Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits
7.462,2 €

Descripció

El Màster Universitari en Comunicació política i social e un programa universitari oficial elaborat segons els requisits de la EEES i dissenyat amb un doble itinerari: de professionalització i d'investigació. El primer conclou amb la presentació d'un projecte professional; el segon, amb un treball de recerca, i està orientat als estudiants interessats a realitzar la tesi doctoral.

Temari del curs

Pla d'estudis itinerari professional:
1r semestre:
 • Democràcia participativa: partits, moviments socials, mitjans de comunicació i ciutadania (5.00ECTS)
 • Disseny, planificació i comunicació de campanyes polítiques i institucionals (5.00ECTS)
 • El màrqueting polític i l'storytelling a les democràcies actuals (5.00ECTS)
 • Opinió pública, debat polític i llibertat d'informació (3.00ECTS)
2n semtre:
 • Disseny, planificació i comunicació de campanyes electorals (4.00ECTS)
 • L'estructura política, institucional i comunicativa en un món global: els mercats polítics (3.00ECTS)
 • La gestió de la comunicació a les organitzacions i la gestió comunicativa de les crisis (5.00ECTS)
 • Mitjans, xarxes i marques personals (3.00ECTS)
 • Pràctiques d'empresa (6.00ECTS)
 • Tècniques i eines comunicatives: gabinets i assessoria de comunicació (5.00ECTS)
Anual
 • Seminari de comunicació (6.00ECTS)
 • Treball final de màster (10.00ECTS)
Pla d'estudis itinerari recerca:
 • Democràcia participativa: partits, moviments socials, mitjans de comunicació i ciutadania (5.00ECTS)
 • Disseny, planificació i comunicació de campanyes polítiques i institucionals (5.00ECTS)
 • El màrqueting polític i l'storytelling a les democràcies actuals (5.00ECTS)
 • Opinió pública, debat polític i llibertat d'informació (3.00ECTS)
Semestre: Segon
 • Disseny, planificació i comunicació de campanyes electorals (4.00ECTS)
 • L'estructura política, institucional i comunicativa en un món global: els mercats polítics (3.00ECTS)
 • Mitjans, xarxes i marques personals (3.00ECTS)
 • L'organització de la comunicació en les societats avançades (3.00ECTS)
 • La representació mediàtica: usos i influències de la comunicació (3.00ECTS)
Anual
 • Metodologia de recerca en comunicació (10.00ECTS)
 • Seminari de comunicació (6.00ECTS)
 • Treball final de màster (10.00ECTS)
 
Veure més

Destinataris

S'adreça a tots aquells titulats i professionals de la Comunicació i les Ciències Socials, de les empreses i l'administració i del tercer sector que busquin una especialització en l'àmbit del màrqueting polític i de la gestió de l'opinió pública. Les interconnexions entre els agents socials i polítics amb els mitjans de comunicació demostren un protagonisme fonamental en el marc de les societats democràtiques.

Requisits

Per accedir als Ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'1 títol universitari oficial espanyol o altre expedit per 1 institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a Ensenyaments del màster.

Idiomes en què s'imparteix

Les llengües habituals de treball (classes, apunts, bibliografia, etc.) són el català i el castellà, segons el curs.

Lloc on s'imparteix el curs

Facultat de Comunicació Blanquerna
C. Valldonzella, 23. 08001 Barcelona

Objectius


 • Posar èmfasi en els aspectes fonamentals de la comunicació política i social: opinió pública i màrqueting polític, dues qüestions capitals en el marc de les democràcies occidentals.

 • Determinar quin paper fan i quines responsabilitats socials i polítiques tenen els diversos agents responsables de la dinàmica de les societats occidentals sotmeses a un complex procés de transició.

 • Delimitar un marc metodològic i conceptual de caràcter transversal i pluridisciplinari amb l'objectiu de determinar les interconnexions entre la política, els mitjans de comunicació i les transformacions socials, amb una atenció especial als espais de confluència més significatius: TIC's i opinió pública.


Els principals àmbits d'estudi de la titulació són:


 • Opinió pública i debat polític.

 • Comunicació política i institucional.

 • Teoria de la comunicació.

 • Teoria de la democràcia i mitjans de comunicació.

 • Democràcia i tecnologies de la informació i la comunicació.

 • Periodisme polític.

 • Màrqueting polític.

 • Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i màrqueting social.Promocions

Beques Màsters universitaris:

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa dels centres universitaris Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius: beques de Blanquerna a l'excel•lència acadèmica, beques de l'Estat, ajuts financers, ajuts per a empreses per finançar la formació dels seus treballadors, etc.

 • Beques de Blanquerna a l'excel·lència Acadèmica:Les beques a l'excel·lència acadèmica suposen la gratuïtat del 80% de l'import dels drets d'inscripció i ensenyament durant el curs 2017-2018, estenent-se als cursos successius, en cas de mantenir-se l'excel·lència acadèmica, fins a la finalització de la titulació que l'estudiant estigui cursant. 1. Qui les pot sol·licitar?


Les poden sol·licitar tots aquells titulats universitaris que accedeixin directament als màsters universitaris, amb mitjana mínima de 7.5 de la titulació universitària que li dóna accés. La mitjana serà ponderada pels crèdits, amb les equivalències següents:


 • Numèrica: el seu literal

 • Literal: aprovat-5.5, notable-7.5, excel·lent-9, matrícula d'honor-10, convalidada/reconeguda-5.5, convalidada amb qualificació-el seu valor.


Per poder sol·licitar la beca és condició imprescindible haver estat admès al màster i haver efectuat la reserva de plaça.


 • Beques de l'Estat: Els estudiants de la Facultat poden sol•licitar ajuts econòmics que ofereix el Ministeri d'Educació (Beques del MEC).

 • Beques de la Generalitat de Catalunya: Beques i ajuts de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Beques AGAUR).

 • Beques del País Basc: Beques de caràcter general del Govern Basc per a estudis universitaris, inclosos màsters. El País Basc té competències per gestionar la partida pressupostaria que li correspon del MEC. Per tan, els estudiants tan sols podran sol•licitar una de les dues beques: la del País Basc o la del MEC (la recepció de les dues beques no és compatible). Departamento de Edudación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.

 • Banc de Santander: La Facultat ha establert un acord amb el Banc de Santander per a la concessió d'un préstec per a l'import de la matrícula.

 • Banc de Sabadell: Mitjançant el crèdit màster, el Banc de Sabadell ofereix finançament als estudiants que hagin cursat una carrera i que desitgin completar la seva formació mitjançant un Màster o un Postgrau.

 • Fundació Tripartita: Les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. Per a més informació, podeu consultar la web de la Fundació Tripartita.  Pràcticament la totalitat dels bancs i caixes d'estalvi disposen de programes de crèdits per a estudis.
 

Preu

7.462,2 €
Pagament de forma fraccionada sense interessos: En el moment de la inscripció es pagarà el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en vuit mensualitats per domiciliació bancària.
També et recomanem aquests cursos