MÀSTER PROFESSIONAL DE GESTIÓ LABORAL EN L'EMPRESA

Màster
On-line | Distància
295 hores
2655 €

Descripció

OBJECTIUS:


Mòdul I: La Nòmina.

Iniciarem el mòdul amb una explicació detallada de cadascuna de les caselles que componen la nòmina.

S'aprofundirà en el coneixement dels conceptes salarials i extrasalarials, quan i com podem utilitzar-los, incloent quadres sinòptics per a la seva major comprensió.

Continuarem veient els conceptes que integren la base de cotització i els grups, tipus i límits afectes a aquesta, així com les deduccions, incloent el programa de foment d'ocupació entre d'altres. Finalitzarem el mòdul amb el càlcul de l'IRPF, amb l'explicació del model estatal, així com dels models forals.

Mòdul II: Les Assegurances Socials.

En aquest mòdul es detallen les caselles que componen el model TC-1, TC-2 i TC-1 abreujat, que conté les instruccions d'emplenament dels mateixos.

Mòdul III: Comptabilització de Nòmines i Assegurances Socials

Es detallen els principals comptes comptables que s'utilitzen en la comptabilització de les nòmines i les assegurances socials.

Mòdul IV: El contracte de treball: concepte i naturalesa jurídica

La finalitat d'aquest mòdul és que l'alumne conegui en profunditat els elements que constitueixen tot contracte de treball, aprenent així a diferenciar-lo de figures afins recollides en l'ordenament civil o mercantil, conèixer els drets i obligacions derivades de la formalització, i, sobretot , els límits a l'autonomia de la voluntat imposats per les normes legals o convencionals.

Mòdul V: Tipologia de contractes de treball I. El contracte indefinit i la conversió a indefinit

En aquest mòdul es pretén que l'alumne conegui el funcionament del contracte de treball per temps indefinit, la possibilitat de conversió dels contractes temporals al règim de indefinits, així com la formalització inicial de contractes indefinits i la transformació de contractes de duració determinada en indefinits .

Mòdul VI: Tipologia de contractes de treball II. Els contractes de durada
determinada

L'objectiu d'aquest mòdul és conèixer la utilització correcta dels contractes de durada determinada, delimitant el seu objecte i causa, per així evitar l'ús indegut o fraudulent dels contractes temporals i la seva possible encadenament.

Mòdul VII: Les empreses de treball temporal i les agències privades de col.locació

En aquest mòdul s'estudien els agents de la intermediació laboral, entitats que intervenen en la contractació laboral, de vegades directament, com és el cas de les empreses de treball temporal, o indirectament, com en el cas de les agències privades de col · locació.

Mòdul VIII: Els contractes amb persones amb discapacitat

La finalitat d'aquest mòdul és el coneixement ampli dels incentius a la contractació de persones discapacitades per complir amb l'exigència legal d'integració d'aquest col · lectiu en el mercat ordinari de treball.

MóduloIX: El contracte a temps parcial

L'objectiu d'aquest mòdul és conèixer a fons el règim jurídic dels contractes a temps parcial, i diferenciar-lo, segons els casos, del fix discontinu, la seva possibilitat de conversió a temps complet o la seva utilització en supòsits de jubilació parcial.

Mòdul X: Altres contractes de treball i relacions laborals de caràcter especial

En aquest mòdul s'estudien altres modalitats de contractació menys comuns en el tràfic empresarial, així com les relacions laborals que la llei reconeix com de caràcter especial.

Mòdul XI: Els pactes contractuals

L'objectiu d'aquest mòdul és conèixer les clàusules contractuals més comuns, el seu règim legal i la seva correcta utilització. Les clàusules contractuals complementen el contingut mínim dels contractes de treball, però aconsegueixen una importància crucial en determinats
casos, ja que la seva absència o una incorrecta aplicació poden causar severs perjudicis a qui té la condició d'empleador.

Mòdul XII: El registre de contractes i el seu control administratiu

En aquest apartat s'estudien els requisits imposats per l'Administració per al control de la contractació laboral, les funcions legals de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i les possibles infraccions i sancions que pot comportar una utilització indeguda de les formes contractuals.


