MÀSTER PROFESSIONAL D'AUDITORIA COMPTABLE (amb especialització)

Màster
On-line | Distància
255 hores
2295 €

Descripció

OBJECTIUS:


? L'objectiu d'aquest programa formatiu és dotar l'alumne d'un sòlid coneixement sobre les eines que utilitzen els professionals de l'auditoria per procedir a la verificació dels estats financers d'una empresa. D'aquesta manera, l'alumne podrà aplicar aquestes eines en els procediments d'auditoria i control intern de la seva empresa, així com en els processos d'anàlisi i verificació comptable i financera, control de gestió i planificació pressupostària.

? La normativa comptable s'encarrega d'establir les normes i principis comptables generalment acceptats per reflectir de manera adequada totes les transaccions econòmiques en la comptabilitat d'una societat. La correcta planificació d'un treball d'auditoria i el correcte coneixement de la normativa comptable són les claus perquè la persona encarregada de realitzar una auditoria interna sigui un gran professional. Aquest programa formatiu proporciona la formació necessària per verificar la materialització comptable i el control de totes les transaccions econòmiques que es plantegen en la vida quotidiana d'una empresa.

? L'objectiu fonamental que es persegueix és formar sobre el conjunt de coneixements teòrics i pràctics necessaris perquè l'alumne sàpiga desenvolupar, pels seus propis mitjans, la verificació dels registres comptables d'una empresa, perquè aquests representen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera en un moment donat. Així mateix, i com a objectiu principal de l'auditoria interna de control, l'alumne podrà, per mitjà de les tècniques apreses, comprovar l'adequat compliment de les directrius emanades de la direcció de l'empresa.

? Tot això s'aconsegueix mitjançant una exposició suficient i precisa de les bases teòriques d'aquestes tècniques, acompanyades de casos pràctics que ajuden a consolidar els coneixements adquirits. Aquest programa formatiu està estructurat de manera que qualsevol persona pot accedir als coneixements que es transmeten i assimilar totalment la informació, ja que es parteix d'una introducció i presa de contacte prèvies per, posteriorment, introduir-nos en temes més complexos i precisos.

? Els casos pràctics constitueixen un important element d'estudi, que ajuda a la fixació de coneixements per part de l'alumne, resultant una tècnica d'aprenentatge molt motivadora pel seu variat caràcter.

OBJECTIU DE CADA MÒDUL:
? El primer mòdul presenta els principis comptables i les normes d'auditoria de general acceptació, així com els sistemes de revisió dels procediments comptables i els de control intern. S'aprofundeix en l'aprenentatge de la preparació de programes de treball adequats a les revisions i controls a efectuar. D'altra banda, s'estudien els sistemes de treball específics que s'utilitzen en l'anàlisi de cadascuna de les masses patrimonials de l'estructura economicofinancera de l'empresa.

? El segon mòdul inclou les tècniques, els procediments i la planificació inicial que cal dur a terme davant la realització d'una auditoria, tant interna com externa.


D'altra banda, s'estudien els sistemes d'obtenció d'evidència i les tècniques de mostreig utilitzades en auditoria. També fa esment, entre altres temes d'estudi, als tipus d'informes resultants.

? Els mòduls formatius estan degudament complementats amb la pràctica dels procediments que porta a terme l'auditor intern i extern per a obtenir l'evidència suficient que les xifres que mostra la societat reflecteixen la imatge fidel de la situació financera i patrimonial d'una empresa en un moment concret. Així mateix, l'alumne podrà comprovar, mitjançant casos pràctics, els sistemes de treball que s'utilitzen per planificar i desenvolupar l'auditoria i el control intern de departaments, seccions, sucursals, àrees d'organització, etc., Segons les directrius i polítiques que marca la direcció de l'empresa.

METODOLOGIA DEL MÀSTER:

? Els Màsters professionals de Afige tenen com a objectiu la inserció professional de l'alumne en el món de l'empresa.

? La càrrega lectiva dels Màsters es basa en facilitar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, a fi que els alumnes puguin comprovar els resultats i la millora de les seves capacitats d'una forma immediata.

? La realització d'un Màster professional de Afige suposa escurçar el període requerit d'experiència professional per obtenir les capacitats i aptituds idònies per al'exercici d'un lloc de treball d'acord amb la formació obtinguda.

