EUNCET Business School

Màster Management Pressupostari

EUNCET Business School

Màster
Presencial
325 Hores
  • Terrassa (Barcelona)

Descripció

Una de les figures clau en la gestió de l'empresa actual és la de l'anomenat "controller" o responsable del Control de Gestió, és a dir, la figura encarregada de supervisar el compliment de les directrius emanades de l'Alta Direcció mitjançant la verificació dels resultats obtinguts i el seu ajust o desajust als objectius establerts i les metes pressupostades.Controlar i, si escau, dissenyar el sistema d'informació comptable-financera de l'empresa, implica determinar quina informació es vol obtenir de cada àmbit de l'empresa i això requereix conèixer l'empresa des d'una perspectiva integral.Per això, el Màster en Management Pressupostari s'inicia amb el mòdul del Programa de Postgrau en Desenvolupament Directiu (PDD) que, partint d'un nivell zero, és a dir, sense necessitat de coneixements previs en gestió empresarial, proporciona a l'alumne el coneixement de les diferents àrees de gestió de l'empresa o, com es coneix en l'argot del "controller", els diferents centres de responsabilitat.Conèixer de primera mà, a més de la d'Administració i Finances, les àrees de Màrqueting, Gestió Comercial, Producció, Logística i Recursos Humans, així com la Direcció Estratègica, és a dir, per què i com es defineixen els objectius empresarials, permet conèixer així mateix de primera mà el què, el perquè i el per a què de la informació que es necessita i es genera en cadascuna de les àrees funcionals, així com la seva operativa, qüestió imprescindible per a un correcte exercici del Control de Gestió.En aquest sentit, el segon dels mòduls del Màster, el Programa de Postgrau en Control de Gestió (PCG) desenvolupa i posa en pràctica de forma molt directa les funcions que emanen de les responsabilitats bàsiques del "controller".

Veure més

Temari del curs

Desenvolupament Directiu (PDD):

ASSIGNATURA: Entorn jurídic i mercantil de l'empresa
Professor: Carlos Gambero Castro
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
- Distingir els tipus societaris bàsics existents en l'actualitat i decidir el més idoni per a un projecte empresarial.
- Gestionar el funcionament dels òrgans de govern de les societats mercantils, principalment els d'Administració i Junta de Socis.
- Prendre decisions sobre les diferents operacions societàries que afecten al capital social.
- Interpretar els conceptes bàsics de la responsabilitat dels administradors.
- Prendre decisions sobre els aspectes contractuals bàsics del dret mercantil.
- Diferenciar i seleccionar els sistemes de cobrament i pagament més idonis d'entre els usuals.
- Manejar els conceptes fiscals bàsics de les operacions societàries, els contractes mercantils i els contractes laborals.

ASSIGNATURA: Finances per a directius i control de gestió
Professor: Daniel Benito Sánchez
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
- Interpretar i analitzar balanços i comptes d'explotació.
- Complir amb les obligacions mercantils relatives als Comptes Anuals.
- Realitzar anàlisis patrimonial i econòmic de l'empresa i diagnosticar, en conseqüència, la seva situació econòmica i financera.
- Elaborar pressupostos generals: comptes d'explotació previsionals, pressupostos de tresoreria i balanços previsionals.
- Identificar el tipus d'informació necessària per a sol·licitar el finançament més adequat de les entitats financeres tant pel que fa a projectes d'inversió com per a la cobertura de necessitats de tresoreria.
- Prendre decisions en base a l'anàlisi de costos rellevants i de costos directes.

ASSIGNATURA: Direcció estratègica
Professor: Oscar Coduras Martínez
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
- Analitzar i diagnosticar la competitivitat de l'empresa i la seva vulnerabilitat davant l'evolució de l'entorn.
- Planificar, organitzar, decidir i controlar els aspectes econòmics i socials d'una organització i de les seves relacions amb els seus grups d'interès.
- Analitzar l'entorn competitiu de la seva organització i prendre decisions per al desenvolupament de l'empresa en base als diferents tipus d'estratègia competitiva.
- Analitzar i tractar problemes de competitivitat.
- Elaborar i desplegar un pla estratègic.
- Implantar un sistema de direcció per objectius i un sistema de control mitjançant Quadre de Comandament Integral.

