Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Aplicacions multimèdia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

Últims dies!.

El màster universitari d'Aplicacions multimèdia: disseny i desenvolupament de smartcontent de la UOC prepara l'estudiant per a satisfer la demanda creixent, per part de la societat, de productes digitals i aplicacions interactives, que ofereixin un disseny adaptable, que no tinguin limitacions en el contingut multimèdia i, sobretot, que siguin atractives i amb un nivell d'experiència d'usuari elevat: smartcontent.

Des de la UOC oferim aquest màster multimèdia per tal que l'estudiant pugui accedir al món professional totalment preparat, havent adquirit tres habilitats clau: creativitat, interdisciplinarietat i domini de la tècnica.

En acabar el màster universitari d'Aplicacions multimèdia l'estudiant estarà capacitat per a exercir professions com desenvolupador front-end , dissenyador i maquetador web, expert en SEO/SEM, dissenyador d'interfícies , desenvolupador multiplataforma, digital planner, digital strategist, entre moltes altres.

Competències:

Competències transversals

 • Capacitat de comunicar informació tant al públic especialitzat com al no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

 • Capacitat per a actualitzar les competències professionals, amb una adaptació contínua en l'ús i l'aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs.

 • Capacitat per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.


Competències específiques


 • Aptituds per a planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes de l'àmbit multimèdia.

 • Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia.

 • Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals actuals en l'entorn de les TIC i la societat xarxa.

 • Capacitat per a estudiar i avaluar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia, tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

 • Capacitat per a liderar equips multidisciplinaris de forma efectiva i eficaç (competència de l'itinerari professional).

 • Capacitat per a dirigir i controlar tots els aspectes de la producció multimèdia (competència de l'itinerari professional).

 • Capacitat per a dissenyar i desenvolupar una investigació d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit multimèdia (competència de l'itinerari de recerca).


Competències pròpies de la UOC


 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).


Requisits acadèmics d'accés al màster:

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:

- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:

Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)

Quina documentació cal presentar?

Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).

Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.

Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:

1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)

Quina documentació cal presentar?

Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).

Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.

Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.

Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 

2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree

Quina documentació cal presentar? 

Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 

Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 

Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.

Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 

- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:

1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol

Quina documentació cal presentar?

Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:

Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.

Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:

Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.

Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:

a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,

b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i

c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.

Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:

Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.

En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.

En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.

Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.

2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.

L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.

L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.

Quina documentació cal presentar?

Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.

Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol

L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.

Quina documentació cal presentar?

Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.

Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 6
Obligatòries d'itinerari 24
Optatives 18
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries comunes - Crèdits
 • Tecnologies i aplicacions multimèdia 6
 • Treball final de màster. Recerca. 12
 • Treball final de màster. Professional  12
Assignatures obligatòries de l'itinerari professional 24
 • Producció multimèdia 6
 • Promoció i posicionament al web 6
 • Disseny d'interfícies interactives 6
 • Tecnologies i eines per al desenvolupament web 6
Assignatures obligatòries de l'itinerari de recerca 24
 • Metodologies de recerca* 6
 • Tècniques de recerca* 6
 • Seminari de recerca I 6
 • Seminari de recerca II 6
* Aquestes assignatures s'imparteixen íntegrament en anglès amb l'objectiu de treballar de forma intensa la competència 2, Capacitat per usar l'anglès en l'àmbit de les TIC, donada la importància que té poder comunicar-se en aquest idioma en l'àmbit de la recerca.

Assignatures optatives 36
 • Plataformes de distribució de continguts 6
 • Aplicacions web:back end 6
 • Programació creativa 6
 • Analítica i rendiment web 6
 • Pràctiques professionals 6
L'oferta d'assignatures optatives per a cada estudiant inclou, a més de les assignatures indicades, les matèries que formen part de l'especialitat no escollida per l'estudiant (excepte els seminaris de recerca I i II).

