Màster Oficial en Direcció de Màrqueting UPC

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Terrassa (Barcelona)
8 mesos
12720 €

Descripció

Un entorn global, extraordinàriament competitiu i canviant com l'actual planteja nous reptes als futurs directius i comandaments dels departaments de màrqueting, comunicació i comercial-vendes.
Els canvis derivats de l'ús de les tecnologies i les successives modificacions en els hàbits de consum, han provocat un augment en la demanda de llocs de treball relacionat amb el màrqueting, l'àmbit comercial i de la comunicació. Si bé és cert que aquest augment d'especialitats requereix perfils cada vegada més adaptats, no ho és menys que la direcció de màrqueting i comercial en l'empresa s'ha de caracteritzar per una visió integradora que tingui en compte, a més d'un alt grau de coneixement de les noves tecnologies, un coneixement profund del comportament del consumidor per aconseguir avantatges competitius a llarg termini.
El Màster Oficial en Direcció de Màrqueting de l'Euncet Business School permet desenvolupar les competències i habilitats necessàries per assimilar els conceptes analítics, estratègics i operatius més avançats. Els participants podran entendre, crear, oferir i comunicar valor afegit a l'exigent client actual; incorporant també tot el potencial que tanquen els entorns digitals dins de la seva estratègia i operativa d'accions comercials de màrqueting i comunicació.
El procés d'aprenentatge a l'Euncet Business School combina un conjunt de metodologies que permeten al participant assolir d'una forma pràctica i innovadora les competències fixades del màster:
 • Mètode expositiu / lliçó magistral: Exposició dels contingut teòrics assistits amb casos pràctics com a il·lustració d'aquests concrets.
 • Classe expositiva / participativa: Exposició de continguts teòrics amb preguntes als estudiants sobre els continguts per facilitar la seva reflexió i participació a classe.
 • Treball individual o cooperatiu: Realització i presentació de treballs individualment o bé en grup, depenent de la càrrega de treball i de la varietat de temes a desenvolupar. En el cas de treball en grup, pràctica de lideratge per organitzar, desenvolupar i presentar els treballs.
 • Aprenentatge basat en problemes / projectes: Realització de treballs en grup per desenvolupar projectes de creació d'empresa o de recerca en el qual és necessari una coordinació del treball i una divisió de les tasques entre els membres de l'equip, així com una presentació final.
 • Treball autònom: Resolució de breus problemes per part dels alumnes fora de l'aula.
 • Aprenentatge basat en casos pràctics: Resolució de breus problemes per part dels alumnes que han de desenvolupar per a adquirir un coneixement pràctic dels continguts teòrics fonamentals.
 • Business Game: Simulació empresarial per a la presa de decisions estratègiques de l'empresa.
 • Tutories presencials: Sessions de resolució de dubtes sobre els conceptes teòrics o bé sobre treballs pràctics.
 • Tutories a distància: Sessions de resolució de dubtes sobre els conceptes teòrics o bé sobre treballs pràctics.
 • Aprenentatge basat en vídeos: Materials audiovisuals de curta durada, entre 5 i 10 minuts on s'exposen continguts concrets de les assignatures o presenten casos i exercicis amb les possibles solucions.
 • Fòrums de debat: Espai d'interacció entre professors i estudiants suportada per la plataforma del campus virtual que millora la capacitat d'argumentació i de crítica així com la capacitat d'intercanvi de comunicació i síntesi.
 • Treball de fi de màster: El TFM pot realitzar-se en grup, sempre que els equips estiguin conformats per un màxim de tres estudiants. Un tutor no pot tutoritzar més de cinc grups. La normativa del TFM assegura que tant el seguiment per part del tutor, que haurà d'emetre un dictamen separat per a cada alumne, com l'avaluació, per part del tribunal davant el qual es defensarà el TFM, són de caràcter individual i autònom. Tota la informació relativa al sistema d'avaluació està continguda en la Normativa del Treball de Fi de Màster (Màsters Universitaris).

Temari

Per obtenir el Màster Universitari en Direcció de Màrqueting, s'haurà de cursar les següents assignatures.
 
