MÀSTER PROFESSIONAL DE NÒMINES I ASSEGURANCES SOCIALS

Màster
On-line | Distància
250 hores
2250 €

Descripció

OBJECTIUS:

En el moment actual, l'increment de la competitivitat a què s'enfronten les empreses espanyoles, fa que una adequada gestió de les relacions laborals tingui una importància cabdal dins de les mateixes. Del bon coneixement i aplicació de les normes legals que regeixen la relació empresa-treballador i que permeten l'adequada i eficaç organització del personal dins de l'empresa, pot dependre gran part del futur d'aquesta.

Ser expert en Nòmines i Assegurances Socials implica el tenir un coneixement clar, profund i contínuament actualitzat, dels canvis que es produeixen en la legislació i que afecten els subjectes que celebren un contracte de treball, als organismes oficials que intervenen en el món laboral, a les forces socials que negocien condicions de treball ia les prestacions públiques a què es pot tenir dret.

La matèria laboral, tan movedissa per necessitats sens dubte d'adaptació a la realitat de cada dia, pot dir que no resulta aliena pràcticament a ningú, ja que en un moment o altre de la nostra vida ja sigui com a empresari bé com a treballador, tots ens trobem immersos en una relació laboral, som subjectes d'un contracte de treball.

Cada un dels mòduls que integren el curs persegueix uns objectius:

Mòdul I: La Nòmina.

Iniciarem el mòdul amb una explicació detallada de cadascuna de les caselles que componen la nòmina.

S'aprofundirà en el coneixement dels conceptes salarials i extrasalarials, quan i com podem utilitzar-los, incloent quadres sinòptics per a la seva major comprensió.

Continuarem veient els conceptes que integren la base de cotització i els grups, tipus i límits afectes a aquesta, així com les deduccions, incloent el programa de foment d'ocupació entre d'altres. Finalitzarem el mòdul amb el càlcul de l'IRPF, amb l'explicació del model estatal, així com dels models forals.

Mòdul II: Les Assegurances Socials.

En aquest mòdul es detallen les caselles que componen el model TC-1, TC-2 i TC-1 abreujat, que conté les instruccions d'emplenament dels mateixos.

Mòdul III: Comptabilització de Nòmines i Assegurances Socials

Es detallen els principals comptes comptables que s'utilitzen en la comptabilització de les nòmines i les assegurances socials.


METODOLOGIA DEL MÀSTER:


? Els Màsters professionals de Afige tenen com a objectiu la inserció professional de l'alumne en el món de l'empresa.

? La càrrega lectiva dels Màsters es basa en facilitar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, a fi que els alumnes puguin comprovar els resultats i la millora de les seves capacitats d'una forma immediata.
? La realització d'un Màster professional de Afige suposa escurçar el període requerit d'experiència professional per obtenir les capacitats i aptituds idònies per al'exercici d'un lloc de treball d'acord amb la formació obtinguda.

? Els alumnes de Afige poden accedir a l'obtenció del Màster professional (títol propi de Afige) en cadascuna de les especialitats en què haja cursat els seus estudis, complint les següents premisses:

o Completant un itinerari formatiu consistent en la realització d'un o diversos programes d'especialitat que impliquin una càrrega lectiva d'un mínim de 200 hores.

o Realitzar el mòdul pràctic, d'un any de durada, d'aplicació professional de coneixements. Aquest mòdul consisteix en la realització de
tutories, xerrades i consultes professionals amb els membres del claustre de professors. S'han de realitzar un mínim de 12 tutories i un màxim de 16,
en el període d'un any. El mòdul pràctic s'inicia en la mateixa data que el programa de formació.

o Les tutories personalitzades del mòdul pràctic estan relacionades amb les responsabilitats exercides per l'alumne en el seu propi treball.

o El Màster professional es complementa amb l'elaboració de casos pràctics, resolts pel propi alumne, de l'àrea d'especialització.

o Els alumnes recolzen el seu període de pràctiques amb la lectura, consulta i comentari de les notes tècniques professionals editades mensualment pels membres del claustre de Afige.

o La càrrega lectiva aproximada que requereix la realització del Màster professional (complementària a la del curs superior realitzat) està avaluada en unes 50 hores.

o L'alumne que decideix sol · licitar l'admissió a un Màster professional satisfà uns drets de matrícula addicionals.

• L'alumne ha de demanar l'admissió al Màster professional en la data d'inici del programa de formació escollit.

Temari

Mòdul I: La Nòmina

U. 1 El rebut de salaris.

1/1 El rebut de salaris: concepte.
1/2 El rebut de salaris: contingut i estructura.
3/1 Model justificatiu del pagament de salaris.
01/04 Valor probatori.
05/01 Conservació dels rebuts.
06/01 rebut de quitança.
7/1 Pagament de salari.

U. 2 Significat legal de salari.

1/2 Significat legal de salari.
02/02 Classes de salari.
3/2 Determinació del salari.


U. 3 Estructura de salaris: meritacions salarials i extrasalarials.

3/1 Estructura de salari.
3/2 Noves polítiques salarials.
3/3 Meritacions extrasalarials: conceptes.
3/4 Meritacions extrasalarials: tipus.

