Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
1 anys
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha publicat en el DOGC la resolució per la qual s'homologa aquest màster universitari com un curs d'especialització del professorat en pedagogia terapèutica del cos de mestres, el qual permet accedir a la borsa d'interins, d'acord amb l'Ordre de l'11 de gener de 1996 (BOE de 23 de gener de1996).

El Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva que s'imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL proporciona la formació específica que capacita l'alumnat, d'una banda, per dinamitzar i innovar la pràctica educativa inclusiva, tant a educació infantil i primària com a secundària, per tal que l'escola esdevingui una escola inclusiva i que atengui de forma especialitzada els alumnes que presenten necessitats de suport i les seves famílies, tant en un centre educatiu ordinari com en un d'especialitzat; i, de l'altra, per participar i promoure línies de recerca/acció en l'àmbit de la planificació i de l'atenció a primària i a secundària.

Els estudis del Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva pretenen capacitar l'estudiant en una triple dimensió:
 • Dissenyar plans i projectes innovadors de pràctiques educatives inclusives encaminades a promoure l'èxit escolar de tot l'alumnat; planificar les accions i els recursos necessaris per dur-lo a terme de manera eficaç.
 • Atendre de manera efectiva tant els alumnes que presenten necessitats educatives de suport com les seves famílies.
 • Promoure i participar en línies de recerca de l'àmbit de l'educació especial.

El plantejament global del títol i, de manera específica en cadascun dels mòduls, el treball de final de màster i el desenvolupament de les pràctiques externes, s'han orientat a l'exercici professional, amb una formació general i avançada en les actituds, les habilitats i els coneixements necessaris per a l'actuació en l'àmbit de la psicologia sanitària.

Temari

El Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva que s'imparteix proporciona la formació específica que capacita l'estudiant  per dinamitzar i innovar la pràctica educativa inclusiva, tant a Educació Infantil i Primària com a Secundària. El pla d'estudi té un marcat itinerari professionalitzador, per tal que l'estudiant sàpiga atendre de forma especialitzada els alumnes que presenten necessitats de suport i les seves famílies, ja sigui en un centre educatiu ordinari ja o en un especialitzat, i per participar i promoure línies de recerca/acció en l'àmbit de la planificació i de l'atenció a primària i a secundària.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha publicat en el DOGC la resolució per la qual s'homologa aquest Màster Universitari com a curs d'especialització del professorat en pedagogia terapèutica del cos de Mestres i a efectes de la Borsa d'interins, d'acord amb l'Ordre del 11 de gener de 1996 (BOE de 23.1.1996).

El Màster té una càrrega lectiva de 60ECTS i està concebut per a ser cursat en un any acadèmic. Tot i així, existeix la possibilitat que, qui ho desitgi, el pugui cursar en dos anys.

Primer semestre: de dilluns a divendres de 18,00 a 21,00h
 •     Discapacitat  intel·lectual  (6 ECTS)
 •     Discapacitat sensorial (6 ects)
 •     Trastorns d'aprenentatge (6 ECTS)
 •     Trastorns de l'espectre autista i conductes desafiants (6 ECTS)
 •     Organització i planificació escolar  (3 ECTS)

Segon semestre: de dilluns a dijous de 18,00 a 21,00h
 •     Discapacitat motriu i pluridiscapacitat  (6 ECTS)
 •     Altes capacitats i interculturalitat (6 ECTS)
 •     Metodologies per promoure la inclusió (6 ECTS)
 •     Taller de formació personal i professional (3 ECTS)1

Tot el curs
 •     Pràctiques externes  (6 ECTS)2
 •     Treball Final Màster  (6 ECTS)

[1] Taller experiencial relacionat amb l'activitat de practiques.
[2] Les pràctiques estaran tutoritzades en l'espai del grup de seminari integrat per 8-10 estudiants liderats per un professor-tutor.