? Els alumnes de Afige poden accedir a l'obtenció del Màster professional (títol propi de Afige) en cadascuna de les especialitats en què haja cursat els seus estudis, complint les següents premisses:

o Completant un itinerari formatiu consistent en la realització d'un o diversos programes d'especialitat que impliquin una càrrega lectiva d'un mínim de 200 hores.

o Realitzar el mòdul pràctic, d'un any de durada, d'aplicació professional de coneixements. Aquest mòdul consisteix en la realització de tutories, xerrades i consultes professionals amb els membres del claustre de professors. S'han de realitzar un mínim de 12 tutories i un màxim de 16, en el període d'un any. El mòdul pràctic s'inicia en la mateixa data que el programa de formació.

o Les tutories personalitzades del mòdul pràctic estan relacionades amb les responsabilitats exercides per l'alumne en el seu propi treball.

o El Màster professional es complementa amb l'elaboració de casos pràctics, resolts pel propi alumne, de l'àrea d'especialització.

o Els alumnes recolzen el seu període de pràctiques amb la lectura, consulta i comentari de les notes tècniques professionals editades mensualment pels membres del claustre de Afige.

o La càrrega lectiva aproximada que requereix la realització del Màster professional (complementària a la del curs superior realitzat) està avaluada en unes 50 hores.

o L'alumne que decideix sol · licitar l'admissió a un Màster professional satisfà uns drets de matrícula addicionals.

• L'alumne ha de demanar l'admissió al Màster professional en la data d'inici del programa de formació escollit.

Temari

Mòdul I: Auditoria Comptable (I)

U. 1 Auditoria: concepte i classes

1/1 Concepte d'auditoria comptable
1/2 Classes d'auditoria
3/1 Anàlisi de les diferències entre auditoria externa i auditoria interna
01/04 Relació entre l'auditor intern i l'auditor intern
05/01 Auditoria comptable: Concepte, naturalesa i finalitat.
06/01 Principis de comptabilitat generalment acceptats.

U. 2 Normes d'auditoria generalment acceptades. Revisió dels procediments de comptabilitat i control intern

1/2 Normes d'auditoria generalment acceptades. Revisió dels procediments de comptabilitat i control intern.
02/02 Revisió dels procediments de comptabilitat i de control intern.
3/2 Exercici d'autocomprovació.

U. 3 Preparació del programa de treball. Regulació legal de l'auditoria a Espanya

3/1 Preparació del programa de treball.
3/2 Regulació legal de l'auditoria a Espanya.
3/3 Exercici d'autocomprovació.

U. 4 Finançament bàsica. Actiu no corrent

01/04 Finançament bàsic, actiu no corrent.
4/2 Actiu no corrent
3/4 Exercicis de comprovació.

U. 5 Existències. Comptes de tercers

05/01 Existències.
02/05 Comptes de tercers.
5/3 Exercici d'autocomprovació.


U. 6 Comptes financers. Comptes de despeses

06/01 Comptes financers.
2/6 Comptes de despeses.
6/3 Exercici d'autocomprovació.

U. 7 Comptes d'ingressos. Comptes de resultats. Estat de canvis en el patrimoni net. Ajustaments per periodificació.
7/1 Comptes d'ingressos.
7/2 Compte de pèrdues i guanys i estat de canvis en el Patrimoni Net.
7/3 Ajustaments per periodificació.

U. 8 Criteris de valoració d'empreses

1/8 Valoracions per al Registre Mercantil.
2/8 Conceptes bàsics.
3/8 El valor objectiu i subjectiu de l'empresa.
04/08 Valoració estàtica i dinàmica.

Mòdul II: Auditoria Comptable (II)

U. 9 Fases de desenvolupament d'una auditoria (I). Planificació de l'auditoria

01/09 Necessitat de la planificació.
2/9 Anàlisi de les condicions particulars.
9/3 Contacte amb l'empresa.
04/09 Coneixement del negoci.
9/5 Estudi preliminar dels estats financers.
09/06 Pensió analítica global.
09/07 Revisió d'auditories anteriors.
09/08 Estudi i avaluació del control intern comptable.
9/9 Decisions prèvies a l'execució.
10/09 Confecció del memoràndum de planificació.
9/11 Elaboració dels programes de treball.
12/9 Contingut de la carpeta de planificació.
13/9 Qüestionari de planificació.
U. 10 Fases de desenvolupament d'una auditoria (II). Execució de l'auditoria

10/01 Desenvolupament dels programes de treball.
02/10 Anàlisi dels esdeveniments posteriors al tancament de l'exercici.
10/3 Conclusió de l'auditoria.
4/10 Emissió d'informes.

