdevila, Dra. Susana Pérez, Dra. Núria Batlle. Universitat Ramon Llull

MÒDUL 4 : Eines i recursos per a la formació musical (5 ECTS ) optativa 1r semestre

4.1 Aprenentatge, avaluació i desenvolupament curricular musical (5 ECTS ). Professorat: Dr. Joan de la Creu, Dra. Rita Ferrer, Dr. Miquel Alsina. Universitat de Girona

4.2 Llenguatge i anàlisi musical (5 ECTS ). Professorat: Dra. Rita Ferrer, Antoni Miralpeix. Universitat de Girona

MÒDUL 5: Treball final de Màster ( 9 ECTS ) obligatòria 1r i 2n semestre

5.1 Metodologia de recerca en educació musical (3 ECTS ). Professorat: Dr. Antoni Tort, Dr. Joan de la Creu, Dr. Miquel Alsina, Dr. Robert Ruiz. Universitat de Vic

5.2 Treball final de màster, elaboració i defensa final de màster (6 ECTS ). Professorat: Dra. Reina Capdevila, Dr. Joan de la Creu. Universitat Ramon Llull, Universitat de Girona i Universitat de Vic

MÒDUL 6: Pràcticum (6 ECTS ) 1r i 2n semestre

6 . Pràctiques en un centre escolar o servei educatiu (6 ECTS ). Professorat: Dr. Joan de la Creu, Dra. Rita Ferrer, Mercè Carrera, Dr. Antoni Tort. Universitat Ramon Llull, Universitat de Girona i Universitat de Vic

Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà

Horari/Torn

Tarda.

Objetius

L'objectiu final del Màster Universitari en Pedagogia Musical 0-12 és oferir una formació sòlida en pedagogia musical des del vessant creatiu, multidisciplinària i inclusiva a partir de professionals capaços de liderar projectes artístics i musicals de qualitat amb un profund coneixement en l'àmbit de la educació musical.


Concretament, es pretén formar professionals amb capacitat per a:


Promoure l'experiència musical en tots els seus vessants amb una formació musical i pedagògica adequada.
Liderar i gestionar eficaçment propostes holístiques en què l'experiència artística tingui un paper preponderant.
Utilitzar la tecnologia al servei de la qualitat artística.
Investigar i innovar a partir de la pràctica reflexiva amb rigor i creativitat.

Perspectives laborals

Mestres d'educació musical en escoles d'infantil i primària.
Professionals en pedagogia musical en escoles de música.
Educador d'activitats musicals.
Assessoria musical i pedagògica en centres de recursos, centres culturals i educatius, auditoris i teatres.
Institucions d'investigació i projectes de recerca en educació musical.
Centres i institucions relacionats amb la promoció i la gestió d'activitats musicals.

Preu

El preu del crèdit el curs 2014-15: 112 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Interuniversitari en Pedagogia Musical de 0 a 12 anys

Màster Interuniversitari en Pedagogia Musical de 0 a 12 anys