Màster Universitari en l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
5460 €

Descripció

L'interès científic, acadèmic i professional del Màster Universitari en l'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera deriva de l'excel·lent situació internacional de la llengua espanyola en l'actualitat. Aquesta situació porta associada la necessitat de formar professors experts i investigadors competents que desenvolupin una sèrie de qualitats, capacitats i competències necessàries per exercir amb eficàcia la seva tasca en diferents entorns professionals: àmbit docent, gestió acadèmica, editorials i assessories i consultories d'empreses o de institucions que responen a les necessitats actuals d'una societat cada vegada més multilingüe i multicultural.
Es tracta d'un màster de creixent expectativa acadèmica i professional en proporcionar, el programa formatiu, coneixements teòrics actualitzats i habilitats didàctiques de gran utilitat que garantiran l'èxit en la tasca professional i facilitarà la integració en un mercat laboral d'enorme projecció internacional. A més, per a aquells alumnes interessats en la investigació, aquesta àrea o camp, proporciona coneixements i tècniques necessàries per fer possible aquesta dedicació.
El màster pretén formar professionals qualificats en l'àmbit de l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera, dotant-los d'un perfil pràctic i competitiu que els capaciti per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit la seva tasca professional, facilitant-los la integració en un mercat laboral d'enorme projecció internacional.
Per a la configuració del títol de Màster d'acord al nou marc educatiu, s'ha tingut en compte la nova norma que configura el nou sistema d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior: Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre [modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol de 2010) i pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener (BOE de 10 de febrer de 2011)], pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Temari

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
Primer semestre:
• Procés d'Aprenentatge de l'Espanyol com a Llengua Estrangera
• Procés d'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua ExtranjeraB
• Llengua espanyola com a L2. Descripció i ús
• Literatura espanyola. Teoria i història
• Discurs i Comunicació a l'Aula: Integració i Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques

Segon semestre:
• Disseny, programació i avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge ELE
• Tecnologies de la informació i la comunicació i l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera
• Contextos d'ensenyament ELA
• Pràctiques Externes (**)
• Treball Fi de Màster (***)
(**) Per a l'accés a les Pràctiques Externes serà necessari que l'alumne hagi superat, almenys, el 40% dels crèdits del màster.
(***) Per al correcte desenvolupament del Treball Fi de Màster serà necessari que l'alumne hagi realitzat i superat, almenys, el 40% dels crèdits del màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per dominar i explicar conceptes clau de l'àmbit de la lingüística i metodologia d'ensenyament de llengües estrangeres. Capacitat per conèixer i aplicar teories, models lingüístics i metodologies vinculades a l'ensenyament ELA. Capacitat per descriure i classificar els processos psicolingüístics i els factors individuals i contextuals que intervenen en l'aprenentatge i ús de l'espanyol com a llengua estrangera. Capacitat per avaluar críticament les aportacions pròpies a l'ensenyament del ELA prenent com a referents els resultats d'investigacions realitzades en aquest àmbit. Capacitat per buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en la matèria de l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera. Capacitat per a projectar els valors socials i culturals propis de la llengua que s'aprèn acord amb l'actual societat

Destinataris

Titulats Universitari en Grau, Llicenciatura o Diplomat en les diferents àrees de Llengües Modernes, Filologia, Lingüística, Traducció, Ciències de l'Educació, Humanitats, Pedagogia i Ciències de la Comunicació i professionals de les llengües que vulguin especialitzar-se en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera.
Podran també accedir-hi des d'altres titulacions universitàries sempre que el candidat hagi realitzat algun curs de formació relacionat amb l'ensenyament de llengües estrangeres, tingui experiència en l'aprenentatge de llengües o tingui experiència com a docent en l'ensenyament de llengües i pugui acreditar-ho mitjançant expedient d'assignatures superades o amb certificació del centre on imparteix les classes amb un mínim de 250 hores, com a professor d'una llengua estrangera.
En el cas que hi hagi candidats la llengua materna no sigui l'espanyol, haurà d'acreditar / certificar un nivell C1 de coneixement de l'Espanyol, del Marc de Referència Europeu mitjançant diploma DELE de l'Institut Cervantes o equivalent. En defecte d'aquesta acreditació s'exigirà la superació d'una prova de nivell C1 de català realitzada per la universitat.

Requisits

Titulats Universitari en Grau, Llicenciatura o Diplomat en les diferents àrees de Llengües Modernes, Filologia, Lingüística, Traducció, Ciències de l'Educació, Humanitats, Pedagogia i Ciències de la Comunicació i professionals de les llengües que vulguin especialitzar-se en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera.
Podran també accedir-hi des d'altres titulacions universitàries sempre que el candidat hagi realitzat algun curs de formació relacionat amb l'ensenyament de llengües estrangeres, tingui experiència en l'aprenentatge de llengües o tingui experiència com a docent en l'ensenyament de llengües i pugui acreditar-ho mitjançant expedient d'assignatures superades o amb certificació del centre on imparteix les classes amb un mínim de 250 hores, com a professor d'una llengua estrangera.
En el cas que hi hagi candidats la llengua materna no sigui l'espanyol, haurà d'acreditar / certificar un nivell C1 de coneixement de l'Espanyol, del Marc de Referència Europeu mitjançant diploma DELE de l'Institut Cervantes o equivalent. En defecte d'aquesta acreditació s'exigirà la superació d'una prova de nivell C1 de català realitzada per la universitat.
La Universitat a Distància de Madrid compta amb un Institut d'Idiomes que et prepara per aconseguir en nivell C1 del Marc de Referència Europeu així com per a l'examen de certificació DELE i / o SIELE l'Institut Cervantes.

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

El màster està programat perquè es compleixin els següents objectius científics particulars:
• Desenvolupar actituds positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural, fomentant la comunicació intercultural, el respecte pels drets fonamentals i pels valors propis d'una cultura de la pau i dels valors democràtics.
• Dotar dels coneixements teòrics indispensables en el camp de la lingüística aplicada a l'ensenyament de llengües estrangeres i de segones llengües.
• Instruir en els aspectes més rellevants dels diferents àmbits d'estudi lingüístic de l'espanyol (gramàtica, pragmàtica, semàntica i fonètica i fonologia), sense oblidar un acostament a la cultura hispànica a través de la riquesa de la seva literatura, la seva història i el seu art .
• Proporcionar eines didàctiques i estratègies metodològiques fonamentals, des de la programació i l'organització del treball a l'aula d'I / LI, segons els interessos i les característiques dels alumnes, fins al disseny de materials o l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació que faciliten les tasques docents o de gestió.
• Conèixer les últimes tècniques o tendències en l'ensenyament de la llengua, la literatura i la cultura hispàniques i conegui quines són les possibles vies d'investigació pel que fa a aquest àmbit científic.

Pràctiques

Per a aquest títol existeixen pràctiques curriculars, és a dir amb càrrec a crèdits, les seves característiques vénen recollides en el pla d'estudis.

Perspectives laborals

L'ensenyament de l'espanyol com a segona llengua es perfila, cada vegada més, com una sortida professional amb enorme futur. L'Institut Cervantes, escoles oficials d'idiomes, escoles públiques i privades a l'estranger, lectorats i beques en universitats estrangeres, centres privats d'ensenyament d'idiomes, ONG ... són algunes de les moltes opcions professionals per al professor d'espanyol. Les funcions a realitzar relacionades amb les sortides professionals esmentades poden enunciar-se en les següents: Coordinació i direcció de centres i institucions. Gestió de projectes de centre. Coordinació, direcció i supervisió de projectes d'investigació en llengua i lingüística aplicada. Assessor pedagògic en la indústria editorial. Coordinador de projectes editorials. Elaboració de continguts ELA digitals. Encarregat de les tècniques de la informació i la comunicació multimèdia. Responsable de gestió cultural en àmbits nacionals i internacionals.

Preu

5460 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació es basa en: Activitats d'aprenentatge. Test d'autoavaluació. Activitats d'Avaluació Contínua. Examen final presencial semestral.
Màster Universitari en l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Cursos més populars
X