Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió del Patrimoni culinari i Gastronòmic

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La cuina com a activitat i com a sistema de coneixements i tècniques aplicats al sector de la restauració , i la gastronomia com a construcció cultural complexa , s'han convertit en els últims anys en objecte d'estudi interdisciplinari .

La societat actual demana professionals que entenguin el fenomen gastronòmic com una oportunitat d'innovació i de creativitat , persones capacitades per donar resposta als canvis que s'estan produint en el món de l'alimentació , en la percepció de la cuina i les seves formes de consum , i en les activitats d'oci i turisme que se'ls associen . I tot això en un context de consolidació del concepte de "patrimoni gastronòmic" , i de creixent importància econòmica i social de la gastronomia com a recurs de desenvolupament territorial i turístic .

El Màster en Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic constitueix una aproximació a l'estudi d'aquests fenòmens des d'una perspectiva multidisciplinària . Aquest plantejament involucra el coneixement del medi natural , les ciències socials , i les disciplines tècniques i científiques que poden ajudar a comprendre els fonaments de la pràctica culinària com un corpus de tècniques i coneixements específics , i els de la gastronomia en la seva més àmplia dimensió social i cultural .

Els continguts s'articulen al voltant de dos eixos principals , complementaris i instrumentals entre si , que al seu torn es relacionen amb les necessitats de formació que acabem de descriure , i amb els perfils de sortida previstos : d'una banda , els aspectes tècnics i culturals de l'alimentació i la cuina , i l'altra, la valorització i la promoció turística del patrimoni gastronòmic .


Raons per cursar aquest màster

És un màster oficial de la Universitat de Barcelona , el primer i únic centrat en la gestió turística del patrimoni culinari i gastronòmic , amb validesa en tot el territori europeu .

Ofereix ALS estudiants i estudiantes 2 itineraris Possibles : el professional (amb pràctiques en empreses i Institucions col · laboradores ) i el de recerca (amb un notable caràcter d'inici en la investigació i com previsions passar a la realizacióm d'estudis de doctorat relacionats ) .

L'EUHT CETT -UB és un centre de formació líder en la generació de coneixement especialitzat mitjançant grups de recerca en turisme , cultura , territori , alimentació i cuina .

El màster aborda l'estudi de les pràctiques alimentàries , de la cuina i la gastronomia des d'una perspectiva multidisciplinària , que involucra les ciències socials , les disciplines tècniques i el coneixement del medi natural , per comprendre els fonaments d'aquests fenòmens en tota la seva dimensió social i cultural .

El quadre docent i els col · laboradors que participen en el màster , són reconeguts especialistes universitaris en cultura de l'alimentació , així com professionals en actiu vinculats a la gastronomia i al sector turístic .

Aplica una metodologia d'aprenentatge orientada a la incorporació de coneixements , el desenvolupament de competències i l'acció , utilitzant tècniques de dinàmica de grup , role playing i outdoor training , que garanteixen una formació amb aplicabilitat immediata a l'empresa, així com la utilització d'aules de tecnologia aplicades de cuina i restauració .


Objectius

Dotar els alumnes dels conociemientos i habilitats necessaris perquè siguin capaços de:

    
Comprendre els fenòmens relacionats amb la cuina i la gastronomia des de la perspectiva geogràfica , històrica , antropològica , sociològica i econòmica , i interpretar-los en tota la seva complexitat i dimensió més global .
    
Desenvolupar projectes d'anàlisi i investigació en l'àmbit del patrimoni gastronòmic per generar coneixement especialitzat , element clau dels processos d'innovació en el disseny de productes i serveis culturals millorats significativament , i de la seva organització i gestió .
    
Posar en valor els recursos gastronòmics per crear i desenvolupar projectes de promoció i gestió d'aquest patrimoni cultural , responent a les noves demandes socials en el terreny de l'alimentació i la gastronomia i en les activitats d'oci i turisme associades .


metodologia

Els mòduls del màster seran impartits per un equip d'especialistes universitaris i professionals en actiu dels àmbits de les ciències socials , la gastronomia , el turisme , l'empresa, etc . Per això , la metodologia docent contempla sessions de treball presencials de caràcter teòric - pràctic , que permetran la realització d'exercicis per a l'aplicació de conceptes i el desenvolupament de les tècniques d'anàlisi, planificació i gestió , etc .

Es realitzaran estudis de cas que contribueixin a contextualitzar els conceptes tractats en cada tema . La participació permanent de l' alumne en les classes , la incentivació constant mitjançant exercicis reflexius i la resolució de casos pràctics , desenvoluparà les capacitats necessàries per a l'anàlisi i la interrelació de conceptes , objectiu principal d'un programa concebut de forma multidisciplinària .

Tot el desenvolupament de les activitats proposades , es veurà complementat amb l'organització de tallers pràctics o de visites a determinades organitzacions , per conèixer de primera mà l'activitat dels professionals en actiu, que podran compartir les seves experiències amb els estudiants .
Avaluació

Seran objecte d'avaluació la participació activa de l'alumne a classe i el treball desenvolupat en la resolució de les activitats sol · licitades en cada mòdul , en correspondència amb els objectius i els continguts o temes especificats en els plans docents de cada assignatura . A això se sumarà el resultat positiu del Projecte Final de Màster ( PFM ) , imprescindible per a l'avaluació i superació.

sortides professionals

La formació i experiència professional prèvies de l'estudiant i les seves expectatives , en combinació amb les competències generals i específiques pròpies del màster , configuren en gran mesura les següents sortides professionals .

