Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El turisme, la cultura i l'oci combinats adequadament es convertiran en una de les principals activitats econòmiques del nostre futur immediat. El turisme cultural ha d'esdevenir un punt de trobada immillorable entre l'àmbit turístic i el cultural, i també entre el sector privat i el sector públic.

Aquesta nova realitat social i empresarial, pel que fa al patrimoni natural i cultural en l'àmbit del turisme i l'oci, planteja la conveniència d'obrir vies d'especialització dels professionals del sector, dirigides a proporcionar els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar amb garanties les noves exigències de l'activitat turística. En concret, destaca la necessitat de formació d'un nou tipus d'especialista: el mediador didàctic del patrimoni. La seva funció principal consistirà a implicar els agents turístics amb els agents del món del patrimoni i de la cultura amb la finalitat de satisfer les seves necessitats i reforçar la seva cooperació. Aquest paper primordial de vincular el turisme i la cultura com una nova activitat clau de l'oci del segle XXI, col · loca els mediadors en un lloc privilegiat com a actors bàsics per desenvolupar aquesta funció d'interrelació entre els dos sectors. Els mediadors, per tant, podran realitzar la seva activitat en empreses i organitzacions públiques i privades, tant en l'àmbit cultural com turístic.


Raons per cursar aquest màster

És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona, ??amb validesa en tot el territori europeu. Ofereix als estudiants dos itineraris possibles: el professional (amb pràctiques en empreses i institucions col · laboradores) i el de recerca (amb un notable caràcter d'inici en la investigació i com a previ pas a la realització d'estudis de doctorat relacionats).

És un programa amb una clara vocació integradora del turisme i del patrimoni, que respon a les noves necessitats del mercat laboral de comptar amb professionals especialitzats en la gestió turística del patrimoni cultural i natural.

Col · laboren i hi participen els organismes i les institucions turístiques i culturals més destacades de Barcelona i de Catalunya, així com més de 20 professors universitaris de diferents àmbits i especialitats del sector turístic i del cultural.

La diversitat cultural de l'alumnat del Màster possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global.


Objectius

Els objectius principals del màster són:

    
Formar professionalment a gestors turístics del patrimoni cultural i natural.
    
Aplicar els principis de la didàctica del patrimoni als projectes i les activitats relacionades amb el turisme cultural.
    
Dotar l'alumnat de competències per a l'organització d'equips multiprofessionals que desenvolupin projectes dirigits a l'explotació i la promoció del patrimoni cultural i natural, des de l'òptica del turisme cultural.
    
Habilitar els participants per a la coordinació dels diferents agents turístics (públics i privats) implicats en la comercialització i la comunicació de les destinacions.
    
Aportar un perfil professional que capaciti per a la intervenció en les diferents fases de la mediació didàctica del patrimoni i la seva aplicació en el sector turístic.

Sortides laborals:

    
Gestor de Turisme Cultural - Dissenyar activitats, promoure i divulgar possibilitats turístiques basades en els recursos culturals i patrimonials.

    
Gestor Cultural - Integrar els recursos naturals i culturals en la planificació territorial mitjançant la realització de projectes de desenvolupament sostenible de l'oferta cultural i turística.

    
Intèrpret del Patrimoni - Conèixer el medi en què treballa i elaborar línies d'actuació per aconseguir la posada en valor i difusió del patrimoni natural i cultural. Elaborar mitjans interpretatius perquè el públic conegui, comprengui i valori el patrimoni.

    
Dinamitzador de Turisme Cultural - Dissenyar projectes de turisme cultural, realitzar material informatiu i de divulgació, publicacions i activitats per a la promoció turística del patrimoni cultural i natural.

    
Guia d'Espais Culturals - Conèixer l'entorn en el qual es desenvolupa la seva tasca, així com les tècniques de comunicació i altres tècniques turístiques per a realitzar les visites guiades.

    
Informador Turístic - Oferir informació d'atractius turístic-culturals, així com realitzar visites guiades i activitats culturals per a diversos tipus de clients.

Temari

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (15 ECTS)

Innovació Turística (3 ECTS)

Concepte i evolució
Models d'innovació turística
La innovació com a clau de desenvolupament turístic
Organització i gestió de projectes turístics

Instruments d'Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS)

Política turística i gestió cultural
La intervenció de les administracions en matèria turística
Indicadors de l'ús dels espais de turisme cultural
Claus per desenvolupar el patrimoni en projectes de turisme cultural

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS)

Anàlisi i Diagnosi DAFO
El valor i la gestió de marca - Branding
Estratègies de Turisme Cultural
El producte turístic-cultural

Comercialització i Comunicació del Turisme Cultural (3 ECTS)

Creació i estructuració de l'oferta turisticocultural
Estratègies turístiques per a l'ús del patrimoni
Comercialització i estratègies de generació d'ingressos
Tècniques i eines de comunicació

ASSIGNATURES D'ESPECIALITZACIÓ (21 ECTS)

Claus interpretatives del Patrimoni Cultural i Natural (12 ECTS)

Tipologies de patrimoni i patrimonis emergents
Claus interpretatives del patrimoni cultural
La natura i el paisatge com a patrimoni
Claus interpretatives del patrimoni natura

Mediació Didàctica del Patrimoni (9 ECTS)

Funcions i dimensió de la didàctica
Mediació didàctica aplicada al patrimoni cultural i natural
Museografia didàctica
Estratègies de comunicació i mediació audiovisual en espais patrimonials

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ORIENTACIÓ (12 ECTS)

Aplicació i Transferència de la Innovació (12 ECTS) - Orientació professional

Assignatura vinculada a la realització de pràctiques en empreses i organitzacions turístiques pel desenvolupament dels competències professionals del màster i la seva aplicació en un entorn real.

Metodologies i Tècniques de la Investigació (12 ECTS) - Orientació investigadora

Principis bàsics de la investigació i del seu disseny
Bases de la investigació quantitativa i qualitativa
Fonts d'informació turística
Programes i recursos per a les anàlisis i pel seu tractament


PROJECTE FINAL DE MÀSTER (12 ECTS)

Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es persegueix iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de la innovació en turisme i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses reals.

Durada

Període lectiu: del 15 d'octubre de 2013 al 18 de juny de 2014. Lliurament del Projecte Final de Màster: fins a setembre de 2014.

Horari

Dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h.
Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Campus i seus: Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centro adscrito a la Universidad de Barcelona
Avda. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centro adscrito a la Universidad de Barcelona
Avda. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Cursos més populars
X