La Salle

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació

La Salle

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
72 Crèdits
  • Barcelona

Descripció

Entre els 10 millors màsters a Espanya en sector comunicació. Rànquing Eduniversal 2015.

El Màster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació (MET) respon a la demanda d'experts en enginyeria de telecomunicació i la seva gestió, tan necessaris dins de les empreses en el camp de les TIC, formant especialistes que puguin participar en projectes de desenvolupament, de recerca, de transferència del coneixement i d'innovació (R+D+I). Els titulats en el MET seran professionals amb una formació àmplia i sòlida que els prepararà per dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que resolguin problemes de qualsevol àmbit de les TIC, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria.

L'Enginyeria de Telecomunicació és una professió de prestigi regulada per l'Ordre Ministerial CIN/355/2009 i reconeguda per les empreses del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions, així com pel col·legi professional d'Enginyers de Telecomunicació.

El MET és el màster universitari oficial que capacita per a l'exercici d'aquesta professió, i està basat en la resolució de casos tecnològics molt complets, guiats per professionals del sector que han liderat projectes molt similars a l'empresa. D'aquesta forma, l'alumne aprèn d'una forma pràctica i molt realista tots els conceptes dedisseny de xarxes i sistemes de comunicació, desenvolupaments hardware i software (arribant a nivell de prototip), sistemes de radiofreqüència, gestió de projectes tecnològics i creació d'empreses.

El MET compleix amb les competències per adquirir les atribucions professionalsque gaudeixen els actuals enginyers de telecomunicació, que permet l'exercici lliure de la professió, reconeguda a Espanya i a l'estranger.


Veure més

Temari del curs

semestre 1r
 
Disseny de Subsistemes de Telecomunicació (7 Crèdits - Semestral)
Projectes de Disseny de Subsistemes de Telecomunicació I (8 Crèdits - Semestral)
Projectes de Xarxes i Sistemes de Telecomunicació I (8 Crèdits - Semestral)
Xarxes i Sistemes de Telecomunicació (7 Crèdits - Semestral)

semestre 2n
 
Projectes d'Empresa I (8 Crèdits - Semestral)
Projectes d'Empresa II (8 Crèdits - Semestral)
Projectes de Disseny de Subsistemes de Telecomunicació II (7 Crèdits - Semestral)
Projectes de Xarxes i Sistemes de Telecomunicació II (7 Crèdits - Semestral)

semestre 3r

Projecte Final de Màster (12 Crèdits - Semestral)

Destinataris


  • L'admissió dels estudiants es durà a terme segons l'ordre CIN/355/2009, Reial Decret 1393/2007 i normativa vigent.

  • Graduats en Telecomunicació, de qualsevol de les quatre especialitats de Sistemes de Telecomunicació, Telemàtica, Electrònica i Sistemes Audiovisuals.

  • En el cas de procedir d'altres titulacions oficials afins (independentment del país on s'hagi cursat), s'establiran els complements formatius corresponents per garantir l'establert en les ordres CIN/355/2009 i RD 1393/2007. Aquests complements s'estudiaran cas per cas després d'avaluar el certificat d'estudis del candidat. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió de l'interessat, ni del seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis del màster.

  • Els alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat espanyol, és necessari que aportin un certificat de la seva universitat d'origen, que acrediti que la seva titulació és oficial al seu país, i que aquesta dóna accés a titulacions de màster.Veure més

Requisits

Si tens alguna de les titulacions oficials espanyoles: Graduat en Sistemes de Telecomunicacions, Grau en enginyeria Telemàtica, Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicacions, així com altres graus d'aquesta àrea i titulacions d'Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Electrònica, Màster Universitari en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions, Màster Universitari en Enginyeria Electrònica i Automàtica.
Si provens d'una Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions es recomana la realització d'una entrevista personalitzada amb el coordinador de la titulació per analitzar els diferents itineraris.
Els alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat espanyol, cal que aportin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que aquesta dóna accés a titulacions de màster. i més ...

Metodologia

Les diferents matèries s'imparteixen en forma de seminaris i projectes seguint una metodologia d'aprenentatge basada en projectes i en concret seguint scenario-centered-curriculum. Tots els projectes estan inspirats en casos reals i tutelats per professionals de l'empresa que van liderar el cas real en el qual s'han inspirat els projectes.

Existeixen tres tipologies de projectes diferents:

-Projectes de xarxes i sistemes de telecomunicació (2 projectes)
-Projectes de subsistemes de telecomunicació (2 projectes)
-Projectes d'empresa (2 projectes)

La impartició és eminentment aplicada i s'acompanya d'unes pràctiques que es realitzen amb el paquet de pràctiques LSHomeLab desenvolupat en La Salle que inclou tant hardware (IRISLite, robot d'aprenentatge, LSMaker, etc.) com a programari lliure (programari de FPGA i VHDL, Kits de desenvolupament de programari, programari de simulació numèrica, simulació de xarxes, simulació de radioenllaços, simulació d'antenes, entre d?altres).

Idiomes en què s'imparteix

Castellà - Català

Horari/Torn

Horari: de dilluns a dijous de 18:30 a 21:30h

Places

40

Data Límit:

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017 s'inicia l'octubre del 2015 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster.

Durada

Data inici: 29/09/2016

Objetius

Permetre als titulats l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació aconseguint una formació científica, tecnològica i socioeconòmica.
Preparar per a l'exercici professional en el desenvolupament i aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions en totes les activitats que les demanin, dins del marc normatiu de referència.
Conferir una sòlida base de coneixements interdisciplinaris que posicionin com a punt clau dins del desenvolupament de la Societat de la Informació i del Coneixement del nostre país.

Perspectives laborals

Podràs realitzar activitats de:

.Consultoria tecnològica
.Direcció i coordinació de projectes
.Disseny i explotació de xarxes de telefonia i xarxes telemàtiques.
.Disseny i explotació de sistemes electrònics i de comunicacions, i instal·lacions radioelèctriques.
.Integració de serveis de telecomunicació

En un gran ventall de sectors: electrònica de consum, microtecnología i nanotecnologia, automoció, centres de R+D+I, sector sanitari i biomèdic, seguretat, robòtica, energia i sostenibilitat... En general, qualsevol sector d'activitat econòmica que necessiti la utilització de l'electrònica i les comunicacions en la millora de la productivitat i la competitivitat.

Promocions

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Preu

A consultar

Avantatges del curs

Et formaràs en la professió d'Enginyer de Telecomunicació, que va ser creada per Reial decret el 22 d'Abril de 1920. Les bases de la seva reputació i prestigi social resideixen que entre els seus titulats es troben els directius de les principals operadores i empreses del sector.
Estudiaràs a La Salle Campus Barcelona, institució amb reconegut prestigi i experiència dins del món acadèmic i especialment en la docència en l'àmbit de les telecomunicacions.
Claustre de professors de reconegut prestigi, procedents en la seva majoria d'empreses capdavanteres del sector.
Metodologia basada en projectes inspirats en casos reals i tutelats per professionals de l'empresa que van liderar el cas real en el qual s'han inspirat els projectes.
Realització de pràctiques amb el LSHomeLab, que inclou tant simuladors com a maquinari específic que l'alumne podrà utilitzar tant a casa com a l'aula.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació