Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Salut Gerontològica

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

Aquest màster ofereix una àmplia formació per ajudar a la millor comprensió i assimilació de l'envelliment, com tractar a la gent gran, psicologia de l'envelliment, programes d'intervenció en demències, noves tecnologies i envelliment, tècniques d'intervenció psicològica en el cuidador, etc. D'altra banda, és molt important l'educació i promoció de la salut en el pacient geriàtric, sent tasca de tots els professionals sanitaris promoure hàbits saludables de forma contínua i individualitzada entre la població anciana.

Temari del curs

Mòdul I:
 • Actualització en geriatria i gerontologia I.
 • Epidemiologia. Teories de l'envelliment.
 • Avaluació funcional de l'ancià.
 • Classificació dels ancians. L'ancià fràgil i el pacient geriàtric.
 • Nivells assistencials en geriatria.
 • Valoració social i recursos socials.
 • Envelliment saludable.
 • Característiques generals de la malaltia en l'ancià. Presentacions atípiques.
 • Aspectes generals de la terapèutica farmacològica. Reaccions adverses a fàrmacs.
 • Problemes cardiovasculars: característiques en l'ancià.
 • Hipertensió arterial en l'ancià.
 • Malaltia cerebrovascular.
 • Malaltia tromboembòlica.
 • Patologia arterial I.
 • Patologia arterial II.
 • Malalties pulmonars.
 • Restrenyiment. Malaltia diverticular. Càncer de còlon.
 • Problemes tiroïdals en l'edat avançada.
 • Diabetis mellitus en l'ancià.
 • Trastorns hidroelectrolítics.
 • Prostatisme. Càncer de pròstata.
 • Infeccions en l'ancià.
 • Anèmies en l'ancià.
 • Mieloma múltiple i altres neoplàsies hematològiques.
 • Connectivopaties. Polimiàlgia reumàtica i arteritis de la temporal.
 • Problemes reumatològics i ossis.
 • Trastorns del moviment i de la marxa.
 • Malaltia de Parkinson.
 • Deteriorto cognitiu. Síndromes confusionals.
 • Demències.
 • Avenços en el tractament de la malaltia d'Alzheimer.
 • Depressió.
 • Suïcidi.
 • Insomni.
 • Incontinència urinària i fecal.
 • Immobilisme.
 • Úlceres per pressió.
 • Caigudes.
 • Nutrició en l'ancià.
 • Dolor crònic.
 • Característiques de l'anestèsia al pacient ancià.
 • Revitalització en geriatria.
 • Activitat física i esportiva en la tercera edat.
 • Activitats de la vida diària i seguretat en el lloc de l'ancià.
 • Patologia ocular en l'ancià.
 • Patologia otorrinolaringològica en l'ancià.
 • Patologia cutània: infeccions i tumoral.
 • Patologia cutània inflamatòria.
 • Les cures domiciliàries.
 • L'ancià en el medi residencial.
 • Sexualitat en la vellesa.
 • L'ancià terminal.
 • Dret, protecció i tutela al major.
Mòdul II:
 • Actualització en geriatria i gerontologia II.
 • Connectivopaties. Polimiàlgia reumàtica i arteritis de la temporal.
 • Problemes reumatològics i ossis.
 • Trastorns del moviment i de la marxa.
 • Malaltia de Parkinson.
 • Deteriorament cognitiu. Síndromes confusionals.
 • Demències.
 • Avenços en el tractament de la malaltia d'Alzheimer.
 • Depressió.
 • Suïcidi.
 • Insomni.
 • Incontinència urinària i fecal.
 • Immobilisme.
 • Úlceres per pressió.
 • Caigudes.
 • Nutrició en l'ancià.
 • Dolor crònic.
 • Característiques de l'anestèsia al pacient.
 • Revitalització en geriatria.
 • Activitat física i esportiva en la tercera edat.
 • Activitats de la vida diària i seguretat en el lloc de l'ancià.
 • Patologia ocular en l'ancià.
 • Patologia otorrinolaringològica en l'ancià.
 • Patologia cutània: infeccions i tumoral.
 • Patologia cutània inflamatòria.
 • Les cures domiciliàries.
 • L'ancià en el medi residencial.
 • Sexualitat en la vellesa.
 • L'ancià terminal.
 • Dret, protecció i tutela al major.

Mòdul III:
 • Rehabilitació i fisioteràpia en geriatria.
 • Envelliment satisfactori.
 • Rehabilitació i fisioteràpia en atenció geriàtrica.
 • Característiques generals de la rehabilitació i fisioteràpia en atenció geriàtrica.
 • Teories de l'envelliment. Nocions demogràfiques.
 • Característiques generals de la malaltia en l'ancià i la seva presentació atípica.
 • Classificació dels ancians.
 • Valoració física i cognitiva de l'ancià.
 • La marxa en l'ancià. Prevenció de caigudes.
 • Immobilisme en l'ancià. Rehabilitació i fisioteràpia en geriatria.
 • Fisioteràpia i rehabilitació en el dolor i ancianitat.
 • Aspectes rehabilitadors i fisioterapèutics en l'ancià reumàtic.
 • Fractures patològiques en l'ancià.
 • Patologies cognitives. Demència senil.
 • L'ancià amb parkinsonisme.
 • Incontinència urinària en l'ancià.
 • Rehabilitació i fisioteràpia en les malalties cardiovasculars.
 • Rehabilitació i fisioteràpia en les malalties respiratòries.
 • Activitat física i esportiva en la tercera edat.
 • Tècniques complementàries al tractament fisioterapèutic per a la tercera edat.
 • Esport en l'ancià.
 • Revitalització en geriatria.
 • Ajudes tècniques.
 • Prevenció i promoció de la salut en l'ancià.

Mòdul IV:
 • Malaltia d'Alzheimer i qualitat de vida.
 • Concepte de salut. Qualitat de vida relacionada amb la salut. Envelliment i benestar.
 • Introducció històrica de la malaltia d'Alzheimer.
 • Etiologia.
 • Demografia de l'envelliment.
 • Presentació clínica. Simptomatologia clínica i cognitiva.
 • Valoració integral de l'ancià.
 • Valoració social i recursos socials.
 • Valoració cognitiva.
 • Diagnòstic de les demències.
 • Diagnòstic diferencial: altres demències en l'ancià.
 • Diagnòstic anatomopatològic de la malaltia d'Alzheimer.
 • Cures al pacient. Nutrició i alimentació: nocions bàsiques.
 • Cures d'infermeria. Sondatge nasogàstric.
 • Tractament: mesures generals.
 • Tractament farmacològic de la malaltia d'Alzheimer.
 • Tractament rehabilitador.
 • Tractament psicològic en l'Alzheimer.
 • Prevenció de complicacions i tractament.
 • Ajuda i suport als familiars. Guia per a familiars. Associacions i grups d'ajuda.
 • Cures domiciliaris.
 • Cures pal·liatives en el tractament integrat de les demències.
 • Cures al cuidador.
 • Preparant-se per a la cura.
 • Conseqüències de la cura en la vida del cuidador.
 • Internet i Alzheimer.
 • Aspectes ètics i legals.
 • Eutanàsia.
 • Pronòstic i expectatives.
 • Alzheimer: avenços recents.
 • Documentació i legislació: llei de dependència.
 • Directori d'associacions de malalts d'Alzheimer.

Mòdul V:
 • Salut mental en l'ancià.
 • Aspectes socials i psicològics de l'envelliment. Valoració geriàtrica.
 • Canvis fisiològics en l'ancià.
 • Malaltia d'Alzheimer.
 • Tractament de la malaltia d'Alzheimer.
 • Neuroimatge en la demència tipus Alzheimer.
 • Altres demències en l'ancià.
 • Depressió i ancianitat.
 • Tractament de la depressió.
 • Avaluació del risc de suïcidi.
 • Ansietat i hipocondria en l'ancià.
 • Estats paranoides i suspicàcia en l'ancià.
 • Abús d'alcohol en geriatria.
 • Síndrome confusional agut.
 • Trastorns del son.
 • Tractaments no farmacològics i cures del professional en geriatria.

Mòdul VI:
 • Urgències geriàtriques.
 • Aspectes generals de la geriatria.
 • Valoració del pacient geriàtric.
 • Patologia de l'aparell respiratori.
 • Patologia osteoarticular en l'ancià.
 • Patologia cardiovascular.
 • Patologies digestives més comunes.
 • Patologies digestives II.
 • Alteracions del sistema genitourinari.
 • Alteracions en els òrgans dels sentits.
 • Alteracions del sistema nerviós mental.
 • El dolor.
 • Problemes cutanis en l'ancià I.
 • Problemes cutanis en l'ancià II.
 • Trastorns hematològics.
 • L'alimentació en l'ancià.
 • L'alimentació en l'ancià II.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
100 Test
23 Supòsits Pràctics (oberts)
 
Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització del treball.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

1. Habilitats crítiques i autocrítiques.
2. Resolució de problemes.
3. Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
4. Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
5. Compromís ètic.
6. Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
7. Disseny i gestió de projectes.
8. Capacitat de treballar de manera autònoma.
9. Capacitat per treballar en un context professional i ètic i de codis reguladors i legals reconeixent i responent a dilemes i temes ètics o morals en la pràctica diària.
10. Capacitat per reconèixer i dur a terme els diferents rols, funcions i responsabilitats.
11. Capacitat de fer valer els judicis clínics per assegurar que s'assoleixen els
estàndards de qualitat i pràctica, i que la pràctica està basada en l'evidència.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per aula virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.
Durada: 8 mesos mínim i 10 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Aprendre a proporcionar cures a la gent gran amb múltiples i complexes comorbiditats, ja que presenten necessitats sanitàries, socials i funcionals diferents a les persones joves.

 • Millorar el procés sanitari i els resultats en les síndromes geriàtrics. Dos exemples serien el S. confusional i les caigudes, tots dos amb una important comorbiditat.

 • Planificar un abordatge interdisciplinari centrat en la funcionalitat, medicació,

 • hidratació, son i orientació en el pacient geriàtric per disminuir la prevalença de malalties mentals i reduir la severitat dels símptomes en pacients majors hospitalitzats.

 • Elaborar estratègies de prevenció de caigudes i millora de la mobilitat mitjançant un abordatge interdisciplinari centrat en estratègies clíniques, rehabilitadores, i educacionalsTitulació obtinguda

Màster en Salut Gerontològica per la Universidad San Jorge.

Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Els diplomes són emesos únicament per les Universitats certificadores de les activitats formatives sense referència a cap altra entitat, empresa o similar.

Perspectives laborals

Residències de gent gran.
Hospitals geriàtrics.
Centres sociosanitaris.
Unitats de geriatria d'hospitals generals.
Centre de salut mental.
Equips d'atenció domiciliària (PADES).
Hospitals de dia, geriàtrics i per a malalts d'Alzheimer.
Centres d'atenció primària.

Preu

1.550 €

Avantatges del curs

Actualització professional ajustats a barems oficials i puntuables a:
Concursos
Trasllat
Oposicions
Borses de contractació
Carrera professional
Triennis ...

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Salut Gerontològica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Salut Gerontològica