MÀSTER PROFESSIONAL DE CONTROL DE GESTIÓ: GESTIÓ DE COSTOS I CONTROL PRESSUPOSTARI

Màster
On-line | Distància
290 hores
2610 €

Descripció

OBJECTIUS
Mòdul I: Aspectes generals del control de gestió
L'objectiu principal d'aquest mòdul és donar una visió general dels conceptes bàsics, a partir dels quals es desenvolupa el curs complet. Es posa especial èmfasi en la classificació i comportament dels costos, ja que un coneixement adequat dels mateixos ens permet aplicar de la forma adequada un sistema de càlcul de costos o un altre.
Mòdul II: Sistema de càlcul de costos
Amb aquest mòdul es mostra el funcionament, mitjançant casos pràctics aplicats a diferents sectors d'activitat (industrial, comercial, serveis), dels diferents sistemes de càlcul de costos: costos complets o Full Costing, Costos parcials o Direct Costing, i el Sistema de Costos Basat en l'Activitat o ABC.
Mòdul III: Els costos en la presa de decisions
En aquest mòdul l'objectiu principal és mostrar, mitjançant aplicació de casos, com les tècniques de costos ens ajuden, d'una forma molt eficient, a prendre decisions en diverses situacions en què pot trobar l'empresa amb freqüència. Aquestes situacions poden ser, per exemple: supressió o substitució d'un producte o servei, acceptació o rebuig d'una comanda especial, substitució d'un bé d'equip i determinar si existeixen costos de subactivitat. Així mateix, un altre objectiu del mòdul consisteix a avaluar la gestió dels responsables dels diferents centres de costos.
Mòdul IV: Control presupuestario.Costes estàndard
L'objectiu que persegueix aquest mòdul és mostrar les diferents tècniques pressupostàries i els tipus de pressupostos, enfocant la seva atenció en l'establiment dels estàndard i la interpretació de les desviacions en un compte d'explotació.
Mòdul V: Anàlisi econòmica
Aquest mòdul mostra l'anàlisi del compte d'explotació, i la forma com hem d'analitzar els costos que la componen i les seves causes, per poder interpretar variacions significatives, tant històriques com pressupostàries, com a font d'informació per poder dur a terme la presa de decisions més eficaç.


METODOLOGIA DEL MÀSTER:


? Els Màsters professionals de Afige tenen com a objectiu la inserció professional de l'alumne en el món de l'empresa.

? La càrrega lectiva dels Màsters es basa en facilitar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, a fi que els alumnes puguin comprovar els resultats i la millora de les seves capacitats d'una forma immediata.

? La realització d'un Màster professional de Afige suposa escurçar el període requerit d'experiència professional per obtenir les capacitats i aptituds idònies per al'exercici d'un lloc de treball d'acord amb la formació obtinguda.? Els alumnes de Afige poden accedir a l'obtenció del Màster professional (títol propi de Afige) en cadascuna de les especialitats en què haja cursat els seus estudis, complint les següents premisses:

o Completant un itinerari formatiu consistent en la realització d'un o diversos programes d'especialitat que impliquin una càrrega lectiva d'un mínim de 200 hores.

o Realitzar el mòdul pràctic, d'un any de durada, d'aplicació professional de coneixements. Aquest mòdul consisteix en la realització de tutories, xerrades i consultes professionals amb els membres del claustre de professors. S'han de realitzar un mínim de 12 tutories i un màxim de 16,
en el període d'un any. El mòdul pràctic s'inicia en la mateixa data que el programa de formació.

o Les tutories personalitzades del mòdul pràctic estan relacionades amb les responsabilitats exercides per l'alumne en el seu propi treball.

o El Màster professional es complementa amb l'elaboració de casos pràctics, resolts pel propi alumne, de l'àrea d'especialització.

o Els alumnes recolzen el seu període de pràctiques amb la lectura, consulta i comentari de les notes tècniques professionals editades mensualment pels membres del claustre de Afige.

o La càrrega lectiva aproximada que requereix la realització del Màster professional (complementària a la del curs superior realitzat) està avaluada en unes 50 hores.

o L'alumne que decideix sol · licitar l'admissió a un Màster professional satisfà uns drets de matrícula addicionals.

• L'alumne ha de demanar l'admissió al Màster professional en la data d'inici del programa de formació escollit.

Temari

Mòdul 1: ASPECTES GENERALS DEL CONTROL DE GESTIÓ

1 Aspectes Generals del Control de Costos

1/1 Control de gestió.
1/2 Control de Costos.
3/1 Control pressupostari.
01/04 Casos pràctics.
05/01 Classificació dels costos.
06/01 Sistemes de Costos.
1.06.01 Sistema de càlcul de costos complets o Full costing.
1.06.02 Sistema de càlcul de costos parcials o Direct costing.
1.06.03 Sistema de càlcul de costos basats en les activitats o ABC.
1.06.04 Els sistemes de càlcul de costos poden realitzar a partir de: dades reals i dades previsionals.
7/1 El comportament dels costos.