U. 4 Deduccions.

01/04 Deduccions aplicables.

U. 5 La base de cotització, tipus i quota.

05/01 La base de cotització: contingències protegides.
02/05 La base de cotització: concepte.
5/3 La base de cotització: grups i límits.
5/4 Base de cotització per desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial.
05/05 Base de cotització en situació de pluriocupació.
06/05 Tipus de cotització.
07/05 Altres cotitzacions.
8/5 La quota: bonificacions, reduccions i recàrrecs.

U. 6 Retencions i ingressos a compte de l'IRPF.

06/01 Càlcul de la retenció.
2/6 Càlculs dels ingressos a compte sobre les retribucions en espècie.
6/3 Declaració de retencions (model 110).
06/04 Resum anual de retencions (model 190).
06/05 Certificat de retencions i ingressos a compte.
6/6 Ordre jurisdiccional.
07/06 forals.
8/6 Retenció de treballadors no residents a Espanya.

Mòdul II: Les Assegurances Socials

U. 7 La relació nominal de treballadors (Model TC-2).

7/1 Model TC2: subjectes obligats al seu ompliment.
7/2 Instruccions per emplenar.
7/3 Exoneració de quotes per als treballadors per compte aliè de 65 anys d'edat i 35 anys o més cotitzats.
4/7 Bonificació de quotes per als treballadors de 60 o més anys d'edat i 5 o més anys d'antiguitat a l'empresa.
07/05 Cotització de vacances no gaudides i abonades a l'extinció del contracte de treball.
07/06 Annex I: Taula de codis.

U. 8 El butlletí de cotització (Model TC-1).

1/8 Model TC1: com s'ha de formular.
2/8 Presentació sense ingrés.
3/8 Ingrés separat de les aportacions dels treballadors.
04/08 Ingrés de les aportacions empresarials amb posterioritat a l'ingrés de les aportacions dels treballadors.
8/5 Dades d'identificació del butlletí de cotització.
8/6 Número d'expedient.
07/08 Nombre de treballadors.
08/08 Període de liquidació.
8/9 contingències comunes.
08/10 Cotització Empresarial. Contingències comunes.

08/11 Hores extraordinàries. (Cotització addicional).
08/12 Aportació a Serveis Comuns.
13/08 Altres conceptes.
14/08 Deduccions per contingències excloses o per col · laboració voluntària.
15/08 Prestacions per incapacitat temporal (IT) derivada de malaltia comuna o accident no laboral.
16/08 Reduccions.
17/08 Suma de compensacions i reduccions.
18/08 Líquid de Cotitzacions Generals.
19/08 Bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals (AT I MP).
20/8 Quotes per incapacitat temporal per AT I MP.
21/8 Quotes per Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència (IMS).
22/08 Total de quotes d'AT i MP.
23/8 Compensació per incapacitat temporal (IT) d'AT i MP.
24/08 Líquid d'AT i MP.
25/8 Altres Cotitzacions.
26/08 Bonificacions / Subvencions a càrrec del INEM.
27/8 Compensació per desocupació parcial.
28/08 Suma de compensacions i deduccions a practicar sobre Altres Cotitzacions.
29/8 Líquid Altres Cotitzacions.
30/08 Recàrrec per ingrés fora de termini.
31/08 Import a ingressar.
8.32 Import a percebre.
8.33 Supòsits especials en què cal presentar els documents de cotització perquè s'autoritzi l'ingrés.
8.34 Ingrés de les liquidacions.
8.35 Liquidacions complementàries.
8.36 Conservació dels documents de cotització.
8.37 Classe de Liquidació i Clau de Control.
8.38 Validació Mecànica de les entitats financeres.
8.39 Exoneració de quotes dels treballadors per compte aliè de 65 anys d'edat i 35 o més anys de cotització efectiva.
8.40 Bonificació de quotes per als treballadors de 59 anys d'edat o més i 5 o més d'antiguitat a l'empresa.
8.41 Cotització de vacances no gaudides i abonades a l'extinció del contracte de treball.
8.42 Observacions.

U. 9 Liquidació de quotes abreujada (model "TC2 abreujat" inclòs en el model TC1).

01/09 Empresaris obligats a la seva formulació.
2/9 Normes per emplenar el "TC2 abreujat".
9/3 Particularitats en el sector de la construcció: La Fundació Laboral de la Construcció (FLC).

Mòdul III: Comptabilització de Nòmines i Assegurances Socials

U. 10 Despeses de personal.

10/01 Comptes comptables.
02/10 Descripció i funcionament dels comptes de despesa.
10/3 Descripció i funcionament d'altres comptes.

PROGRAMA ADDICIONAL DE CONTINGUTS

La càrrega lectiva del? Màster Professional en Nòmines i Assegurances Socials? contempla la realització d'una especialització.
MÀSTER PROFESSIONAL DE NÒMINES I ASSEGURANCES SOCIALS
AFIGE
Campus i seus: AFIGE
AFIGE
MUNTANER, 45 08011 BARCELONA
Cursos més populars
X