AFIGE

MÀSTER PROFESSIONAL DE DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA D'EMPRESES

AFIGE

Màster
On-line | Distància
335 Hores
3.015 €

Descripció

OBJECTIUS:Mòdul I: Organització i Administració d'empreses

L'objectiu d'aquest mòdul és adquirir un coneixement profund de totes les àrees que intervenen en el funcionament eficient d'una empresa.

S'estudien en profunditat les àrees rellevants per mitjà de les quals s'organitza una empresa. En conseqüència, s'expliquen les funcions principals (aprovisionament, producció i venda), així com les àrees de suport a les mateixes (màrqueting, administració, finances, recursos humans i control).

Mòdul II: Conceptes del cicle comptable

S'aprofundeix en l'estudi de la comptabilitat, des del punt de vista teòric i pràctic, adequada al Nou Pla General de Comptabilitat: diferents tipus de comptes, despeses, ingressos, els seients, etc., Donant lloc a entendre i analitzar el Compte de Resultats i el Balanç de Situació.

Es descriuen de manera detallada tots els mètodes d'amortització, així com exemples diversos per facilitar l'entesa d'aquests.

També s'incorpora el nou Pla General Comptable, la taula general d'amortitzacions, així com la composició dels llibres de comerç obligatoris i auxiliars que ha de portar una empresa.

Mòdul III: Control de costos

El Compte de Resultats i el Balanç ens informen de la situació economicofinancera de l'empresa en qualsevol instant.

Però aquesta informació no és suficient per a les empreses que porten un control estricte dels seus costos. Les tècniques que permeten una anàlisi exhaustiva del resultat s'anomenen de? Control de Costos? i permeten a les empreses millorar la seva posició davant competidors.

Mòdul IV: Seguretat Social i Relacions Laborals

En aquest mòdul, l'alumne arribarà a conèixer tota la regulació jurídica d'un element clau de l'empresa i del seu patrimoni personal: els treballadors. S'estudia, des de l'inici, la relació contractual del treballador amb l'empresa i les obligacions que aquesta comporta, passant per les incidències que puguin presentar al llarg de la vigència del contracte, fins a la finalització.

Tanmateix l'alumne coneixerà a la perfecció les obligacions de l'empresa envers el sistema de la Seguretat Social, així com les prestacions que aquesta ofereix als treballadors.

Mòdul V: Impostos

La Constitució espanyola crea un sistema de recaptació per al sosteniment de les despeses públiques, basat en un sistema tributari just, inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat.L'empresa, com a persona jurídica, també està gravada per multitud d'impostos classificats en directes i indirectes, locals, especials, ... En aquest mòdul s'estudien quins són els tributs que afecten l'empresa, així com el sistema de gestió tributària.

Mòdul VI: Administració de Societats

Els objectius d'aquest mòdul consisteixen en donar a conèixer les diferents formes jurídiques que pot adoptar una societat (anònima, limitada, ...), així com les principals modificacions que pot experimentar al llarg del temps (fundació, canvis en el capital social , concurs, fusió, dissolució, ...).

Mòdul VII: Anàlisi de Balanços

Explica la informació que han de recollir els comptes anuals, per procedir a analitzar les xifres, tant des del punt de vista econòmic com financer. Així mateix, cal analitzar si hi ha equilibri en l'empresa. L'objectiu és conèixer la situació financera i de liquiditat, i la capacitat financera de l'empresa.

El mòdul continua amb l'anàlisi econòmica del compte d'explotació, una de les principals preocupacions de la direcció de l'empresa.

Una vegada conclòs el mòdul, l'alumne serà capaç de reconèixer la situació en què es troba la companyia en termes financers i econòmics, la qual cosa permetrà prendre la decisió més encertada possible per al desenvolupament del negoci.

Mòdul VIII: Auditoria empresarial

L'objectiu del mòdul VIII d'aquest programa formatiu és dotar l'alumne d'un sòlid coneixement sobre les eines que utilitzen els professionals de l'auditoria per procedir a la verificació dels estats financers d'una empresa. D'aquesta manera, l'alumne podrà aplicar aquestes eines en els procediments d'auditoria i control intern de l'empresa, així com en els processos d'anàlisi i verificació comptable i financera, control de gestió i planificació pressupostària.

METODOLOGIA DEL MÀSTER:

? Els Màsters professionals de Afige tenen com a objectiu la inserció professional de l'alumne en el món de l'empresa.? La càrrega lectiva dels Màsters es basa en facilitar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, a fi que els alumnes puguin comprovar els resultats i la millora de les seves capacitats d'una forma immediata.? La realització d'un Màster professional de Afige suposa escurçar el període requerit d'experiència professional per obtenir les capacitats i aptituds idònies per al'exercici d'un lloc de treball d'acord amb la formació obtinguda.? Els alumnes de Afige poden accedir a l'obtenció del Màster professional (títol propi de Afige) en cadascuna de les especialitats en què haja cursat els seus estudis, complint les següents premisses:o Completant un itinerari formatiu consistent en la realització d'un o diversos programes d'especialitat que impliquin una càrrega lectiva d'un mínim de 200 hores.

