AFIGE

MÀSTER PROFESSIONAL DE GESTIÓ JURÍDICA DE L'EMPRESA

AFIGE

Màster
On-line | Distància
372 Hores
3.348 €

Descripció

OBJECTIUSAquest Màster abasta dues parts clarament diferenciades. En la primera d'elles s'obtenen els coneixements destinats a evitar la morositat en les operacions mercantils, evitant el risc dels impagats i explicant després el camí per al seu recobrament si aquells es produeixen. Va dirigida a la preparació dels responsables de l'administració de les empreses en l'àrea del crèdit que es dóna als clients. També va dirigida a la preparació dels responsables de l'obtenció de recursos, que solen ubicar-se en l'àrea financera. La segona part del Màster abasta els aspectes mercantils del Dret empresarial, és a dir, el dret privat dels empresaris i del tràfic empresarial.El primer mòdul obeeix al criteri de "més val prevenir que curar". Efectivament, el major percentatge d'impagats es produeix per no haver concretat i aclarit prèviament amb suficient precisió tots els condicionants de l'operació, per això, en aquesta primera part del curs es tracta de la pre-venda. La formalització de la comanda o contracte amb tots els requisits i la gestió de post-venda (factures-garanties, el cobrament i el seu seguiment, etc.), Acaben de configurar aquesta primera part.El segon mòdul té com a objectiu l'estudi de l'organització de la gestió de cobrament i el recobrament dels impagats des del punt de vista de la gestió empresarial, i comprèn des del tractament intern dels impagats fins al seu tractament judicial en cas de ser necessari .El tercer mòdul explica els diferents camins externs a l'empresa per tractar d'obtenir el recobrament dels impagats que ha rebut. Per a això estudia el procediment legal i quin

és el camí idoni per sol · licitar i aconseguir la intervenció judicial en el cas que a través d'aquesta via haguem de reclamar els nostres crèdits.El quart mòdul. Aspectes mercantils del dret empresarialEl dret mercantil és la branca que estudia el dret privat dels empresaris i del tràfic empresarial. L'empresa constitueix el concepte previ i li dóna contingut al Dret Mercantil, que qualifica al seu titular com a empresari i al seu activitat externa, com tràfic empresarial. L'empresa és una organització que conté elements molt diversos: personals, materials, immaterials i relacions jurídiques i de fet, que es regeixen per diferents branques del dret. Per això, en aquest Màster s'aglutinen i són objecte d'estudi.

L'estatus jurídic que atorguen les lleis mercantils a l'empresari és el contingut d'aquest mòdul.

METODOLOGIA DEL MÀSTER:

? Els Màsters professionals de Afige tenen com a objectiu la inserció professional de l'alumne en el món de l'empresa.? La càrrega lectiva dels Màsters es basa en facilitar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, a fi que els alumnes puguin comprovar els resultats i la millora de les seves capacitats d'una forma immediata.? La realització d'un Màster professional de Afige suposa escurçar el període requerit d'experiència professional per obtenir les capacitats i aptituds idònies per al'exercici d'un lloc de treball d'acord amb la formació obtinguda.? Els alumnes de Afige poden accedir a l'obtenció del Màster professional (títol propi de Afige) en cadascuna de les especialitats en què haja cursat els seus estudis, complint les següents premisses:o Completant un itinerari formatiu consistent en la realització d'un o diversos programes d'especialitat que impliquin una càrrega lectiva d'un mínim de 200 hores.o Realitzar el mòdul pràctic, d'un any de durada, d'aplicació professional de coneixements. Aquest mòdul consisteix en la realització de

tutories, xerrades i consultes professionals amb els membres del claustre de professors. S'han de realitzar un mínim de 12 tutories i un màxim de 16,

en el període d'un any. El mòdul pràctic s'inicia en la mateixa data que el programa de formació.o Les tutories personalitzades del mòdul pràctic estan relacionades amb les responsabilitats exercides per l'alumne en el seu propi treball.o El Màster professional es complementa amb l'elaboració de casos pràctics, resolts pel propi alumne, de l'àrea d'especialització.o Els alumnes recolzen el seu període de pràctiques amb la lectura, consulta i comentari de les notes tècniques professionals editades mensualment pels membres del claustre de Afige.o La càrrega lectiva aproximada que requereix la realització del Màster professional (complementària a la del curs superior realitzat) està avaluada en unes 50 hores.o L'alumne que decideix sol · licitar l'admissió a un Màster professional satisfà uns drets de matrícula addicionals.• L'alumne ha de demanar l'admissió al Màster professional en la data d'inici del programa de formació escollit.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: La prevenció dels impagaments des del seu origen

