Màster Universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositius mòbils (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils és una titulació oficial que dóna resposta a l'elevada demanda de professions d'un sector amb un gran creixement.
Aquest màster s'ha dissenyat per a proporcionar una formació completa i en profunditat sobre tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament d'aplicacions mòbils. El programa té un enfocament molt pràctic, en el qual l'estudiant pot treballar amb casos i exercicis d'aplicació en situacions reals.
Com a part fonamental de la formació, l'estudiant adquireix uns coneixements sòlids sobre els aspectes fonamentals de la tecnologia mòbil i les especificitats del desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils. En paral·lel, es treballen els aspectes fonamentals del disseny de la interacció, tenint en compte els principis d'usabilitat i el disseny centrat en l'usuari i el context.
A partir d'aquesta formació de base, l'estudiant pot escollir les tecnologies i els entorns de desenvolupament d'aplicacions en els quals es vol especialitzar, ja que el màster abasta un ampli espectre de llenguatges i plataformes de programació (Android, iOS, HTML5, etc.).
El màster també inclou continguts relacionats amb la monetització d'aplicacions i el màrqueting mòbil, aspectes fonamentals per a qualsevol futur professional en aquest sector.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • Capacitat per a l'expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
Competències específiques
 • Analitzar projectes de tecnologia mòbil considerant les característiques de les comunicacions sense fils i el seu abast, els diferents tipus de dispositius mòbils i les seves característiques, i les alternatives per al desenvolupament d'aplicacions mòbils.
 • Valorar de manera crítica els avantatges i els desavantatges del desenvolupament per a cadascuna de les plataformes mòbils existents.
 • Conèixer el disseny centrat en l'usuari per a dispositius mòbils i saber-lo aplicar en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de productes interactius multidispositiu.
 • Investigar i analitzar les necessitats i el comportament dels usuaris amb relació als dispositius mòbils i les seves aplicacions.
 • Dissenyar l'arquitectura, la interacció i la interfície de productes interactius multidispositiu.
 • Avaluar la usabilitat de productes interactius multidispositiu i conèixer el comportament dels usuaris.
 • Utilitzar de manera efectiva els llenguatges de programació de les plataformes mòbils més representatives del mercat.
 • Aplicar mecanismes de control, prova i depuració d'errors en el desenvolupament d'aplicacions mòbils.
 • Utilitzar les eines i els entorns de desenvolupament disponibles per a les plataformes mòbils més representatives del mercat.
 • Programar aplicacions utilitzant entorns de desenvolupament multiplataforma.
 • Publicar, distribuir i difondre aplicacions mòbils en els principals mercats d'aplicacions.
 • Triar els models de negoci més adequats per a l'èxit d'un projecte de tecnologia mòbil.
 • Planificar i dirigir projectes tecnològics relacionats amb tecnologies mòbils.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

El pla d'estudis del màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils es compon de 60 crèdits ECTS, que s'organitzen en assignatures obligatòries i optatives. L'estudiant ha de cursar 24 crèdits ECTS obligatoris, dels quals 12 corresponen al Treball final de màster, i 36 crèdits ECTS optatius.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 12
Optatives 30
Pràctiques 6
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Tecnologia i desenvolupament per a dispositius mòbils 6
 • Disseny de productes interactius multidispositiu 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • Disseny avançat de productes interactius multidispositiu 6
 • Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius Android 6
 • Desenvolupament avançat d'aplicacions per a dispositius Android 6
 • Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius iOS 6
 • Desenvolupament avançat d'aplicacions per a dispositius iOS 6
 • Desenvolupament web 6
 • Desenvolupament web avançat per a dispositius mòbils 6
 • Models de negoci i màrqueting basats en dispositius mòbils 6
 • Introducció a videojocs en dispositius mòbils 6
 • Pràctiques externes 6
Treball final de màster - Crèdits
Treball final de màster 12

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, es pot recomanar als estudiants que no provinguin del perfil d'ingrés recomanat que cursin fins a un màxim de 30 crèdits ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant el tutor durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Destinataris

Perfil d'ingrés recomanat
Titulats en:
 • Enginyeria Informàtica o de Telecomunicació (grau, enginyeria o enginyeria tècnica)
 • Àrea d'enginyeria i arquitectura (grau, enginyeria, enginyeria tècnica, llicenciatura o diplomatura)
 • Àrea de ciències, en les especialitats de matemàtiques, física o estadística (grau, llicenciatura o diplomatura)
 • Àrea de multimèdia (grau, llicenciatura o diplomatura)
El màster s'adreça especialment a titulats en enginyeria Informàtica o de Telecomunicació.
També hi poden accedir graduats d'altres titulacions de la branca d'enginyeria i arquitectura i de l'àrea de Matemàtiques, Física i Estadística, i també graduats en Multimèdia.
El màster s'orienta especialment als professionals següents:
 • Treballadors d'empreses, institucions i administracions públiques que hagin decidit integrar la tecnologia mòbil en els seus processos organitzatius, de vendes, de màrqueting, etc.
 • Treballadors d'empreses o autònoms que estiguin fent tasques de consultoria en temes relacionats amb la tecnologia mòbil.
 • Professionals que volen engegar el seu propi negoci a partir de la creació de noves aplicacions per a dispositius mòbils, pensant en models de negoci basats en la publicitat, la provisió de serveis de pagament, etc.
Així doncs, el màster s'adreça a programadors, analistes programadors, enginyers de programari, caps de projectes, directors de sistemes d'informació o consultors TIC, entre altres.

Requisits

Requisits acadèmics
És necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster universitari. No obstant això, als estudiants que no provinguin dels estudis d'Enginyeria Informàtica o Telecomunicació se'ls pot recomanar cursar fins a un màxim de 30 crèdits ECTS de complements formatius.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència mínim en el desenvolupament d'aplicacions, utilitzant tant programació estructural com programació orientada a objecte. Als estudiants amb mancances en l'àmbit de la programació se'ls pot recomanar cursar fins a un màxim de 30 crèdits ECTS de complements formatius.
Es recomana també un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

L'objectiu del màster és dotar l'estudiant de totes les capacitats, aptituds i eines necessàries per a aprendre a desenvolupar aplicacions mòbils d'una manera autònoma i professional.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils ofereix una formació adreçada a professionals que es vulguin dedicar a la programació d'aplicacions per a dispositius mòbils, la integració de tecnologia mòbil en empreses, la implementació de projectes de mobilitat, la direcció de projectes relacionats amb la tecnologia mòbil i la consultoria en projectes de desenvolupament per a dispositius mòbils, entre altres. El màster capacita per a desenvolupar els rols professionals següents: Programador Android. Programador iOS. Dissenyador d'interfície d'usuari (UI). Dissenyador d'experiència d'usuari (UX). Programador d'HTML5, Javascript i CSS3. Programador d'aplicacions per a mòbils. Dissenyador i maquetador HTML5.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).
Màster Universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositius mòbils (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Castelldefels
Parque Mediterráneo de la Tecnología (Edificio B3) Avda. Carl Friedrich Gauss, 5 08860 Castelldefels (Barcelona)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu Lleida
C/ de Canyeret, 12, 2a planta 25007 Lleida
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Madrid
Plaza de las Cortes, 4 28014 Madrid
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Palma
C/ Ausiàs March, 11 07003 Palma (Illes Balears)
+ vegeu més seus
Cursos més populars
X