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites en el perfil d'ingrés recomanat han de cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació per part del tutor de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Perfil 1. Estudiants provinents de titulacions afins als àmbits de multimèdia i enginyeria informàtica: 
  • Sense necessitat de cap complement de formació
 • Perfil 2. Estudiants provinents de titulacions afins a l'àmbit de les telecomunicacions i l'electrònica:
  • Llenguatges i estàndards web (6 ECTS)
 • Perfil 3. Estudiants provinents de titulacions de la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura, excepte els inclosos en el perfil 1 i 2 i excepte els titulats en l'àmbit de l'arquitectura:
  • Llenguatges i estàndards web (6 ECTS)
  • Integració digital de continguts (6 ECTS)
 • Perfil 4: Estudiants de l'àmbit de l'arquitectura i de les branques d'arts i humanitats, ciències socials i ciències de la vida:
  • Llenguatges i estàndards web (6 ECTS)
  • Integració digital de continguts (6 ECTS)
  • Programació (6 ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.
Addicionalment, per a cursar l'assignatura optativa de Tecnologies i eines pel desenvolupament web (6 ECTS) cal fer el complement de Programació web (6 ECTS) si no se'n tenen els coneixements amb la titulació d'accés.
Veure més

Destinataris

Aquest màster universitari es dirigeix als estudiants que tenen interès en el disseny i el desenvolupament d'aplicacions multimèdia.

 En particular es recomana per a aquells estudiants que hagin cursat els estudis de grau de Multimèdia, o bé altres titulacions de grau relacionades amb els àmbits de la comunicació audiovisual, la informàtica, las tecnologies de la telecomunicació, el disseny, el periodisme, l'empresa i la publicitat.

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents d'estudis de:

 • Grau de Multimèdia

 • Altres titulacions de grau relacionades amb els àmbits de comunicació audiovisual, informàtica, tecnologies de telecomunicació i disseny


Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements formatius.

Perfils d'ingrés recomanats:

El perfil d'ingrés recomanat dels estudiants del màster universitari són titulats en:

 • Grau de Multimèdia

 • Altres titulacions de grau relacionades amb els àmbits de comunicació audiovisual, informàtica, tecnologies de telecomunicació i dissenyVeure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies!.

Durada

Inici de curs: 18 de setembre 2019.

Objetius

En el màster d'Aplicacions multimèdia de la UOC som conscients que les professions especialitzades en la creació d'aquest tipus de continguts intel·ligents o smartcontent estan experimentant un creixement accelerat pel que fa a la demanda laboral. Per satisfer aquesta necessitat, ens hem marcat com a objectiu principal preparar els estudiants per a tres capacitats bàsiques:

 • Disseny d'aplicacions i continguts intel·ligents o smartcontent: des del disseny gràfic fins al disseny de l'experiència de l'usuari, per tal d'aconseguir un producte responsive i adaptat a les necessitats de l'usuari.

 • Desenvolupament d'aplicacions i smartcontent: principalment a través de llenguatges i estàndards utilitzats inicialment en l'àmbit web, però estesos al desenvolupament multiplataforma i a sistemes operatius mòbils, entre altres. Javascript i php són llenguatges molt valorats pel mercat en aquest àmbit.

 • Coneixement dels dispositius i les plataformes de publicació, distribució i consum de smartcontent: l'adaptabilitat i el fet que siguin eines multiplataforma permeten explotar la presentació dels continguts en el format que l'usuari vulgui en qualsevol moment i en qualsevol lloc.Titulació obtinguda

El màster universitari d'Aplicacions multimèdia de la UOC és una titulació oficial de l'EEES, verificada per ANECA i la primera titulació de màster en l'àmbit multimèdia que ha aconseguit l'acreditació europea de qualitat Euro-Inf, d'EQANIE.
El Màster universitari d'Aplicacions multimèdia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.

Perspectives laborals

Desenvolupador web.
Dissenyador web.
Desenvolupador front-end.
Desenvolupador back-end.
Maquetador web.
Responsable de SEO/SEM.
Dissenyador d'interfícies.
Desenvolupador multiplataforma.
Programador javascript.
Digital planner.
Digital strategist.
Especialista en digital media.
Gestor de projectes web.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible)

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari d'Aplicacions multimèdia (UOC)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari d'Aplicacions multimèdia (UOC)