Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

Últims dies de matrícula!!.

La gestió de la informació i el coneixement s'ha arribat a considerar un punt crític en qualsevol tipus d'organització, tant en el món empresarial com dins de la mateixa administració pública, i fins i tot en entitats del tercer sector. S'ha produït, doncs, una evolució de la visió de les organitzacions i les empreses. Si en èpoques anteriors els recursos fonamentals eren la terra o el capital, a partir de la dècada dels anys noranta del segle passat es percep el coneixement com el més important.

Cada vegada més en les operacions de cada dia d'empreses i institucions hi ha un component considerable de gestió d'informació i també sovint de creació o transmissió de coneixement. Per aquest motiu cada vegada calen més professionals de la informació en aquests nivells operatius.

El concepte de gestió estratègica s'ha desenvolupat fonamentalment en l'àmbit de l'administració i direcció d'empreses. La nostra proposta incorpora una visió multidisciplinària en la qual la informació i el coneixement adquireixen el lloc preferent que requereixen com a element central de l'activitat de les organitzacions. Aquesta visió ens ha portat a dissenyar un programa innovador per oferir la formació adequada als professionals i estudiosos que es vulguin especialitzar en la gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions.

Competències:

Competències generals


Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

Capacitat per a la resolució de problemes.

Capacitat per a la presa de decisions.

Capacitat per al pensament crític i autocrític.

Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.

Capacitat per a generar noves idees.

Competències transversals

Capacitat per a l'aplicació crítica de les TIC en l'àmbit de referència.

Capacitat per a comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera clara i persuasiva.

Ser capaç d'interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics tant en la llengua pròpia com en anglès i transmetre el contingut a d'altres.

Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques

Comprensió crítica del valor estratègic de la informació i del coneixement a les organitzacions (públiques i privades).

Dissenyar i implementar sistemes per a la gestió del coneixement a l'organització.

Ser capaç de vincular els processos d'innovació i aprenentatge als fluxos de generació i difusió d'informació i coneixements, tant interns com externs a una organització.

Conèixer i dominar les diferents tècniques, tecnologies i metodologies per a la identificació, recuperació, tractament, representació, visualització i explotació de grans volums de dades.

Ser capaç d'identificar i estudiar els components, l'estructura, el funcionament i les tècniques d'anàlisi de les xarxes socials i les seves implicacions en la generació, captació i difusió de coneixement en les plataformes de xarxes socials.

Competències específiques de l'orientació de recerca

Dissenyar correctament un projecte de recerca empírica, principalment quant a la capacitat descriptiva i/o explicativa, la selecció de casos i variables, la combinació de tècniques i mètodes, tenint present les limitacions tècniques i els recursos de què disposa l'investigador.

Aplicar els mètodes de recerca tradicionals en ciències socials a l'estudi de la gestió estratègica de la informació i del coneixement.

Elaborar correctament un treball de recerca empírica que tingui el format d'article científic i segueixi els criteris establerts en les publicacions acadèmiques de prestigi.

Competències específiques de l'orientació professionalitzadora

Dominar els processos per al disseny, la implementació i l'avaluació de projectes.

Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, visualització i representació de grans volums d'informació i de recursos d'informació i la seva integració.

Elaborar productes d'informació avançats orientats a la planificació estratègica i la presa de decisions.

Requisits acadèmics d'accés al màster:

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:

- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:

Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:

1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.

 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 

2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree

Quina documentació cal presentar? 

 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 

 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 

- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:

1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:

 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.


Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:

Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.

Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:

a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,

b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i

c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.

Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:

 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.

 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.

 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.


Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.

2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.

L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.

L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol

L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
Veure més

Temari del curs

El programa del màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions consta de 60 crèdits ECTS.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 24
Optatives 25
Pràctiques 5
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits

Gestió estratègica del coneixement 6
Xarxes socials, informació i coneixement 6
Estratègia i organització 6
Innovació 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • Anàlisi estratègica de la informació 5
 • Intel·ligència estratègica 5
 • Mètrica de la informació 5
 • E-research 5
 • Propietat intel·lectual i seguretat de la informació 5
Assignatures obligatòries de l'itinerari professionalitzador - Crèdits
 • Emprenedoria 5
 • Gestió de projectes 5
 • Pràctiques professionals 5
 • Treball final de màster professionalitzador 6
Assignatures obligatòries de l'itinerari de recerca - Crèdits
 • Gestió d'informació per a la recerca 5
 • Metodologies de recerca quantitativa 5
 • Metodologies de recerca qualitativa 5
 • Treball final de màster de recerca 6
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, es pot recomanar als estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat que cursin fins a un màxim de 12 ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Introducció a la informació i la documentació (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a l'empresa (6 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El màster universitari de Gestió estratègica de la informació i del coneixement va adreçat principalment a dos col·lectius. Per mitjà de l'itinerari de recerca, a persones que vulguin desenvolupar una carrera acadèmica en l'àmbit de la gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions. Per mitjà de l'itinerari professionalitzador, als qui es vulguin especialitzar en aquest camp com a carrera professional.

Dins d'aquest segon grup professional, es distingeixen dos perfils. D'una banda, directius i gestors de les empreses o institucions on la informació i el coneixement són recursos fonamentals i tenen un paper rellevant en el disseny i la implementació d'estratègies adequades per a l'economia actual. D'altra banda, professionals de la informació que vulguin desenvolupar aquest paper estratègic de la informació i el coneixement, amb l'objectiu d'accedir a llocs de més responsabilitat a la seva organització.

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster universitari. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.

Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement a les Organitzacions és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Àmbit de les ciències econòmiques, polítiques i empresarials

 • Àmbit de la comunicació, informació i documentació

 • Àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, tecnologies de la indústria o enginyeries superiors


Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula.

Durada

Inici de curs: març 2020.
Últims dies de matrícula.

Objetius

Els objectius fonamentals del màster de Gestió estratègica de la informació i del coneixement universitari són que els titulats:

 • adquireixin una formació avançada que els permeti identificar la informació i el coneixement crític per al funcionament i la competitivitat de les organitzacions;

 • desenvolupin la capacitat crítica i analítica per alinear el valor de la informació i el coneixement amb l'estratègia de l'organització, i també amb la funció d'innovació;

 • desenvolupin les capacitats tècniques i metodològiques per aplicar i implementar processos de captura, anàlisi i tractament de grans volums de dades;

 • siguin capaços d'analitzar estratègicament les xarxes socials i les seves implicacions en els processos de generació i difusió d'informació i coneixement;

 • obtinguin coneixements que els permetin analitzar noves formes i estructures per fer recerca científica.Titulació obtinguda

El màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Directius i comandaments intermedis d'empreses intensives en informació i coneixement
Directors i comandaments intermedis de departaments d'innovació
Directors i comandaments intermedis d'R+D
Responsables de gestió del coneixement
Responsables d'intel·ligència competitiva i vigilància tecnològica
Responsables d'estratègies en mitjans socials
Responsables d'analítica web
Analistes d'intel·ligència empresarial

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
També et recomanem aquests cursos