Màster MBA Executive

Màster
Presencial
Terrassa (Barcelona)
15 mesos
15030 €

Descripció

La responsabilitat directiva transcendeix el simple desenvolupament d'unes competències que facilitin l'assoliment d'uns objectius empresarials. Per això l'Executive MBA li permet millorar els seus coneixements en l'àrea de Desenvolupament Directiu, Habilitats Directives i escollir l'especialització que més li convingui per al seu exercici professional.

Aquest programa ve a satisfer la necessitat de tenir una visió global de l'empresa, de les seves principals àrees de gestió i la interrelació entre elles, amb un enfocament generalista, molt adequat per desenvolupar la tasca gerencial permetent als participants la interlocució amb els especialistes de cadascun dels àmbits de la gestió, la diagnosi i minimitzar els riscos de la presa de decisions des de la seguretat del coneixement.

Per què transfereix un profund coneixement de les característiques, les tècniques i les pràctiques més idònies de cadascuna de les àrees de la gestió empresarial i es desenvolupen les habilitats personals necessàries per aconseguir amb èxit l'exercici de les responsabilitats en la gestió i la presa de decisions.

Temari

Temari
Assignatures i distribució de crèdits


PDD Desenvolupament directiu
El Programa de Desenvolupament Directiu proporciona uns coneixements i pràctiques que desenvolupen les capacitats necessàries per a la gestió estratègica i directiva de les empreses, tant en el dia a dia, com pel que fa a situacions de canvi o alteracions de la conjuntura econòmica i de mercat.

ASSIGNATURA: Entorn jurídic i mercantil de l'empresa
Professor: Carlos Gambero Castro
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Distingir Els tipus societaris bàsics existents en l'actualitat i decidir el més idoni per a un projecte empresarial.
Gestionar el funcionament dels òrgans de govern de les societats mercantils, principalment els d'Administració i Junta de Socis.
-Prendre Decisions sobre les diferents operacions societàries que afecten al capital social.
Interpretar els conceptes bàsics de la responsabilitat dels administradors.
Prendre decisions sobre els aspectes contractuals bàsics del dret mercantil.
Diferenciar i seleccionar els sistemes de cobrament i pagament més idonis d'entre els usuals.
Manejar els conceptes fiscals bàsics de les operacions societàries, els contractes mercantils i els contractes laborals.

ASSIGNATURA: Finances per a directius i control de gestió
Professor: Daniel Benito Sánchez
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Interpretar I analitzar balanços i comptes d'explotació.
-Complir Amb les obligacions mercantils relatives als Comptes Anuals.
Realitzar anàlisi patrimonial i econòmic de l'empresa i diagnosticar, en conseqüència, la seva situació econòmica i financera.
-Elaborar Pressupostos generals: comptes d'explotació previsionals, pressupostos de tresoreria i balanços previsionals.
-Identificar El tipus d'informació necessària per sol·licitar el finançament més adequat de les entitats financeres tant pel que fa a projectes d'inversió com per a la cobertura de necessitats de tresoreria.
-Prendre Decisions en base a l'anàlisi de costos rellevants i de costos directes.

ASSIGNATURA: Direcció estratègica
Professor: Oscar Coduras Martínez
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Analitzar I diagnosticar la competitivitat de l'empresa i la seva vulnerabilitat davant l'evolució de l'entorn.
-Planificar, Organitzar, decidir i controlar els aspectes econòmics i socials d'una organització i de les seves relacions amb els seus grups d'interès.
-Analitzar L'entorn competitiu de la seva organització i prendre decisions per al desenvolupament de l'empresa en base als diferents tipus d'estratègia competitiva.
-Analitzar I tractar problemes de competitivitat.
-Elaborar I desplegar un pla estratègic.
-Implantar Un sistema de direcció per objectius i un sistema de control mitjançant Quadre de Comandament Integral.

