Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius Sports Management

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

Aquest màster és una resposta a les necessitats existents en la gestió de les organitzacions i els projectes relacionats amb l'esport i el lleure. Aquests dos fenòmens, definitoris de les societats avançades, es troben subjectes a l'actual escenari de globalització i transformació permanent, per la qual cosa és necessària la cerca de noves estratègies organitzatives i de gestió que n'afavoreixin el potencial socialitzador, de desenvolupament i creador de riquesa.Amb una vocació professionalitzadora i emprenedora, aquest màster pretén la capacitació de professionals de la gestió dels sectors esportiu i de lleure des d'una visió responsable i compromesa socialment.

Temari del curs

Pla d'estudis

La finalitat del màster és donar resposta a les necessitats existents en la gestió de les organitzacions relacionades amb l'esport i el lleure. Aquests dos fenòmens, definitoris de les societats avançades, es troben subjectes a l'actual escenari de globalització i transformació permanent, essent necessària la cerca de noves estratègies organitzatives i de gestió que n'afavoreixin el seu potencial socialitzador, de desenvolupament i creador de riquesa. Amb una vocació professionalitzadora i emprenedora, aquest màster pretén la capacitació de professionals de la gestió dels sectors esportius i de lleure des d'una visió responsable i compromesa socialment.

El pla d'estudis proposat s'inicia amb el Mòdul I: Gestió responsable en l'esport i el lleure. Aquest mòdul es divideix en 5 matèries, i a continuació es presenta cadascuna d'elles i els seus objectius:
Amb un caràcter introductori, el mòdul de Gestió responsable en l'esport i el lleure pretén assentar les bases conceptuals i procedimentals de la gestió responsable en els àmbits professionals del lleure i l'esport. Està integrat per cinc matèries que, de manera gradual, van abordant els principals plantejaments teòrics aplicats per concebre el paper del lleure i l'esport en les societats avançades, des de l'òptica de la gestió de les organitzacions, de la responsabilitat social corporativa i del desenvolupament i el canvi social.

 • Mòdul I – Matèria 1: Gestió, empresa i esport (3 ECTS)
 • Mòdul I – Matèria 2: Lleure i esport per al desenvolupament i el canvi social (3 ECTS)
 • Mòdul I – Matèria 3: Sociologia de les organitzacions (3 ECTS)
 • Mòdul I – Matèria 4: Polítiques i legislació del lleure i l'esport (3 ECTS)
 • Mòdul I – Matèria 5: Responsabilitat social corporativa en les organitzacions (3 ECTS)

També durant el primer semestre s'iniciarà el Mòdul II: Innovació i emprenedoria en els sectors esportius i del lleure. Aquest mòdul pretén facilitar als estudiants els principals recursos i eines per a la gestió de les organitzacions dels sectors esportius i del lleure en un entorns cada vegada més competitiu i canviant. Està integrat per 5 matèries, la primera de les quals aprofundeix en la planificació estratègica i operativa com a processos essencials en la gestió d'organitzacions.. les quatre matèries restants es focalitzen en les principals àrees funcionals (economia finances, gestió de persones, màrqueting, i gestió d'espais esportius) i en els processos que se'n deriven d'elles.

 • Matèria 1: Planificació i estratègia empresarial (3 ECTS)
 • Matèria 2: Economia i Finances (3 ECTS)
 • Matèria 3: Gestió de persones (3 ECTS)
 • Matèria 4: . Màrqueting (3 ECTS)
 • Matèria 5: La gestió de nous espais de pràctica esportiva i de lleure (3 ECTS)

En el segon semestre s'iniciarà el Mòdul III: Desenvolupament competencial i gestió de projectes. Aquest mòdul pretén facilitar als estudiants els principals recursos i eines per la gestió de diverses tipologies de projectes esportius. Per tal d'aconseguir-ho, el mòdul està integrat per 6 matèries. Les dues primeres es focalitzen en les principals habilitats directives que s'han de desenvolupar, així com en la gestió de projectes a partir de diverses metodologies existents actualment. Les següents tres matèries es centren en la gestió de les següents tipologies de projectes: Els grans esdeveniments esportius, els projectes socioeducatius dirigits a col•lectius especials, i els projectes turístic esportius i en el medi natural. Finalment, el mòdul conclou amb una darrera matèria centrada en els nous jaciments d'ocupació en l'esport i el lleure.

