UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció


El títol de Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té per objectiu la formació dels titulats universitaris que es proposen adquirir les competències necessàries per a la pràctica docent en els nivells educatius de secundària, donat que la majoria dels professionals que accedien a la professió de Professor d'aquest nivell educatiu tenien formació específica en un àrea de coneixement, però solien mancar de formació psicopedagògica.

Aquesta necessitat de més formació didàctica s'ha fet més patent amb la universalització de l'ensenyament secundari, i l'increment de l'atenció a la diversitat d'alumnes en tots els nivells d'ensenyament. L'educador ja no només ha de ser un expert en la seva matèria, sinó que ha de tenir la suficient capacitat didàctica per adaptar la mateixa a grups d'alumnes molt heterogenis en interessos, capacitats i actituds.

El títol de Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes incorpora quatre especialitats en l'estructura dels seus ensenyaments, que permeten a l'estudiant adquirir un coneixement més específic i complet en l'especialitat triada. En conseqüència, i segons el que disposa l'art. 10.3 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre [modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol de 2010) i pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener (BOE de 10 de febrer de 2011)], la denominació del títol pot ser, en funció de l'especialitat cursada:

• Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària, especialitat en Llengua Castellana i Literatura.

• Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària, especialitat en Geografia i Història.

• Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària, especialitat en Llengua Estrangera (Anglès).

• Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària, especialitat en Matemàtiques.Veure més

Temari del curs

El títol de Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS:
obligatòries 18
Optatives (obligatòries dins de l'especialitat) 24
Formació Pràctica: Pràcticum setembre
Formació Pràctica: Treball fi de màster 9
TOTAL 60
Tots els alumnes han de cursar en total 60 crèdits. De les assignatures 6 són comuns per a tots els alumnes, i 4 són específiques d'especialitat, que en triar aquesta especialitat es converteixen en obligatòries de la mateixa.

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
Primer semestre:
• Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat
• Processos i contextos educatius
• Societat, família i educació
• Ensenyament i aprenentatge de l'especialitat de Llengua Castellana i Literatura I
• Ensenyament i aprenentatge de l'Especialitat de Matemàtiques I
• Ensenyament i aprenentatge de l'Especialitat de Geografia i Història I
• Ensenyament i aprenentatge de l'Especialitat Llengua Estrangera (Anglès) I
• Complements per a la formació disciplinar en l'especialitat de Llengua i Literatura
• Complements per a la formació disciplinar en l'especialitat de Matemàtiques
• Complements per a la formació disciplinar en l'especialitat de Geografia i Història
• Complements per a la formació disciplinar en l'especialitat Llengua Estrangera (Anglès)
Segon semestre:
• Ensenyament i aprenentatge de l'especialitat de Llengua i Literatura II
• Ensenyament i aprenentatge de l'especialitat de Matemàtiques II
• Ensenyament i aprenentatge de l'especialitat de Geografia i Història II
• Ensenyament i aprenentatge de l'especialitat Llengua Estrangera (Anglès) II
• Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de Llengua i Literatura
• Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de Matemàtiques
• Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de Geografia i Història
• Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat Llengua Estrangera (Anglès)
• Pràcticum
• Treball Fi de Màster
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l'orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia, transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada
Concretar el currículum que es vagi a implantar en un centre docent

Destinataris

L'ordre ECI / 3858/2007 estableix que els alumnes que vulguin accedir a aquest màster, a més dels requisits generals, hauran de complir aquests dos requisits:

• L'acreditació del domini de les competències relatives a l'especialització que es desitgi cursar, mitjançant la realització d'una prova dissenyada a l'efecte per la UDIMA, de la qual quedaran exempts els que estiguin en possessió d'alguna de les titulacions universitàries que es corresponguin amb la especialització triada. Les titulacions corresponents a cada especialitat es poden consultar a la pestanya Requisits.

• El domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació n.ºR (98) 6 del Comitè de Ministres dels Estats Membres, de 17 de octubre de 2000.

Tots aquells alumnes que no compleixin amb els requisits abans esmentats, podran realitzar una prova d'accés que tindrà lloc a la nostra universitat i els continguts, dates i preus estan detallats a la pestanya Requisits.

Cal tenir en compte que per a exercir la professió docent en les etapes d'educació secundària obligatòria i batxillerat l'estudiant ha de comprovar que compleix els requisits de formació inicial regulats en la normativa vigent (veure pestanya practiques-sortides-professionals).

Veure més

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.

Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Veure més

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu.
El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats.
En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.

Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.

Durada

Inici: A consultar.

Objetius

L'objectiu principal del pla d'estudis d'aquest Màster Universitari és que els estudiants adquireixin les competències necessàries per per poder exercir la professió docent en Secundària, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes d'acord amb la normativa vigent.

Són objectius específics del Màster:

Oferir una formació integral en els que pretenen desenvolupar la funció de professors d'educació secundària.

Obtenir una formació especialitzada per dins del Màster per així poder dedicar d'una manera específica a l'opció triada.

Perspectives laborals

A causa de la seva relació amb el món laboral, la UDIMA treballa activament per detectar la capacitació i les competències més demandades en el mercat laboral actual.

Aquest títol en concret capacita i acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió docent en centres públics i privats d'educació secundaria obligatòria, batxillerat i formació professional específica, així com en escoles oficials d'idiomes.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària