Màster Universitari en Educació i Noves Tecnologies

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
5460 €

Descripció

La UDIMA des de la seva condició d'universitat a distància, i la seva innovadora metodologia i tecnologia, ha dissenyat aquest programa formatiu dirigit a professors, investigadors i educadors amb l'objectiu de capacitar-los en el coneixement i ús de les noves tecnologies de la comunicació i la informació, així com el dels nous models formatius e-learning i b-learning, en benefici de les accions formatives en els nous contextos educatius.
Pretén per això formar un professorat que conegui, assumeixi i adapti les noves tecnologies a les seves necessitats docents i investigadores.
Al mateix temps, tracta d'aprofundir en el coneixement de les possibilitats que ofereixen les tecnologies actuals i emergents per trobar noves formes d'obtenció i maneig d'informació en àmbits educatius.
El Màster Universitari en Educació i Noves Tecnologies és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE nombre 85 de 9 d'abril del 2012.

Temari

El títol de Màster Universitari en Educació i Noves Tecnologies comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits ECTS
Assignatures Obligatòries 42
Assignatures Optatives 6
Projecte Fi de Màster 12
TOTAL 60
 
El conjunt d'assignatures que conformen el present Pla d'Estudis s'estructuren en tres mòduls formatius diferenciats:
 
El mòdul de Tecnologia comprèn l'estudi de les assignatures de Tècniques Avançades d'Aprenentatge en línia, Innovacions en E-Learning, Recerca Aplicada a la Tecnologia Educativa, Entorns col·laboratius, E-Portfolios, Metaversos, Entorns Virtuals d'Aprenentatge i contingut Obert. Aquestes matèries contemplen l'estudi, l'experimentació, innovació i recerca aplicada a les utilitats i el potencial tecnològic-pedagògic que aquestes eines telemàtiques presenten en l'àmbit educatiu global.
En el mòdul d'Educació s'estableixen com a matèries objecte d'estudi les assignatures de Tendències educatives per al Segle XXI, Nous models i recursos en la pràctica docent i Dissenys de Programes Formatius E-Learning i B-Learning permetent als estudiants obtenir una visió de conjunt de teories i tècniques avançades associades a l'aplicació de les noves Tecnologies a l'Educació de la Societat de la Informació i les considerades com a noves tendències educatives per al Segle XXI.
El mòdul de Comunicació presenta tres assignatures diferenciades; Mobile Learning, Mitjans i Xarxes Socials i Blogs. Aquestes matèries estan destinades a proporcionar als estudiants del Màster un coneixement pràctic i eficaç sobre les maneres en què es pot desenvolupar fluxos d'interacció i comunicació en qualsevol procés ensenyament-aprenentatge on-line. Estudiant les noves fórmules de transmissió del coneixement a través de diferents canals de comunicació, dispositius i mitjans que permeten generar noves comunitats d'aprenentatge.
 
Un cop superades amb aprofitament les assignatures dels mòduls obligatoris, els estudiants realitzaran un Treball Fi de Màster amb caràcter obligatori, on posen en joc les seves noves competències i habilitats mitjançant la realització d'un projecte d'investigació que, bé sigui mitjançant l'elaboració d'un disseny curricular B-Learning o E-Learning o la investigació aplicada les Tecnologies Emergents estudiades en les diferents assignatures optatives, la qual cosa permet una avaluació final ajustada al nivell de la seva adquisició de la pràctica necessària per a l'exercici de les seves funcions.

Destinataris

El títol de Màster Universitari en Educació i Noves Tecnologies és de caràcter investigador, dirigint fonamentalment als titulats universitaris (Graduats, Llicenciats i Diplomats) de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, amb la finalitat d'obtenir una especialització suficient per al correcte exercici de les funcions d'un expert en Educació i Noves Tecnologies.
És important matisar que aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en l'àmbit educatiu, sinó que pretén donar una formació integral a l'estudiant, de forma progressiva i eficaç, començant per assentar els coneixements en matèria de Noves Tecnologies aplicades a l'Educació.
A causa del caràcter innovador del programa formatiu i per a millor aprofitament del mateix es recomana un nivell d'anglès B1 (B Independent Speaker / B1 Threshold) del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCREL).

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu principal del màster és capacitar l'estudiant perquè domini adequadament tots els coneixements necessaris que el capacitin per realitzar amb garantia d'èxit la seva tasca com a ens vinculat tant a la docència com a la investigació, facilitant alhora la tasca de desenvolupament professional de les seves línies de treball, així com el disseny de programes formatius, producció de materials didàctics, estudi i investigació aplicada a la tecnologia educativa, de cara al seu posterior activitat docent i investigadora.

Preu

5460 €
Preu a consultar.
Màster Universitari en Educació i Noves Tecnologies
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X