MÀSTER PROFESSIONAL DE COMPTABILITAT I ANÀLISI DE BALANÇOS (amb especialització)

Màster
On-line | Distància
275 hores
2475 €

Descripció

OBJECTIUS:


Mòdul I: Conceptes del cicle comptable

El primer mòdul ens condueix des del principi a descobrir com, partint dels conceptes comptables bàsics, s'arriba a completar el procés de comptabilització adequat al Nou Pla General de Comptabilitat.

A través de la lectura, comprensió i estudi d'aquest mòdul podem entendre el que és un compte, quins tipus de comptes hi ha, de despeses, d'ingressos, els seients, etc., Donant lloc a entendre i analitzar el compte de resultats i el Balanç de Situació.

Es descriuen de manera detallada tots els mètodes d'amortització, així com exemples diversos per facilitar l'entesa d'aquests.

Com a annex, també s'incorpora el nou Pla General Comptable, la Taula general d'amortitzacions, així com la composició dels llibres de comerç obligatoris que ha de portar una empresa, i els auxiliars.

S'ha volgut, sobretot, en aquest primer mòdul, anar mostrant pas a pas tots aquells elements i conceptes que considerem fonamentals per a un millor enteniment, finalitzant amb un complet cas pràctic on s'han reflectit tots els conceptes anteriorment explicats, per mostrar la interrelació d'aquests en la pràctica comptable del dia a dia.

Mòdul II: Interpretació del Balanç

Amb el segon mòdul, s'ofereix una àmplia visió dels fonaments que componen el nou balanç (segons el Nou Pla de Comptabilitat), així com les tècniques d'anàlisi d'aquest. D'aquesta manera, el balanç se'ns manifesta com una clau d'interpretació de la realitat econòmica de l'empresa.
La matèria explicada en aquest mòdul s'ha estructurat en quatre grups:

En el primer (unitat 10 a la 14) s'estudia la composició del balanç de situació, els conceptes que integren l'actiu, el patrimoni net i el passiu.

El segon grup (unitat 15) està dedicat a l'Impost sobre el valor afegit (IVA), la comptabilització de les operacions més comuns, la seva relació amb el NPGC (Nou Pla General Comptable) i, finalment, l'explicació de la regla de la prorrata.

En el tercer (unitat 17) es descriuen les situacions? Especials? que una empresa ha d'afrontar en determinades ocasions (fallida, suspensió de pagaments, fusió, escissió, etc.).

I, finalment, (unitat 18), s'ofereix una visió generalitzada de la consolidació de balanços, en què consisteix, i els diferents mètodes i sistemes de consolidació. Per finalitzar es fa un breu resum de com les empreses han de presentar els comptes anuals en el Registre Mercantil.

Mòdul III: Anàlisi Comptable

Un cop s'han donat per tancades les comptes de l'exercici comptable d'una companyia, cal plasmar els moviments en un balanç i compte d'explotació, i aquests en uns comptes anuals que s'han de presentar al Registre Mercantil.

La primera unitat d'aquest mòdul recull les pautes que s'han de seguir, la informació que ha de recollir aquests comptes anuals, que són el Balanç, el Compte d'Explotació, la Memòria i l'informe de gestió.

Així, un cop la societat té els comptes tancades, cal procedir a analitzar les xifres. Aquesta anàlisi pot ser tant econòmic com financer. Així mateix, cal analitzar si hi ha equilibri en l'empresa.

L'equilibri es pot analitzar des de dos vessants: patrimonial i financer. Des del punt de vista patrimonial s'analitza la inversió de la companyia (en què inverteix) i el finançament d'aquesta inversió. Aquesta anàlisi es realitza a través d'una sèrie de ràtios que permetran concloure si la societat pot assumir els deutes contrets.

L'anàlisi des del punt de vista financer ens centrarà en l'estudi de variables noves fins ara com el fons de maniobra i el cash-flow. Amb aquestes dues variables, podrem conèixer la situació financera i de liquiditat i la capacitat financera de l'empresa.

El mòdul continua amb l'anàlisi econòmica del compte d'explotació, una de les principals preocupacions de la direcció de l'empresa. Una manera d'analitzar els resultats d'una empresa consisteix a avaluar els resultats des del punt de vista analític, a fi de conéixer si el benefici o pèrdua de la societat prové de l'evolució del seu cicle normal d'explotació, dels resultats financers i / o extraordinaris.

En aquest mòdul es continuen presentant conceptes nous com el punt mort o punt d'equilibri i el marge de contribució, imprescindibles per analitzar l'evolució del negoci.

Una vegada conclòs el mòdul, l'alumne serà capaç de reconèixer la situació en què es troba la companyia en termes financers i econòmics, la qual cosa permetrà prendre la decisió més encertada possible per al desenvolupament del negoci.

METODOLOGIA DEL MÀSTER:


? Els Màsters professionals de Afige tenen com a objectiu la inserció professional de l'alumne en el món de l'empresa.

? La càrrega lectiva dels Màsters es basa en facilitar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, a fi que els alumnes puguin comprovar els resultats i la millora de les seves capacitats d'una forma immediata.

? La realització d'un Màster professional de Afige suposa escurçar el període requerit d'experiència professional per obtenir les capacitats i aptituds idònies per al'exercici d'un lloc de treball d'acord amb la formació obtinguda.

? Els alumnes de Afige poden accedir a l'obtenció del Màster professional (títol propi de Afige) en cadascuna de les especialitats en què haja cursat els seus estudis, complint les següents premisses:

o Completant un itinerari formatiu consistent en la realització d'un o diversos programes d'especialitat que impliquin una càrrega lectiva d'un mínim de 200 hores.

o Realitzar el mòdul pràctic, d'un any de durada, d'aplicació professional de coneixements. Aquest mòdul consisteix en la realització de
tutories, xerrades i consultes professionals amb els membres del claustre de professors. S'han de realitzar un mínim de 12 tutories i un màxim de 16,
en el període d'un any. El mòdul pràctic s'inicia en la mateixa data que el programa de formació.


o Les tutories personalitzades del mòdul pràctic estan relacionades amb les responsabilitats exercides per l'alumne en el seu propi treball.

o El Màster professional es complementa amb l'elaboració de casos pràctics, resolts pel propi alumne, de l'àrea d'especialització.

o Els alumnes recolzen el seu període de pràctiques amb la lectura, consulta i comentari de les notes tècniques professionals editades mensualment pels membres del claustre de Afige.

o La càrrega lectiva aproximada que requereix la realització del Màster professional (complementària a la del curs superior realitzat) està avaluada en unes 50 hores.

o L'alumne que decideix sol · licitar l'admissió a un Màster professional satisfà uns drets de matrícula addicionals.

• L'alumne ha de demanar l'admissió al Màster professional en la data d'inici del programa de formació escollit.

Temari

Mòdul I: Conceptes del cicle comptable

U. 1 Elements comptables: el compte.
U. 2 Compres i despeses per naturalesa.
U. 3 Vendes i ingressos per naturalesa.
U. 4 La valoració d'existències.
U. 5 Sistemes d'amortització.
U. 6 Comptes de resultats.
U. 7 Balanç. Comptes anuals.
U. 8 Periodificació i assentaments de tancament
U. 9 Llibres de comptabilitat.

Mòdul II: Interpretació del Balanç

U. 10 Teoria del Balanç.
U. 11 El Actiu no corrent.
U. 12 El Actiu corrent.
U. 13 El patrimoni net.
U. 14 El Passiu no corrent I el Passiu corrent.
U. 15 L'impost sobre el valor afegit.
U. 16 Comptes transitòries i Compensatòries.
U. 17 La comptabilitat en situacions especials.
U. 18 Consolidació de balanços.

Mòdul III: Anàlisi de Balanços

U. 19 Introducció a l'anàlisi de balanços.
U. 20 Anàlisi de Balanços.
U. 21 Anàlisi de l'equilibri patrimonial.
U. 22 Anàlisi de l'equilibri financer.
U. 23 Anàlisi econòmica (I).
U. 24 Anàlisi econòmic (II).
U. 25 Rendiment, Rendibilitat i apalancament financer.
U. 26 Eines economicofinanceres.

Casos pràctics.


PROGRAMA ADDICIONAL DE CONTINGUTS

La càrrega lectiva del? Màster Professional de Comptabilitat i Anàlisi? contempla la realització d'una especialització.
MÀSTER PROFESSIONAL DE COMPTABILITAT I ANÀLISI DE BALANÇOS (amb especialització)
AFIGE
Campus i seus: AFIGE
AFIGE
MUNTANER, 45 08011 BARCELONA
Cursos més populars
X