U. 11 La obtenció d'evidència d'auditoria. Procediments bàsics d'auditoria

01/11 L'obtenció d'evidència d'auditoria.
11/02 Procediments bàsics d'auditoria.

U. 12 Aplicació de les tècniques de mostreig a l'auditoria. Tècniques de revisió analítica

12/1 Aplicació de les tècniques de mostreig a l'auditoria.
02/12 Tècniques de revisió analítica.
12.02.01 Utilitat de les tècniques de revisió analítica.
12.02.02 Exemples de tècniques de revisió analítica.

U. 13 L'ordinador i l'auditoria

13/1 L'auditoria informàtica.
13/2 Metodologia de treball d'una auditoria informàtica.
13/03 Riscos informàtics.
13/04 Abast de l'auditoria informàtica.
13/05 Futur de l'auditoria informàtica.
13/06 Aspectes legals de l'auditoria.

U. 14 Auditoria d'impostos

14/01 Objectius.
14/2 Punts de connexió de l'àrea d'impostos amb la resta de l'auditoria.
14/03 Descripció de comptes.
14/04 Programa de treball de l'àrea d'impostos.
14/5 Les contingències fiscals.
14/06 L'Impost de Societats i la previsió.
14/07 Conciliació entre resultat comptable i fiscal com càlcul de l'Impost de Societats.
14/08 Les obligacions comptables i registrables.

14/9 Programa i guia de l'auditor.

U. 15 La auditoria interna

15/1 Evolució del concepte d'auditoria interna.
15/02 Definició i activitats.
15/03 Auditoria interna i auditoria externa.
15/04 Enquadrament de l'auditoria interna en l'organigrama de l'empresa.
15/05 El programa d'auditoria interna.
15/6 Auditoria comptable i financera.
15/07 Auditoria operativa.
15/8 Exemples d'aplicacions pràctiques.
15/09 Informe de l'auditor intern.
15/10 autocomprovació.

U. 16 Relacions amb l'empresa auditada

16/1 Presentació a l'empresa.
16/2 Condicions de treball i adaptació d'horaris.
16/03 Canals d'informació adequats.
16/04 Col · laboració del personal de l'empresa.
16/05 Maneig d'actius.
16/06 La comunicació.
16/7 Capacitat d'interpretació.
16/08 Confidencialitat.
16/09 Habilitat de tracte.
16/10 Obsequis.
16/11 Sentit comercial.

U. 17 Informes dels auditors externs

17/1 Importància de l'informe d'auditoria.
17/2 Tipus d'informes emesos pels auditors externs.
17/03 Models normalitzats d'informes d'auditoria independent dels comptes anuals.
17/4 Informes llargs.
17/5 Informes de control intern.

U. 18 Els comptes anuals

18/1 Formulació i contingut dels comptes anuals.

18/02 Estructura del balanç.
18/3 Estructura del compte de pèrdues i guanys.
18/04 Regles de valoració.
18/5 La memòria.
18/06 L'informe de gestió.

U. 19 Verificació, aprovació, dipòsit i publicitat dels comptes anuals

19/1 Verificació dels comptes anuals.
19/02 Aprovació de comptes i aplicació del resultat.
19/3 Dipòsit dels comptes anuals.
19/04 Publicitat del dipòsit dels comptes anuals.

Casos pràctics

PROGRAMA ADDICIONAL DE CONTINGUTS

La càrrega lectiva del? Màster Professional d'Auditoria Comptable? contempla la realització d'una especialització.
MÀSTER PROFESSIONAL D'AUDITORIA COMPTABLE (amb especialització)
AFIGE
Campus i seus: AFIGE
AFIGE
MUNTANER, 45 08011 BARCELONA
Cursos més populars
X