Màster interuniversitari en Psicologia de l'educació

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Els canvis socials, econòmics, culturals i tecnològics experimentats en el transcurs de les últimes dècades per totes les societats desenvolupades han fet aparèixer nous escenaris i contextos educatius, i amb ells nous espais i col·lectius en la investigació i la intervenció psicoeducativa. Així, cada vegada són més nombrosos els investigadors i professionals de la psicologia que investiguen i intervenen també en escenaris educatius aliens als tradicionals de la família i l'educació escolar i que treballen amb col·lectius que ja no són exclusivament els de nens i joves.

El Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació MIPE– s'imparteix des del curs 2006-07. Fruit d'una iniciativa conjunta de quatre universitats de Catalunya —Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon Llull—, el MIPE és un títol oficial de postgrau i té la menció de International Master ‘s Programme (IMP) atorgada per la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris.

El MIPE té dos itineraris formatius, un professionalitzador i un altre acadèmic i d'investigació, que es concreten en les especialitats d'Intervenció Psicoeducativa i Investigació Psicoeducativa, respectivament. Ambdues especialitats condueixen, una vegada cursades i superades les matèries corresponents, a l'obtenció del títol oficial de Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació.

El MIPE està a més vinculat al Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l'Educació –DIPE– a través de l'especialitat d'Investigació Psicoeducativa.

Temari

Les dues especialitats que conformen l'oferta formativa del MIPE s'articulen entorn de quatre tipus de matèries i assignatures: matèries i assignatures obligatòries, comunes i d'especialitat, matèries i assignatures optatives, pràctiques externes o d'investigació i treball de finalització del màster.

Per obtenir el títol de Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació, els estudiants han d'aprovar un mínim de 90 crèdits de matèries i assignatures del Pla d'Estudis d'acord amb la següent distribució:
  •     30 crèdits corresponents a les matèries i assignatures obligatòries comunes i d'especialitat;
  •     36 crèdits corresponents a matèries i assignatures optatives;
  •     14 crèdits corresponents a pràctiques externes o d'investigació;
  •     10 crèdits corresponents al treball final del màster.

A més, entre els 36 crèdits corresponents a les matèries i assignatures optatives,
  •     un mínim de 12 han de triar-se entre les impartides per la Universitat de Barcelona,
  •     un mínim de 12 crèdits han de triar-se entre les impartides per dues de les altres tres universitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon Llull.

Els crèdits de les assignatures de nivell que hagin de cursar, si escau, els estudiants admesos al MIPE versaran sobre continguts relatius a processos psicològics bàsics, psicologia de l'aprenentatge humà, psicologia del desenvolupament, psicologia de l'educació i metodologia de la investigació psicològica i educativa, corresponents a assignatures de la titulació oficial de Grau de Psicologia. La Comissió de Coordinació del MIPE establirà en cada cas el contingut concret d'aquests crèdits atenent als coneixements previs dels estudiants i a l'organització dels estudis de Grau de Psicologia en la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

D'acord amb la normativa vigent, els estudiants poden cursar entre un mínim de 20 i un màxim de 60 crèdits cada curs acadèmic. Conseqüentment, i tenint en compte que el pla d'estudis del MIPE estableix l'obligatorietat de cursar 90 crèdits, el període mínim necessari per completar els estudis és de tres semestres.

Totes les assignatures s'ofereixen únicament en un semestre de cada curs acadèmic, amb l'única excepció de les pràctiques professionals externes, les pràctiques d'investigació i les tutories del treball de finalització de màster que s'ofereixen en els dos semestres.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per gestionar coneixement i informació avançada sobre investigació i intervenció psicoeducativas en contextos i escenaris educatius diversos. Capacitat per dur a terme reflexions i anàlisis en psicologia de l?educació utilitzant coneixement especialitzat, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual. Capacitats relacionades amb l?ús de metodologies, procediments i instruments d?investigació psicològica i educativa. Capacitats relacionades amb l?ús funcional dels coneixements adquirits per al disseny de situacions, activitats i intervencions educatives. Capacitats comunicatives i lingüístiques implicades en l?activitat científica i professional de la psicologia de l?educació. Capacitats relacionades amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats acadèmiques i professionals de la psicologia de l?educació. Capacitats personals i interpersonals per al treball en grups altament especialitzats i competi

Requisits

Per accedir al MIPE es requereix estar en possessió d?un títol de grau, de llicenciatura o el seu equivalent en:
Psicologia Pedagogia Formació del professorat Ciències de l?Educació Educació Social Psicopedagogia Lingüística Sociologia Antropologia social i cultural Comunicació audiovisual Equivalents (prèvia valoració de l?expedient acadèmic dels candidats/as)
La Comissió de coordinació del MIPE encarregada del procés d?admissió de l?alumnat, prèvia anàlisi i valoració dels expedients dels candidats, identificarà als quals no acreditin íntegrament la formació específica en psicologia i en educació requerida per a l?ingrés i podrà exigir-los, amb la finalitat de garantir al màxim el seu aprofitament al programa, la realització de fins a 30 crèdits de nivell complementaris als establerts per a l?obtenció del títol.

Objectius

El Màster Oficial Interuniversitari de Psicologia de l?Educació ofereix dues especialitats associades a dos perfils formatius diferents:
Especialitat d?Intervenció Psicoeducativa. Perfil professional, amb capacitat per planificar i dur a terme actuacions psicoeducativas amb un alt grau d?especialització, en situacions individuals, de grup i institucionals, així com per intervenir en persones al llarg del cicle vital. Especialitat d?Investigació Psicoeducativa. Perfil investigador i acadèmic, amb capacitat per generar coneixement científic de qualitat, realitzar i analitzar críticament investigacions altament especialitzades, i per crear, analitzar i difondre informació i desenvolupar formació qualificada en psicologia de l?educació.
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X