2 La classificació dels costos

1/2 Classificació dels costos i el seu comportament.
02/02 Pràctica de la classificació dels costos.

Mòdul 2: SISTEMES DE CÀLCUL DE COSTOS

3 Les Seccions en els Costos Complets Històrics

3/1 Les seccions com centres de cost, benefici o inversió.
3/2 El repartiment dels costos a les seccions.
3.02.01 Repartiment primari.
3.02.02 Repartiment secundari.
3/3 Assignació dels costos de les seccions als productes.

4 Casos d'aplicació segons el sistema de càlcul de costos complets

01/04 Cas pràctic-Producció-.
4/2 Cas pràctic-Serveis-.

5 El Direct Costing o sistema de Costos parcials

05/01 El Direct Costing.
02/05 Tipus i comportament dels costos en el Direct Costing.
5/3 L'anàlisi del cost-volum-benefici.
5/4 El mètode del Direct Costing.

6 Casos d'aplicació segons el sistema de càlcul de costos: Direct Costing (I)

06/01 L'establiment del Direct Costing.
2/6 Cas Pràctic.
6/3 Producció per ordres de fabricació o comandes.
06/04 Cas Pràctic.

7 Casos d'aplicació segons el sistema de càlcul de costos: Direct Costing (II)

7/1 L'empresa comercial
7/2 Cas práctico.La empresa comercial
7/3 L'empresa de serveis
7.03.01 Cas Práctico.La empresa de serveis

8 Els costos basats en l'activitat ABC

1/8 Evolució de l'entorn empresarial i la seva influència en els sistemes de càlcul de costos.
2/8 El model ABC.
3/8 Analogies i diferències entre el full costing i l'ABC.
04/08 Formularis aplicats
8.04.01 Cas Pràctic-Empresa industrial-.
8.04.02 Cas Pràctic-Empresa de serveis-.

Mòdul 3: ELS COSTOS EN LA PRESA DE DECISIONS

9 Costos rellevants per a la presa de decisions

01/09 Supressió o substitució d'un producte.
2/9 Acceptació o rebuig d'una comanda especial.
9/3 Substitucions en els béns d'equip.
04/09 Costos de subactivitat.
9/5 Costos controlables i Costos no controlables.


Mòdul 4: CONTROL PRESUPUESTARIO.COSTES ESTÀNDARD

10 El pressupost flexible

10/01 El pressupost flexible.
10.01.01 Concepte.
10.01.02 Formulació del pressupost flexible.
02/10 Desviacions respecte del pressupost flexible.
10/3 Determinació de preus de venda

11 Altres tècniques pressupostàries

01/11 Consideracions generals.
11/02 Pressupost rígid, pressupost flexible.
11/03 Pressupost incremental i pressupost Base Zero.
11/4 Pressupost per activitats.
11/05 Pressupost per programes.

12 Costos estàndard en l'elaboració de pressupostos

12/1 Confecció del pressupost: Càlcul dels Costos Estàndard.
02/12 Determinació dels costos estàndard.
12/3 Establiment dels estàndards tècnics i econòmics.
12.03.01 Establiment dels estàndards de la matèria primera.
12.03.02 Establiment dels estàndards de la mà d'obra directa.
12.03.03 Establiment dels estàndards de les despeses indirectes de fabricació.
12/04 compte de resultats previsional o pressupostària.

13 Casos pràctics costos estàndard

13/1 Components de les desviacions.
13/2 Tipus de desviacions.
13.02.01 Desviacions en matèria primera.
13.02.02 Desviacions en mà d'obra directa.
13.02.03 Desviacions en despeses indirectes de fabricació.
13/03 Desviacions en vendes.
13/04 compte de resultats Real amb el desglossament de desviacions detallat.

Mòdul 5: ANÀLISI ECONÒMICA

14 Anàlisi econòmic. El compte de pèrdues i guanys

14/01 Utilitat de la contabiliad analítica i de gestió.
14/2 El Compte de Pèrdues i Guanys.
14.02.01 Estructura del Compte de pèrdues i guanys per analitzar, o compte de resultats analítica.
14/03 Anàlisi del Compte d'Explotació.
14/04 Els resultats: causes de les seves variacions.
14/5 Anàlisi de les variacions per a un exemple pràctic.
14/06 Relativitat del benefici.
14/07 Cas pràctic.

15 Anàlisi económico.Análisis del compte d'explotació

15/1 El marge de contribució unitari i el marge de contribució total.
15/02 El punt d'equilibri (o punt mort).
15.02.01 Increment de vendes i augment de benefici.
15/03 Punt d'equilibri financer.
15/04 Cas pràctic.PROGRAMA ADDICIONAL DE CONTINGUTS

La càrrega lectiva del? Màster Professional en Control de Gestió: Gestió de Costos i Control Pressupostari? contempla la realització d'una especialització.
MÀSTER PROFESSIONAL DE CONTROL DE GESTIÓ: GESTIÓ DE COSTOS I CONTROL PRESSUPOSTARI
AFIGE
Campus i seus: AFIGE
AFIGE
MUNTANER, 45 08011 BARCELONA
Cursos més populars
X