Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

L'elevada i creixent complexitat d'un món cada vegada més globalitzat i interrelacionat exigeix que bona part dels professionals tinguin coneixements d'economia, independentment de la seva procedència acadèmica.

El màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic de la UOC proporciona una formació avançada sobre la realitat socioeconòmica i el domini dels instruments i eines per a analitzar-la, i està dissenyat tant per a titulats i professionals que provinguin de l'àmbit de l'empresa com per als qui ho facin de les ciències socials o les enginyeries.

Aquest programa té un perfil professionalitzador i el seu cos docent està integrat per professorat universitari i economistes.

Competències:

Competències transversals • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

 • Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics adquirits.

 • Capacitat per a treballar en un context internacional.

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

 • Capacitat per a emprendre en l'àmbit professional.

 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. 


Competències específiques


 • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia en un entorn complex i en transformació contínua.

 • Capacitat per a la cerca de dades i informació rellevant, així com per a identificar i interpretar els paràmetres i indicadors clau, gràfics i taules.

 • Capacitat per a l'elaboració de mapes conceptuals i la redacció d'informes que contribueixin a millorar els processos de presa de decisions d'organitzacions tant públiques com privades.

 • Capacitat per a identificar i comprendre els actors principals en les relacions econòmiques i el seu entramat institucional.

 • Capacitat per a valorar críticament situacions econòmiques concretes, identificant-ne els elements claus i establint diagnòstics sobre la seva evolució.

 • Capacitat per a comunicar i transmetre informació econòmica a un públic no especialitzat. 


Competències pròpies de la UOC

Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).


Requisits acadèmics d'accés al màster:

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:

- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:

Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:

1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.

 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 

2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree

Quina documentació cal presentar? 

 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 

 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 

- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:

1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:

 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.


Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:

Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.

Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:

a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,

b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i

c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.

Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:

 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.

 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.

 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.


Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.

2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.

L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.

L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol

L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
Veure més

Temari del curs

El tutor, en vista de la trajectòria de l'estudiant, de l'orientació professional que aquest vulgui donar als seus estudis i del seu perfil personal i professional, orientarà l'estudiant en la seva matrícula de manera que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 36
Optatives 15
Projecte d'aplicació professional 3
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Tècniques d'anàlisi econòmica 6
 • Seguiment conjuntural de l'economia 6
 • Comportament i regulació dels mercats 6
 • Model productiu i política econòmica 6
 • Elements i actors de la globalització 6
 • Economia del coneixement 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • Temes actuals d'economia internacional 3
 • Economia i desenvolupament territorial 3
 • Factors de competitivitat empresarial 3
 • Tècniques per a l'elaboració d'estudis de mercat 3
 • Internacionalització i pimes 3
 • Mercats de treball i globalització 3
 • Economia de la Unió Europea 3
 • Regions a l'economia global 3
Assignatures pràctiques - Crèdits
 • Projecte d'aplicació professional 3
Treball final de màster - Crèdits
 • Treball final de màster 6
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, es pot recomanar als estudiants que no provinguin de les titulacions de l'àrea de les ciències socials que cursin fins a un màxim de 12 ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.
Veure més

Destinataris

El màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic de la UOC s'adreça a:

 • Titulats de les branques d'Empresa (ADE, Turisme, Màrqueting, etc.) i de les enginyeries que necessitin ampliar els seus coneixements d'economia.

 • Titulats de l'àmbit de les ciències socials que necessitin ampliar els seus coneixements d'economia: politòlegs, sociòlegs, periodistes, geògrafs, historiadors, etc.

 • Altres titulats superiors que, per interès professional o personal, necessitin o vulguin ampliar i aprofundir l'estudi de l'economia: professors de secundària, batxillerat o formació professional, diplomàtics, professionals de la gestió pública, etc.


Perfils d'ingrés recomenats:

Per a cursar el màster és recomanable haver fet algun dels estudis següents:

Grau o llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses

Graus de la UOC que obtinguin les mencions d'Anàlisi econòmica o Empresa i mercats globals

Grau o llicenciatura d'Economia i que, per la seva orientació professional, es vulguin especialitzar en l'anàlisi d'una realitat econòmica en canvi permanent

Diplomatura de Ciències Empresarials
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Criteris d'admissió:

No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster universitari. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs específics de l'àmbit de les ciències econòmiques. No obstant això, amb l'objectiu de compensar possibles mancances formatives en relació amb els titulats propis de l'àmbit, es podrà recomanar la realització de crèdits de formació complementària. Aquesta recomanació es farà mitjançant una tutorització personalitzada de cada estudiant.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Català.

Durada

Inici de curs: 13 març 2019.

Objetius


 • Obtenir coneixements avançats i actualitzats sobre l'economia en totes les seves dimensions i àmbits: internacional, nacional, local, polític, social, etc.

 • Conèixer l'entorn socioeconòmic en el qual es mouen i desenvolupen actualment els diversos actors (institucions, empreses, consumidors, treballadors, etc.).

 • Proporcionar a l'estudiant la capacitat d'elaborar informes econòmics que contribueixin als processos de presa de decisions d'organitzacions tant públiques com privades.

 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar i transmetre la informació econòmica.

 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.Titulació obtinguda

El màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les sortides professionals principals del màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic de la UOC són:
Professionals d'empreses internacionalitzades, en procés d'estar-ho o amb vocació de ser-ho.
Professionals d'òrgans de l'administració pública vinculats al desenvolupament econòmic territorial.
Professionals d'institucions públiques i privades vinculades al desenvolupament empresarial.
Analistes de serveis d'estudis i de think tanks (consultores, organismes públics, bancs i institucions financeres, sindicats, centres d'opinió, etc.).
Periodistes i professionals de mitjans de comunicació.
Professors o docents d'estudis de secundària, batxillerat i cicles formatius.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)