Competències per a les quals et prepara el curs

CE01. Disposar d'elements conceptuals per comprendre les característiques del desenvolupament psicològic, social i lingüístic dels infants i els joves amb risc d'exclusió educativa i social per raó de procedència, llengua, discapacitat, o per qualsevol altra condició personal o familiar CE02. Conèixer els models teòrics i epistemològics de referència que guiïn l'atenció educativa cap a contextos de desenvolupament i d'ensenyament-aprenentatge inclusius i comprendre com aquests contextos afecten el seu desenvolupament personal i social. CE03. Aprofundir en el coneixement de les condicions personals de discapacitat o problemes en el desenvolupament que presenten determinats alumnes i les necessitats de suport més freqüents. CE04. Aprofundir en els objectius, els procediments i les eines de l'avaluació psicopedagògica dels alumnes amb necessitats educatives especials, de manera que permeti explorar amb rigor les competències psicosocials i curriculars que presenta un ne

Destinataris

El màster està adreçat a graduats, diplomats o llicenciats en Magisteri, Psicologia, Pedagogia, Educació Social, Logopèdia, Fisioteràpia, entre d'altres (amb la valoració prèvia de l'expedient feta per la Comissió de Postgrau de la Facultat).

Requisits

Per a l'admissió al Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva és imprescindible complir els requisits d'accés establerts en el Reial decret 1393/2007, que regula els estudis universitaris oficials de postgrau. D'acord amb el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments oficials universitaris, per accedir al Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva, els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Durada

1 any (temps complert 60 ECTS) o 2 anys (temps parcial 30 ECTS).

Objectius

Proporcionar instruments per poder intervenir en l'escola com a dinamitzador i innovador de la pràctica educativa, amb la finalitat de construir entorns educatius en què tot l'alumnat pugui aprendre, independentment de quines siguin les seves capacitats, el seu origen, la seva llengua i la seva cultura.
Proporcionar estratègies per a l'atenció i l?orientació tant de l'alumnat amb necessitats educatives específiques com de les seves famílies.
Proporcionar coneixements especialitzats i una perspectiva reflexiva en aquells aspectes clau per a la professió, tenint en compte la diversitat de necessitats dels alumnes.
Proporcionar coneixements i instruments d'anàlisi per estar capacitat en la detecció de noves necessitats (tant dels alumnes com del centre escolar) i desenvolupar projectes i programes d'innovació en l'àmbit de l'educació especial.
Proporcionar formació avançada en aspectes epistemològics relatius a l'educació especial. Proporcionar experiència pràctica de qualitat, tant en l'entorn professional com en el de la investigació científica en l'àmbit d'estudi del màster.
Proporcionar formació avançada en metodologia, tècniques i procediments que permetin interpretar i dissenyar treballs d'investigació en educació especial.

Pràctiques

Els estudiants del màster duran a terme amb caràcter obligatori pràctiques en una institució educativa autoritzada i registrada pel Departament d'Educació del Govern de Catalunya (6 ECTS).

Perspectives laborals

Mestre o professor de suport en educació infantil, primària i primer cicle de l'educació secundària obligatòria (*). Mestre en centres públics o privats especialitzats en educació especial (*). Mestre d'atenció a la diversitat en centres d'educació infantil i primària, públics o privats (*). Mestre d'aula hospitalària en centres hospitalaris de referència on s'hagi creat el servei pertinent (*). Mestre en diferents centres de l'àmbit social, públics o privats, on calgui atendre infants o joves amb necessitats específiques de suport (*). Associacions o serveis de caràcter psicosocial i educatiu que dediquen el seu treball a l'atenció de persones amb diversitat funcional (tallers ocupacionals, inserció laboral, programes de garantia social, programes de transició a la vida adulta i activa, etc.). Tutor en centres i serveis específics. Centres formatius (aules taller, unitats d'escolarització externa, etc.).

Preu

entre 5000 € i 10000 €
El preu del crèdit el curs 2019-20: 122,38 euros.
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X