Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió Turística de les Destinacions Urbans

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del màster oficial en Innovació de la gestió de les destinacions urbans , és preparar professionals experts en la gestió del turisme urbà . Actualment , les destinacions urbanes són els principals receptors de turisme del món , tant les petites ciutats com les grans metròpolis ofereixen una gran quantitat i diversitat de productes i serveis turístics adaptats a tot tipus de demandes , constituint l'escenari per excel · lència del turisme del segle XXI . New York , París o Londres , o Istanbul Rio de Janeiro o Barcelona , per citar només alguns models d'èxit, esdevenen en l'actualitat una icona i un focus d'atracció turística per a qualsevol ciutadà del món .

Així mateix , el saber , la cultura i la civilització humana són eminentment urbanes . La ciutat constitueix , per una banda, un gran escenari on el patrimoni monumental i arquitectònic es combina amb un ric imaginari cultural i unes maneres de vida- 1 way of life - capaços d'atraure i de seduir a milers de visitants . La ciutat esdevé , d'altra banda , el lloc o punt de trobada on el viatger o el turista pot conèixer en molt poc temps el major nombre de vivències , experiències i emocions .
La ciutat acumula museus , centres culturals i manifestacions artístiques de tota mena. És punt de trobada i marc ideal de grans esdeveniments i de realització de congressos , mítings i reunions professionals o corporatives . La ciutat és escenari de turisme de negocis , de compres , de salut i bellesa , de turisme gastronòmic i marc de vivència de les més variades experiències turístiques .

Aquesta expansió creixent del turisme urbà requereix de professionals solvents que dominin el gran nombre de factors que contribueixen a l'èxit de cada destinació . És a dir , es necessiten experts en gestió de fluxos , en creació i diversificació de productes turístics , en atracció i gestió d'esdeveniments , congressos i reunions , en disseny d'itineraris urbans , en mobilitat turística , en gestió de la seguretat pública , en resolució o minimització de conflictes de convivència ciutadà - turista , entre molts perfils professionals relacionats amb la gestió del turisme urbà .

Tot això s'aborda en el Màster d'Innovació de la gestió de les destinacions urbans , des de l'estudi de les característiques del destí urbà ( localització , emplaçament, història , patrimoni , monumentalitat , cultura , idiosincràsia , mode de vida i dotació d'infraestructura turística fins els problemes específics de gestió de la destinació ( governança , medi ambient urbà , sostenibilitat , mobilitat , seguretat ) . el màster compta també amb el valor afegit de conèixer de primera mà molts dels factors que han contribuït a l'èxit d'una destinació urbà com Barcelona , sense deixar de banda, però , l'estudi i el coneixement d'altres models d'èxit a tot el món , des de petites ciutats fins a les grans metròpolis .


Raons per cursar aquest màster

És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona amb validesa en tot el territori europeu .

El Màster ofereix als estudiants dos itineraris possibles : el professional ( amb pràctiques en empreses i institucions col · laboradores ) i el de recerca ( amb un notable caràcter d'inici en la investigació i com a previ pas a la realització d'estudis de doctorat relacionats) .

És un programa que respon a la creixent demanda en el mercat laboral de professionals capaços de crear i desenvolupar projectes de planificació i gestió del territori urbà per a un ús turístic , amb criteris de sostenibilitat social , econòmica i ambiental , i amb les habilitats per integrar-se i dirigir equips multidisciplinaris orientats a la gestió
del turisme urbà .

El quadre docent i els col · laboradors que participen en el Màster són reconeguts professionals en actiu en l'àmbit de la gestió turística de les destinacions urbanes i àrees d'influència .


Objectius

Els objectius principals del màster són :

    
Treballar , amb una visió integral , les competències professionals necessàries en dos àmbits prioritaris - la gestió urbanística i la gestió turística - , aplicables a aquelles destinacions amb vocació de ser referents en el disseny de pràctiques eficaces de la gestió de l'oci i del turisme .

    
Dotar de competències per utilitzar, amb una visió interdisciplinària , els mètodes i els instruments d'anàlisi , així com les eines de planificació i gestió urbanística en les destinacions turístiques ; es contemplen des de les bases del disseny , la planificació i la construcció del paisatge urbà , fins a les variables econòmiques i de màrqueting associades .

    
Descriure els models interpretatius del turisme urbà analitzant les seves condicions de localització , els fluxos turístics que genera , la classificació de les ciutats turístiques amb la identificació dels seus productes , els impactes que genera el turisme , els problemes de mobilitat i l'anàlisi de les estratègies de promoció , entre d'altres aspectes .