o Realitzar el mòdul pràctic, d'un any de durada, d'aplicació professional de coneixements. Aquest mòdul consisteix en la realització de tutories, xerrades i consultes professionals amb els membres del claustre de professors. S'han de realitzar un mínim de 12 tutories i un màxim de 16,

en el període d'un any. El mòdul pràctic s'inicia en la mateixa data que el programa de formació.o Les tutories personalitzades del mòdul pràctic estan relacionades amb les responsabilitats exercides per l'alumne en el seu propi treball.o El Màster professional es complementa amb l'elaboració de casos pràctics, resolts pel propi alumne, de l'àrea d'especialització.o Els alumnes recolzen el seu període de pràctiques amb la lectura, consulta i comentari de les notes tècniques professionals editades mensualment pels membres del claustre de Afige.o La càrrega lectiva aproximada que requereix la realització del Màster professional (complementària a la del curs superior realitzat) està avaluada en unes 50 hores.o L'alumne que decideix sol · licitar l'admissió a un Màster professional satisfà uns drets de matrícula addicionals.• L'alumne ha de demanar l'admissió al Màster professional en la data d'inici del programa de formació escollit.

Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Organització i administració d'empreses

U. 1 Direcció i administració d'empreses.
U. 2 La direcció de vendes.
U. 3 El màrqueting.
U. 4 La gestió dels aprovisionaments.
U. 5 La funció productiva de l'empresa.
U. 6 Els recursos humans en l'empresa.
U. 7 Les finances en l'empresa.
U. 8 Mètodes de planificació i control.

Mòdul II: Conceptes del cicle comptable

U. 1 Elements comptables: el compte.
U. 2 Compres i despeses per naturalesa.
U. 3 Vendes i ingressos per naturalesa.
U. 4 La valoració d'existències.
U. 5 Sistemes d'amortització.
U. 6 Comptes de resultats.
U. 7 Balanç. Comptes anuals.
U. 8 Periodificació i assentaments de tancament.
U. 9 Llibres de comptabilitat.

Mòdul III: Control de Costos

U. 1 Aspectes Generals del Control de Costos.
U. 2 Les Seccions en els Costos Complets Històrics.
U. 3 La valoració d'inventaris.


U. 4 Els Costos dels processos de producció.
U. 5 El Direct Costing.
U. 6 Costos rellevants per a la presa de decisions.
U. 7 Costos estàndard (I).
U. 8 Costos Standard (II).

Mòdul IV: Seguretat Social i Relacions Laborals

U. 1 El dret del treball.
U. 2 La Seguretat Social.
U. 3 Règim general de la Seguretat Social.
U. 4 Acció protectora, assistència sanitària i prestacions econòmiques.
U. 5 Accidents de treball i malalties professionals.
U. 6 Pensions i prestacions per jubilació, incapacitat, mort i supervivència.
U. 7 Protecció a la família. Assistència social.
U. 8 Administració pública laboral (I).
U. 9 Administració pública laboral (II).
U. 10 Procediment laboral.
U. 11 Atur.

Mòdul V: Impostos

U. 1 El dret tributari.
U. 2 L'obligació tributària.
U. 3 La gestió dels tributs i els recursos administratius en la gestió tributària.
U. 4 Impost sobre la renda de les persones físiques.
U. 5 Impost sobre el Patrimoni.
U. 6 Impost sobre societats.
U. 7 Impost sobre Successions i Donacions.
U. 8 impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
U. 9 Impost sobre el valor afegit Impost sobre les primes d'assegurances.
U. 10 Sistema Tributari Local.
U. 11 impostos especials.
U. 12 Impost de no residents

Mòdul VI: Administració de Societats

U. 1 Fundació de societats anònimes.
U. 2 La Societat Anònima com a empresa.
U. 3 Ampliacions i reduccions del capital social.
U. 4 Emissió d'obligacions.
U. 5 La declaració de concurs.
U. 6 Dissolució, Fusió, Escissió i Liquidació de les societats anònimes.
U. 7 Altres tipus de societats nul · litat: objecte.
U. 8 Les cooperatives

Mòdul VII: Anàlisi de Balanços

U. 1 Introducció a l'anàlisi de balanços.
U. 2 Anàlisi de Balanços.
U. 3 Anàlisi de l'equilibri patrimonial.
U. 4 Anàlisi de l'equilibri financer.
U. 5 Anàlisi econòmic (I).
U. 6 Anàlisi econòmic (II).
U. 7 Rendiment, Rendibilitat i apalancament financer.
U. 8 Eines economicofinanceres.
Mòdul VIII: Auditoria empresarial

U. 1 Auditoria comptable: concepte i classes
U. 2 Normes d'auditoria generalment acceptades. Revisió dels procediments de comptabilitat i control intern.
U. 3 Preparació del programa de treball. Regulació legal de l'auditoria a Espanya.
U. 4 Finançament bàsica. L'immobilitzat.
U. 5 Existències. Comptes de tercers.
U. 6 Comptes financers. Comptes de despeses
U. 7 Comptes d'ingressos. Comptes de resultats. Ajustaments per periodificació.
U. 8 Criteris de valoració d'empreses.

Casos pràctics
Veure més

Preu

3.015 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

MÀSTER PROFESSIONAL DE DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA D'EMPRESES

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

MÀSTER PROFESSIONAL DE DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA D'EMPRESES