Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Màster oficial
Presencial
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Un cop acabat el màster l'alumne ha d'haver assolit les següents competències:
-Capacitat d'anàlisi i de síntesi, de generar noves idees i d'aplicar els coneixements a la pràctica.
-Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.
-Capacitat de treballar en un equip multidisciplinari, crítica i presa de decisions.
-Capacitat d'anàlisi i d'interpretació de les estructures dinàmiques territorials i socials i habilitat en la redacció d'informes de caràcter territorial.
-coneixement dels fonaments de la planificació i la gestió del territori i dels instruments de gestió ambiental, planificació territorial i planejament humà.
-Habilitat en la gestió de tècniques de la informació territorial i d'intervenir en la promoció del desenvolupament local i regional.

Temari

El perfil formatiu que es persegueix contempla quatre tipus de competències referides a l'adquisició de saber (coneixements), coneixement dels procediments (saber fer), la capacitat per aplicar coneixements i procediments (habilitats) i competències d'actitud.

Una part de les competències que s'han d'adquirir són de caràcter genèric (o competències transversals) que reforcen capacitats, habilitats i actituds ja desenvolupades durant els estudis previs a l'accés al màster (grau, llicenciatura, etc.). Entre d'altres, s'han de destacar:
- Capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Capacitat de gestió de la informació.
- Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua.
- Capacitat per generar noves idees.
- Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica.
- Habilitats bàsiques informàtiques.
- Capacitat per treballar en un equip multidisciplinari.
- Capacitat de crítica i autocrítica.
- Capacitat en la presa de decisions.
- Motivació per la qualitat.

En un segon nivell, el màster té com a objectius específics desenvolupar i potenciar una sèrie de competències adreçades a la formació teòrica i aplicada que permet desenvolupar capacitats per al treball professional i per a la investigació en planificació territorial i gestió ambiental:

- Capacitat d'anàlisi i d'interpretació de les estructures i dinàmiques territorials i socials.
- Coneixement dels fonaments de la planificació i la gestió del territori.
- Coneixement i capacitat d'interpretació del marc legislatiu i institucional de la planificació i gestió del territori.
- Habilitat en la gestió de tècniques de la informació territorial.
- Coneixement teòric i pràctic dels instruments de gestió ambiental, planificació territorial i planejament urbà.
- Capacitat d'integració dels elements que intervenen en la planificació territorial i gestió ambiental, tant a nivell teòric com a nivell pràctic.
- Capacitat i habilitat en la redacció d'informes de caràcter territorial: plans territorials, plans estratègics sectorials, plans urbanístics i plans de gestió d'espais naturals.
- Habilitat per executar els diversos instruments de planificació i gestió.
- Habilitat per intervenir en la promoció del desenvolupament local i regional.
- Capacitat per fer recerca sobre les realitats territorials.
- Sensibilitat davant la necessitat d'una gestió sostenible del territori.

Destinataris

A causa del caràcter transversal del màster, per ser admès al màster no es contempla l'exigència d'una formació prèvia específica ni de criteris per al seu reconeixement.
 
No obstant, el perfil previ més adequat per superar amb èxit el programa de màster correspon a la formació en geografia, les ciències del territori i ciències socials.

Durada

90 créditos
Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental
Facultat de Geografia i Història (UB)
Campus i seus: Facultat de Geografia i Història (UB)
Facultat de Geografia i Història (UB)
Montalegre, 6 08001 Barcelona
Cursos més populars
X