UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster Universitari en Direcció d'Empreses Hoteleres

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
consultar preu

Descripció

Els resultats de l'activitat turística a Espanya evidencien que el nostre país és una de les principals potències turístiques internacionals. Segons dades de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), Espanya, amb més de 56 milions de turistes internacionals, va ocupar l'any 2011, el quart lloc del món, després de França, Estats Units i la Xina, situant-se la seva aportació al PIB a un 11%. No obstant això, com indica el "Pla de Turisme Espanyol Horitzó 2020", dins del complex i competitiu mercat existent en l'actualitat, "les destinacions turístiques espanyoles han d'apostar per la qualitat de l'oferta com a element diferenciador enfront d'altres productes. El desenvolupament turístic d'Espanya avui i demà es basarà en la competitivitat i la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica ".

Tenint aquests aspectes, la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA, ha posat en marxa el Màster Universitari en Direcció d'Empreses Hoteleres amb la finalitat de contribuir a millorar les capacitats i competències dels professionals del sector i donar resposta a una demanda del mercat professional d'especialització en l'àmbit de la direcció i gestió dels hotels, que exigeix ??aprofundir en les següents matèries:

• El desenvolupament d'unes tècniques de direcció d'establiments hotelers basades en un consum racional dels recursos naturals i atenent a la sostenibilitat.

• El desenvolupament de noves modalitats de gestió hotelera que afavoreixin la dinamització i la qualitat de les destinacions turístiques.

• El desenvolupament de noves tecnologies aplicades al turisme que permetin treballar en l'àmbit de la direcció d'establiments hotelers.

El Màster Universitari en Direcció d'Empreses Hoteleres complementa els estudis de turisme implantats a la UDIMA, concretament, el Grau en Empreses i Activitats Turístiques, al Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitat Turístiques i el Màster en Planificació i Gestió Turística.

El Màster Universitari en Direcció d'Empreses Hoteleres és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE nombre 141 de 13 de juny de 2013.

Veure més

Temari del curs

El títol de Màster Universitari en Direcció d'Empreses Hoteleres comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS
Assignatures Obligatòries 48
Treball fi de màster 6
Pràctiques externes 6
TOTAL 60

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
Primer semestre:
• Informàtica Aplicada a la Direcció d'Empreses Hoteleres
• La Gestió Hotelera Departamental
• Pla de Màrqueting i Desenvolupament d'Estratègies
• Taller Pràctic 1: Anàlisi de la Gestió Empresarial del Negoci Hoteler
• Revenue / Yield Management Hoteler
• Comptabilitat de Costos per a Empreses Hoteleres
• Gestió Financera de Hotels
• Deontologia professional aplicada a la Professió del Director d'Hotel

Segon semestre:
• Taller Pràctic 2: Direcció economicofinancera en establiments hotelers
• Noves Tecnologies en la Comercialització i Canals de Distribució
• Energies Renovables i Sostenibilitat
• Planificació i Gestió de la Qualitat en els establiments hotelers. Implementació de la "Q" de Qualitat
• Taller pràctic 3: Innovació i Qualitat.
• Pràctiques externes (*)
• Treball Fi de Màster (**)
(*) Per a aprovar l'assignatura de pràctiques externes, caldrà que l'alumne hagi superat almenys el 40% dels crèdits del Màster.
(**) Per aprovar l'assignatura de treball final de màster, caldrà que l'alumne hagi superat almenys el 40% dels crèdits del Màster.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat per aplicar les noves tecnologies a l'àmbit de les empreses hoteleres.
Capacitat per planificar i desenvolupar modalitats d'empreses hoteleres competitives i innovadores.
Capacitat per dissenyar productes hotelers competitius i posicionar-los en xarxes estratègiques de comercialització i distribució.
Capacitat per aprofundir en les competències i el funcionament de les organitzacions empresarials hoteleres atenent els diferents models existents en l'actualitat.
Capacitat per analitzar i diagnosticar la situació externa i interna dels establiments hotelers i establir estratègies de planificació i gestió competitives i innovadores.
Capacitat per a desenvolupar estratègies de gestió hotelera compatibles amb els valors de sostenibilitat, qualitat i responsabilitat social de qualsevol tipus d'establiment.
Capacitat per a desenvolupar habilitats d'anàlisi, tractament, interpretació, elaboració i estructuració de la informació digital.

Destinataris

El títol de Màster Universitari en Direcció d'Empreses Hoteleres és de caràcter professional, dirigint fonamentalment als titulats universitaris (Graduats, Llicenciats i Diplomats) en la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, amb la finalitat d'obtenir una especialització professional suficient per al correcte exercici de les funcions d'un director d'Hotel.

És important matisar que aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en l'àmbit de la direcció hotelera, tot i que serà recomanable tenir coneixements de comptabilitat. Es pretén donar una formació integral al tècnic, de forma progressiva i eficaç, en totes aquelles àrees en què es desenvolupa la direcció estratègica de les empreses hoteleres.

Veure més

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.

Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Veure més

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu.
En totes les assignatures ha d'haver un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.

Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats.
Els exàmens finals semestrals són presencials i obligatoris.

Durada

Inici: 19 de febrer de 2018.

Objetius

L'objectiu principal del Màster consisteix a formar professionals altament qualificats en les funcions que dins de l'hotel exerceix el director. Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit la seva tasca, facilitant al seu torn la seva integració en un mercat laboral europeu.

A través de l'estudi de les unitats didàctiques i la realització de les activitats d'avaluació i aprenentatge, el futur professional adquireix les eines necessàries per fer la seva feina aplicant els seus coneixements. Això permet desenvolupar competències essencials en la vida professional com el treball en equip, l'anàlisi de problemes, recerca i comunicació de solucions, negociació i presa de decisions.

Perspectives laborals

Empreses d'allotjament: establiments hotelers, cadenes hoteleres, allotjaments rurals, apartaments turístics, càmpings ...
Consultoria turística: consultoria hotelera
Empreses de restauració: restaurants, empreses de càtering, restauració per a col·lectivitats ...
Docència i recerca: centres de formació turística, universitats, formació d'empreses ...
Projectes emprenedors: creació d'empreses hoteleres.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Direcció d'Empreses Hoteleres

Màster Universitari en Direcció d'Empreses Hoteleres