AFIGE

MÀSTER PROFESSIONAL DE NORMES INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT

AFIGE

Màster
On-line | Distància
250 Hores
2.250 €

Descripció

OBJECTIUS:

En un mercat cada vegada més interrelacionat, on les transaccions econòmiques són d'abast global, s'estableix la necessitat de regir per unes normes i principis comptables unificats a escala mundial, per tal de facilitar la seva comprensió per part de tots els agents econòmics, i establint, al seu torn, l'exigència d'una major transparència dels mercats que faciliti la comparació de la informació. D'aquí prové la necessitat de l'aparició de les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC).En elles s'estableix que aquells grups europeus que emeten títols de renda variable, admesos a cotització en mercats regulats, presentin els seus estats financers consolidats d'acord amb aquestes noves normes que en aquest curs posem a la seva disposició.

L'any 2008, aquest segment d'empreses es va ampliar a grups, que no són entitats de crèdit, i només amb renda fixa cotitzada, i també es va obrir l'opció als grups que presenten comptes consolidats que no tinguin ni renda variable ni renda fixa cotitzada.Mitjançant aquest màster es ajuda, a través de la lectura, comprensió i estudi, a completar un curs detallat de les diferents definicions i comptabilitzacions, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, que efectuen els grups consolidats a nivell europeu (incloses les grans empreses espanyoles), en els diferents aspectes que regulen les NIIF (Normes Internacionals d'Informació Financera) o NIC.

METODOLOGIA DEL MÀSTER:? Els Màsters professionals de Afige tenen com a objectiu la inserció professional de l'alumne en el món de l'empresa.

? La càrrega lectiva dels Màsters es basa en facilitar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, a fi que els alumnes puguin comprovar els resultats i la millora de les seves capacitats d'una forma immediata.

? La realització d'un Màster professional de Afige suposa escurçar el període requerit d'experiència professional per obtenir les capacitats i aptituds idònies per al'exercici d'un lloc de treball d'acord amb la formació obtinguda.

? Els alumnes de Afige poden accedir a l'obtenció del Màster professional (títol propi de Afige) en cadascuna de les especialitats en què haja cursat els seus estudis, complint les següents premisses:

? Completant un itinerari formatiu consistent en la realització d'un o diversos programes d'especialitat que impliquin una càrrega lectiva d'un mínim de 200 hores.

? Realitzar el mòdul pràctic, d'un any de durada, d'aplicació professional de coneixements. Aquest mòdul consisteix en la realització de

tutories, xerrades i consultes professionals amb els membres del claustre de professors. S'han de realitzar un mínim de 12 tutories i un màxim de 16,

en el període d'un any. El mòdul pràctic s'inicia en la mateixa data que el programa de formació.

? Les tutories personalitzades del mòdul pràctic estan relacionades amb les responsabilitats exercides per l'alumne en el seu propi treball.

? El Màster professional es complementa amb l'elaboració de casos pràctics, resolts pel propi alumne, de l'àrea d'especialització.

? Els alumnes recolzen el seu període de pràctiques amb la lectura, consulta i comentari de les notes tècniques professionals editades mensualment pels membres del claustre de Afige.

? La càrrega lectiva aproximada que requereix la realització del Màster professional (complementària a la del curs superior realitzat) està avaluada en unes 50 hores.

? L'alumne que decideix sol · licitar l'admissió a un Màster professional satisfà uns drets de matrícula addicionals.

? L'alumne ha de demanar l'admissió al Màster professional en la data d'inici del programa de formació escollit.Veure més

Temari del curs

Normes Internacionals de Comptabilitat

? Introducció a les NIC
? Els estats financers
? Els Canvis Comptables i fets posteriors al tancament de l'exercici
? Reconeixement d'ingressos
? Immobilitzat material, inversions immobiliàries i activació de costos financers
? actius intangibles
? El deteriorament del valor dels actius
? els arrendaments
? les existències
? Informació financera per segments
La informació a desglossar sobre parts vinculades
? Els guanys per acció
? Actius no corrents mantinguts per a la venda i activitats interrompudes
? Consolidació i combinacions de negocis
? Efectes sobre les diferències de tipus de canvi
Informació financera en economies hiperinflacionàries
? Agricultura
Contractes de construcció
? instruments financers
? Provisions i contingències
? Subvencions i ajuda governamental
? Pagaments basats en accions


? Pensions i altres retribucions als empleats
Contractes d'assegurança
? Impost de societats i impostos anticipats i diferits
? Aplicació per primera vegada de les NIIF
Estats financers intermedis

   Casos pràctics.
Veure més

Preu

2.250 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

MÀSTER PROFESSIONAL DE NORMES INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

MÀSTER PROFESSIONAL DE NORMES INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT