Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut

Màster oficial
Presencial
1 anys
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

El màster respon a la demanda social de continguts d'alt nivell que permeten un desenvolupament qualitatiu dels professionals que volen excel·lir en les ciències de la salut i l'entrenament esportiu a partir d'una visió integrada de la millora de la condició física en els dos àmbits. L'expert en la millora de la condició física actual requereix un professional capaç d'actuar en l'àmbit de l'entrenament i també en l'àmbit de la salut en col·lectius diversos. Aquest màster pretén aprofundir en el coneixement de les darreres tendències i les aplicacions pràctiques més innovadores de la mà d'experts reconeguts en la comunitat científica i en la pràctica professional. L'ús de la tecnologia i dels instruments de valoració i de control constitueix una tendència transversal durant el màster. La seva finalitat, per tant, és la d'oferir els coneixements i les eines necessàries per esdevenir un professional competent en aquests àmbits i apropar els estudiants al món de la recerca científica.

Temari

Treball final de màster:

El treball de final de màster (TFM), sempre que sigui possible, estarà directament relacionat amb el Pràcticum. Es tracta d'elaborar un projecte innovador d'intervenció en l'àmbit de la salut o de l'esport, contextualitzat en un entorn real en què s'hagin dut a terme o en què s'estiguin fent les pràctiques.

El projecte constarà de dues parts:

La primera seguirà els apartats clàssics d'una investigació: justificació, objectius, referents teòrics, treball de camp, tractament de les dades i conclusions.
La segona serà la concreció d'una proposta d'intervenció contextualitzada, amb objectius, metodologia, instruments que s'utilitzaran, etc.
D'acord amb les competències explícites del mòdul, per a l'avaluació del TFM:
  • Es tindrà en compte l'adequació d'objectius i disseny metodològic, l'adequació al tema d'estudi i al context, així com el seguiment fet des de l'espai de Seminari (tutoria grupal) i de tutoria individual.
  • També es valorarà la presentació del treball (aspectes formals), la qualitat dels referents teòrics, el treball d'anàlisi i la proposta final degudament argumentada i presentada.
  • Finalment, per a la valoració del treball de final de màster, es tindrà en compte també l'exposició i la seva defensa.

Els estudiants hauran de lliurar un projecte de màster de recerca o d'intervenció que serà tutoritzat per un professor-tutor del màster. Aquest projecte es defensarà públicament davant d'una comissió formada per professors del programa de màster, que han de tenir la condició de doctor. Es recomana que un dels membres de la comissió sigui aliè al màster amb experiència professional en la temàtica, però membre d'algun programa de postgrau de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aprofundir en el coneixement de les bases científiques de la millora de la condició física i la recerca dels estats de forma en l'alt nivell. Conèixer els mètodes i les tècniques d'avaluació i control de la millora de la condició física per al rendiment esportiu. Conèixer els mètodes, procediments i tècniques de diagnòstic dels indicadors de salut de les persones. Aprofundir en l'aprenentatge de l'ús de noves eines i solucions tecnològiques per al control i la programació de l'entrenament esportiu. Identificar les claus que influeixen en l'adquisició de la forma esportiva i conèixer els procediments per a la identificació de talents. Avaluar el nivell de condició física i controlar els factors que condicionen el màxim rendiment esportiu. Dissenyar programes d'entrenament d'alt nivell per a l'esport de rendiment. Dissenyar exercicis i mitjans d'entrenament per millorar el rendiment de les persones o el seu estat de salut.

Requisits

Per a l'admissió al Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut és imprescindible complir els requisits d'accés establerts en el Reial decret 1393/2007, que regula els estudis universitaris oficials de postgrau. D'acord amb el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per accedir al Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut, els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Objectius

Proporcionar formació avançada en aspectes epistemològics relatius a l'adquisició de coneixement. Proporcionar formació avançada en metodologia, tècniques i procediments que permetin interpretar i dissenyar treballs d'investigació, entrenament esportiu i activitat física i salut.
Proporcionar un coneixement especialitzat i una perspectiva reflexiva en els aspectes clau que defineixen les professions vinculades al món de l'entrenament esportiu i la salut en general. Promoure competències que capacitin els estudiants per a l'estudi independent i autònom al llarg de la vida.
Proporcionar coneixements i instruments d'anàlisi que capacitin per detectar noves necessitats i desenvolupar projectes i programes d'innovacions en el camp professional.
Promoure el pensament crític i les actituds empàtiques i col·laboratives inherents al coneixement de les ciències de l'esport.

Pràctiques

Els estudiants del Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut realitzaran pràctiques relacionades amb les competències professionals que han de desenvolupar.

Perspectives laborals

Preparador físic expert en la millora de la condició física en els esports Readaptador esportiu (readaptació a l?esforç en esportistes) Entrenador personal en wellness Entrenador per a la salut en col·lectius específics (diverses afectacions) Expert en detecció de talents Investigador en l?àmbit de les ciències de l?activitat física i de l?esport Professor universitari en ciències de l?activitat física i l?esport

Promocions

Forma de pagament
El pagament dels estudis de màster universitari es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la matrícula, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats i el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària. L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.
 
Finançament dels estudis
L'estudiant té diverses possibilitats d'obtenir ajuts per finançar els estudis de màster universitari que s'imparteixen a Blanquerna-URL.

Preu

entre 5000 € i 10000 €
El preu del crèdit el curs 2019-20: 122,38 euros. Els Alumni (provinents de Grau, Diplomatura, Llicenciatura i Màsters Universitaris) de la Facultat gaudiran d'un 7% de descompte en el preu de la matrícula.

Professorat

Coordinació: Dr. José Morales
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X