Temari

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER ( 15 ECTS ) :

Innovació Turística (3 ECTS )

    
Concepte i evolució
    
Models d'innovació turística
    
La innovació com la clau del desenvolupament turístic
    
Organització i gestió de projectes turístics

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS )

    
Citymarketing , la gestió de marca de la ciutat
    
Estratègies de promoció de les ciutats turístiques
    
Pla de màrqueting de les destinacions urbans
    
Management turístic per a ciutats

Comercialització i Comunicació en Turisme (3 ECTS )

    
L'oferta turisticocultural urbana. De recursos a productes
    
La definició de models i estratègies de desenvolupament turístic urbà
    
La promoció i la comercialització de la destinació : la marca de ciutat
    
El manteniment de la competitivitat de la destinació turística urbà

Instruments d'Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS )

    
Els elements configuradors i els actors de la destinació turística
    
Les tècniques i els instruments de creació de l'experiència turística
    
Del plànol i el guiatge personalitzat a l'ús de les TIC en turisme
    
Models de gestió i desenvolupament del turisme urbà

ASSIGNATURES D'ESPECIALITZACIÓ ( 21 ECTS ) :

Metròpolis i turisme . Fonaments i característiques del turisme urbà ( 12 ECTS )

    
El binomi turisme i territori . La curiositat humana com a incitació al viatge
    
Noves tendències i nous espais turístics : la ciutat com a escenari turístic
    
Recursos tangibles i intangibles . La creació dels productes de turisme urbà
    
Integració del turisme a la ciutat . Estratègies de convivència
    
El comportament , perfils i tendències de la demanda en turisme urbà
    
La seducció històrica de les ciutats . Un viatge per les ciutats turístiques

Planificació territorial i estratègies de desenvolupament en destinacions turístiques urbanes ( 9 ECTS )

    
Ordenació del territori i activitat turística . Principis generals
    
L'administració pública i la gestió del turisme . De l'OMT al govern local
    
Relació urbs i turisme . Tècniques d'avaluació de conflictes i problemes
    
La gestió del flux turístic a la ciutat : accessibilitat i mobilitat turística
    
Conflictes , problemàtiques i impactes entre el factor urbà i turístic . Espais a gestionar
    
La gestió de l'espai urbà i dels elements patrimonials
    
Claus de l'èxit i de la pervivència dels destinosturísticos urbans

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ORIENTACIÓ ( 12 ECTS ) : ( LINK )

Aplicació i Transferència de la Innovació ( 12 ECTS ) - orientació professional -

Assignatura vinculada a la realització de pràctiques en empreses i organitzacions turístiques per al desenvolupament de les competències professionals del màster i la seva aplicació en un entorn real .

Metodologies i Tècniques de la Investigació ( 12 ECTS ) - orientació investigadora -

    
Principis bàsics de la investigació i del seu disseny
    
Bases de la investigació qualitativa i quantitativa
    
Fonts d'informació turística
    
Programes i recursos per a l'anàlisi de dades i per al seu tractament

TREBALL FINAL DE MÀSTER ( 12 ECTS )

Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per a l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas . Es persegueix iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de la innovació en turisme i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses reals .

Destinataris

Aquesta especialitat es dirigeix ??a professionals, llicenciats i diplomats universitaris que vulguin millorar les seves competències en gestió turística, necessàries per emprendre projectes de disseny i de gestió urbana per a ús turístic i de lleure:

      turistòleg,
      arquitectes,
      urbanistes,
      paisatgistes,
      ambientòlegs,
      geògrafs,
      historiadors de l'art,
      enginyers,
      economistes,
      etc.

Durada

Període lectiu: de 15 octubre del 2013 al 18 juny 2014 Lliurament del Projecte Final de Màster: fins a setembre de 2014

Perspectives laborals

Creadors i gestores de productes, esdeveniments i serveis turístics basats en el patrimoni cultural i el territori. Consultors, assessors i creadores de projectes de planificació i gestió del territori urbà per a ús turístic. Investigadores i creadores de productes i serveis turístics sota Criteris d'eficiència productiva i adaptació als nous gustos dels consumidors. Gestores en processos i transformació urbanes des de l'àmbit turístic i del Planejament de les ciutats. Docents i investigadores vinculats als aspectes territorials i gestió de Destinacions turístiques urbanes.

Horari

Dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h.
Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió Turística de les Destinacions Urbans
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Campus i seus: Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centro adscrito a la Universidad de Barcelona
Avda. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Cursos més populars
X