Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Intervenció i Acció Social

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització d'aquest màster proporciona les següents competències professionals:

 • Utilitzar els conceptes teòrics i el coneixement de les cures com a base per a la presa de decisions en la pràctica d'Urgències, Emergències i Transport Sanitari.

 • Capacitat d'anàlisi i de reflexió crítica i convenientment argumentada de les relacions interpersonals, reconeixent, comprenent i respectant la diversitat i la multiculturalitat.

 • Capacitat per prendre decisions fonamentades en l'anàlisi i l'avaluació prèvia de les situacions i el seu context, que respectin les necessitats i les sensibilitats de les parts.

 • Capacitat de comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diferents contextos, mostrant una especial sensibilitat per l'ús d'un llenguatge i una terminologia adequats.

 • Capacitat per a negociar, fent ús dels principis i les estratègies negociadores més apropiades per a cada context i situació.

 • Capacitat per coordinar i guiar de manera efectiva equips interdisciplinaris i, arribat el cas, multiculturals, amb la finalitat de contribuir, a través de la col·laboració, a la resolució del conflicte existent i al seu prevenció.

 • Capacitat per detectar deficiències en el propi coneixement i habilitats o capacitats i superar-les mitjançant la reflexió crítica, la recerca de la informació necessària o l'elecció de la millor estratègia per suplir aquesta mancança, sense posar en perill el procés de gestió i resolució del conflicte i generant, si cal, noves idees i metodologies alternatives (creativitat i innovació).

 • Capacitat per actuar, en tot moment, de manera ètica.

 • Capacitat per articular i gestionar les tecnologies de la informació i la comunicació amb l'objectiu de ser aplicades i de crear valor en la resolució de conflictes.

 • Capacitat per analitzar els aspectes crítics dels conflictes entre persones.

 • Capacitat per conèixer en profunditat i saber aplicar els mètodes específics i distintius per a la resolució de conflictes en l'àmbit personal i familiar.

 • Capacitat per organitzar i conduir un procés de mediació familiar o educatiu.

 • Capacitat per aplicar estratègies de transformació de conflictes i de resolució pacífica d'aquests atenent les especials característiques que presenten els entorns familiars i educatius.

 • Capacitat per conèixer i actualitzar permanentment les fonts, els conceptes i els termes jurídics bàsics per a la resolució de conflictes en l'àmbit personal i familiar (mediació i arbitratge).

