MÀSTER PROFESSIONAL DE RELACIONS LABORALS I SEGURETAT

Màster
On-line | Distància
250 hores
2250 €

Descripció

OBJECTIUS:


? Part general

En aquest primer mòdul l'alumne s'endinsa en el món de les Relacions Laborals començant, com és lògic, pels seus orígens, no en va, tots els tractadistes aborden l'estudi de la matèria juridicolaboral en si, amb l'acurada atenció prèvia que els problemes històrics requereixen.

Es persegueix que l'alumne conegui les característiques de la relació laboral de manera que la diferenciï de figures afins, que sàpiga les fonts del dret que li són aplicables i en quin ordre o prelació, que el contracte de treball sigui per a ell una institució ben coneguda pel que fa als seus subjectes, elements i contingut necessaris per a la seva validesa, per les seves diferents modalitats i que les vicissituds per les que passi aquesta relació (modificació, suspensió i extinció) regulades pel nostre dret formin també part dels seus coneixements, s'estudien el moviment obrer i el sindicalisme com a fenòmens importants de la realitat social per la seva incidència en les relacions laborals, així com els conflictes col · lectius de treball.

En definitiva, l'estudi d'aquest mòdul ofereix a l'alumne un coneixement detallat dels drets i obligacions que es deriven de la relació laboral entre l'empresa i el treballador.

? Seguretat Social

L'estudi d'aquest mòdul permet a l'alumne conèixer com és el sistema de previsió o Seguretat Social que regula el nostre dret; per què va néixer, com es finança, com cotitzen en ell empresari i treballador, quants règims comprèn i la seva acció protectora, és a dir, totes i cadascuna de les prestacions que cobreix la Seguretat Social i que protegeixen un ampli ventall de contingències.

Es pretén que després del seu estudi l'alumne sàpiga calcular una pensió de jubilació, quins requisits són preus per cobrar la prestació d'atur, quan pot cobrar una pensió d'invalidesa permanent absoluta, etc.

Conèixer tot el sistema de Seguretat Social i quina és la forma d'accés a les seves prestacions constitueix l'objectiu d'aquest mòdul.

? Administració Pública

La intervenció de l'Estat en les relacions laborals, com s'estudiarà en el Mòdul I, va ser l'esdeveniment que va provocar el naixement i desenvolupament del dret del treball.

I aquesta intervenció continua, hi ha tota una organització administrativa laboral, el Ministeri de Treball i Immigració, davant la qual obligadament s'ha d'emplenar tot un seguit d'actuacions originades per l'existència d'una relació laboral.

Amb aquest mòdul es vol ensenyar a l'alumne l'organigrama del Ministeri, els seus òrgans centrals i perifèrics, quines són les institucions que en depenen, etc., De manera que pugui saber quines actuacions s'han de dur a terme davant la Inspecció de Treball, l'Institut Nacional d'Ocupació o com es contracta a un treballador estranger, per exemple.


? Procediment laboral

En aquest darrer mòdul del nostre curs s'estudia el procés laboral. Com tots sabem, malauradament, en moltes ocasions, la relació entre l'empresa i el treballador no és pacífica; aquests interessos contraposats que convergeixen en el contracte de treball generen tot un seguit de conflictes o controvèrsies que si no aconsegueixen ventilar de manera privada o particular acaben davant la jurisdicció laboral, és a dir, davant d'un tribunal que dirimirà el litigi.

Davant aquest òrgan s'han de seguir una sèrie d'actuacions conegudes com el procés o procediment laboral.

Aquest mòdul permet a l'alumne conèixer aquest procés i així, per exemple: quin termini hi ha per interposar una determinada demanda, davant quin òrgan ha de presentar, quines són les proves que es pot valer una part, quins tipus de processos hi ha, com es recorre una sentència, etc. Es pretén que l'alumne tingui un coneixement clar del procediment laboral de manera que pugui estar capacitat per posar un demanda o anar a un acte de conciliació, per exemple


METODOLOGIA DEL MÀSTER:


? Els Màsters professionals de Afige tenen com a objectiu la inserció professional de l'alumne en el món de l'empresa.

? La càrrega lectiva dels Màsters es basa en facilitar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, a fi que els alumnes puguin comprovar els resultats i la millora de les seves capacitats d'una forma immediata.

? La realització d'un Màster professional de Afige suposa escurçar el període requerit d'experiència professional per obtenir les capacitats i aptituds idònies per al'exercici d'un lloc de treball d'acord amb la formació obtinguda.

? Els alumnes de Afige poden accedir a l'obtenció del Màster professional (títol propi de Afige) en cadascuna de les especialitats en què haja cursat els seus estudis, complint les següents premisses:

o Completant un itinerari formatiu consistent en la realització d'un o diversos programes d'especialitat que impliquin una càrrega lectiva d'un mínim de 200 hores.

o Realitzar el mòdul pràctic, d'un any de durada, d'aplicació professional de coneixements. Aquest mòdul consisteix en la realització de
tutories, xerrades i consultes professionals amb els membres del claustre de professors. S'han de realitzar un mínim de 12 tutories i un màxim de 16,
en el període d'un any. El mòdul pràctic s'inicia en la mateixa data que el programa de formació.

o Les tutories personalitzades del mòdul pràctic estan relacionades amb les responsabilitats exercides per l'alumne en el seu propi treball.

o El Màster professional es complementa amb l'elaboració de casos pràctics, resolts pel propi alumne, de l'àrea d'especialització.

o Els alumnes recolzen el seu període de pràctiques amb la lectura, consulta i comentari de les notes tècniques professionals editades mensualment pels membres del claustre de Afige.


o La càrrega lectiva aproximada que requereix la realització del Màster professional (complementària a la del curs superior realitzat) està avaluada en unes 50 hores.

o L'alumne que decideix sol · licitar l'admissió a un Màster professional satisfà uns drets de matrícula addicionals.

• L'alumne ha de demanar l'admissió al Màster professional en la data d'inici del programa de formació escollit.

Temari

Mòdul I: Part General

U. 1 Regulació jurídica del treball al llarg de la història.
U. 2 El Dret del Treball
U. 3 Fonts del dret del treball
U. 4 Fonts internacionals del dret del treball
U. 5 El Contracte de Treball (I): concepte, subjectes i elements
U. 6 El Contracte de Treball (II): Contingut
U. 7 El salari com a prestació essencial
U. 8 Els poders de l'empresari i altres prestacions
U. 9 El Contracte de Treball, modalitats especials
U. 10 Modificació de les relacions de treball
U. 11 Suspensió del contracte de treball
U. 12 Extinció del contracte de treball
U. 13 Extinció del contracte. Estudi en especial de determinades causes d'extinció
U. 14 Relacions de treball de naturalesa contractual i caràcter especial
U. 15 El moviment obrer i el sindicalisme obrer. El panorama sindicalista espanyol
U. 16 El sindicalisme espanyol
U. 17 Les organitzacions empresarials espanyoles
U. 18 Els conflictes col · lectius de treball: La vaga. El tancament patronal.
  
La representació col · lectiva dels treballadors a l'empresa
U. 19 Convenis col · lectius de treball. La negociació col · lectiva

Mòdul II: La Seguretat Social

U. 20 La Seguretat Social
U. 21 Règim general de la Seguretat Social
U. 22 La cotització en el règim general
U. 23 L'acció protectora de la Seguretat Social
U. 24 L'assistència sanitària. Prestacions econòmiques
U. 25 Accidents de treball i malalties professionals
U. 26 Pensions i prestacions per jubilació, incapacitat, mort i supervivència
U. 27 Protecció a la família. Assistència social
U. 28 Règims especials de la Seguretat Social (I) Treballadors autònoms. Representants de comerç. Treballadors ferroviaris. Toreros
U. 29 Règims especials de la Seguretat Social (II)
U. 30 Règims especials de la Seguretat Social (III) Règim Especial Agrari i Règim Especial de la Mineria del Carbó
U. 31 Atur

Mòdul III: Administració Pública

U. 32 L'organització administrativa laboral
U. 33 Òrgans de vigilància, inspecció i control de la legislació de Treball, Ocupació i Seguretat Social
U. 34 Ens institucionals dependents del Ministeri de Treball i Afers Socials
U. 35 entitats gestores de la Seguretat Social i altres organismes amb competència en matèria de Treball o Seguretat Social


U. 36 Infraccions administratives de les normes de Treball i Seguretat Social
U. 37 Treball d'estrangers a Espanya
U. 38 Altres procediments administratius laborals

Mòdul IV: procediment laboral

U. 39 El procés laboral
U. 40 Òrgans de la jurisdicció laboral
U. 41 La evitació del procés: conciliació i reclamació prèvia al procés judicial
U. 42 El procés ordinari
U. 43 Processos especials (I)
U. 44 Processos especials (II)
U. 45 Recursos (I)
U. 46 Recursos (II)

Casos pràctics
Campus i seus: AFIGE
AFIGE
MUNTANER, 45 08011 BARCELONA
Cursos més populars
X