Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Salut i Clínica Mental

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realización del máster comporta la adquisición de las siguientes competencias profesionales:

 • Consolidar y actualizar conocimientos sobre todo lo referente a la salud mental con el fin de optimizar la calidad de la asistencia al paciente con déficit de salud mental y que, por tanto, tiene mermada su calidad de vida.

 • Reconocer las pautas claves en la salud mental del paciente y proporcionar los medios para una asistencia de calidad en la que todos los profesionales conozcan las intervenciones más actualizadas y con mayor evidencia científica para optimizar los servicios requeridos en caso de encontrarse la salud mental alterada.

 • Identificar el logro del bienestar y la calidad de vida del paciente, así como el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad a través de una atención sociosanitaria en el ámbito de las adicciones y las drogodependencias.

 • Saber abordar cualquier tipo de situación que pueda surgir en las distintas fases del tratamiento de un paciente con alteraciones de la salud mental y los diferentes síntomas asociados.

 • Saber diseñar técnicas de intervención específicas en las diferentes situaciones relacionadas con las alteraciones de la salud mental el los distintos tipos de pacientes

 • Alcanzar la formación y técnicas necesarias para la intervención en contextos psiquiátricos urgentes con el fin de minimizar las consecuencias que estas situaciones tienen para el paciente y su entorno.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Ansietat i depressió
 • Introducció.
 • Evolució històrica.
 • Què és la depressió? Tipus de depressió.
 • Causes.
 • Símptomes.
 • Història i curs natural.
 • Depressió segons edat i sexe.
 • Epidemiologia i aspectes econòmics.
 • Diagnòstic.
 • Tractament.
 • Pronòstic.
 • Concepte i classificació.
 • Epidemiologia.
 • Models etiològics: etiologia dels trastorns d'ansietat.
 • Diagnòstic.
 • Tractament dels trastorns d'ansietat.
 • Avaluació i intervenció terapèutica: avaluació dels trastorns d'ansietat.
 
Mòdul II: Salut mental en l'ancià
 • Aspectes socials i psicològics de l'envelliment. Valoració geriàtrica.
 • Canvis fisiològics en l'ancià.
 • Malaltia d'Alzheimer.
 • Tractament de la malaltia d'Alzheimer.
 • Neuroimatge en la demència tipus Alzheimer.
 • Altres demències en l'ancià.
 • Depressió i ancianitat.
 • Tractament de la depressió.
 • Avaluació del risc de suïcidi.
 • Ansietat i hipocondria en l'ancià.
 • Estats paranoides i suspicàcia en l'ancià.
 • Abús d'alcohol en geriatria.
 • Síndrome confusional agut.
 • Trastorns del son.
 • Tractaments no farmacològics i cures del professional en geriatria.
Mòdul III: Urgències psiquiàtriques
 • Generalitats en urgències psiquiàtriques. Pedro Torres Hernández.
 • Entrevista psiquiàtrica a urgències. Luis Gutiérrez Rojas.
 • Classificacions nosològiques. Miguel Ortigosa Luque.
 • Trastorns d'ansietat. Luis Gutiérrez Rojas, Itziar Leal Leturia.
 • Trastorns afectius en urgències. Núria Martínez Martín.
 • Agitació psicomotriu. Núria Martínez Martín Màster en Salut i Clínica Mental.
 • Urgències psiquiàtriques i suïcidi. Sergio Herrera López.
 • Trastorn psicòtic agut. Maria Dolors Sense Cabrero, Maria Luisa Zabala Fernández.
 • Síndrome al·lucinatori. Pedro Torres Hernández.
 • Estat confusional agut. Pedro Torres Hernández.
 • Trastorns de la consciència: estats crepusculars. Miguel Ortigosa Luque.
 • Urgències en psicogeriatria. Itziar Leal Leturia
 • Demències. Maria Luisa Zabala Fernández.
 • Trastorns mentals orgànics. Núria Martínez Martín.
 • Alcoholisme. Sergio Herrera López.
 • Urgències per consum de drogues. Luis Gutiérrez Rojas.
 • Trastorns de personalitat en urgències. Itziar Leal Leturia.
 • Trastorns de la conducta alimentària. Miguel Ortigosa Luque.
 • Efectes secundaris per psicofàrmacs. María Luisa Zabala, María Dolores Sense Cabrero.
 • Aspectes ètic legals en urgències psiquiàtriques. Maria Dolors Sense Cabrero.
 
Mòdul IV: Psicologia i hospitalització. Atenció a urgències
 • Psicologia de la salut.
 • Promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Actuacions possibles en salut mental.
 • Estrès davant l'hospitalització i ansietat pre-quirúrgica en pacients adults.
 • Estrès en l'hospitalització infantil. Un model de validació de programes de preparació a la intervenció quirúrgica.
 • Trastorns de la conducta alimentària.
 • Malalties psicosomàtiques.
 • El pacient agressiu.
 • Contra la violència cap a les dones.
 • Maltractament infantil.
 • Tractament psicològic del drogodependent.
 • El dolor.
 • Intervencions psicològiques en crisi.
 • Abordatge psicològic del pacient amb infecció VIH / sida.
 • El pacient davant el càncer.
 • Maneig de la mort. Informació i comunicació en medicina.
 • Detecció d'intent suïcida a urgències.
 • Burnout.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
429 Test
 59 Supòsits Pràctics (oberts)
 
Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.
Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer els trastorns emocionals i conductuals més comuns i valorar les característiques socioeconòmiques que aquests suposen en la nostra societat.

 • Millorar la formació en tractament ansiolític i antidepressiu i conèixer els últims avenços en teràpies curatives.

 • Conèixer i actualitzar la formació en el trastorn de la depressió, aprenent les diferents formes de diagnòstic, tractament i pronòstic que es duen a terme en aquesta malaltia.

 • Posar al dia i valorar els diferents estats d'ansietat, coneixent la terapèutica més actualitzada en aquesta patologia i les implicacions soci? Econòmiques que comporten en l'actualitat.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari en les intervencions en salut mental en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius al problema de salut mental en el nostre entorn, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polítics, culturals, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre programes d'atenció en salut mental i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquesta disciplina.

 • Anteposar el benefici del pacient als seus legítims interessos personals, professionals o comercials per protegir el dret a la confidencialitat de les dades del pacient.

 • Aconseguir els coneixements necessaris en l'atenció al pacient amb trastorns de salut mental, tant en la fase aguda com en el tractament de patologies cròniques relacionades amb l'absència de salut mental.Titulació obtinguda

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses per la Universidad de San Jorge.

Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Unitats de geriatria d'hospitals generals.
Unitats de psiquiatria general (hospitals generals).
Serveis de psiquiatria d'enllaç (hospitals generals).
Treballar en equips de salut mental.
Centres sociosanitaris.
Unitats de geriatria d'hospitals generals.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Salut i Clínica Mental

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Salut i Clínica Mental