Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

La seguretat informàtica s'ha convertit en una de les principals preocupacions per a qualsevol organització: d'una banda l'ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) és cada vegada més extens, amb la qual cosa els actius a protegir i les vulnerabilitats augmenten; i per altra banda els ciberatacs són més freqüents i complexos, arribant a tenir conseqüències devastadores com la revelació d'informació confidencial o la usurpació financera. En aquest context, disposar de professionals especialitzats en ciberseguretat es fa imprescindible.

Amb l'objectiu de donar solució a la demanda d'especialistes en ciberseguretat, el 2011 va néixer el Màster universitari en Seguretat TIC per la UOC, la UAB, i la URV (MISTIC). Des de llavors, més de 350 professionals de la seguretat s'han titulat amb nosaltres.

El Màster interuniversitari en seguretat de les TIC és un màster oficial que segueix el model educatiu en línia propi de la UOC. Al llarg del programa, l'estudiant adquireix coneixements teòrics i pràctics, per la qual cosa -després de completar el programa- és capaç de dissenyar estratègies que puguin garantir la seguretat i privacitat dels recursos informàtics, implantar polítiques que salvaguardin els actius empresarials, i desenvolupar i desplegar solucions de ciberseguretat en entorns reals. I tot això basant-se en els estàndards i aspectes ètico-legals que regeixen la seguretat informàtica.

els nostres estudiants es poden especialitzar en diferents vessants de la seguretat TIC: des de les especialitats més tècniques de ciberseguretat i programació, fins a l'especialitat de gestió de la seguretat. També oferim continguts en recerca per a aquells estudiants interessats en fer un doctorat un cop acabat el màster.

Actualment el MISTIC és un dels màsters de referència en temes de seguretat informàtica a l'Estat Espanyol, amb més de 200 alumnes nous cada any. És un màster internacional, ja que compte amb estudiants procedents de tota Espanya i d'altres països, com Colòmbia, Equador o Mèxic.

Competències:

Competències específiques del màster

 • Capacitat per analitzar les tècniques d'explotació de vulnerabilitats d'una xarxa i els punts febles d'un sistema.

 • Capacitat per identificar, avaluar i gestionar els principals riscos d'un domini informàtic, tant tecnològics com procedents de l'enginyeria social.

 • Capacitat per utilitzar tècniques i contramesures bàsiques de seguretat per a la prevenció d'atacs derivats de l'enginyeria social.

 • Capacitat per a realitzar, presentar i defensar davant un tribunal interuniversitari, un exercici original realitzat individualment consistent en un projecte integral de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de naturalesa professional o de recerca en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.

 • Capacitat per aplicar el marc jurídic que afecta la gestió de la seguretat de sistemes informàtics, tenint en compte la legislació relativa a la propietat intel·lectual, el comerç electrònic, la signatura electrònica i la protecció de dades de caràcter personal.

 • Posseir i comprendre coneixements de les estructures normalitzadores, avaluadores, certificadores, i les normes corresponents que regulen els àmbits de la seguretat.

 • Posseir i comprendre coneixements de les arquitectures més importants d'AAA (Authentication, Authorization, Accounting), així com sistemes de federació d'identitats i d'autenticació única (SSO-Single Sign On).

 • Capacitat per identificar les vulnerabilitats de privacitat dels sistemes (especialment en aplicacions web) i capacitat per protegir-los.

 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.


Competències transversals


 • Capacitat d'anàlisi i síntesi de la seguretat d'un sistema.

 • Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals en l'entorn de les TIC.

 • Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

 • Capacitat d'aprenentatge autònom consultant informació.

 • Capacitat per seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per a resoldre problemes en entorns nous.

 • Coneixement d'eines i tendències tecnològiques del mercat de la seguretat informàtica.

 • Ús de l'anglès com a llengua vehicular en l'àmbit tecnològic.


Competències bàsiques


 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judici.

 • Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.