 • Matèria 1: Habilitats directives i de gestió (1,5 ECTS)
 • Matèria 2: Introducció a la gestió de projectes (3 ECTS)
 • Matèria 3: Els grans esdeveniments esportius (3 ECTS)
 • Matèria 4. Els projectes socioeducatius adreçats a col•lectius específics (3 ECTS)
 • Matèria 5: Els projectes turístic esportius i en el medi natural (3 ECTS)
 • Matèria 6: Nous jaciments d'ocupació (1,5 ECTS)

Durant els dos semestres es realitzarà el Mòdul IV: Pràcticum i Treball Final de Màster. Aquest mòdul culmina el procés educatiu del màster a partir de la realització d'un pla de negoci i de l'estada en un centre de pràctiques. D'una banda, la realització del pla de negoci permetrà l'aplicació de múltiples àrees de coneixement desenvolupades durant el màster en un negoci específic i un escenari real. D'altra banda, l'estada de pràctiques possibilitarà l'acostament de l'estudiant a la realitat d'una organització esportiva o d'oci a partir de l'observació dels seus processos de gestió habituals i del coneixement dels diferents projectes que es duen a terme.

També aquest mòdul, i dins del Pràcticum, s'inclou un taller de formació personal i professional de 3 ECTS. La finalitat d'aquest taller és contribuir al desenvolupament personal dels estudiants de Màster. Per a això, se'ls suggerirà un pla d'adquisició de competències emocionals i socials, a més de dur-se a terme un procés de reflexió sobre la professió i sobre les actituds de servei i col•laboració que aquesta comporta. Per al desenvolupament d'aquestes habilitats professionals i personals es treballarà l'adquisició de capacitats de lideratge, treball en equip, gestió d'emocions, comunicació assertiva i creativitat.

La culminació de l'elaboració del pla de negoci, juntament amb el seminari transversal de desenvolupament personal i l'estada de pràctiques permetrà articular de manera efectiva el saber fer i el saber ser.

 • Matèria 1: Pràcticum (6 ECTS)
 • Matèria 2: Treball final de màster (9 ECTS)
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

L'estudiant ha de ser capaç d'identificar els elements conceptuals i procedimentals per comprendre les característiques socials, econòmiques i culturals de les diferents propostes de gestió de l'oci i del sector esportiu.
L'estudiant ha de ser capaç de comprendre l'estructura del sistema esportiu i el marc legal bàsic.
L'estudiant ha de ser capaç de reconèixer els aspectes bàsics de la direcció empresarial i de determinar objectius estratègics i l'estructura d'una organització esportiva.
L'estudiant ha de ser capaç d'integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una organització esportiva, exercint les tasques de gestió requerides.
L'estudiant ha de ser capaç de gestionar projectes a partir de la identificació d'oportunitats i necessitats del mercat esportiu.
L'estudiant ha de ser capaç d'elaborar un pla d'empresa a partir d'una idea de negoci.
L'estudiant ha de ser capaç d'identificar i utilitzar instruments informàtics adequats per a la gestió esportiva.

Requisits

Per a l'admissió al Màster Universitari en Gestió d'organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management), és imprescindible complir els requisits d'accés establerts en el Reial decret 1393/2007 i la seva modificació pel Reial decret 861/2010, que regula els requisits d'accés als estudis universitaris oficials de postgrau. Així, doncs, els estudiants hauran d?estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d?un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior o aliena sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb una comprovació prèvia feta per la universitat que acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols. L'accés per aquesta via no implicarà l'homologació ni el reconeixement del títol previ.

Objetius

Capacitar l'estudiant per a la gestió de qualsevol organització relacionada amb els sectors esportius i de lleure.
Promoure la formació pràctica vivencial en entorns reals i la reflexió vivencial pel que fa a la pròpia implicació del professional de la gestió esportiva i del lleure.
Desenvolupar l'esperit emprenedor en l'estudiant, per tal d'afavorir la innovació en les organitzacions esportives i del lleure.
Consolidar una visió de la gestió del lleure i de l'esport com un instrument idoni per afavorir el canvi social, amb un important potencial transformador de societats i generador de riquesa i benestar.

Perspectives laborals

Emprenedoria en el sector esportiu
Càrrecs tècnics de gestió en organitzacions esportives (federacions esportives, clubs, empreses de serveis esportius i de lleure, sector públic, etc.)
Gestió de projectes esportius de diversa índole: grans esdeveniments esportius socioeducatius adreçats a col·lectius específics, turísticoesportius en la natura
Direcció d'àrees funcionals
Consultoria i assessorament empresarial

Preu

El preu del crèdit el curs 2015-16: 112 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius Sports Management

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius Sports Management