Màster universitari d'Administració i Govern Electrònic (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster universitari d'Administració i govern electrònic està dissenyat per formar tècnics i professionals especialitzats en l'administració electrònica capaços de respondre a les necessitats de la gestió pública en l'actualitat.
El màster d'Administració i govern electrònic de la UOC té un perfil profesionalizador, que integra de manera transversal tots els àmbits que es relacionen amb l'administració electrònica: tecnològics, jurídics, polítics, organitzatius i comunicatius, entre d'altres.
L'estudiant del màster d'Administració i govern electrònic obté coneixements avançats sobre la realitat política i social, el funcionament del sector públic i les noves tecnologies. Aquesta formació capacita els futurs professionals per a implantar projectes d'administració electrònica, avaluar-ne l'impacte sobre la qualitat dels serveis, i en definitiva, contribuir a millorar el rendiment de l'administració i les polítiques públiques.
Competències:
Competències específiques
 • Capacitat per a aplicar a un nivell avançat les teories, els principis i les eines necessaris per a l'administració, la planificació i la gestió de recursos públics.
 • Capacitat per a dissenyar, planificar i implementar programes i processos d'intervenció per a donar resposta a problemes polítics i socials específics.
 • Domini dels diferents mètodes i tècniques d'avaluació quantitativa i qualitativa aplicables al rendiment, la qualitat i l'impacte d'organitzacions i polítiques públiques.
 • Capacitat per a analitzar conjunts complexos d'informació, elaborar informes d'alta qualitat i assessorar en la presa de decisions estratègiques en el treball professional.
 • Capacitat per a assessorar en la planificació i el disseny d'estratègies de millora continuada de les organitzacions i les polítiques públiques, i assegurar la màxima qualitat en els serveis i resultats.
 • Capacitat per a aplicar les potencialitats que ofereixen les tecnologies de la informació i de la comunicació en el redisseny i la millora dels processos d'avaluació i presa de decisions públiques.
Competències transversals
 • Capacitat per a manejar i interpretar textos legals entenent el marc jurídic que ordena les administracions públiques.
 • Capacitat d'anàlisi crítica, interpretació de l'entorn i adaptació a noves situacions organitzatives.
 • Capacitat de treball en equip i comunicació interpersonal.
 • Capacitat de creativitat i innovació.
 • Capacitat d'aprenentatge continuat per a mantenir les competències professionals actualitzades.
Competències pròpies de la UOC
L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Convalidacions:
En el cas del màster universitari d'Administració i Govern Electrònic, seran susceptibles de reconeixement els crèdits cursats en el postgrau d'Administració electrònica (títol propi de la UOC que s'extingeix amb la implantació del màster universitari):
Especialitat 1 (8 crèdits)
Per les assignatures cursades en el postgrau:
 • ·Fonaments tècnics de l'administració electrònica
 •  Fonaments jurídics de l'administració electrònica
 •  Fonaments político-organitzatius de l'administració electrònica
Seran susceptibles de convalidació les assignatures:
 • Claus tecnològiques de l'administració electrònica (4 ECTS)
 • Règim jurídic de l'administració electrònica I 
Especialitat 2 (8 crèdits)
Haver cursat en el postgrau les assignatures:
 • Disseny, implementació i avaluació de l'administració electrònica
 • Aplicacions de les TIC en l'àmbit públic
 • Anàlisi de l'administració electrònica
Equivaldria a les següents assignatures del màster:
 • Polítiques d'administració i govern electrònic 
 • Transformacions polítiques en la societat de la informació 
El Projecte final de postgrau també podrà ser convalidat per les Pràctiques.
Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

El màster universitari d'Administració i govern electrònic té una orientació exclusivament professionalitzadora. Les assignatures que configuren el pla d'estudis tenen una dimensió pràctica i aplicada i tracten l'administració electrònica des de diversos àmbits com la gestió i l'administració pública, l'anàlisi organitzatiu, les tecnologies de la informació i la comunicació o l'anàlisi i l'avaluació de polítiques públiques. L'orientació aplicada del màster culmina amb la realització de les pràctiques i del treball final de màster, amb el desenvolupament d'un projecte professionalitzador sota la supervisió d'un expert.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 28
Optatives 16
Pràctiques 8
Treball final de màster 8