? El client nou. Requisits bàsics per a la primera operació.
? Les condicions de la venda.
? L'informe comercial.
? Formalització d'una comanda.
? La post-venda.

Mòdul 2: La gestió del impagat

? El departament de crèdit.
? Tractament intern dels impagats.
? Tractament extern dels impagats.

Mòdul 3: El recobrament del impagat

? El procés i les fonts aplicables del dret processal.
o Llei aplicable.
? La jurisdicció.
? La competència.
? Les parts en el procés civil.
? Terminis i assenyalaments. Estructura del procés civil.

? Processos declaratius ordinaris.
? El judici ordinari i verbal.
? Processos especials amb incidència en el tràfic mercantil.
o El Judici Canviari i el procés monitori.
? Els mitjans d'impugnació.
? Mesures cautelars, procés d'execució i execució provisional.
? L'embargament i l'alienació forçosa.
? El concurs de creditors.

Casos pràctics

Mòdul 4: Aspectes mercantils del Dret Empresarial

? El Dret Mercantil: el problema del seu concepte.
? El comerciant.
? La capacitat de l'empresari.
? L'empresa com categoria fonamental del Dret Mercantil.
? La propietat industrial.
? La propietat intel · lectual.
? Els signes distintius de l'empresa i de l'empresari.
? La llibertat d'empresa.
? L'organització comptable com a element estructural de l'activitat empresarial.
? Els auxiliars de l'empresari.
? La publicitat comercial.
? L'estructura negocial i institucional de la societat.
? La Societat Col · lectiva.
? La Societat en Comandita.
? La Societat Anònima: nocions fonamentals.
? Fundació de la Societat Anònima.
? L'estructura financera de la Societat Anònima. Les accions. Les obligacions.
? Els òrgans de la Societat Anònima (I).
? Els òrgans de la Societat Anònima (II).
? La Societat Anònima. Els comptes anuals.
? La Societat Anònima. Modificació dels estatuts.
? La Societat Anònima i la Borsa.
? La Societat de responsabilitat limitada.
? Les modificacions estructurals de les Societats Mercantils.
? La Societat Cooperativa.
? El dret concursal.
? L'estructura del procediment concursal.
? Fase de conveni i liquidació del concurs.
? Els procediments paraconcursals.
? L'acord mercantil.
? Estructura dels contractes.
? La factura.
? L'albarà.
? La correspondència.
? La comanda.
? Els títols valors.
? Classes de títols valors.
? La lletra de canvi, generalitats.
? Naixement de l'obligació canviària.
? Provisió de fons i acceptació de la lletra.
? La circulació de la lletra de canvi.
? L'aval.
? El pagament de la lletra.
? La intervenció en la lletra de canvi.

? La lletra no atesa: el protest.
? La lletra no atesa. Accions i excepcions.
? El xec.
? El pagaré.
? Elements i estructura dels contractes mercantils.
? El contracte de compravenda.
? Contractes de gestió.
? Contractes de col · laboració i finançament.
? Contractes de garantia.
? Contractes complexos.
? El contracte de transport.
? El sistema financer.
? La banca i altres institucions del crèdit.
? Contractes bancaris.
? El mercat de valors.
? El contracte d'assegurança: doctrina general.
? El dret marítim.
? El contracte de noliejament.
? Contracte d'assegurança marítima: avaries, assistència i salvaments.
? El dret aeronàutic.
Veure més

Preu

3.348 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

MÀSTER PROFESSIONAL DE GESTIÓ JURÍDICA DE L'EMPRESA

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

MÀSTER PROFESSIONAL DE GESTIÓ JURÍDICA DE L'EMPRESA