 • L'avaluació d'aquestes competències es durà a terme mitjançant resolució de test de resposta alternativa, test de resposta múltiple, resolució de casos pràctics clínics i problemes, desenvolupament de quadres comparatius, projecte d'investigació i recerca d'informació amb la major evidència científica possible.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Activitats, programació, habilitats i coordinació del voluntariat del s. XXI
 • Introducció.
 • Marc normatiu. Internacional: unió europea- carta europea voluntariat.
 • Voluntariat social: antecedents.
 • El voluntariat en els centres de serveis socials.
 • Concepte voluntariat social.
 • Sector d'intervenció social.
 • Principals organitzacions no governamentals.
 • Paper del treballador social en el voluntariat.
Mòdul II: La immigració
 • Realitat de la població migrant a Espanya
 • Acollir amb responsabilitat
 • El sistema educatiu davant del fenomen de la immigració
 • L'exclusió social
 • La concentració escolar
 • Objectius de l'educació
 • Models educatius.
 • El paradigma de la interculturalitat
 • La LOGSE enfront de la interculturalitat
 • L'equip docent
 • política educativa
 • L'ensenyament compensatòria a Espanya
 • Bases de l'educació intercultural
 • Acollida i adaptació a l'entorn escolar
 • Propostes relacionades amb l'aprenentatge i la diversitat cultural: aprenentatge, èxit escolar i diversitat cultural
 • Dret al treball i immigració
 • El mercat de treball a Espanya
 • El mercat de treball immigrant a Espanya
 • Efectes en l'economia espanyola del treball immigrant
 • Aportació de solucions al fenomen del treball immigrant a Espanya
 • Marc legislatiu de l'atenció sanitària
 • Impacte en l'atenció primària de salut
 • Actuació mèdica davant l'immigrant
 • Multidisciplinarietat de qualitat en l'abordatge
 • Comunicació entre el metge-pacient immigrant
 • Model d'infermeria transcultural
 • Síndrome d'Ulisses
 • Models de coordinació per afrontar el fenomen migratori
 • Polítiques no discriminatòries
 • Polítiques espanyoles i europea en matèria d'immigració
 • Reflexions i propostes de cara al futur horitzó de la immigració
 Mòdul III: L'ajuda a domicili. Formació continuada professional
 • Canvis sociològics de les últimes dècades en la societat espanyola
 • Història i evolució de l'ajuda a domicili
 • Marc legal del servei d'ajuda a domicili
 • Conceptes bàsics de serveis socials
 • Les necessitats socials
 • recursos socials
 • Planificació en la intervenció social, presentació de projectes
 • Els serveis socials comunitaris i el pla concertat per al desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis socials
 • Servei d'ajuda a domicili: descripció i models administratius
 • actuacions bàsiques
 • El voluntariat en el programa d'ajuda a domicili
 • Servei de teleassistència domiciliària
 • Relacions i diferències de l'ajuda a domicili en l'entorn urbà i rural
 • Elements d'identificació de barreres. Ajudes tècniques i adaptatives de la llar
 • Equips d'intervenció i la seva coordinació
 • Professionals que composen l'equip interdisciplinari d'ajuda a domicili. funcions
 • El pla de treball individual-familiar i la seva avaluació
 • Perfil professional de l'auxiliar d'ajuda a domicili
 • Primers auxilis. Introducció i justificació
 • Consideracions sanitàries en l'ús farmacològic
 • Nutrició, dietètica i alimentació per grups d'edat i població
 • Sistemes d'informació i registre de l'auxiliar d'ajuda a domicili
 • Ètica per als auxiliars d'ajuda a domicili
 • Envelliment i malaltia
 • Problemàtiques sanitàries comunes en persones grans: úlceres de decúbit, accidents, immobilitat i incontinència urinària
 • mobilització terapèutica
 • Factors de risc i necessitats psicosocials en les persones grans
 • Funcions de l'auxiliar d'ajuda a domicili amb la gent gran
 • Atenció especial a malalts senils i d'Alzheimer
 • Les famílies multiproblemàtiques
 • Intervenció amb famílies multiproblemàtiques
 • Auxiliars d'ajuda a domicili i menors amb especials necessitats d'atenció
 • Violència domèstica i / o maltractament infantil
 • Actuació de l'auxiliar d'ajuda a domicili davant de situacions de violència domèstica
 • Necessitats psicosocials del pacient amb VIH / SIDA
 • Particularitats i funcions específiques de l'auxiliar d'ajuda a domicili en l'atenció a malalts de VIH / SIDA
 • Malalties mentals
 • El malalt mental a nivell psicosocial
 • Funcions de l'auxiliar davant intervencions amb malalts mentals
 • Atenció sociosanitària al malalt terminal
 • Funcions de l'auxiliar d'ajuda a domicili amb malalts terminals
 • Actuacions sociosanitàries específiques per a discapacitats físics
 • Actuacions sociosanitàries per a discapacitats psíquics
 • Actuacions sociosanitàries amb discapacitats sensorials
 • Recursos socials
Mòdul IV: Maneig del malalt terminal en el seu domicili
 • Necessitats i problemes del malalt terminal
 • Principals necessitats i problemes del cuidador del malalt terminal
 • Algunes reflexions sobre la malaltia terminal i les Cures Pal·liatives
 • Hauria d'haver equips de suport per les Cures Pal·liatives a El domicili?
 • ¿Hospital o domicili?
 • Quins objectius es poden aconseguir amb els pacients terminals?
 • La visita domiciliària: la base de tot
 • Imaginar totes les formes possibles d'ajudar al malalt
 • L'actitud del professional: el secret està en el com
 • El suport a la família: ¿quimera o reali¬dad?
 • ¿Informar o conspirar?
 • El professional en la fase tuació preagònica i en l'agonia
 • El professional davant la mort i el dol
 • El dolor
 • El restrenyiment
 • Problemes a la boca
 • la dispnea
 • Nàusees i vòmits
 • L'insomni
 • Anorèxia i caquèxia
 • L'estat d'ànim
 • Hi ha urgències en Cures Pal·liatives al domicili?
 • L'alternativa: la via subcutània
 • El control en l'agonia
Mòdul V: Enfocament multidisciplinari sobre el discapacitat
 •  Una perspectiva des de les teories socials
 • Qualitat de vida
 • Imatge social de la discapacitat
 • La normalització com a fita social
 • Les organitzacions benèfiques tradicionals
 • La valoració i classificació de les minusvalideses a Espanya
 • Legislació bàsica
 • Referències bibliogràfiques
 • Des del marc de la psicologia
 • La discapacitat
 • Concepte de deficiència mental
 • Les persones amb disfuncions o dèficits motors
 • La paràlisi cerebral
 • L'espina bífida
 • Miopaties o distròfies musculars progressives
 • Dèficits sensorials: la deficiència visual i la deficiència auditiva
 • La intervenció psicoeducativa: inclusió de nens amb discapacitat a l'escola
 • Animació sociocultural
 • Història clínica en rehabilitació
 • Tractament del pacient immobilitzat
 • Rehabilitació de les afeccions del sistema nerviós central
 • Rehabilitació en l'artrosi
 • Rehabilitació en l'artritis reumatoide
 • Cura dels malalts terminals
 • Rehabilitació en psiquiatria
 • Demències
 • La fisioteràpia en la discapacitat
 Mòdul VI: Cuidar els que cuiden. Què i com fer-ho
 • L'envelliment i les seves implicacions per a la cura.
 • Trastorns de la vellesa. La malaltia d'Alzheimer.
 • Sobre els cuidadors.
 • Preparant-se per a la cura.
 • Conseqüències de la cura en la vida del cuidador.
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (I).
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (II).
 • Com ajudar els cuidadors. La impor¬tancia del suport psicològic formal.
Mòdul VII: Actualització en drogodependències. Anàlisi històrica, social i sanitari
 • Conceptes bàsics
 • Classificacions de drogues
 • Alcohol
 • Tabac
 • Barbitúrics
 • Tranquil·litzants
 • Heroïna
 • Cocaïna
 • Opiacis
 • Drogues al·lucinògenes
 • Cànnabis
 • dissolvents volàtils
 • Drogues de nou disseny
 • Èxtasi
 • Fase d'acollida
 • Fase de desintoxicació
 • Fase de deshabituació
 • Comunitats terapèutiques
 • Fase d'incorporació social
 • Prevenció de drogodependents
 • Marc legal
 • Centres provincials de drogodependències.
 • Programa Ciutats sense Drogues
 • Creu Roja
 • Programa de Creu Roja per drogodependències
 • Voluntariat social de Creu Roja
 • Drogodependents en institucions penitenciàries