ASSIGNATURA: Màrqueting, gestió comercial i noves tendències dels mercats
Professor: Xavier Canadell López
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
- Aprofitar les oportunitats que el mercat ofereix en cada moment, mitjançant l'adequat anàlisi i diagnòstic de la situació competitiva de l'empresa.
- Decidir l'estratègia més idònia a emprar en cada moment d'acord a l'evolució de les circumstàncies del mercat i l'entorn.
- Dissenyar, planificar, implementar i controlar les accions de màrqueting mix derivades de l'estratègia funcional prèviament definida.
- Aprofitar les oportunitats que ofereixen les noves tendències del màrqueting.
- Dissenyar, implementar i controlar el programa d'acció comercial més eficaç, actuant sobre les variables que determinen el rendiment de la força de vendes.

ASSIGNATURA: Business Game
Professor: Jordi Albareda Bosch
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
- Prendre decisions des de la integració de les diferents àrees de l'empresa i sota una visió holística de la mateixa.
- Prendre decisions basades en l'anàlisi i el diagnòstic dels mercats i la competència.
- Dirigir la seva àrea / empresa des de la perspectiva permanent de la competència.
- Reaccionar amb immediatesa davant els canvis de l'entorn i de la competència.
- Identificar les variables clau del negoci i la seva implicació en l'estratègia a llarg termini de la mateixa.
- Elaborar una estratègia basada en les capacitats de l'empresa, la previsió de l'entorn, els mercats i la competència.
- Aplicar els principis de la Planificació Estratègica a llarg termini.
- Atendre a l'evolució de les principals variables economicofinanceres de l'empresa i considerar-les en la presa de decisions.
- Aplicar els conceptes financers a l'empresa per aconseguir una estructura saludable i la màxima rendibilitat de la mateixa.
- Rendibilitzar les inversions en el curt, mitjà i llarg termini.
- Treballar en un equip de persones en una situació d'alta exigència i dificultat, amb poc temps.

ASSIGNATURA: Operacions i SCM
Professor: Manel Rajadell Carreras
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
- Elaborar un pla d'operacions en el context d'un Pla d'Empresa.
- Conèixer els criteris, tècniques i metodologies per a una gestió eficient de les operacions, des d'una perspectiva generalista de Direcció d'Empresa, incidint en les disciplines que les componen com són la logística, la qualitat i de forma molt especial la producció.

ASSIGNATURA: Organització i Gestió dels Recursos Humans
Professora: Maite Rico Escofet
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
- Gestionar el seu equip humà, generant el valor afegit que aporta cada funció al desenvolupament d'aquest.
- Utilitzar les eines establertes per a l'anàlisi, la descripció i la valoració dels llocs de treball del seu àmbit.
- Utilitzar els instruments de selecció de personal on sigui necessari que intervinguin, donant suport a l'àrea de gestió de persones.
- Realitzar les avaluacions del rendiment del seu equip per potenciar punts forts i febles i poder desenvolupar-los.
- Detectar les necessitats formatives del seu equip així com implementar la formació, el coaching, mentoring i els plans de carrera.
- Capacitar al seu equip actuant com a líder-coach.
- Utilitzar les eines de la comunicació interna aconseguint una major cohesió dels equips i un millor clima organitzacional.
- Analitzar l'equitat salarial entre els llocs del seu equip i afavorir la motivació amb els diferents elements del paquet retributiu.

ASSIGNATURA: Pla de Negoci
Professor: Oscar Coduras Martínez
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
- Buscar, identificar i analitzar la viabilitat d'idees de negoci en un entorn concret.
- Buscar i processar informació vinculada a l'anàlisi de viabilitat d'idees de negoci.
- Elaborar en l'ordre seqüencial correcte un pla d'empresa i diagnosticar en base als resultats del mateix la viabilitat de les idees de negoci.
- Aplicar els fonaments i les tècniques de l'Economia de l'Empresa en un projecte empresarial.
- Ajustar el desenvolupament de les idees de negoci al marc econòmic, social i legal de la creació d'empreses.
- Presentar i defensar davant accionistes i inversors un pla d'empresa.

Control de Gestió (PCG):

ASSIGNATURA: Els estats econòmic-financers i la seva interpretació
Professor: Joan Jorba Ribas
- El Nou Pla General de Comptabilitat i les CC.AA.
- Marc conceptual del NPGC: principis comptables, i criteris de valoració.
- El cicle comptable complet.
- El patrimoni de l'empresa: balanç de situació.
- El compte de pèrdues i guanys.
- L'Estat de canvis en el patrimoni net.
- L'Estat de fluxos d'efectiu: Cash Flow econòmic i financer.
- Memòria, informe de gestió i informe d'auditoria de comptes.
- Manipulacions comptables i maquillatge de comptes.
- Introducció i enllaç de la comptabilitat financera i la comptabilitat interna. Conceptes bàsics per a l'adequat seguiment del postgrau.

ASSIGNATURA: Anàlisi d'estats financers, diagnòstic i mesures correctores
Professor: Daniel Benito Sánchez
- Anàlisi patrimonial dels estats financers / comptes anuals: solvència i liquiditat, rotacions i cicle de negoci, endeutament i esquema de fonts i llocs de treball.
- Anàlisi econòmica dels estats financers / comptes anuals: creixement, marges operatius, altres ingressos i gestos, punt d'equilibri i identificació dels keypoints del negoci.
- Els estats financers des del punt de vista de la propietat de l'empresa: rendibilitat, rendiment i palanquejament.
- Elaboració d'informes financers per a tercers: A qui va dirigit ?, contingut, nivell de profunditat assolit, i conclusions rellevants a assenyalar.

ASSIGNATURA: Anàlisi i presa de decisions de costos i resultats
Professor: Joan Jorba Ribas
- Marc d'actuació del sistema de costos: concepte i objectius, funcions productives de l'empresa, esquema comptable bàsic, i definicions, relacions i conceptes clau.
- Classificació dels costos.
- Sistemes d'imputació de costos i la seva relació amb el compte de resultats analític: sistemes de costos complets, sistemes de costos parcials, i estructura, elaboració i anàlisi del compte de resultats.
- Els costos en l'empresa de serveis, en l'empresa comercial i en l'empresa industrial.
- Estructura i càlcul del cost dels productes i / o Serveis: l'escandall del cost unitari, criteris de repartiment dels costos directes i indirectes, i tractament de minves i hores improductives.
- La relació cost-volum-benefici: definició, càlcul, anàlisi i limitacions.
- Disseny del sistema de costos i anàlisi del procés de negoci.
- Les seccions homogènies com a eina de càlcul i control: tipus de seccions, repartiment primari i secundari, estadística de costos, i prestacions recíproques.
- Sistemes d'acumulació de costos: ordres de treball i costos per processos, quadre de repartiment i quadre matricial, i producció semi elaborada: Unitats equivalents.
- Costos conjunts i producció heterogènia.
- Dades rellevants per a la presa de decisions: el marge de contribució
- Com prendre decisions en el curt termini davant de diferents situacions ?: benefici diferencial i cost d'oportunitat, eliminar o mantenir productes o serveis, comandes especials, subcontractar o fabricar, i vendre o processar.

ASSIGNATURA: Control de resultats i anàlisi de desviacions
Professor: Armand Bover de Soto
- Introducció als costos estàndard: concepte i característiques, components del cost estàndard (factors de cost, estàndard tècnic, estàndard econòmic), i avantatges i tipus de costos estàndard.
- Càlculs dels diferents tipus de desviacions (tècnica o de rendiment, econòmica o de preus, d'activitat, de pressupost, etc.). La importància de l'anàlisi de les desviacions i el seu impacte en el compte de resultats de l'empresa.
- On són habitualment els "estafes comptables" als Estats Financers d'una empresa? i la seva forma de detectar-los.
- Punt mort o llindar de la rendibilitat: introducció i concepte, formes de calcular el punt mort (en unitats físiques i unitats monetàries), punt mort en una sola línia de negoci, i punt mort en una empresa amb diverses línies de negoci i marge de seguretat.
- Introducció a l'anàlisi de la variació del marge brut: anàlisi de la variació en vendes, i de la variació en el cost de les vendes, i desglossament de l'anàlisi de vendes i del cost de vendes en tres apartats; Efecte quantitat, efecte preu o efecte cost i efecte mix.
- Discussió en classe d'un cas de "Business Game" per comentar aspectes del control intern d'una empresa (tant en l'àmbit financer com en l'àmbit comercial).

ASSIGNATURA: Estratègia empresarial i control de gestió
Professor: Pol SantandreuGràcia
- Estratègia i management: definició d'estratègia, anàlisi de l'entorn, el sector, i les cinc forces de Porter.
- Creació de valor: avantatge competitiu, cadena de valor i DAFO.
- Blue Ocean Strategy: avantatge competitiu versus blue Ocean Strategy, i la corba de valor.
- EVA (Economic Value Added): models tradicionals de mesura del valor creat, el Benefici Econòmic, i l'EVA.
- Models de negoci: parts rellevants d'un model de negoci, generació de models de negoci, i mètode Canvas.
- Creació de negocis.

ASSIGNATURA: Indicadors de control de gestió
Professor: Antonio Robreño Canaleta
- Conceptes previs.
- Valoració d'empreses.
- Indicadors de control de gestió: MVA, EVA, CVA, CFROI.
- Cas final.

