UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster Universitari en Finances Internacionals

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El Màster en Finances Internacionals pretén dotar els alumnes d'uns coneixements profunds i sòlids en finances. L'economia mundial, està marcada per la incessant necessitat d'adaptació de les empreses a la creixent complexitat de les relacions econòmic financeres i on les empreses ja no demanen només professionals de la gestió empresarial, en general, sinó professionals amb competències en matèries internacionals en els que la capacitació tècnica és imprescindible.

El Màster atén a l'interès dels futurs professionals ja que està orientat cap al mercat de treball, bolcant-se en la pràctica i en l'especialització de les diferents àrees. S'ha fet palesa la necessitat d'un major nivell de capacitació tècnica dels professionals que, dins del conjunt dels gestors d'empreses, desenvolupen la seva tasca específicament en l'àmbit financer internacional.

El Màster respon a la gran demanda de professionals d'elevada qualificació en economia i finances, derivades de l'ímpetu de modernització de l'economia mundial i als creixents nivells de formació especialitzada demandats per institucions públiques i privades, tant a Espanya com a la resta del món.

Els ensenyaments corresponents al Màster en Finances Internacionals són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 22 de 26 de gener de 2017.

Veure més

Temari del curs

El títol de Màster Universitari en Finances Internacionals comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla d'Estudis en crèdits - ECTS:
Assignatures Obligatòries 48
assignatures optatives-
Pràctiques externes 6
Treball fi de Màster 6
TOTAL 60

Complements formatius:
El Màster conté una formació específica complementària i obligatòria en primera matrícula per a aquells alumnes que no siguin titulats universitaris en: Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres o Economia. La finalitat d'aquests complements formatius és que aquests alumnes aconsegueixin una preparació prèvia i òptima que permeti assolir totes i cadascuna de les competències establertes en el Màster.
Els complements es poden realitzar amb anterioritat a l'inici del Màster, o bé de manera simultània. Els crèdits d'aquests complements no formen part dels crèdits totals del Màster. Per a aquests alumnes aquests complements formatius són de caràcter obligatori.

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
Primer semestre:
• Conjuntura Econòmica i Anàlisi de Mercats Internacionals
• Institucions i Mercats Financers Internacionals
• Anàlisi Financera Dinàmic
• Anàlisi d'Estats Econòmic-Financers
• Legislació Mercantil, Bancària i Financera Internacional
• Fiscalitat Internacional
• Contractació Internacional

Segon semestre:
• Finançament i Mitjans de Cobrament i Pagament Internacionals
• Prevenció de Blanqueig de Capitals
• Anàlisi i Gestió dels Riscos Financers Internacionals
• Project Finance Internacional
• Pràctiques Externes
• Treball Fi de Màster
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat per desenvolupar els mètodes, sistemes i procediments més adequats, per potenciar el talent i el desenvolupament del coneixement en la carrera professional d'un empleat de finances internacionals d'acord amb les expectatives exigides per la societat.
Capacitat per emetre informes professionals en l'àmbit de les finances internacionals.
Capacitat per elaborar plans estratègics que aprofitin les oportunitats que ofereix l'estructura econòmic-financera internacional.
Capacitat per entendre i valorar com afecten els cicles econòmics als mercats financers internacionals.
Capacitat per expressar-se en una terminologia especialitzada sobre informació comptable i financera internacional a un públic especialitzat i no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats.
Capacitat per dominar la tipologia dels diferents riscos que afecten el sistema financer d'un país.
Capacitat per conèixer el marc regulador del sistema financer internacional.

Destinataris

El Màster Universitari en Finances Internacionals és de caràcter multidisciplinari i està dirigit als que hagin cursat alguna de les titulacions (o anàlogues):

Titulat Universitari en Grau, Llicenciatura o diplomat en els ensenyaments de Ciències Econòmiques, Actuarials i Empresarials.

Sense perjudici que puguin accedir-hi titulats d'ensenyaments, preferentment de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques i aquelles de la branca d'Enginyeria i Arquitectura que tinguin vinculació amb l'empresa i que desitgin adquirir una formació d'alt nivell que els permeti la projecció professional en l'àrea financera internacional i en l'àmbit de la banca i institucions financeres.

No obstant això, aquells alumnes que no siguin titulats universitaris llicenciats, diplomats o graduats en Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses i Economia han de cursar una sèrie de complements de formació relatius a "Macroeconomia i Conjuntura Econòmica Internacional" com a elements fonamentals per conèixer els diferents elements que afecten a l'evolució econòmica, i "Entorn Financer Internacional" per establir les bases de la gestió financera i de la comptabilitat. Per a aquests alumnes aquests complements formatius són de caràcter obligatori. Els complements, quan siguin necessaris, es poden realitzar amb anterioritat a l'inici del Màster o bé de manera simultània.

Veure més

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .

• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.

Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.


 
Veure més

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu.
El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats.
La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.

Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació es basa en:
Activitats d'aprenentatge.
Test d'autoavaluació.
Activitats d'Avaluació Contínua.
Examen final presencial semestral.

Durada

Inici: 19 de febrer de 2018.

Objetius

L'objectiu general del Màster és proporcionar a la societat, persones que comptin amb una qualificació professional adequada, que els permeti aplicar els seus coneixements a un món en interrelació internacional sota un procés de modificació contínua. La UDIMA aspira a satisfer les necessitats derivades de carències en l'àmbit de finançament internacional, posades de manifest en moltes ocasions, tant per empreses privades, com per institucions públiques.

Perspectives laborals

Estratègia i desenvolupament corporatiu internacionals.
Assessor, agent o representant financer en l'àmbit internacional.
Anàlisi eficaç de resultats operacionals.
Anàlisi en Banca d'inversions.
Anàlisi en Banca Privada.
Gestió de Riscos Internacionals.
Gestió d'Actius i Carteres.
Gestió d'Inversions.
Comptabilitat i Auditoria.
Organitzacions internacionals i sector públic.
Consultoria d'Empreses en l'àmbit financer.

Preu

Consultar preu del crèdit.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Finances Internacionals

També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Finances Internacionals