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Transformacions polítiques en la societat de la informació 4
 • Règim jurídic de l'administració electrònica I 4
 • Polítiques d'administració i govern electrònic 4
 • Claus tecnològiques de l'administració electrònica 4
 • Gestió del canvi a les administracions públiques 4
 • Teoria de la decisió pública 4
Assignatures optatives - Crèdits
 • Democràcia i govern electrònic 4
 • Participació electrònica 4
 • Gestió i anàlisi de dades a l'administració i govern electrònic 4
 • Sistemes d'informació i comunicació a les administracions públiques 4
 • Règim jurídic de l'administració electrònica II 4
 • Avaluació de polítiques públiques d'administració i govern electrònic 4
 • Anàlisi de polítiques públiques d'administració i govern electrònic 4
 • Tècniques quantitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions 4
 • Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions 4
 • Administració electrònica i canvis organitzatius 4
Pràctiques i Treball final de màster - Crèdits
 • Pràctiques externes 8
 • Treball final de màster 8
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu i segons el perfil d'ingrés, els estudiants han de cursar fins a un màxim de 10 ECTS de complements formatius. Aquests complements s'estableixen de la manera següent:
 • Els estudiants que provenen de les titulacions de Gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Economia, Ciències Empresarials de la branca de Ciències Socials i Jurídiques no han de cursar cap complement formatiu.
 • Els estudiants provinents de la resta de titulacions de la branca de Ciències Socials i Jurídiques no incloses en el punt anterior han de cursar l'assignatura següent: Metodologia de les ciències socials (4 ECTS).
 • Els estudiants amb titulacions corresponents a les branques d'Art i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències i Enginyeria, i Arquitectura han de cursar les assignatures següents: Metodologia de les ciències socials (4 ECTS), Política i societat (6 ECTS).
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster, però sí per a obtenir el títol.

Destinataris

 • Persones que estan interessades en formar-se o ampliar els seus coneixements en l'àmbit de l'administració electrònica o del govern electrònic, per tal de potenciar l'exercici de la seva activitat professional.
 • Professionals que treballen a les administracions públiques (ja siguin locals, autonòmiques, estatals o internacionals) i que volen actualitzar els seus coneixements o millorar les seves competències en matèria d'administració electrònica. 
 • Professionals d'empreses, organitzacions privades o ONGs que desenvolupen la seva activitat en contacte amb institucions o administracions públiques. 
 • Consultors i assessors d'organitzacions governamentals i no governamentals, o d'altres especialistes i analistes que treballen en àrees relacionades amb el sector de les TIC o de l'administració electrònica.
 • Analistes polítics, analistes d'organitzacions, gestors públics o altres professionals interessats en analitzar les administracions públiques tant pel que fa el seu funcionament organitzatiu com els seus resultats (polítiques públiques).
 • En general, persones interessades en conèixer el funcionament de l'administració pública, especialment en el nou context de la societat de la informació.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió:
No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.

Perfils d'ingrés recomanats: Per a cursar el màster és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació: llicenciatura i diplomatura de disciplines de les ciències socials (dret, ciències polítiques, sociologia, gestió pública, periodisme...) o altres disciplines en què es treballin les administracions públiques o organitzacions que s'hi relacionen.

Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

 • Obtenir coneixements avançats sobre l'entorn polític, social i econòmic, i sobre les estructures de les administracions públiques per entendre'n el funcionament organitzatiu.
 • Desenvolupar i consolidar el domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en general i de l'administració electrònica en particular.
 • Adquirir competències que potenciïn l'activitat professional i permetin la millora dels processos organitzatius i dels serveis públics.
 • Adquirir la capacitat per a dissenyar i avaluar iniciatives i estratègies d'aplicació de les TIC a l'Administració pública.
 • Obtenir coneixements de les tècniques i les metodologies d'anàlisi per a elaborar estudis i informes d'alta qualitat, que permetin analitzar i avaluar les intervencions de l'Administració pública.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Titulació obtinguda

El màster universitari d'Administració i govern electrònic de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les sortides professionals del màster universitari d'Administració i govern electrònic comprenen el sector de la funció pública, però també les empreses privades que treballen per a l'Administració pública i altres institucions i organitzacions. En concret l'estudiant d'aquest programa formatiu pot exercir com a: Professional d'institucions governamentals, no governamentals i l'Administració pública local, autonòmica, estatal i internacional. Tècnic/a especialista en l'àmbit de la comunicació o de les tecnologies de la informació. Gestor/a d'organitzacions públiques o privades. Analista de polítiques i serveis públics. Consultor/a i assessor/a d'empreses privades que treballen en contacte amb el sector públic.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).
Màster universitari d'Administració i Govern Electrònic (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Castelldefels
Parque Mediterráneo de la Tecnología (Edificio B3) Avda. Carl Friedrich Gauss, 5 08860 Castelldefels (Barcelona)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu Lleida
C/ de Canyeret, 12, 2a planta 25007 Lleida
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Madrid
Plaza de las Cortes, 4 28014 Madrid
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Palma
C/ Ausiàs March, 11 07003 Palma (Illes Balears)
+ vegeu més seus
Cursos més populars
X