ASSIGNATURA: Quadre de comandament integral i Balanç Scorecard
Professor: Pol Santandreu Gràcia
- Les mesures financeres de Control de Gestió: la piràmide de ràtios, i limitació dels resultats.
- Definició de mapes estratègics: vessants del mapa estratègic, establir relacions causa-efecte, i interpretació de resultats.
- El Balanced Scorecard: objectius, definició de paràmetres, interpretació de resultats, i feedback i revisió.

Treball Final de Màster:
El treball de fi de màster consisteix en l'elaboració d'un projecte de negoci, preferentment individual i centrat en l'empresa de l'estudiant.

L'estudiant presentarà una proposta de projecte que serà valorada per la Comissió de Treballs Fi de Màster de l'Euncet. Després de ser validada se li assignarà un tutor que l'assessorarà i realitzarà el seguiment del projecte fins a la seva presentació.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Competències genèriques ? Capacitat analítica. ? Capacitat per adaptar-se a noves situacions. ? Capacitat autocrítica en relació al negoci, identificant tant els seus punts forts com les seves àrees de millora. ? Capacitat per anticipar i formular una perspectiva de negoci que permeti detectar i aprofitar les oportunitats i obtenir avantatges i posicions competitives. ? Capacitat per generar idees i transformar-les en projectes, per emprendre accions i millorar els processos i / o resultats. ? Capacitat per dissenyar i gestionar projectes.

Destinataris

Destinataris

Dirigit a professionals en actiu, amb un mínim de 3 anys d'experiència, que tenint o no estudis universitaris, vulguin donar un salt qualitatiu en el coneixement de les diferents àrees de l'empresa i del control de gestió.El programa s'orienta a:

Empresaris, gerents, directors generals, responsables de departament amb experiència professional i interessats en la gestió directiva.

Responsables d'àrees funcionals amb experiència que volen ampliar i complementar coneixements des d'un punt de vista gerencial.

Professionals amb experiència que ocupen càrrecs intermedis en les diferents àrees de l'empresa i que vulguin millorar professionalment, a més d'obtenir una cultura empresarial àmplia.

Veure més

Requisits

Requisits d'admissió Els alumnes han de disposar de títol universitari (llicenciat, enginyer, diplomat, enginyer tècnic) o acreditar experiència professional de més de 3 anys. Per poder accedir al procés d'admissió, els candidats hauran de presentar una carta de motivació i el currículum vitae actualitzat.

Metodologia

El mètode pedagògic del Màster en Management Pressupostari és innovador en si mateix, combinant diferents recursos i materials amb l'objectiu que els alumnes aprofitin al màxim el programa. D'una banda, inclou sessions teòriques on els participants adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar el seu projecte professional. D'altra banda, es desenvoluparan sessions pràctiques amb la metodologia de "Learningbydoing", on els estudiants treballaran amb anàlisi de casos, simuladors de negoci i "Workshops". Totes aquestes eines generessin idees i coneixements que aportessin un entorn de debat enriquidor. La nostra metodologia de treball orienta l'alumne a l'aplicació immediata de les competències adquirides. Campus Virtual Els alumnes d'aquest màster tindrà accés al campus virtual, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnes, professors, direcció i coordinació del curs.

Idiomes en què s'imparteix

Català / Castellà / Anglès.

Horari/Torn

Divendres 16:00 a 21:00 h - Dissabte 09:00 a 14:00 h.

Durada

Durada: 325 hores - 60 ECTS.
Convocatòria: Octubre 2017

Lloc on s'imparteix el curs

Centre d'impartició: Euncet Business School - Terrassa.

Objetius


  • Aporta una visió integral de la gestió directiva.

  • Aporta les claus per millorar la productivitat i la competitivitat de l'empresa.

  • Capacita per exercir la funció directiva en entorns complexos i d'incertesa.

  • Transforma les idees en projectes i possibilitats de negoci.

  • Aporta una visió integral del control de gestió.

  • Capacita per analitzar els estats econòmic-financers de l'empresa.

  • Desenvolupa la capacitat d'anàlisi i de gestió del sistema d'informació de l'empresa.Titulació obtinguda

? Màster en Management Pressupostari per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). ? Màster en Management Pressupostari per l'Euncet Business School. En cas que l'alumne no tingui titulació universitària, obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Promocions

Beques i Convenis

Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.

UPC Alumni: 5% de descompte.

Premium Alumni UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.

Empreses associades a la CECOT ja CENTREM: 15% de descompte.

Bonificació Permís Individual de Formació (PIF): per a empleats en règim general de la Seguretat Social, amb possibilitat de bonificar les hores convergents a l'horari laboral.

Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.

Aturats: 15% de descompte.

Autònoms: 10% de descompte.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Management Pressupostari

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Management Pressupostari