Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositius mòbils (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils és una titulació oficial que dóna resposta a l'elevada demanda de professions d'un sector amb un gran creixement.

Aquest màster s'ha dissenyat per a proporcionar una formació completa i en profunditat sobre tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament d'aplicacions mòbils. El programa té un enfocament molt pràctic, en el qual l'estudiant pot treballar amb casos i exercicis d'aplicació en situacions reals.

Com a part fonamental de la formació, l'estudiant adquireix uns coneixements sòlids sobre els aspectes fonamentals de la tecnologia mòbil i les especificitats del desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils. En paral·lel, es treballen els aspectes fonamentals del disseny de la interacció, tenint en compte els principis d'usabilitat i el disseny centrat en l'usuari i el context.

A partir d'aquesta formació de base, l'estudiant pot escollir les tecnologies i els entorns de desenvolupament d'aplicacions en els quals es vol especialitzar, ja que el màster abasta un ampli espectre de llenguatges i plataformes de programació (Android, iOS, HTML5, etc.).

El màster també inclou continguts relacionats amb la monetització d'aplicacions i el màrqueting mòbil, aspectes fonamentals per a qualsevol futur professional en aquest sector.

Competències:

Competències transversals

 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.

 • Capacitat per a l'expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.


Competències específiques


 • Analitzar projectes de tecnologia mòbil considerant les característiques de les comunicacions sense fils i el seu abast, els diferents tipus de dispositius mòbils i les seves característiques, i les alternatives per al desenvolupament d'aplicacions mòbils.

 • Valorar de manera crítica els avantatges i els desavantatges del desenvolupament per a cadascuna de les plataformes mòbils existents.

 • Conèixer el disseny centrat en l'usuari per a dispositius mòbils i saber-lo aplicar en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de productes interactius multidispositiu.

 • Investigar i analitzar les necessitats i el comportament dels usuaris amb relació als dispositius mòbils i les seves aplicacions.

 • Dissenyar l'arquitectura, la interacció i la interfície de productes interactius multidispositiu.

 • Avaluar la usabilitat de productes interactius multidispositiu i conèixer el comportament dels usuaris.

 • Utilitzar de manera efectiva els llenguatges de programació de les plataformes mòbils més representatives del mercat.

 • Aplicar mecanismes de control, prova i depuració d'errors en el desenvolupament d'aplicacions mòbils.

 • Utilitzar les eines i els entorns de desenvolupament disponibles per a les plataformes mòbils més representatives del mercat.

 • Programar aplicacions utilitzant entorns de desenvolupament multiplataforma.

 • Publicar, distribuir i difondre aplicacions mòbils en els principals mercats d'aplicacions.

 • Triar els models de negoci més adequats per a l'èxit d'un projecte de tecnologia mòbil.

 • Planificar i dirigir projectes tecnològics relacionats amb tecnologies mòbils.


Competències pròpies de la UOC


 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

El pla d'estudis del màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils es compon de 60 crèdits ECTS, que s'organitzen en assignatures obligatòries i optatives. L'estudiant ha de cursar 24 crèdits ECTS obligatoris, dels quals 12 corresponen al Treball final de màster, i 36 crèdits ECTS optatius.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 12
Optatives 30
Pràctiques 6
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Tecnologia i desenvolupament per a dispositius mòbils 6
 • Disseny de productes interactius multidispositiu 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • Disseny avançat de productes interactius multidispositiu 6
 • Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius Android 6
 • Desenvolupament avançat d'aplicacions per a dispositius Android 6
 • Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius iOS 6
 • Desenvolupament avançat d'aplicacions per a dispositius iOS 6
 • Desenvolupament web 6
 • Desenvolupament web avançat per a dispositius mòbils 6
 • Models de negoci i màrqueting basats en dispositius mòbils 6
 • Introducció a videojocs en dispositius mòbils 6
 • Pràctiques externes 6
Treball final de màster - Crèdits
Treball final de màster 12
Veure més

Destinataris

El màster s'adreça especialment a titulats en enginyeria Informàtica o de Telecomunicació.

També hi poden accedir graduats d'altres titulacions de la branca d'enginyeria i arquitectura i de l'àrea de Matemàtiques, Física i Estadística, i també graduats en Multimèdia.

El màster s'orienta especialment als professionals següents:

 • Treballadors d'empreses, institucions i administracions públiques que hagin decidit integrar la tecnologia mòbil en els seus processos organitzatius, de vendes, de màrqueting, etc.

 • Treballadors d'empreses o autònoms que estiguin fent tasques de consultoria en temes relacionats amb la tecnologia mòbil.

 • Professionals que volen engegar el seu propi negoci a partir de la creació de noves aplicacions per a dispositius mòbils, pensant en models de negoci basats en la publicitat, la provisió de serveis de pagament, etc.


Així doncs, el màster s'adreça a programadors, analistes programadors, enginyers de programari, caps de projectes, directors de sistemes d'informació o consultors TIC, entre altres.
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has d'entregar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


Coneixements previs

El programa s'orienta a un professional que ja té coneixements informàtics i sap programar, però necessita una formació específica sobre desenvolupament per a dispositius mòbils. Es requereix un nivell de competència mínim també en programació orientada a objecte.

En algunes assignatures, s'utilitzen recursos d'aprenentatge en anglès. Per això, es recomana també un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al nivell B2 del marc comú europeu de llengües.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 19 setembre 2018.

Objetius

L'objectiu del màster és dotar l'estudiant de totes les capacitats, aptituds i eines necessàries per a aprendre a desenvolupar aplicacions mòbils d'una manera autònoma i professional.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils ofereix una formació adreçada a professionals que es vulguin dedicar a la programació d'aplicacions per a dispositius mòbils, la integració de tecnologia mòbil en empreses, la implementació de projectes de mobilitat, la direcció de projectes relacionats amb la tecnologia mòbil i la consultoria en projectes de desenvolupament per a dispositius mòbils, entre altres.

El màster capacita per a desenvolupar els rols professionals següents:
Programador Android.
Programador iOS.
Dissenyador d'interfície d'usuari (UI).
Dissenyador d'experiència d'usuari (UX).
Programador d'HTML5, Javascript i CSS3.
Programador d'aplicacions per a mòbils.
Dissenyador i maquetador HTML5.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Últims dies de matrícula.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositius mòbils (UOC)

Màster Universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositius mòbils (UOC)