ASSIGNATURA: Màrqueting, gestió comercial i noves tendències dels mercats
Professor: Xavier Canadell López
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Aprofitar Les oportunitats que el mercat ofereix en cada moment, mitjançant l'adequat anàlisi i diagnòstic de la situació competitiva de l'empresa.
-Decidir L'estratègia més idònia a emprar en cada moment d'acord a l'evolució de les circumstàncies del mercat i l'entorn.
-Dissenyar, Planificar, implementar i controlar les accions de màrqueting mix derivades de l'estratègia funcional prèviament definida.
-Aprofitar Les oportunitats que ofereixen les noves tendències del màrqueting.
-Dissenyar, Implementar i controlar el programa d'acció comercial més eficaç, actuant sobre les variables que determinen el rendiment de la força de vendes.

ASSIGNATURA: Business Game
Professor: Jordi Albareda Bosch
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
Prendre decisions des de la integració de les diferents àrees de l'empresa i sota una visió holística de la mateixa.
-Prendre Decisions basades en l'anàlisi i el diagnòstic dels mercats i la competència.
-Dirigir La seva àrea / empresa des de la perspectiva permanent de la competència.
-Reaccionar Amb immediatesa davant els canvis de l'entorn i de la competència.
-Identificar Les variables clau del negoci i la seva implicació en l'estratègia a llarg termini de la mateixa.
-Elaborar Una estratègia basada en les capacitats de l'empresa, la previsió de l'entorn, els mercats i la competència.
Aplicar els principis de la Planificació Estratègica a llarg termini.
-Atendre A l'evolució de les principals variables economicofinanceres de l'empresa i considerar-les en la presa de decisions.
Aplicar els conceptes financers a l'empresa per aconseguir una estructura saludable i la màxima rendibilitat de la mateixa.
-Rentabilizar Les inversions en el curt, mitjà i llarg termini.
-Treballar En un equip de persones en una situació d'alta exigència i dificultat, amb poc temps.

ASSIGNATURA: Operacions i SCM
Professor: Manel Rajadell Carreras
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Elaborar Un pla d'operacions en el context d'un Pla d'Empresa.
-Conèixer Els criteris, tècniques i metodologies per a una gestió eficient de les operacions, des d'una perspectiva generalista de Direcció d'Empresa, incidint en les disciplines que les componen com són la logística, la qualitat i de forma molt especial la producció.

ASSIGNATURA: Organització i Gestió dels Recursos Humans
Professora: Maite Rico Escofet
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
Gestionar el seu equip humà, generant el valor afegit que aporta cada funció al desenvolupament d'aquest.
Utilitzar les eines establertes per a l'anàlisi, la descripció i la valoració dels llocs de treball de la seva àrea.
-Utilitzar Els instruments de selecció de personal on sigui necessari que intervinguin, donant suport a l'àrea de gestió de persones.
-Realitzar Les avaluacions del rendiment del seu equip per potenciar punts forts i febles i poder desenvolupar-los.
Detectar les necessitats formatives del seu equip així com implementar la formació, el coaching, mentoring i els plans de carrera.
-Capacitar Al seu equip actuant com a líder-coach.
-Fer Servir les eines de la comunicació interna aconseguint una major cohesió dels equips i un millor clima organitzacional.
-Analitzar L'equitat salarial entre els llocs del seu equip i afavorir la motivació amb els diferents elements del paquet retributiu.

ASSIGNATURA: Pla de Negoci
Professor: Oscar Coduras Martínez
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Buscar, Identificar i analitzar la viabilitat d'idees de negoci en un entorn concret.
-Buscar I processar informació vinculada a l'anàlisi de viabilitat d'idees de negoci.
-Elaborar En l'ordre seqüencial correcte un pla d'empresa i diagnosticar en base als resultats del mateix la viabilitat de les idees de negoci.
-Aplicar Els fonaments i les tècniques de l'Economia de l'Empresa en un projecte empresarial.
Ajustar el desenvolupament de les idees de negoci al marc econòmic, social i legal de la creació d'empreses.
-Presentar I defensar davant accionistes i inversors un pla d'empresa.

