Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Tractament de suport i cures pal·liatives en el malalt oncològic

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Capacitat per respondre a les necessitats del pacient terminal i la seva família, planificant, prestant cures, valorant i avaluant les activitats programades de forma individualitzada, en la cura del pacient i la seva família, cuidadors i membres de l'equip de cures.

 • Capacitat per prestar cures emocionals, físiques i personals, incloent les necessitats de confort, permetent el manteniment de les activitats quotidianes tant per al pacient com per a la seva família.

 • Capacitat per informar i educar pacients i famílies en les activitats i cures que han de realitzar.

 • Establir una relació terapèutica amb el pacient en l'àmbit de les cures pal·liatives.

 • Realitzar correcta valoració del pacient utilitzant les eines i marcs adequats pel pacient amb malaltia avançada, tenint en compte els factors físics, socials, culturals, psicològics i espirituals.

 • Dur a terme un correcte maneig i control dels símptomes del pacient en els últims dies de la seva vida.

 • Identificar els efectes de l'hospitalització sobre el pacient i la seva família.

 • Manejar amb seguretat els fàrmacs analgèsics i els antineoplàstics (fàrmacs i altres teràpies).

 • Identificar i filtrar aspectes estigmatitzants en el procés de la mort.

 • Coneixerà les diferents competències de les persones que integren l'equip de cures pal·liatives i aprendrà a cooperar amb els diferents membres.

 • Informar i comunicar-se amb el pacient.

 • Emfatitzar que totes les intervencions haurien de centrar-se sobre les necessitats del pacient.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Maneig del malalt terminal en el seu domicili
 • Necessitats i problemes del malalt terminal.
 • Principals necessitats i problemes del cuidador del malalt terminal.
 • Algunes reflexions sobre la malaltia terminal i les cures pal·liatives.
 • ¿Hauria d'haver equips de suport per a les cures pal·liatives en el domicili ?.
 • ¿Hospital o domicili ?.
 • ¿Quins objectius es poden aconseguir amb els pacients terminals ?.
 • La visita domiciliària: la base de tot.
 • Imaginar totes les formes possibles d'ajudar al malalt.
 • L'actitud del professional: el secret està en el com.
 • El suport a la família: ¿quimera o realitat ?.
 • ¿Informar o conspirar ?.
 • El professional en la fase tuació preagònica i en l'agonia.
 • El dolor.
 • El restrenyiment.
 • Problemes a la boca.
 • La dispnea.
 • Nàusees i vòmits.
 • L'insomni.
 • Anorèxia i caquèxia.
 • L'estat d'ànim.
 • ¿Hi ha urgències en cures pal·liatives al domicili ?.
 • L'alternativa: la via subcutània.
 • El control en l'agonia.
Mòdul II: Cures pal·liatives
 • Cures pal·liatives: principis i filosofia.
 • Evolució històrica de les cures pal·liatives.
 • El càncer. Definició. Epidemiologia. Etiologia.
 • Història natural de la malaltia. Classificació.
 • Diagnòstic. Pronòstic.
 • Terapèutica del càncer I: quimioteràpia.
 • Terapèutica del càncer II: radioteràpia.
 • Valoració del pacient en situació terminal.
 • Principis generals de control de símptomes.
 • Fàrmacs i cures pal·liatives. Normes d'administració.
 • Dolor.
 • Control farmacològic del dolor.
 • Control no farmacològic del dolor.
 • Control de símptomes I: símptomes respiratoris.
 • Control de símptomes II: digestius en cures pal·liatives.
 • Control de símptomes III: símptomes neuropsicològics.
 • Control de símptomes IV: símptomes genitourinaios.
 • Urgències oncològiques.
 • Alimentació i hidratació en el pacient terminal.
 • Sida i cures pal·liatives.
 • La família com a donadora de cures.
 • La comunicació en cures pal·liatives.
 • Cures domiciliaris.
 • Cures post mortem.
 • El procés de dol.
 • Síndrome de burnout.
 • Marc legal de les cures pal·liatives.
Mòdul III: El pacient oncològic. atenció integral
 • Càncer i societat.
 • Consell genètic en predisposició hereditària al càncer.
 • Mètodes diagnòstics en el pacient oncològic.
 • Anatomia patològica en oncologia.
 • Neoplàsies sòlides més freqüents.
 • Neoplàsies hematològiques.
 • Els assaigs clínics en oncologia.
 • Infermeria i prevenció del càncer: educació sanitària.
 • Agents antineoplàstics.
 • Protecció i manipulació de citostàtics.
 • Catèters endovenosos en el pacient oncològic.
 • Vies d'administració de citostàtics.
 • Cures d'infermeria per prevenir o minimitzar els efectes adversos dels tractaments antineoplàsics.
 • Trasplantament de progenitors hematopoètics.
 • Cures infermeres en cirurgia oncològica.
 • Tractament de radioteràpia externa.
 • Infermeria en baquiterapia.
 • Urgències oncològiques.
 • El dolor en el pacient oncològic.
 • La nutrició en el pacient oncològic.
 • La fatiga en el pacient oncològic.
 • Teràpies naturals i complementàries.
 • La sexualitat en el pacient oncològic.
 • Comunicació i suport emocional al pacient oncològic.
 • Oncologia infantil.
 • Companys de viatge.
 • La necessitat de pal·liar.
 • Bioètica clínica.
Mòdul IV: Oncologia infantil
 • Aspectes generals del càncer en la infància.
 • Urgències en oncologia infantil.
 • Suport nutricional.
 • Teràpia transfusional.
 • Dolor en el pacient oncològic.
 • Infeccions en pacients neutropènics i / o immunodeprimits, profilaxi i vacunacions.
 • Efectes secundaris de la teràpia oncològica.
 • Aspectes psicològics i socials.
 • Leucèmia limfoblàstica.
 • Leucèmia mieloblàstica.
 • Limfoma de Hodgkin.
 • Limfoma no hodgkinià.
 • Histiocitosi.
 • Tumor de Wilms.
 • Neuroblastoma.
 • Retinoblastoma.
 • Tumors malignes de l's.n.c.
 • Tumors malignes de parts toves.
 • Tumors malignes primaris de l'os.
 • Tumors ginecològics malignes.
 • Altres tumors d'interès en la infància.
Mòdul V: Cuidar els que cuiden
 • Presentació.
 • L'envelliment i les seves implicacions per a la cura.
 • Trastorns de la vellesa. La malaltia d'Alzheimer.
 • Sobre els cuidadors.
 • Preparant-se per a la cura.
 • Conseqüències de la cura en la vida del cuidador.
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (I).
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (II).
 • Com ajudar els cuidadors. La importància del suport psicològic formal.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
300 Test
41 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Modalitat: Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.
Durada: 8 mesos mínim i 10 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Canviar l'actitud de l'estudiant davant la malaltia terminal i la mort, reconeixent les cures pal·liatives com la resposta professional, científica i humana a les necessitats dels pacients en fase terminal i les seves famílies.

