Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

L'elevada i creixent complexitat d'un món cada vegada més globalitzat i interrelacionat exigeix que bona part dels professionals tinguin coneixements d'economia, independentment de la seva procedència acadèmica.

El màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic de la UOC proporciona una formació avançada sobre la realitat socioeconòmica i el domini dels instruments i eines per a analitzar-la, i està dissenyat tant per a titulats i professionals que provinguin de l'àmbit de l'empresa com per als qui ho facin de les ciències socials o les enginyeries.

Aquest programa té un perfil professionalitzador i el seu cos docent està integrat per professorat universitari i economistes.

Competències:

Competències transversals • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

 • Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics adquirits.

 • Capacitat per a treballar en un context internacional.

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

 • Capacitat per a emprendre en l'àmbit professional.

 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. 


Competències específiques


 • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia en un entorn complex i en transformació contínua.

 • Capacitat per a la cerca de dades i informació rellevant, així com per a identificar i interpretar els paràmetres i indicadors clau, gràfics i taules.

 • Capacitat per a l'elaboració de mapes conceptuals i la redacció d'informes que contribueixin a millorar els processos de presa de decisions d'organitzacions tant públiques com privades.

 • Capacitat per a identificar i comprendre els actors principals en les relacions econòmiques i el seu entramat institucional.

 • Capacitat per a valorar críticament situacions econòmiques concretes, identificant-ne els elements claus i establint diagnòstics sobre la seva evolució.

 • Capacitat per a comunicar i transmetre informació econòmica a un públic no especialitzat. 


Competències pròpies de la UOC

Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

El tutor, en vista de la trajectòria de l'estudiant, de l'orientació professional que aquest vulgui donar als seus estudis i del seu perfil personal i professional, orientarà l'estudiant en la seva matrícula de manera que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 36
Optatives 15
Projecte d'aplicació professional 3
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Tècniques d'anàlisi econòmica 6
 • Seguiment conjuntural de l'economia 6
 • Comportament i regulació dels mercats 6
 • Model productiu i política econòmica 6
 • Elements i actors de la globalització 6
 • Economia del coneixement 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • Temes actuals d'economia internacional 3
 • Economia i desenvolupament territorial 3
 • Factors de competitivitat empresarial 3
 • Tècniques per a l'elaboració d'estudis de mercat 3
 • Internacionalització i pimes 3
 • Mercats de treball i globalització 3
 • Economia de la Unió Europea 3
 • Regions a l'economia global 3
Assignatures pràctiques - Crèdits
 • Projecte d'aplicació professional 3
Treball final de màster - Crèdits
 • Treball final de màster 6
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, es pot recomanar als estudiants que no provinguin de les titulacions de l'àrea de les ciències socials que cursin fins a un màxim de 12 ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.
Veure més

Destinataris

El màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic de la UOC s'adreça a:

 • Titulats de les branques d'Empresa (ADE, Turisme, Màrqueting, etc.) i de les enginyeries que necessitin ampliar els seus coneixements d'economia.

 • Titulats de l'àmbit de les ciències socials que necessitin ampliar els seus coneixements d'economia: politòlegs, sociòlegs, periodistes, geògrafs, historiadors, etc.

 • Altres titulats superiors que, per interès professional o personal, necessitin o vulguin ampliar i aprofundir l'estudi de l'economia: professors de secundària, batxillerat o formació professional, diplomàtics, professionals de la gestió pública, etc.


Perfils d'ingrés recomenats:

Per a cursar el màster és recomanable haver fet algun dels estudis següents:

Grau o llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses

Graus de la UOC que obtinguin les mencions d'Anàlisi econòmica o Empresa i mercats globals

Grau o llicenciatura d'Economia i que, per la seva orientació professional, es vulguin especialitzar en l'anàlisi d'una realitat econòmica en canvi permanent

Diplomatura de Ciències Empresarials
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE

Criteris d'admissió:

No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster universitari. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs específics de l'àmbit de les ciències econòmiques. No obstant això, amb l'objectiu de compensar possibles mancances formatives en relació amb els titulats propis de l'àmbit, es podrà recomanar la realització de crèdits de formació complementària. Aquesta recomanació es farà mitjançant una tutorització personalitzada de cada estudiant.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Català.

Durada

Inici: 17 octubre 2018.

Objetius


 • Obtenir coneixements avançats i actualitzats sobre l'economia en totes les seves dimensions i àmbits: internacional, nacional, local, polític, social, etc.

 • Conèixer l'entorn socioeconòmic en el qual es mouen i desenvolupen actualment els diversos actors (institucions, empreses, consumidors, treballadors, etc.).

 • Proporcionar a l'estudiant la capacitat d'elaborar informes econòmics que contribueixin als processos de presa de decisions d'organitzacions tant públiques com privades.

 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar i transmetre la informació econòmica.

 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.Titulació obtinguda

El màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les sortides professionals principals del màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic de la UOC són:
Professionals d'empreses internacionalitzades, en procés d'estar-ho o amb vocació de ser-ho.
Professionals d'òrgans de l'administració pública vinculats al desenvolupament econòmic territorial.
Professionals d'institucions públiques i privades vinculades al desenvolupament empresarial.
Analistes de serveis d'estudis i de think tanks (consultores, organismes públics, bancs i institucions financeres, sindicats, centres d'opinió, etc.).
Periodistes i professionals de mitjans de comunicació.
Professors o docents d'estudis de secundària, batxillerat i cicles formatius.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)