PHD Habilitats Directives
El mòdul en Habilitats Directives està dissenyat atenent a aquestes característiques per proporcionar uns coneixements, unes tècniques i un entrenament que permeti desenvolupar el lideratge.

ASSIGNATURA: Rol directiu i context del lideratge
Professor: Carles Mendieta

a. Nova visió del rol directiu: les dimensions del lideratge, la dimensions del projecte directiu les dimensions d'integració i la dimensió de relació.
b. Habilitats directives: competències, tècniques, habilitats directives i talent directiu.
c. Projectes directius aplicats: definició dels reptes del directiu, establiment del propi projecte directiu i dificultats en la posada en pràctica dels projectes.

ASSIGNATURA: Lideratge d'equips de treball
Professor: Pere Gómez

a. Lideratge d'equips: què espera l'equip del líder, estils de direcció, maduresa de l'equip i els seus membres, i lideratge situacional.
b. El concepte de treball en equip d'alt rendiment: equip d'alt rendiment vs grup, tipus d'equips, fases en la vida d'un equip, el treball en equip com a procés, i els rols de Belbin i autoavaluació.
c. Diagnòstic de l'estat de rendiment de l'equip: les cinc disfuncions del model Lencioni, com afrontar les disfuncions i autoavaluació del propi equip de treball.
d. El factor actitudinal: la importància de la proactivitat i l'actitud positiva com a clau del bon clima de l'equip.
e. Eines clau per gestionar equips: la correcta fixació d'objectius, el poder de la confiança i la delegació, i el feedback com a eina d'aprenentatge de l'equip.

ASSIGNATURA: Avaluació dels equips de treball
Professor: Sílvia Noè

a. Sistemes d'avaluació de l'acompliment: Què és un sistema d'avaluació de l'acompliment ?, beneficis de l'avaluació de l'acompliment, l'estratègia per implantar amb èxit un sistema d'avaluació de l'acompliment, els protagonistes, els objectius, i les competències.
b. Avaluació de l'acompliment individual: preparació, l'entrevista d'avaluació i feedback continu.
c. Avaluació de l'acompliment de l'equip: introducció teòrica del TORI (Trust, Openess, Réalisation, Interdependence) de Jack R. Gibb, qüestionari TORI d'autodiagnòstic d'equip, i plans de millora d'acompliment de l'equip.

ASSIGNATURA: Negociació i gestió de conflictes
Professor: Xavier Lamote de Grignon

a. Introducció: el punt de partida.
b. Estructura: Quan cal negociar? Quan cal persuadir?
c. Negociació posicional vs Negociació en benefici mutu.
d. La planificació estratègica i els elements bàsics als quals prestar atenció: els interessos ("El canvi de paradigma"), els criteris de legitimitat, les opcions, les alternatives ("El teu pla B"), la relació ("Negociar amb persones" ), el compromís ("El full de ruta"), i la comunicació ("Anticipar el procés").
e. El mètode: la preparació, la trobada (posada en escena i treball en equip), el debat, el descans, el tancament i l'avaluació (l'espiral de creixement).
f. Claus de la persuasió personal i la venda professional: l'empatia (la premissa bàsica de tot gran negociador), saber preguntar i saber portar els silencis, la comunicació eficaç (l'important és el que l'altre entén), la intuïció, la creativitat, l'assertivitat, la temprança, la sociabilitat, el respecte, la integritat, la gosadia ("El pols"), i la comunicació no verbal (Kinesis, paralingüística i proxèmica).

ASSIGNATURA: Anàlisi de problemes i presa de decisions
Professor: Esther Pérez

a. Introducció: el punt de partida. Problemes: tipus de problemes, com analitzar els problemes ?, els passos a seguir (pensament convergent i divergent) i com reaccionem davant els problemes.
b. Decisions: entorns on prenem decisions, certesa, incertesa i tècniques (Diagrama de Pareto, Matriu esforç / impacte, DAFO).
c. Eines i mètodes: sis barrets per pensar, mapes mentals, gràfic d'Ishikawa (espina de peix), i cartoons o vinyetes.
d. Metodologia: desenvolupament de cas pràctic a partir de l'aportació de situacions participants.

ASSIGNATURA: Innovació i gestió del canvi
Professor: Antoni Valls

a. Introducció: els aspectes de la persona que entren en joc en el seu treball d'innovació i gestió del canvi.
b. Innovació: èxits i fracassos, el procés de presa de decisions i perquè vam fallar en la posada en pràctica de les millors idees (anatomia de la "procrastinació").
c. Gestió del canvi: vivim un entorn altament canviant, i descobrint la disposició al canvi personal i organitzacional.

ASSIGNATURA: Tècniques directives
Professor: Olga Vela, Ferran Velasco, Xavier Lamote, Mónica Utrera

a. Direcció de reunions: la importància de les reunions, lideratge i competències, valors i comportaments, operativa de la reunió, pla de millora, i exercici d'avaluació.
b. Marca personal del directiu: Què és una marca personal ?, la construcció de la marca personal del directiu, i la marca personal i identitat digital.

c. Presentacions en públic per a directius: preparació i planificació, tècniques i recursos per al disseny de la presentació, el llenguatge corporal, i mètodes i sistemes de presentacions en públic.
d. Comunicació escrita per a directius: com vèncer el vertigen del paper en blanc en els escrits professionals, recursos per millorar la redacció de cartes, actes i informes, claus per a una correcta comunicació electrònica, i casos pràctics.
e. Gestió del temps: execució, matriu del temps, delegar i lideratge situacional, focalització i ritme operatiu, pla de millora, i exercici d'avaluació.
f. Tècniques d'entrevista personal: introducció a les competències emocionals relacionades amb les tècniques d'entrevista personal, la importància del context, el posicionament i la visió positiva, i el coneixement de "l'altre".

ASSIGNATURA: Creixement personal del líder
Professor: Mònica Utrera

a. Bases per al desenvolupament de les Habilitats Directives: orígens i història de les HHDD, estructura de la HHDD, i comportaments associats a l'autoconsciència.
b. Reflexions al voltant del concepte de 'èxit'.
c. Consecució d'objectius personals en el lideratge: aprenentatge i orientació a l'assoliment, i inhibidors del canvi
d. Construcció de la visió: esquema de valors, visualitzar la visió, i generació d'un Pla d'Acció per a la meva visió

ASSIGNATURA: Projectes directius aplicats
Professor: Carles Mendieta, Silvia Noé, Esther Pérez

Cada participant realitzarà un "projecte directiu aplicat" a la seva organització en el qual s'haurà d'especificar de manera clara una justificació, un objectiu, un pla d'actuació i uns resultats (assolits o esperats) i en què s'evidenciï l'ús dels coneixements i les competències desenvolupades durant el programa.

Especialització

Treball Final de Màster
El treball de fi de màster consisteix en l'elaboració d'un projecte de negoci, preferentment individual i centrat en l'empresa de l'estudiant.

L'estudiant presentarà una proposta de projecte que serà valorada per la Comissió de Treballs Fi de Màster de l'Euncet. Després de ser validada se li assignarà un tutor que l'assessorarà i realitzarà el seguiment del projecte fins a la seva presentació.

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències genèriques ? Capacitat analítica. ? Capacitat per adaptar-se a noves situacions. ? Capacitat autocrítica en relació al negoci, identificant tant els seus punts forts com les seves àrees de millora. ? Capacitat per anticipar i formular una perspectiva de negoci que permeti detectar i aprofitar les oportunitats i obtenir avantatges i posicions competitives. ? Capacitat per generar idees i transformar-les en projectes, per emprendre accions i millorar els processos i / o resultats. ? Capacitat per dissenyar i gestionar projectes.

