AFIGE

MÀSTER PROFESSIONAL DE CONTROL DE GESTIÓ: GESTIÓ DE COSTOS I CONTROL PRESSUPOSTARI

AFIGE

Màster
On-line | Distància
290 Hores
2.610 €

Descripció

OBJECTIUS

Mòdul I: Aspectes generals del control de gestió

L'objectiu principal d'aquest mòdul és donar una visió general dels conceptes bàsics, a partir dels quals es desenvolupa el curs complet. Es posa especial èmfasi en la classificació i comportament dels costos, ja que un coneixement adequat dels mateixos ens permet aplicar de la forma adequada un sistema de càlcul de costos o un altre.

Mòdul II: Sistema de càlcul de costos

Amb aquest mòdul es mostra el funcionament, mitjançant casos pràctics aplicats a diferents sectors d'activitat (industrial, comercial, serveis), dels diferents sistemes de càlcul de costos: costos complets o Full Costing, Costos parcials o Direct Costing, i el Sistema de Costos Basat en l'Activitat o ABC.

Mòdul III: Els costos en la presa de decisions

En aquest mòdul l'objectiu principal és mostrar, mitjançant aplicació de casos, com les tècniques de costos ens ajuden, d'una forma molt eficient, a prendre decisions en diverses situacions en què pot trobar l'empresa amb freqüència. Aquestes situacions poden ser, per exemple: supressió o substitució d'un producte o servei, acceptació o rebuig d'una comanda especial, substitució d'un bé d'equip i determinar si existeixen costos de subactivitat. Així mateix, un altre objectiu del mòdul consisteix a avaluar la gestió dels responsables dels diferents centres de costos.

Mòdul IV: Control presupuestario.Costes estàndard

L'objectiu que persegueix aquest mòdul és mostrar les diferents tècniques pressupostàries i els tipus de pressupostos, enfocant la seva atenció en l'establiment dels estàndard i la interpretació de les desviacions en un compte d'explotació.

Mòdul V: Anàlisi econòmica

Aquest mòdul mostra l'anàlisi del compte d'explotació, i la forma com hem d'analitzar els costos que la componen i les seves causes, per poder interpretar variacions significatives, tant històriques com pressupostàries, com a font d'informació per poder dur a terme la presa de decisions més eficaç.

METODOLOGIA DEL MÀSTER:

? Els Màsters professionals de Afige tenen com a objectiu la inserció professional de l'alumne en el món de l'empresa.? La càrrega lectiva dels Màsters es basa en facilitar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, a fi que els alumnes puguin comprovar els resultats i la millora de les seves capacitats d'una forma immediata.? La realització d'un Màster professional de Afige suposa escurçar el període requerit d'experiència professional per obtenir les capacitats i aptituds idònies per al'exercici d'un lloc de treball d'acord amb la formació obtinguda.? Els alumnes de Afige poden accedir a l'obtenció del Màster professional (títol propi de Afige) en cadascuna de les especialitats en què haja cursat els seus estudis, complint les següents premisses:o Completant un itinerari formatiu consistent en la realització d'un o diversos programes d'especialitat que impliquin una càrrega lectiva d'un mínim de 200 hores.o Realitzar el mòdul pràctic, d'un any de durada, d'aplicació professional de coneixements. Aquest mòdul consisteix en la realització de tutories, xerrades i consultes professionals amb els membres del claustre de professors. S'han de realitzar un mínim de 12 tutories i un màxim de 16,

en el període d'un any. El mòdul pràctic s'inicia en la mateixa data que el programa de formació.o Les tutories personalitzades del mòdul pràctic estan relacionades amb les responsabilitats exercides per l'alumne en el seu propi treball.o El Màster professional es complementa amb l'elaboració de casos pràctics, resolts pel propi alumne, de l'àrea d'especialització.o Els alumnes recolzen el seu període de pràctiques amb la lectura, consulta i comentari de les notes tècniques professionals editades mensualment pels membres del claustre de Afige.o La càrrega lectiva aproximada que requereix la realització del Màster professional (complementària a la del curs superior realitzat) està avaluada en unes 50 hores.o L'alumne que decideix sol · licitar l'admissió a un Màster professional satisfà uns drets de matrícula addicionals.• L'alumne ha de demanar l'admissió al Màster professional en la data d'inici del programa de formació escollit.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: ASPECTES GENERALS DEL CONTROL DE GESTIÓ

1 Aspectes Generals del Control de Costos

1/1 Control de gestió.
1/2 Control de Costos.
3/1 Control pressupostari.
01/04 Casos pràctics.
05/01 Classificació dels costos.
06/01 Sistemes de Costos.
1.06.01 Sistema de càlcul de costos complets o Full costing.
1.06.02 Sistema de càlcul de costos parcials o Direct costing.
1.06.03 Sistema de càlcul de costos basats en les activitats o ABC.
1.06.04 Els sistemes de càlcul de costos poden realitzar a partir de: dades reals i dades previsionals.
7/1 El comportament dels costos.


2 La classificació dels costos

1/2 Classificació dels costos i el seu comportament.
02/02 Pràctica de la classificació dels costos.

Mòdul 2: SISTEMES DE CÀLCUL DE COSTOS

3 Les Seccions en els Costos Complets Històrics

3/1 Les seccions com centres de cost, benefici o inversió.
3/2 El repartiment dels costos a les seccions.
3.02.01 Repartiment primari.
3.02.02 Repartiment secundari.
3/3 Assignació dels costos de les seccions als productes.

4 Casos d'aplicació segons el sistema de càlcul de costos complets

01/04 Cas pràctic-Producció-.
4/2 Cas pràctic-Serveis-.

5 El Direct Costing o sistema de Costos parcials

05/01 El Direct Costing.
02/05 Tipus i comportament dels costos en el Direct Costing.
5/3 L'anàlisi del cost-volum-benefici.
5/4 El mètode del Direct Costing.

6 Casos d'aplicació segons el sistema de càlcul de costos: Direct Costing (I)

06/01 L'establiment del Direct Costing.
2/6 Cas Pràctic.
6/3 Producció per ordres de fabricació o comandes.
06/04 Cas Pràctic.

7 Casos d'aplicació segons el sistema de càlcul de costos: Direct Costing (II)

7/1 L'empresa comercial
7/2 Cas práctico.La empresa comercial
7/3 L'empresa de serveis
7.03.01 Cas Práctico.La empresa de serveis

8 Els costos basats en l'activitat ABC

1/8 Evolució de l'entorn empresarial i la seva influència en els sistemes de càlcul de costos.
2/8 El model ABC.
3/8 Analogies i diferències entre el full costing i l'ABC.
04/08 Formularis aplicats
8.04.01 Cas Pràctic-Empresa industrial-.
8.04.02 Cas Pràctic-Empresa de serveis-.

Mòdul 3: ELS COSTOS EN LA PRESA DE DECISIONS

9 Costos rellevants per a la presa de decisions

01/09 Supressió o substitució d'un producte.
2/9 Acceptació o rebuig d'una comanda especial.
9/3 Substitucions en els béns d'equip.
04/09 Costos de subactivitat.
9/5 Costos controlables i Costos no controlables.


Mòdul 4: CONTROL PRESUPUESTARIO.COSTES ESTÀNDARD

10 El pressupost flexible

10/01 El pressupost flexible.
10.01.01 Concepte.
10.01.02 Formulació del pressupost flexible.
02/10 Desviacions respecte del pressupost flexible.
10/3 Determinació de preus de venda

11 Altres tècniques pressupostàries

01/11 Consideracions generals.
11/02 Pressupost rígid, pressupost flexible.
11/03 Pressupost incremental i pressupost Base Zero.
11/4 Pressupost per activitats.
11/05 Pressupost per programes.

12 Costos estàndard en l'elaboració de pressupostos

12/1 Confecció del pressupost: Càlcul dels Costos Estàndard.
02/12 Determinació dels costos estàndard.
12/3 Establiment dels estàndards tècnics i econòmics.
12.03.01 Establiment dels estàndards de la matèria primera.
12.03.02 Establiment dels estàndards de la mà d'obra directa.
12.03.03 Establiment dels estàndards de les despeses indirectes de fabricació.
12/04 compte de resultats previsional o pressupostària.

13 Casos pràctics costos estàndard

13/1 Components de les desviacions.
13/2 Tipus de desviacions.
13.02.01 Desviacions en matèria primera.
13.02.02 Desviacions en mà d'obra directa.
13.02.03 Desviacions en despeses indirectes de fabricació.
13/03 Desviacions en vendes.
13/04 compte de resultats Real amb el desglossament de desviacions detallat.

Mòdul 5: ANÀLISI ECONÒMICA

14 Anàlisi econòmic. El compte de pèrdues i guanys

14/01 Utilitat de la contabiliad analítica i de gestió.
14/2 El Compte de Pèrdues i Guanys.
14.02.01 Estructura del Compte de pèrdues i guanys per analitzar, o compte de resultats analítica.
14/03 Anàlisi del Compte d'Explotació.
14/04 Els resultats: causes de les seves variacions.
14/5 Anàlisi de les variacions per a un exemple pràctic.
14/06 Relativitat del benefici.
14/07 Cas pràctic.

15 Anàlisi económico.Análisis del compte d'explotació

15/1 El marge de contribució unitari i el marge de contribució total.
15/02 El punt d'equilibri (o punt mort).
15.02.01 Increment de vendes i augment de benefici.
15/03 Punt d'equilibri financer.
15/04 Cas pràctic.PROGRAMA ADDICIONAL DE CONTINGUTS

La càrrega lectiva del? Màster Professional en Control de Gestió: Gestió de Costos i Control Pressupostari? contempla la realització d'una especialització.
Veure més

Preu

2.610 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

MÀSTER PROFESSIONAL DE CONTROL DE GESTIÓ: GESTIÓ DE COSTOS I CONTROL PRESSUPOSTARI

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

MÀSTER PROFESSIONAL DE CONTROL DE GESTIÓ: GESTIÓ DE COSTOS I CONTROL PRESSUPOSTARI