EUNCET Business School

Màster Oficial en Administració i Direcció d'Empreses UPC

EUNCET Business School

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
360 Hores
 • Terrassa (Barcelona)
consultar preu

Descripció


El programa Màster en Direcció i Administració d'Empreses és un programa generalista de formació en direcció i administració d'empreses, entenent com a tal una concepció global de l'empresa i del funcionament de la seva organització. Aquest fet implica dur a terme un esforç integrador sobre totes les àrees de l'activitat empresarial amb la finalitat d'implementar aquelles polítiques i estratègies més adequades per aconseguir amb èxit els objectius de l'empresa.

 

El món empresarial demanda professionals amb uns coneixements sòlids de les diverses àrees de gestió i, al seu torn, amb unes habilitats personals com la versatilitat, l'adaptació, la reflexió, la resolució i la creativitat.Metodologia • Mètode expositiu / lliçó magistral: Exposició dels contingut teòrics assistits amb casos pràctics com a il·lustració d'aquests concrets.

 • Classe expositiva / participativa: Exposició de continguts teòrics amb preguntes als estudiants sobre els continguts per facilitar la seva reflexió i participació a classe.

 • Treball individual o cooperatiu: Realització i presentació de treballs individualment o bé en grup, depenent de la càrrega de treball i de la varietat de temes a desenvolupar. En el cas de treball en grup, pràctica de lideratge per organitzar, desenvolupar i presentar els treballs.

 • Aprenentatge basat en problemes / projectes: Realització de treballs en grup per desenvolupar projectes de creació d'empresa o de recerca en el qual és necessari una coordinació del treball i una divisió de les tasques entre els membres de l'equip, així com una presentació final.

 • Treball autònom: Resolució de breus problemes per part dels alumnes fora de l'aula.

 • Aprenentatge basat en casos pràctics: Resolució de breus problemes per part dels alumnes que han de desenvolupar per a adquirir un coneixement pràctic dels continguts teòrics fonamentals.

 • Business Game: Simulació empresarial per a la presa de decisions estratègiques de l'empresa.

 • Tutories presencials: Sessions de resolució de dubtes sobre els conceptes teòrics o bé sobre treballs pràctics.

 • Tutories a distància: Sessions de resolució de dubtes sobre els conceptes teòrics o bé sobre treballs pràctics.

 • Aprenentatge basat en vídeos: Materials audiovisuals de curta durada, entre 5 i 10 minuts on s'exposen continguts concrets de les assignatures o presenten casos i exercicis amb les possibles solucions.

 • Fòrums de debat: Espai d'interacció entre professors i estudiants suportada per la plataforma del campus virtual que millora la capacitat d'argumentació i de crítica així com la capacitat d'intercanvi de comunicació i síntesi.

 • Treball de fi de màster: El TFM pot realitzar-se en grup, sempre que els equips Sten conformats per un màxim de tres estudiants. Un tutor no pot tutoritzar més de cinc grups. La normativa del TFM assegura que tant el seguiment per part del tutor, que haurà d'emetre un dictamen separat per a cada alumne, com l'avaluació, per part del tribunal davant el qual es defensarà el TFM, són de caràcter individual i autònom. Tota la informació relativa al sistema d'avaluació està continguda en la Normativa del Treball de Fi de Màster (Màsters Universitaris).
Veure més

Temari del curs

Per obtenir el Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses, s'haurà de cursar les següents assignatures.
 
International Business
 
Context socioeconòmic actual

L'activitat productiva de tota empresa es desenvolupa en entorns la influència és determinant per al seu desenvolupament. Amb aquest curs, s'aprofundirà en el coneixement de l'entorn econòmic internacional, europeu i espanyol en què es desenvolupa l'empresa. L'assignatura se centra en aprendre a buscar i interpretar la informació rellevant d'aquest entorn per a una millor presa de decisions de gestió, de manera que es donarà una visió global del management en un entorn econòmic globalitzat.
 
Màrqueting i comercialització en entorns internacionals
El màrqueting és la disciplina amb la qual establim les relacions entre les empreses i els seus clients i les seves necessitats. Mitjançant aquesta assignatura respondrem a qüestions com a qui venem? Què venem? Com venem ?, aprofundint en el coneixement de les estratègies del màrqueting mix: producte, preu, distribució, acció comercial, comunicació. L'alumne serà capaç de desenvolupar el Pla de Màrqueting i de Comercialització d'una empresa en un entorn global.
 
Capital intel·lectual i gestió del talent
El talent humà és el capital més important d'una empresa i la seva correcta selecció, administració, capacitació i desenvolupament, és crucial per a la seva competitivitat. L'adequada gestió de competències del capital humà així com la seva participació en l'organització és clau per afrontar amb solvència els reptes de la globalització, el permanent canvi del context i la innovació. En aquest curs es desenvoluparà la pràctica i la capacitació per liderar equips.
 
Habilitats directives
El programa d'habilitats directives està dissenyat atenent la singularitat del lloc de treball del directiu i de la complexitat de les seves funcions, tasques, rols i responsabilitats. Les tècniques que es aprendran així com l'entrenament que es realitzarà, permetrà desenvolupar el coneixement del comportament organitzacional, el lideratge estratègic i el lideratge d'equips. Amb això, l'alumne aprendrà a gestionar l'organització per assolir les metes i objectius establerts, i augmentar la productivitat, satisfacció i el benestar en l'organització. També abordarem la gestió del canvi i la innovació.
 
Financial Management
L'assignatura de Financial Management permetrà aprendre a analitzar els estats financers i les seves desviacions, ràtios, fons de maniobra ... Els participants aprendran a realitzar previsions financeres, diagnòstics de la situació economicofinancera, informes econòmic-financers i plans d'acció. Durant el curs, es desenvoluparan els criteris per elaborar les estratègies financeres de l'empresa i les seves repercussions en la rendibilitat, risc i apalancament. També treballarem com realitzar anàlisi de viabilitat de projectes d'inversió amb component internacional i mètodes de finançament de la inversió.
 
Information Technology Management
Aquest Programa s'origina per l'impacte de les TIC a les organitzacions. El participant coneixerà els sistemes d'informació (ERP, CRM) i aprendrà a dissenyar i implementar les estratègies de sistemes d'informació i a gestionar business intelligence. També es desenvoluparà el coneixement per poder gestionar Digital Business.
 
International Financial Risk Management
Els International Business comporten la interacció en mercats globals amb riscos i monedes diferents dels mercats locals. Mitjançant aquest curs, es coneixeran els mercats canviaris i les cobertures de tipus de canvi en operacions d'importació / exportació. Així mateix s'estudiaran els mercats de productes derivats.
 
Global Strategic Management
La gestió estratègica global part de la visió, missió i objectius estratègics. A partir d'aquí, cal analitzar els factors externs rellevants mitjançant anàlisi PESTEL, Model de les 5 Forces de Porter, Grups Estratègics. Alhora, també són determinants els factors interns o capacitats competitives de l'empresa. A partir de tot l'anàlisi estratègica es pot diagnosticar la posició estratègica de l'empresa i definir l'estratègia i la construcció del seu avantatge competitiu. Els participants coneixeran les principals estratègies competitives i les estratègies corporatives en un entorn global, així com el procés d'implantació estratègica.
 
Corporate Internationalization
Davant la Globalització, aprofundirem en l'anàlisi dels factors clau per a la internacionalització de l'empresa. S'estudiaran les teories del comerç internacional i els processos d'integració regional a la selecció de l'estratègia d'internacionalització i les maneres de penetració dels mercats. Durant el curs, es plasmarà en l'elaboració d'un Pla d'Internacionalització.
 
Treball Fi de Màster
El treball de fi de màster consisteix, preferentment, en l'elaboració d'un pla de negoci o d'un pla d'internacionalització, si bé es podrà realitzar un projecte d'investigació sobre qualsevol de les matèries del pla d'estudis, però que integri, de manera transversal, tots els coneixements. Es recomanarà als alumnes que triïn una d'aquelles dues opcions (pla de negoci o pla d'internacionalització).
 