Destinataris

Perfil d'estudiants
L'alt nivell professional i la interdisciplinarietat dels perfils dels participants en les edicions del MBA, van facilitar un interessant networking entre els assistents que, sumant al valor afegit que implica la realització del màster, va facilitar la mobilitat laboral de molts d'ells.
• Mitjana de 33 anys d'edat.
• Càrrecs de Direcció, Management, Enginyeria, Consultoria, Responsables d'àrea, etc.
• Sectors de Banca, Serveis, Automoció, Química i Farmacèutica, Energia, Industrial, Sanitat, Construcció,
• Administració Pública, etc.
• Titulacions en àrees tècniques (Enginyeria, Llicenciatura en Ciències, Arquitectura, Matemàtiques, etc.).

Destinataris
• Professionals provinents de qualsevol dels sectors de l'activitat empresarial, amb independència de la seva formació inicial, sempre que comptin amb experiència laboral per compte propi o aliè. El Programa és una oportunitat per analitzar les seves comeses específiques de forma integrada i els ajuda a acomodar la seva tasca al marc d'objectius i polítiques generals de l'empresa.
• Professionals amb almenys 3 anys d'experiència, que compleixin o hagin de complir en un futur proper funcions directives a qualsevol dels àmbits de gestió de les empreses o altres organitzacions i que requereixen de formació o actualització en els coneixements i les tècniques pròpies de la gestió i direcció d'empreses.
• Professionals que, tenint experiència directiva, desitgin actualitzar els seus coneixements, ja que el MBA està periòdicament actualitzat amb les últimes tendències del management.

Requisits

Requisits d'admissió: Els alumnes han de disposar de títol universitari (llicenciat, enginyer, diplomat, enginyer tècnic) o acreditar experiència professional de més de 3 anys. Per poder accedir al procés d'admissió, els candidats hauran de de presentar una carta de motivació i el currículum vitae actualitzat.

Metodologia

El mètode pedagògic de l'EMBA és innovador en si mateix, combinant diferents recursos i materials amb l'objectiu que els alumnes aprofitin al màxim el programa. D'una banda, inclou sessions teòriques on els participants adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar el seu projecte professional. D'altra banda, es desenvoluparan sessions pràctiques amb la metodologia de "Learning by doing", on els estudiants treballaran amb anàlisi de casos, simuladors de negoci i "Workshops". Totes aquestes eines generessin idees i coneixements que aportessin un entorn de debat enriquidor. La nostra metodologia de treball orienta l'alumne a l'aplicació immediata de les competències adquirides. Campus Virtual Els alumnes d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnes, professors, direcció i coordinació del curs.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Objectius

Els objectius del programa responen a les necessitats de les persones que en el seu entorn professional han o hauran d'exercir com a executius, i volen completar la seva formació en gestió i desenvolupar les habilitats necessàries per liderar els seus equips en la presa de decisions estratègiques i operatives. L'objectiu general és doncs que coneguin amb suficiència l'àmbit i les exigències de la direcció general de l'empresa i de cadascuna de les àrees de gestió: entorn, estratègia i estructura organitzativa, màrqueting, comptabilitat i finances, aprovisionament, producció i distribució, comercialització de productes, etc. A més, seran capaços d'atendre les exigències dels mercats globalitzats i, per tant, de la internacionalització de les activitats empresarials.

Titulació obtinguda

? Màster en Executive in Business Administration per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). ? Màster en Executive in Business Administration per l'Euncet Business School. En cas que l'alumne no tingui titulació universitària, obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Preu

15030 €
A consultar.

Borsa de treball

Gestionem una borsa de treball amb un volum creixent d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Màster MBA Executive
Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus i seus: Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
EUNCET Business School Terrassa
Camí del Mas Rubial, 1 08225 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
X