UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster Universitari en Gerontologia Psicosocial

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El Màster en Gerontologia Psicosocial ofereix una gran oportunitat de desenvolupar una professió que es preveu molt demandada en el context social actual. Els professionals en Gerontologia Psicosocial juguen un paper molt important davant d'una incipient demanda social i laboral dirigida tant a investigar com a atendre el exponencial creixement de l'envelliment poblacional. L'actuació dels diferents professionals gerontòlegs es pot concretar en l'assoliment de diferents objectius de gran calat i impacte social. Des d'una perspectiva sociosanitària, la seva tasca pot centrar-se en l'eliminació dels factors de risc de les patologies més freqüents que apareixen en l'edat avançada; a participar en l'anàlisi i disseny de la política estatal dirigida a aquest sector de població; en la posada en marxa de programes alternatius de promoció de la salut, planificant els serveis integrals i l'administració dels recursos socials i sanitaris disponibles per a l'atenció integral de les necessitats d'aquesta població; finalment, aplicant de manera directa els seus coneixements amb els grans que estan patint algun tipus de patologia, trastorn o discapacitat per millorar les condicions i els processos d'atenció i cura, millorant, en definitiva, la seva qualitat de vida.

Un altre paper fonamental del gerontòleg pot enfocar-se en la investigació del fenomen de l'envelliment des d'un model gerontològic clínic, biològic o psicosocial per, així, poder promoure els canvis clínics, físics, mentals, psicosocials i funcionals de la persona gran, incidint en el manteniment de la salut i l'autonomia de les persones grans.

Des d'un punt de vista de la defensa dels drets socials de la població de gent gran, una pràctica professional amb un creixent interès i una gran demanda institucional seria la promoció i la defensa dels drets de les persones grans, buscant la seva participació social i fomentant l'intercanvi intergeneracional per aprofitar els recursos i la riquesa sociocultural que poden oferir les diferents etapes del cicle vital.

Al final, el Màster en Gerontologia Psicosocial ofereix una formació multidisciplinària per treballar amb altres professionals en un context clínic o d'investigació, des de la visió integradora i interdisciplinària que ofereix la ciència gerontològica. En definitiva, el Màster en Gerontologia Psicosocial constitueix una oferta acadèmica que respon a nous reptes socials i professionals.

Els ensenyaments corresponents al Màster en Gerontologia Psicosocial són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 67 de 19 de març de al 2014.

L'objectiu d'aprenentatge principal del Màster Universitari en Gerontologia Psicosocial de la UDIMA és formar professionals qualificats en el sector sociosanitari d'atenció integral a la gent gran, dotant-los d'un perfil pràctic i competitiu. Aquest programa formatiu ha estat dissenyat amb la finalitat que l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit una tasca de formació de professionals, assessorament i intervenció clínica psicogerontològica, de disseny, posada en marxa i avaluació de programes i serveis adreçats a aquest sector, sempre des d'una perspectiva de treball en equip i multidisciplinari, cosa que facilita, al seu torn, la seva integració en un mercat laboral únic europeu.

A través de l'estudi de les unitats didàctiques i de la realització de les activitats d'avaluació i aprenentatge, el futur professional podrà adquirir les eines necessàries per fer la seva feina a través de l'aplicació dels seus coneixements. Aquesta capacitació li permetrà desenvolupar competències essencials en la seva vida professional, com el treball en equip, l'anàlisi de problemes, recerca i comunicació de solucions, negociació i presa de decisions.

Veure més

Temari del curs

El Màster Universitari en Gerontologia Psicosocial comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS:
Obligatòries (B) 48
Pràctiques externes 6
Treball fi de Màster 6
TOTAL 60

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 Mesos:
Primer semestre:
• Informàtica Aplicada a l'Organització i Gestió de Recursos Socials i Sanitaris
• Introducció a la Gerontologia: aspectes mèdics, psicològics i socials de l'envelliment
• Valoració i intervenció geriàtrica
• Avaluació i Intervenció psicogerontològica
• Aspectes Legals i Consideracions Ètiques Bàsiques amb la Gent Gran
• Qualitat de centres i serveis
• Habilitats i Competències Directives en Centres d'Atenció a la Tercera Edat
Segon semestre:
• Protecció a les Persones en Situació de Dependència
• Avaluació i Intervenció psicogerontològica II
• Grans Síndromes Neurològics i Demències. Avaluació i Intervenció
• Pràctiques Externes (*)
• Treball Fi de Màster (**)
(*) Per a l'accés a les Pràctiques serà necessari haver superat, almenys, el 40% dels crèdits del Màster.
(**) Per al correcte desenvolupament del Treball Fi de Màster serà necessari haver superat, almenys, el 40% dels crèdits del Màster.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat per conèixer i gestionar les fonts d'informació i coneixement que serveixen de suport i faciliten la recerca i obtenció d'informació rellevant en l'entorn gerontològic.
Capacitat per comprendre els processos associats a la vellesa i l'envelliment des d'un enfocament multidisciplinari.
Capacitat per conèixer i entendre els dissenys, la metodologia i les tècniques d'investigació i la seva importància en l'àmbit de la gerontologia.
Capacitat per conèixer i entendre el marc europeu de polítiques i serveis per a majors i la seva projecció a Espanya.
Capacitat per a comprendre el dret subjectiu de protecció a la dependència a través de la provisió d'unes prestacions i serveis de qualitat.
Capacitat per conèixer els principals trastorns psicogerontológicos i el seu tractament des d'un enfocament multidimensional i multidisciplinària.
Capacitat per conèixer i protegir els drets de les persones grans davant de situacions de vulnerabilitat i dependència.

Destinataris

El Màster està dirigit preferentment a llicenciats, diplomats o graduats de les branques de Ciències de la Salut i de Ciències Socials i Jurídiques i, en concret, als titulats en les següents titulacions:

Treball Social.

Educació Social.

Psicologia.

Medicina.

Infermeria.

Fisioteràpia.

Dret.

Pedagogia.

Psicopedagogia.

Sociologia.

Logopèdia.

Antropologia.

Teràpia Ocupacional.

Veure més

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .

• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.

Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.


 
Veure més

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu.
El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats.
En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.

Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.

Durada

Inici: 19 de febrer de 2018.

Objetius

Els objectius específics que es persegueixen són els següents:

• Oferir una formació de qualitat de les diferents ciències gerontològiques, per obtenir una visió multidisciplinar i integral del conjunt d'activitats professionals dedicades a l'envelliment i a la gent gran.

• Conèixer els principals models explicatius i teories sobre el procés d'envelliment per poder aplicar-los a situacions concretes, seguint una perspectiva multidimensional.

• Aprendre a identificar les característiques associades al procés d'envelliment des d'un punt de vista multidisciplinari.

• Aprendre a dissenyar, planificar i valorar un procés d'avaluació i intervenció psicogerontológico.

• Adquirir habilitats i competències que permetin una atenció integral a la gent gran, així com l'optimització dels seus recursos.

• Propiciar les habilitats necessàries per a la gestió i direcció de serveis comunitaris i de centres que ofereixin programes d'atenció o promoció dirigits a persones grans.

Perspectives laborals

Centres públics de salut, geriatria, serveis socials i salut.
Empreses privades: residència, centres de dia.
Centres de rehabilitació i unitats de memòria.
Empreses d'oci i temps lliure.
Servei de teleassistència.

Preu

Consultar preu del crèdit.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Gerontologia Psicosocial

També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Gerontologia Psicosocial