El treball, que podrà ser realitzat en equips de fins a tres alumnes, serà tutoritzat per un professor doctor que els orientarà. Segons la normativa de TFM, l'avaluació del mateix es realitzarà de forma individual.
 
Distribució de crèdits
 •     Crèdits totals: 60
 •     Crèdits obligatoris: 45
 •     Crèdits de treball fi de grau: 15
 •     Crèdits de complements formatius (només si es requereixen): 24
Veure més

Destinataris


Requisits d'admissió • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.

 • Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

 • En cas dels titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior que no tinguin homologat el seu títol estranger, la Comissió del centre responsable del màster pot sol·licitar la documentació que sigui necessària per dur a terme la comprovació que es compleixen les condicions específiques d'accés a aquest màster, fins i tot l'homologació del títol si no pot determinar amb seguretat que el títol estranger acredita els requisits d'accés

 • Per als estudiants que cursin dit màster íntegrament en anglès, s'exigirà un nivell equivalent al B2 (FCE, IELTS 5 o TOEFL 61). Aquest requisit es sol·licitarà amb caràcter previ a l'inici del curs acadèmic.

 Destinataris

Dirigit per a totes aquelles persones que ja estan en actiu i que necessiten la formació oferta pel MBA per créixer dins de la seva organització o tenir una porta d'accés a llocs de treball de major responsabilitat, sense haver de cessar en la seva activitat.

 

Perfil d'estudiants

El màster s'adreça, preferentment, a llicenciats, enginyers, arquitectes, graduats i diplomats, i enginyers i arquitectes tècnics en: • Ciències Empresarials

 • Administració i Direcció d'Empreses

 • Economia

 • Investigació i Tècniques de Mercat

 • Titulats en la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura, amb formació específica en l'àmbit de l'economia i l'empresa.

 No obstant això, aquells alumnes que no siguin titulats universitaris de les branques de coneixement anteriorment esmentades o no hagin cursat programes oficials de màster que incloguin els fonaments d'aquestes titulacions, han de cursar una sèrie de complements de formació per a assentar les bases del coneixement en gestió empresarial .

 

En el cas que els alumnes disposin d'una experiència provada en l'àmbit de la gestió empresarial, s'avaluarà per part de la Comissió Acadèmica la seva possible convalidació dels complements formatius en funció del lloc ocupat i de l'abast temporal de la seva experiència empresarial.Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà / Anglès.

Data Límit:

Data inici: 21/10/2016. Data finalització: 01/07/2017.

Durada

60 ECTS.

Inici: 07/10/2016.

Fi: 14/07/2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Centre d'impartició: Euncet Business School. Terrassa.

Objetius

Es tracta d'un programa que té una vocació mixta, ja que no només vol potenciar i afavorir la inserció laboral de l'alumne i el seu desenvolupament professional, sinó també promoure l'esperit i la capacitat emprenedora mitjançant una forta orientació al mercat en el sentit de posar en valor potencials productes i serveis en els seus potencials mercats. Per tant, el Màster en Administració i Direcció d'Empreses pot resultar d'interès tant per a les persones que un cop finalitzat el grau volen seguir desenvolupant la seva carrera professional en àrees afins d'institucions orientades al mercat, així com per als que vulguin contrastar la seva capacitat de innovació davant el mercat mitjançant el desenvolupament d'un projecte empresarial propi i, d'aquesta manera, facilitar la seva inserció en el mercat laboral i crear valor per a la societat.

Titulació obtinguda

Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Promocions

Beques i Convenis

Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per a ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.

 • UPC Alumnis: 5% de descompte.

 • Premium Alumnis UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.

 • Empreses associades a la CECOT i a CENTREM: 15% de descompte.

 • Bonificació Permís Individual de Formació (PIF).

 • Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.Preu

A consultar.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Oficial en Administració i Direcció d'Empreses UPC

També et recomanem aquests cursos

Màster Oficial en Administració i Direcció d'Empreses UPC