 • Integrar els coneixements d'altres àrees de salut diferenciant els enfocaments curatius i pal·liatius davant la malaltia.

 • Reconèixer les causes del sofriment de malalts i famílies, analitzant els seus components físics, emocionals, socials i espirituals.

 • Discutir aspectes ètics del final de la vida.

 • Reconèixer l'enfocament multidisciplinari de les cures pal·liatives, integrant sempre la col·laboració de la família en la cura del malalt terminal.

 • Descriure la fisiopatologia dels símptomes i el seu enfocament terapèutic.

 • Identificar els diversos sistemes de cures i les seves relacions.

 • Descriure el procés de dol, coneixent el suport que es pot proporcionar a la família des del punt de vista social i psicològic.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari en les intervencions en cures pal·liatives.

 • Actualitzar els conceptes relatius a les cures pal·liatives i els pacients terminals en l'entorn sanitari i assistencial, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polític, cultural, etc.).

 • Millorar la qualitat d'atenció al pacient, identificant, analitzant i intentant resoldre els problemes que sorgeixen en la pràctica assistencial sanitària.Titulació obtinguda

Màster acreditat per la Universidad de San Jorge Màster en tractament de suport i cures pal·liatives en el malalt oncològic.
Tots els Màster estan acreditats a Hores i Crèdits ECTS reflectits, vàlids a nivell europeu en qualsevol tipus de barem.
Reconeixement opcional: L'alumne / a té l'opció de poder incloure en el diploma del seu màster / expert el reconeixement internacional de la Postil·la de l'Haia.

Perspectives laborals

Formar part d'equips del servei d'oncologia: unitats d'hospitalització, hospitals de dia, consultes externes, etc.
Liderar l'atenció sanitària com a persona clau en totes les etapes del procés oncològic (atenció primària, secundaria, terciària).
Gestionar la continuïtat assistencial al llarg de tot el traçat de la malaltia.
Treball en les unitats de Cures pal·liatives dels centres sanitaris públics i de règim privat, centres geriàtrics, unitats d'oncologia, geriatria i medicina interna.

Preu

1.495 €

Avantatges del curs

Aquest Màster és puntuables com a mèrits en qualsevol convocatòria de l'administració
Concursos
Trasllat
Oposicions
Borses de contractació
Triennis ...

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Tractament de suport i cures pal·liatives en el malalt oncològic

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Tractament de suport i cures pal·liatives en el malalt oncològic