Comunicació estratègica
Aquesta especialitat té com a objectiu formar els estudiants en l'àmbit de la comunicació empresarial. El contingut de les matèries està enfocat a la proposta de plans de comunicació, tant interns com externs, alineats amb l'estratègia corporativa de l'empresa.
 
Procés de planificació de màrqueting en les organitzacions
El procés de planificació del màrqueting arrenca amb l'anàlisi de les fortaleses i debilitats de l'empresa, i de les oportunitats i amenaces que presenten el seu sector, consumidors i entorn. A partir d'aquí, cal identificar les oportunitats de crear o consolidar avantatges competitius que permetin la creació de valor dels productes o serveis de l'empresa rellevants per als clients. El Pla de Màrqueting és l'instrument mitjançant el qual l'organització especifica els passos a seguir per crear i consolidar aquest avantatge competitiu mitjançant el Màrqueting Mix: producte, preu, distribució, comunicació.
 
Investigació de mercats, gestió de la informació i presa de decisions
Aquest mòdul desenvolupa la capacitat per definir els problemes del màrqueting, avaluar les necessitats d'informació i fixar els objectius de la investigació, determinar les fonts i les tècniques d'investigació apropiades, transformar les dades en conclusions que es puguin posar en pràctica, comunicar la direcció els resultats de forma clara i rellevant per poder identificar les solucions i oportunitats de màrqueting. Per optimitzar la presa de decisions cal tenir accés a la informació del mercat, identificant les necessitats dels clients: definir i segmentar el mercat, seleccionar els mercats objectius, posicionar marques i productes, implementar programes de màrqueting ...
 
Impacte financer de les decisions estratègiques
La rendibilitat del departament de Màrqueting depèn de l'eficiència amb què funcioni. Els participants aprendran a analitzar la situació financera del departament utilitzant les eines com el pressupost, el compte de resultats i l'anàlisi del flux de caixa departamental, així com els principals indicadors i ràtios de rendibilitat.
 
Màrqueting en entorns digitals
Els entorns digitals han canviat les formes de gestionar el màrqueting. El potencial d'aquests entorns justifica la necessitat de desenvolupar un mòdul específic per conèixer el seu funcionament i les principals eines de gestió del màrqueting digital per assolir els objectius corporatius.
 
Branding Corporatiu

Aquest mòdul desenvolupa el màrqueting estratègic en la construcció de les marques i com aquestes evolucionen en el temps. La gestió de la marca i dels conceptes i marcs de decisions ajudaran a contribuir positivament en la creació de valor de la marca. Els participants desenvoluparan l'esperit crític en l'avaluació dels supòsits subjacents a molts enfocaments acceptats de la gestió de marques així com en entorns cada vegada més hostils a les marques.
 
Cultura corporativa

Els principis, valors i objectius estratègics de les empreses determinen el marc de decisions de les corporacions, inclosos els departaments de màrqueting. Comprendre el comportament dels consumidors i per què ho fan, com ho fan durant el procés de compra i la seva relació amb l'empresa és clau per a les decisions del màrqueting estratègic i alhora per crear valor als productes que realment siguin rellevants per als clients .
 
Direcció de comunicació
El món de la comunicació ha canviat molt en els últims anys: la segmentació dels mercats dificulta la comunicació de masses, les agències de publicitat s'estan reestructurant, el consumidor obté informació per a molts més canals i és més escèptic, la relació empresa-client ja no és unidireccional, la varietat d'opcions s'ha ampliat molt ... l'objectiu d'aquest mòdul és desenvolupar les bases estratègiques del mix de la comunicació, així com un marc de referència per millorar el coneixement de les diferents opcions i eines de comunicació de manera integrada, global, eficaç i econòmicament sostenible.
 
Planificació dels mitjans

Amb aquest mòdul ens endinsarem en la gestió de la comunicació de l'empresa, desenvolupant el pla de mitjans com a eina per al seu desenvolupament en entorns segmentats, entorns digitals, entorns crítics i ràpids.
 
