UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster Universitari en Banca i Assessoria Financera

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

La situació econòmica i financera actual, cada vegada més complexa i globalitzada, planteja una problemàtica la resolució necessita de profunds coneixements tècnics i pràctics en l'àmbit bancari i financer.

Per aquesta importància que l'estructura bancària i financera en l'economia mundial, i en l'organització social contemporània, és pel que l'ensenyament del Títol de Màster Universitari en Banca i Assessoria Financera. Una titulació amb múltiples possibilitats professionals en el desenvolupament professional dins del sector bancari i financer.

El Màster Universitari en Banca i Assessoria Financera és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 75 de 28 de març del 2012.

Veure més

Temari del curs

El títol de Màster Universitari en Banca i Assessoria Financera comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS
Obligatòries 48
Pràctiques externes 6
Treball fi de Màster 6
TOTAL 60

Complements formatius:
El Màster conté una formació específica complementària i obligatòria en primera matrícula per a aquells alumnes que no siguin titulats universitaris en: Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses o Economia.
La finalitat d'aquests complements formatius és que aquests alumnes aconsegueixin una preparació prèvia i òptima que permeti assolir totes i cadascuna de les competències establertes en el Màster.

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
Primer semestre:
• Informàtica Aplicada a la Banca i a l'Assessoria Financera
• Anàlisi i Gestió de Recursos Financers
• Anàlisi i Disseny d'Inversió en Mercats Financers
• Anàlisi de Mitjans de Cobrament i Pagament Nacionals i Internacionals
• Fiscalitat de Productes i Serveis Bancaris
• Legislació Mercantil, Bancària i Financera
• Desenvolupament Directiu en el Sector Financer

Segon semestre:
• Estalvi-Inversió de particulars, Anàlisi i Selecció d'Inversions
• Anàlisi i Gestió dels Riscos de les Inversions creditícies
• Productes Bancaris d'Actiu
• Organització de les entitats de crèdit i Control de la Gestió Bancària
• Pràctiques Externes (**)
• Treball Fi de Màster (***)
(**) Per aprovar l'assignatura de Pràctiques Externes serà necessari que l'alumne hagi superat almenys el 60% dels crèdits del màster.
(***) Per aprovar l'assignatura de Treball fi de màster serà necessari que l'alumne hagi superat almenys el 60% dels crèdits del màster.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat per al maneig professional de les tècniques informàtiques en l'obtenció i gestió de la informació especialitzada i relativa a qualsevol dels aspectes relacionats amb la banca i l'assessoria financera.
Exercir les funcions professionals de la banca i l'assessoria financera amb el suport de les tècniques de la informació i comunicació més modernes i adequades, que permetin una actualització constant i permanent dels coneixements i del material de consulta i suport necessaris, per a una major i eficaç atenció, assessorament i gestió professional.
Capacitat per a desenvolupar els valors i actituds essencials que ha de tenir un professional de la banca i de l'assessoria financera del segle XXI, mitjançant l'ús d'una metodologia que potenciï el treball en equip, l'esforç, el respecte, la confiança i la voluntat de solucionar els conflictes, imprescindibles i inevitables en qualsevol escenari social, de forma cooperativa, negociadora i no violenta.

Destinataris

El Màster Universitari en Banca i Assessoria Financera està dirigit preferentment a llicenciats o Graduats de:

• Ciències Empresarials.

• Administració i Direcció d'Empreses.

• Economia.

No obstant això, aquells alumnes que no siguin llicenciats o graduats en aquestes titulacions podran cursar una sèrie de complements de formació relatius a "Macroeconomia i Conjuntura Econòmica" com a elements fonamentals per conèixer els diferents elements que afecten a l'evolució econòmica, i "Entorn Financer" per establir les bases de la gestió financera i de la comptabilitat. Per a aquests alumnes aquests complements formatius són de caràcter obligatori i es podran realitzar amb anterioritat a l'inici del Màster o de manera simultània al mateix (veure taula de complements formatius en pestanya "Pla d'estudis").

Tot això, amb la finalitat que els alumnes que hagin de realitzar aquest complement formatiu aconsegueixin una preparació prèvia i òptima que permeti assolir totes i cadascuna de les competències establertes en el Màster.

Veure més

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.

Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Veure més

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu.
En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.

Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats.
Els exàmens finals semestrals són presencials i obligatoris.

Durada

Inici: 19 de febrer de 2018.

Objetius

L'objectiu general del Màster Universitari en Banca i Assessoria Financera és formar professionals del sector financer amb coneixements sòlids, globals i en constant actualització en les principals tècniques teòriques utilitzades en el negoci bancari, així com en el desenvolupament de les principals aplicacions pràctiques, i que els permeti tenir accés a llocs de treball de responsabilitat mitjana o superior, tant en l'àmbit de les finances com en l'empresarial i d'assegurances. Per emprendre aquest objectiu, qualsevol estudiant que finalitzi el títol de Màster Universitari en Banca i Assessoria Financera ha de poder aproximar-se a qualsevol problema amb rigor científic, aprofitant tots els coneixements, habilitats i actituds necessàries dins del nostre àmbit d'estudi, però simultàniament sent conscient que la seva aplicació pràctica té unes conseqüències que afecten la societat (dimensió ètica), donada l'especial rellevància que la societat dóna a aquest sector.

Perspectives laborals

Es consideren les següents sortides professionals per al Màster en Banca i Assessoria Financera com a principals:

Assessor / Consultor financer.
Assessor d'inversions.
Gestor de patrimonis i fons.
Direcció i gestió financera en entitats públiques o privades.
Auditoria interna i externa.
Assegurador de riscos financers.
Gestió de Mercats de Valors.
Gestor de Tresoreria.
Expert en Bancs de Negocis.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Banca i Assessoria Financera

Màster Universitari en Banca i Assessoria Financera