Coneixements previs:

Complements de formació


Graduats, enginyers, enginyers tècnics en Enginyeria Informàtica, Titulats de l'àrea d'Enginyeria (graduats, enginyers, enginyers tècnics, llicenciats, diplomats) en especialitats vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions (per exemple, Telecomunicacions):

No han de cursar complements de formació.

Graduats i llicenciats en Matemàtiques, Física i Estadística i enginyers superiors (Electrònica, Industrial, Materials, Aeronàutica, Camins, Mines, Química, Naval, Geodesia, etc.).

Han de cursar les dues assignatures següents (12 ECTS):

Crèdits ECTS     Assignatures

6 Xarxes i aplicacions internet

6 Disseny i programació orientada a l'objectes

Enginyers tècnics en especialitats no vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions (per exemple, enginyeries tècniques industrials)  i diplomats en l'àrea de ciències formals (per exemple estadística).

Enginyers tècnics en especialitats no vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions (per exemple, enginyeries tècniques industrials)  i diplomats en l'àrea de ciències formals (per exemple estadística):

Han de cursar les cinc assignatures següents (30 ECTS):

Crèdits ECTS    Assignatures

6 Xarxes i aplicacions internet

6 Disseny i programació orientada a l'objecte

6 Criptografia

6 Administració de xarxes i sistemes operatius

6 Seguretat en xarxes de computadors

Documentació

En cas de complir els requisits acadèmics, consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


Requisits acadèmics d'accés al màster:

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:

- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:

Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:

1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.

 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 

2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree

Quina documentació cal presentar? 

 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 

 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 

- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:

1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:

 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.


Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:

Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.

Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:

a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,

b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i

c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.

Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:

 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.

 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.

 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.


Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.

2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.

L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.

L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol

L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
Veure més

Temari del curs

Per a completar el Màster universitari de Seguretat de les TIC, l'estudiant ha de cursar 4 matèries  obligatòries, 5 matèries optatives i el Treball final de màster, de 9 ECTS.
El màster ofereix la possibilitat d'intensificar el perfil professional de l'estudiant cursant una de les tres especialitats següents:
 • Seguretat en xarxes i sistemes
 • Seguretat en serveis i aplicacions
 • Gestió i auditoria de la seguretat informàtica
Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 21
Optatives 30
Treball final de màster 9
Total 60

Assignatures:
Obligatòries - Crèdits
 • Legislació i regulació 6
 • Vulnerabilitats de seguretat 6
 • Identitat digital 6
 • Seminaris en empresa, Seminaris de recerca 3
 • Treball final de màster 9
Obligatòries d'especialitat - Crèdits
Especialitat de Seguretat en xarxes i sistemes
 • Seguretat en xarxes 6
 • Seguretat en sistemes operatius 6
 • Seguretat en bases de dades 6
Especialitat de Seguretat en serveis i aplicacions
 • Comerç electrònic 6
 • Programació de codi segur 6
 • Biometria 6
Especialitat de Gestió i auditoria de la seguretat informàtica
 • Sistemes de gestió de la seguretat 6
 • Auditoria tècnica 6
 • Anàlisi forense 6
Optatives - Crèdits
 • Tècniques de marcatge de la informació 6
 • Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació 6
 • Criptografia avançada 6
 • Metodologies de recerca 6
 • Tècniques de recerca 6
L'oferta d'assignatures optatives per a cada estudiant inclou, a més de l'assignatura indicada, les matèries que formen part de les especialitats no triades per l'estudiant.

Complements de formació:
No han de cursar complements de formació els graduats, enginyers o enginyers tècnics en Enginyeria Informàtica ni els titulats en l'àrea d'enginyeria (graduats, enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o diplomats) en especialitats vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions (per exemple, Telecomunicacions).
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de cursar els complements formatius obligatoris següents:
 
Els graduats en l'àrea de ciències, en les especialitats de Matemàtiques, Física o Estadística i els graduats en enginyeries no vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions han de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS obligatoris.
 