Distribució de crèdits
• Crèdits totals: 60
• Crèdits obligatoris: 45
• Crèdits de treball fi de grau: 15
• Crèdits de complements formatius (només si es requereixen): 18
 
Treball Fi de Màster
El treball de fi de màster consisteix, preferentment, en l'elaboració d'un pla de màrqueting o d'un pla de comunicació, si bé es podrà realitzar un projecte d'investigació sobre qualsevol de les matèries del pla d'estudis, però que integri, de manera transversal, tots els coneixements. Es recomanarà als alumnes que triïn una d'aquelles dues opcions (pla de màrqueting o pla de comunicació).
 
El treball, que podrà ser realitzat en equips de fins a tres alumnes, serà tutoritzat per un professor doctor que els orientarà. Segons la normativa de TFM, l'avaluació del mateix es realitzarà de forma individual.

Destinataris

Requisits d'admissió:
Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.
Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
En cas dels titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior que no tinguin homologat el seu títol estranger, la Comissió del centre responsable del màster pot sol·licitar la documentació que sigui necessària per dur a terme la comprovació que es compleixen les condicions específiques d'accés a aquest màster, fins i tot l'homologació del títol si no pot determinar amb seguretat que el títol estranger acredita els requisits d'accés.
 
Destinataris
Dirigit per a totes aquelles persones que ja estan en actiu i que que vulguin complementar la seva formació de base amb un coneixement profund de les àrees de màrqueting i comercial per créixer dins de la seva organització o tenir una porta d'accés a llocs de treball de major responsabilitat, sense haver de cessar en la seva activitat.
 
Perfil d'estudiants
El màster s'adreça, preferentment, a llicenciats, enginyers, arquitectes, graduats i diplomats, i enginyers i arquitectes tècnics en:
 • Ciències Empresarials
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Economia
 • Investigació i Tècniques de Mercat
 • Titulats en la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura, amb formació específica en l'àmbit de l'economia i l'empresa.
Per a aquells alumnes que no siguin titulats universitaris de les branques de coneixement anteriorment esmentades o no hagin cursat programes oficials de màster que incloguin els fonaments d'aquestes titulacions, hauran de cursar una sèrie de complements de formació per establir les bases del coneixement en gestió empresarial.
 
En el cas que els alumnes disposin d'una experiència provada en l'àmbit de la gestió empresarial, s'avaluarà per part de la Comissió Acadèmica la seva possible convalidació dels complements formatius en funció del lloc ocupat i de l'abast temporal de la seva experiència empresarial.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà / Anglès.

Durada

60 ECTS. Convocatòria: A consultar.

Objectius

El Màster prepara al participant per a assumir amb confiança la funció de la direcció màrqueting en entorns complexos i amb incertesa a partir d'uns coneixements sòlids, pràctics i totalment actualitzats en matèria de gestió i direcció de màrqueting. Ha de facilitar també una visió creativa que li permetrà un lideratge eficaç i el desenvolupament d'una mentalitat innovadora alhora que alineada a l'estratègia. Per tant, Màster Oficial en Direcció de Màrqueting pot resultar d'interès per a les persones que un cop finalitzat el grau volen seguir desenvolupant la seva carrera professional en l'àrea de màrqueting especialitzant-se en comunicació o bé a l'adreça del departament comercial.

Titulació obtinguda

Titulació oficial per la UPC. Màster Universitari en Direcció de Màrqueting per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Promocions

Descomptes i convenis:
Assessorem sobre les diferents ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per a ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.
 • Euncet Alumni: Consultar condicions especials.
 • UPC Alumni: Consultar condicions especials.
 • Bonificació Permís Individual de Formació (PIF): per a empleats en règim general de la Seguretat Social, es pot bonificar les hores concurrents a l'horari laboral.
 • Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.

Preu

12720 €
A consultar.

Borsa de treball

Gestionem una borsa de treball amb un volum creixent d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.

Professorat

Director del programa: Adrià Royes.

Lloc on s'imparteix el curs

Euncet Business School. Terrassa

Horari

Dimarts, dimecres i dijous de 18 a 21:30 h.
Màster Oficial en Direcció de Màrqueting UPC
Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus i seus: Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
EUNCET Business School Terrassa
Camí del Mas Rubial, 1 08225 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X