    
Creadors i gestors de productes , esdeveniments i serveis turístics basats en el patrimoni culinari i gastronòmic .

    
Docents i investigadors especialitzats en els aspectes culturals , històrics i socials que contextualitzen l' alimentació , la gastronomia i el turisme gastronòmic .

    
Promotors experts en el patrimoni alimentari i gastronòmic del territori , vinculats a ens públics ia empreses privades , capaços de posar en valor els recursos i de dissenyar les corresponents campanyes de comunicació i promoció .

    
Gestors d'empreses vinculades a la gastronomia , capaços de crear ofertes gastronòmiques sòlides , innovadores i creatives vinculades a la cultura i al territori .

    
Consultors , assessors i formadors de les organitzacions , empreses i professionals de la indústria alimentària i dels negocis de restauració interessats a incrementar culturalment el valor dels seus productes i serveis gastronòmics .

    
Professionals del màrqueting gastronòmic .

    
Periodistes i experts en comunicació gastronòmica .

Temari

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER ( 15 ECTS ) :

Innovació Turística (3 ECTS )

    
Concepte i evolució
    
Models d'innovació turística
    
La innovació com la clau del desenvolupament turístic
    
Organització i gestió de projectes turístics

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS )

    
La gastronomia com a producte , servei i experiència
    
L'esdeveniment gastronòmic com a instrument de promoció turística
    
Gastronomia i creació de marca territorial
    
Pla de màrqueting de les destinacions gastronòmics

Comercialització i Comunicació en Turisme (3 ECTS )

    
Els nous canals de l'opinió i la comunicació gastronòmica
    
Definició de models i estratègies de desenvolupament
    
Comercialització i comunicació de projectes de turisme gastronòmic
    
Creativitat i innovació com a element de comunicació gastronòmica

Instruments d'Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS )

    
Organització i gestió de projectes gastronòmics
    
Models i tipologies d'esdeveniment gastronòmic
    
Experiències nacionals i internacionals de valorització del patrimoni gastronòmic
    
Tècniques i instruments de creació de l'experiència gastronòmica

ASSIGNATURES D'ESPECIALITZACIÓ ( 21 ECTS ) :

Antropologia i història de l'alimentació (6 ECTS )

    
Geografia i evolució dels sistemes alimentaris
    
Símbols i significats de l'aliment . L'alimentació com a estratègia d'identificació social
    
Evolució de les pràctiques culinàries . Cuina , tradició i diversitat cultural
    
Gastronomia , comensalisme i celebració social .
    
Formació del gust i psicologia del consum alimentari
    
Concepte i claus interpretatives de patrimoni gastronòmic

Coneixement i transformació del producte gastronòmic (6 ECTS )

    
Principals famílies de productes , varietats i característiques
    
Patrimoni , territori i roducte gastronòmic
    
Avaluació sensorial i tast organolèptica del producte .
    
Marques de protecció i qualitat alimentària
    
Processos i tècniques de transformació culinària
    
Tècnica , noves tecnologies i aplicacions culinàries innovadores

Nutrició i dietètica (3 ECTS )

    
Principis de dietètica i nutrició
    
Alimentació i salut . Pràctiques correctes i equilibri nutricional
    
Influències psicològiques i socials en els trastorns alimentaris
    
Alimentació i imatge corporal

Aliimentos i territori : turisme gastronòmic (6 ECTS )

    
Geografia i economia de la producció gastronòmica
    
Geografia del turisme gastronòmic
    
Producte , territori i sostenibilitat
    
Patrimoni , recurs i producte gastronòmic
    
Nous models de desenvolupament local vinculats a la gastronomia : ciutats gastronòmiques i territoris no urbans .
    
Ecoturisme


ASSIGNATURES OPTATIVES D'ORIENTACIÓ ( 12 ECTS ) :

Aplicació i Transferència de la Innovació ( 12 ECTS ) - orientació professional -
Assignatura vinculada a la realització de pràctiques en institucions , empreses i organitzacions turístiques o gastronòmiques , per al desenvolupament de les competències professionals del màster i la seva aplicació en un entorn real .

Metodologies i Tècniques de la Investigació ( 12 ECTS ) - orientació investigadora - :

    
Principis bàsics de la investigació i del seu disseny
    
Bases de la investigació qualitativa i quantitativa
    
Programes i recursos per a l'anàlisi de dades i per al seu tractament
    
Fonts , eines i metodologia per a la investigació turística i gastronòmica

TREBALL FINAL DE MÀSTER ( 12 ECTS )

Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per a l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas . Es persegueix iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte relacionat amb el patrimoni gastronòmic o la innovació en la gestió de projectes , i / o desenvolupar plans d'aplicació i transferència en empreses reals .

Durada

Període lectiu: de 15 octubre del 2013 al 18 juny 2014 Lliurament del Projecte Final de Màster: fins a setembre de 2014

Horari

Dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h.
Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió del Patrimoni culinari i Gastronòmic
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Campus i seus: Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centro adscrito a la Universidad de Barcelona
Avda. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Cursos més populars
X