Els diplomats en l'àrea de ciències i els enginyers tècnics de carreres no vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions han de cursar fins a un màxim de 30 crèdits ECTS obligatoris.
 
Els estudiants que no provinguin de cap de les formacions anteriors han de cursar fins a un màxim de 60 crèdits ECTS obligatoris.
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, s'ofereix la possibilitat de cursar complements formatius a tots els estudiants que ho necessitin. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Fonaments de programació
 • Pràctiques de programació
 • Disseny i programació orientada a objectes
 • Lògica
 • Àlgebra
 • Grafs i complexitat
 • Fonaments de computadors
 • Xarxes i aplicacions d'internet
 • Criptografia
 • Estructura de computadors
 • Sistemes operatius
 • Administració de xarxes i sistemes operatius
 • Ús de bases de dades
 • Seguretat en xarxes de computadors
 • Sistemes distribuïts
 • Fonaments de sistemes d'informació
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per a l'obtenció del títol.
Veure més

Destinataris

El màster interuniversitari de Seguretat de les tecnologies de la informació i les comunicacions va adreçat especialment a enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o graduats en l'Àrea de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

També hi poden accedir, cursant complements de formació previs,  titulats de les àrees d'Enginyeria i Arquitectura i de la branca de Ciències en les àrees de Matemàtiques, Física o Estadística.Perfils d'ingrés recomanats:

El perfil d'ingrés recomanat dels estudiants del màster universitari són titulats en:

 • Enginyeria Informàtica (graduats, enginyers o enginyers tècnics)

 • Titulats en l'àrea d'enginyeria i arquitectura (graduats, enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o diplomats) en especialitats vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions. Per exemple, Telecomunicacions o MultimèdiaVeure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents d'estudis de:

 • Enginyeria Informàtica (graduats, enginyers o enginyers tècnics)

 • Titulats en l'àrea d'enginyeria i arquitectura (graduats, enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o diplomats) en especialitats vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions


Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de cursar des d'un mínim de 12 crèdits ECTS de complements formatius fins a un màxim de 60.

La superació dels complements de formació és un requisit necessari per a la consecució del títol.

En cas que es consideri que l'estudiant no pot assolir el perfil d'ingrés al màster universitari amb una formació complementària de 60 crèdits, no se l'admetrà en el programa.Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici de curs: Febrer 2020.

Objetius

El Màster en Seguretat de les TIC (MISTIC) té com a objectiu la formació d'especialistes en seguretat informàtica capaços de  satisfer, amb un alt nivell de competència i coneixements, la gran demanda de professionals que hi ha actualment en aquest àmbit.

Amb aquest objectiu principal, aquest primer màster en línia permet obtenir, a més d'uns coneixements comuns, una formació especialitzada en els perfils professionals i de recerca més sol·licitats actualment per empreses, organitzacions públiques i universitats de tot el món.

Titulació obtinguda

El Màster interuniversitari de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.

Perspectives laborals

Els graduats estan preparats per a llocs de treball nacionals i internacionals en la indústria i l'acadèmia, amb responsabilitats d'expert, llocs d'R+D, de recerca i càrrecs directius.
Perfils professionals:
Director de sistemes informàtics, Consultor de seguretat de sistemes de la informació, Enginyer de comunicació de veu i dades, Administrador de xarxes i sistemes, Administrador de bases de dades, Auditors tècnics de seguretat, Cap de projectes de seguretat TIC, Expert en el desenvolupament d'aplicacions i serveis web segurs, Especialista en sistemes de registre web i control d'accés, Consultor de projectes d'administració electrònica, Consultor de comerç i banca electrònica, Especialista en serveis de confidencialitat i anonimat, Consultor de seguretat / expert en normatives, Implantador de sistemes de gestió de la seguretat de la informació, Auditor de seguretat de sistemes d'informació.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV) (UOC)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari de seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV) (UOC)