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
• 300 Test
• 69 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.500 hores i 60 ECTS.
Durada: 8 mesos mínim i 16 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Accedir a informació i coneixements i saber gestionar, en relació amb el desenvolupament dels conflictes contemporanis així com la recerca de solucions específiques i de desenvolupament de programes d'intervenció.

 • Especialitzar-se en el treball terapèutic, preventiu, psicoeducatiu o psicosocial amb parelles i famílies des de l'enfocament sistèmic, amb especial èmfasi en l'entrenament pràctic i adquisició de destreses d'intervenció.

 • Aportar a l'alumne eines conceptuals i pràctiques per a l'avaluació i intervenció familiar en una àmplia gamma de problemàtiques i de contextos

 • .Conèixer La importància del caràcter integral dels conflictes, les seves diferents aproximacions, anàlisis i capacitats d'intervenció.

 • Adquirir habilitats d'intervenció en crisis personals, conflictes interpersonals i els conflictes socials i col·lectius.

 • Adoptar un nou model de pensament des del qual desenvolupar estratègies de canvi per a individus, parelles, famílies i altres sistemes relacionals.

 • Adquirir eines per dur a terme avaluacions, diagnòstics i intervencions des del model sistèmic, així com per realitzar programes preventius o psicoeducatius.

 • Conèixer les aportacions de les principals escoles de teràpia familiar sistèmica de cara a l'avaluació i tractament de pacients amb diferents problemàtiques psicològiques, relacionals o psicosocials.

 • Realitzar un treball personal en el qual els alumnes coneguin i ampliïn els seus recursos personals, millorin les seves destreses de comunicació, adquireixin noves destreses d'intervenció i madurin en la comprensió de si mateixos.Titulació obtinguda

Titulació de Màster en Intervenció i Acció Social.

Títol acreditat a nivell europeu.
Títol postil·lat pel conveni de la Haia (opcional).

Els diplomes són emesos únicament per les Universitats certificadores de les activitats formatives sense referència a cap altra entitat, empresa o similar.

Preu

1.995 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Intervenció i Acció Social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Intervenció i Acció Social