Màster en Investigació Industrial Biotecnològica

Descripció

Màster presencial a Barcelona d'Investigació Industrial Biotecnològica.
.

Temari

Projecte de R + D + I (1.250 h pràctiques)
Mitjançant una metodologia educativa basada en "aprendre a través de la investigació" els estudiants s'implicaran en una àrea temàtica d'investigació de IUCT integrant-se en un equip multidisciplinari d'investigació de nous productes i processos per a la indústria química, farmacèutica i biotecnològica. L'alumne desenvolupa la seva activitat investigadora en un entorn de qualitat ISO 9001: 2008 i GMP / GLP aconseguint adquirir capacitats i habilitats fonamentals per a un professional de la investigació:
 •     Capacitat de planificació, execució i avaluació d'un pla de recerca
 •     Creativitat en la generació d'idees i solució de problemes
 •     Capacitat de gestió de la informació científica i tecnològica
 •     Capacitat d'utilització d'equips i instruments especialitzats no convencionals
 •     Desenvolupament d'habilitats de comunicació científica
 •     Capacitat de gestió dels aspectes de prevenció de riscos en el laboratori

La realització del projecte d'I + D inclou sessions tutorials, recerca al laboratori amb les més noves tecnologies, documentació, presentació oral dels resultats de la investigació i elaboració d'un informe tècnic del projecte i defensa davant d'un tribunal d'avaluació.
 
Sessions teòriques (280 h)
Aquest bloc presenta un format clàssic d'aprenentatge en el qual es combinen classes presencials a l'aula que permeten adquirir una sòlida base en el procés d'investigació i desenvolupament biotecnològic.
 •     La biotecnologia: història, bioètica i legislació
 •     Gestió de Projectes d'Investigació
 •     Patents i la Protecció Intel·lectual
 •     genòmica Aplicada
 •     proteòmica Aplicada
 •     processos biotecnològics
 •     La qualitat dels productes biotecnològics
 •     Bioinformàtica

 
Trainings especialitzats (200 hores pràctiques)
Els coneixements més especialitzats que constituiexen una formació de suport per a la correcta execució del treball al laboratori es transmeten mitjançant seminaris i sessions de demostració de curta durada. Aquestes sessions es troben programades al llarg tot el període de formació i inclouen:
Els coneixements adquirits en aquests 3 blocs proporcionen als alumnes un elevat nivell de competències professionals per a les indústries químiques i farmacèutiques, permetent desenvolupar un currículum altament competitiu.
 •     Instrumentació analítica cromatogràfica
 •     Equips de planta pilot
 •     bioreactors
 •     Disseny i optimització d'experiments
 •     Treball en entorns de qualitat (ISO 9001, GLP)
 •     Documentació de patents

Destinataris

Aquest màster s'adreça fonamentalment a químics, biòlegs, bioquímics, biotecnòlegs i farmacèutics.

Durada

Addicionalment si els alumnes ho desitgen poden realitzar 400h. més de pràctiques en empresa o centre de recerca. Final: desembre de 2017.

Objectius

Els coneixements adquirits en els tres blocs en què es divideix aquest màster, proporcionen als alumnes un elevat nivell de competències professionals, que els serviran per a la seva inserció en empreses de caràcter biotecnològic permetent desenvolupar un currículum altament competitiu.

Titulació obtinguda

La valoració del Màster es realitzarà a finals de desembre, mitjançant una presentació oral davant d'un tribunal i el lliurament d'una memòria del treball desenvolupat en els blocs 1 i 3. El títol del màster es lliurarà al finalitzar el màster. Si l'alumne decideix realitzar pràctiques en empresa, el títol se li lliurarà al finalitzar les mateixes, que hauran de ser iniciades abans de la següent convocatòria. Aquestes pràctiques en ser optatives les buscarà el propi alumne / a.

Promocions

Inclou el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h), a realitzar de manera voluntària. Consultar dates i horaris.

Professorat

Coordinador del màster: Dr. Rafael Montilla (Director del Departament de Biotecnologia Farmacèutica i de Serveis de Qualitat i Seguretat de IUCT).

Horari

De dilluns a divendres en funció dels mòduls de formació, a consultar amb el tutor.
Màster en Investigació Industrial Biotecnològica
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X