METODOLOGIA DEL MÀSTER:

Els Màsters professionals de Afige tenen com a objectiu la inserció professional de l'alumne en el món de l'empresa.

La càrrega lectiva dels Màsters es basa en facilitar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, a fi que els alumnes puguin comprovar els resultats i la millora de les seves capacitats d'una forma immediata.

La realització d'un Màster professional de Afige suposa escurçar el període requerit d'experiència professional per obtenir les capacitats i aptituds idònies per al'exercici d'un lloc de treball d'acord amb la formació obtinguda.

Els alumnes de Afige poden accedir a l'obtenció del Màster professional (títol propi de Afige) en cadascuna de les especialitats en què haja cursat els seus estudis, complint les següents premisses:

? Completant un itinerari formatiu consistent en la realització d'un o diversos programes d'especialitat que impliquin una càrrega lectiva d'un mínim de 200 hores.

? Realitzar el mòdul pràctic, d'un any de durada, d'aplicació professional de coneixements. Aquest mòdul consisteix en la realització de tutories, xerrades i consultes professionals amb els membres del claustre de professors. S'han de realitzar un mínim de 12 tutories i un màxim de 16, en el període d'un any. El mòdul pràctic s'inicia en la mateixa data que el programa de formació.

? Les tutories personalitzades del mòdul pràctic estan relacionades amb les responsabilitats exercides per l'alumne en el seu propi treball.

? El Màster professional es complementa amb l'elaboració de casos pràctics, resolts pel propi alumne, de l'àrea d'especialització.

? Els alumnes recolzen el seu període de pràctiques amb la lectura, consulta i comentari de les notes tècniques professionals editades mensualment pels membres del claustre de Afige.

? La càrrega lectiva aproximada que requereix la realització del Màster professional (complementària a la del curs superior realitzat) està avaluada en unes 50 hores.

? L'alumne que decideix sol · licitar l'admissió a un Màster professional satisfà uns drets de matrícula addicionals.

? L'alumne ha de demanar l'admissió al Màster professional en la data d'inici del programa de formació escollit.

Temari

Mòdul I: La Nòmina

U. 1 El rebut de salaris.
U. 2 Significat legal de salari.
U. 3 Estructura de salaris: meritacions salarials i extrasalarials.
U. 4 Deduccions.
U. 5 La base de cotització, tipus i quota.
U. 6 Retencions i ingressos a compte de l'IRPF.

Mòdul II: Les Assegurances Socials

U. 7 La relació nominal de treballadors (Model TC-2).
U. 8 El butlletí de cotització (Model TC-1).
U. 9 Liquidació de quotes abreujada (model "TC2 abreujat" inclòs en el model TC1).

Mòdul III: Comptabilització de Nòmines i Assegurances Socials

U. 10 Despeses de personal.

Mòdul IV: El contracte de treball: concepte i naturalesa jurídica.

U. 11 El contracte de treball: concepte i elements constitutius.

Mòdul V: Tipologia de contractes de treball I. El contracte indefinit i la
conversió a indefinit.

U. 12 Contractes indefinits.

Mòdul VI: Tipologia de contractes de treball II. Els contractes de durada
determinada.

U. 13 Contractes formatius.
U. 14 Contractes de durada determinada.

Mòdul VII: Les empreses de treball temporal i les agències privades de
col · locació.

U. 15 Empreses de treball temporal, agències de col · locació i agències de selecció de treballadors.

Mòdul VIII: Els contractes amb persones amb discapacitat.

U. 16 Contractació de persones amb discapacitat.

Mòdul IX: El contracte a temps parcial.

U. 17 Contractes a temps parcial.

Mòdul X: Altres contractes de treball i relacions laborals de caràcter
especial.

U. 18 Altres contractes i esquemes de les modalitats vigents.
U. 19 Contractes especials.

Mòdul XI: Els pactes contractuals.

U. 20 Clàusules addicionals.

Mòdul XII: El registre de contractes i el seu control administratiu.

U. 21 Presentació i control del contracte de treball.

Casos pràctics.
MÀSTER PROFESSIONAL DE GESTIÓ LABORAL EN L'EMPRESA
AFIGE
Campus i seus: AFIGE
AFIGE
MUNTANER, 45 08011 BARCELONA
Cursos més populars
X