Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral de la UOC ofereix una formació especialitzada i interdisciplinària en l'anàlisi i la intervenció en la nova realitat laboral.

Des d'un enfocament integrador i pràctic, el màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball vol capacitar per al diagnòstic i la comprensió crítica del món laboral i per al disseny, implantació i gestió de programes d'intervenció laboral que incideixin positivament en els processos d'innovació i transformació social.

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball s'orienta a trobar respostes a les constants necessitats i demandes de persones, grups i organitzacions en el mercat laboral mitjançant la intervenció i intermediació laboral en diferents processos relacionats amb l'ocupació; per exemple, amb persones i col·lectius que necessiten acompanyament en la inserció laboral, orientació per a la seva ocupabilitat, assessorament per a un desenvolupament satisfactori dels seus itineraris laborals i professionals, en organitzacions que necessiten seleccionar determinats perfils professionals, desenvolupar i gestionar el talent i les competències de les persones que tenen ocupades, o en institucions amb la missió d'impulsar la creació d'ocupació i promoure la dinamització de certs sectors professionals i econòmics.

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball té per objectiu formar professionals amb aquests coneixements i competències, però també compromesos amb la qualitat de l'ocupació i el benestar de les persones.

Competències:

Competències generals • Capacitat de pensament analític i crític.

 • Capacitat per a reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.

 • Capacitat per a adaptar-se a noves situacions i entorns canviants, i respondre a noves funcions i responsabilitats.

 • Capacitat per a generar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de persones, grups o organitzacions.

 • Capacitat per a portar a terme la tasca professional de la intervenció des d'una posició ètica.

 • Competències transversals

 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre).

 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.

 • Capacitat d'ús i aplicació crítica de les tecnologies de la informació i la comunicació.


Competències específiques


 • Analitzar i interpretar la complexitat de les dinàmiques socials, culturals i econòmiques que intervenen en la configuració i el funcionament del mercat laboral.

 • Identificar, analitzar i comprendre els factors que expliquen el comportament dels individus, els grups o les organitzacions amb relació al treball, per a aplicar aquest coneixement en diferents iniciatives pràctiques relacionades amb l'àmbit laboral.

 • Saber impulsar i dinamitzar oportunitats d'ocupació, i assessorar les persones, els grups o les organitzacions per tal que emprenguin aquestes oportunitats.

 • Dissenyar i implantar estratègies adequades per fer compatibles les competències i motivacions de les persones i les necessitats que plantegen les noves realitats econòmiques i socials.

 • Comprendre i desenvolupar processos d'acompanyament a les persones en les seves necessitats i etapes de canvi, descobrint i potenciant habilitats personals i professionals, amb l'objectiu de potenciar la seva ocupabilitat.

 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes orientats a la intervenció en l'àmbit laboral amb objectius plausibles que atenguin les demandes de persones, grups i organitzacions.


Competències pròpies de la UOC

L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès).


Requisits acadèmics d'accés al màster:

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:

- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:

Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:

1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.

 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 

2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree

Quina documentació cal presentar? 

 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 

 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 

- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:

1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:

 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.


Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:

Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.

Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:

a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,

b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i

c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.

Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:

 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.

 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.

 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.


Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.

2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.

L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.

L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol

L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.

Quina documentació cal presentar?

 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.

 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.


Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
Veure més

Temari del curs

Per a obtenir la titulació de Màster Universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i l'acreditació d'aquestes matèries.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades a aquesta assignatura. El nombre d'hores reals de dedicació d'un estudiant pot variar segons els coneixements previs, les destreses i les circumstàncies que té.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 15
Pràctiques 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòriesCrèditsMètodes i tècniques d'anàlisi en l'àmbit laboral5
Mercat de treball: agents, polítiques i dinàmiques5
Nous reptes per a l'ocupació i les organitzacions al segle XXI5
Cultures de la innovació i l'emprenedoria5
Ocupació i TIC en la societat del coneixement5
Coaching laboral I5
Assignatures optatives *CrèditsIntervenció per a la igualtat i la inclusió sociolaboral5
Intervenció orientadora i formació al llarg de la vida5
Organitzacions i competències professionals: identificació, anàlisi i avaluació5
Coaching laboral II5
Assignatures pràctiquesCrèditsPràcticum9
Assignatura del projecteCrèditsTreball final de màster6
* De les quatre assignatures optatives que s'ofereixen en el segon semestre, l'estudiant n'ha de cursar tres.

Complements de formació:
Els estudiants sense perfil d'ingrés recomanat han de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius.
Els estudiants amb titulacions de la resta d'àmbits de coneixement de la branca de ciències socials i jurídiques hauran de cursar 6 crèdits de complements formatius, que hauran de triar entre els 12 crèdits proposats.
D'altra banda, els estudiants que provinguin de titulacions d'altres àmbits han de cursar 12 crèdits ECTS de complements formatius.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
• Fonaments psicosocials del comportament humà (6 crèdits ECTS)
• Psicologia de les organitzacions (3 crèdits ECTS)
• Sociopsicologia del treball (3 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per accedir al màster universitari, però si per obtenir el títol.
Veure més

Destinataris

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral també s'adreça a professionals en actiu, entre els quals a:

 • Professionals que per la seva activitat laboral necessiten coneixements específics del funcionament del mercat de treball, tractar amb dades d'ocupació i desenvolupar i seguir polítiques d'ocupació i sociolaborals.

 • Professionals, tant si treballen per compte propi com per compte d'altri, que necessiten coneixements innovadors en metodologies d'intervenció sociolaboral i de desenvolupament professional.

 • Professionals de l'àmbit del foment de l'ocupació i del desenvolupament local que vulguin actualitzar i ampliar les competències laborals.

 • Personal tècnic d'orientació laboral que vulgui perfeccionar i innovar les metodologies d'orientació i inserció laboral i de desenvolupament professional.

 • Professionals que es dediquen a la teràpia i l'assessorament laboral des de la psicologia.


Complements de formació

Els estudiants amb titulacions de la resta d'àmbits de coneixement de la branca de Ciències Socials i Jurídiques han de cursar 6 crèdits de complements formatius, que han de triar entre els 12 crèdits que es proposen. D'altra banda, els estudiants que provinguin de titulacions d'altres àmbits han de cursar 12 crèdits de complements formatius. A continuació es detallen les assignatures del grau de Psicologia que componen aquests complements formatius:

 • Fonaments psicosocials del comportament humà (6 ECTS)

 • Psicologia de les organitzacions (3 ECTS)

 • Sociopsicologia del treball (3 ECTS)


La Comissió d'Accés del màster valorarà de manera individualitzada cada sol·licitud. Cal afegir el fet que aquests complements de formació es podran reconèixer mitjançant el procés d'avaluació d'estudis previs, en el qual s'avaluen els continguts cursats abans en la titulació o titulacions d'origen que s'aportin i segons el que estableix el Reial decret 1393/2007.

Com que el màster té un clar enfocament aplicat, s'hi facilita l'accés a professionals de la intervenció sociolaboral que estiguin en exercici, independentment de la titulació que tinguin.

Qualsevol estudiant que compleixi les condicions d'accés legalment previstes pot fer els estudis del màster, sense perjudici de la recomanació de formació compensatòria per als estudiants que accedeixin al màster per alguna de les titulacions que no són les que es recomanen, reflectides en l'apartat anterior. L'obligatorietat de cursar la formació compensatòria es comunicarà a aquests estudiants en el moment en què sol·licitin accedir al màster.

Documentació

En cas de complir els requisits acadèmics, consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat els teus estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. 

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants amb el perfil d'ingrés recomanat.

Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius.

Perfil d'ingrés recomanat

Per cursar el màster és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

• Llicenciatura o grau de Psicologia

• Llicenciatura o grau de Sociologia

• Llicenciatura o grau d'Antropologia

• Diplomatura o grau de Relacions Laborals

• Diplomatura o grau d'Educació Social

• Diplomatura o grau de Treball Social

• Llicenciatura de Psicopedagogia

• Llicenciatura de Ciències del Treball

Coneixements previs:

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici de curs: març 19.

Objetius

L'objectiu general del màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral és formar professionals perquè obtinguin uns coneixements especialitzats en l'anàlisi del món laboral i la intervenció en aquest, des del vessant més macro del mercat laboral fins al vessant més micro dels diferents col·lectius de persones que l'integren. Aquest objectiu global comprèn els objectius específics següents:

 • Formació de professionals capaços de dominar les tècniques d'anàlisi i diagnòstic de la realitat laboral.

 • Formació de professionals capaços de gestionar i planificar, però també d'impulsar, propostes de polítiques d'ocupació centrades en les necessitats de les persones i de les organitzacions.

 • Formació avançada de professionals en el desenvolupament d'estratègies d'intervenció i de dinamització de la realitat laboral.

 • Formació especialitzada en processos de coaching en l'àmbit laboral: orientació, formació i assessorament laboral i professional.Titulació obtinguda

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

Es tracta d'un perfil professional que, atès el context laboral i econòmic que vivim, tindrà una demanda considerable, no només per la sensibilització envers aquests temes que la crisi econòmica ha pogut generar en els últims anys, sinó, fonamentalment, per les necessitats d'innovació i canvi que requereixen les organitzacions actuals i que també s'exigeixen a les persones treballadores. En aquest sentit, les necessitats d'acompanyament, orientació, assessorament i entrenament seran capacitats professionals cada vegada més sol·licitades.

Una bona part de les activitats en les quals s'especialitza aquest màster es duen a terme en serveis d'ocupació i d'intermediació laboral de diferents sectors: Sector públic, sector privat, sector social.
L'àmbit d'actuació en el qual s'especialitza el màster també permet exercir l'activitat en el sector de l'educació, en centres educatius de secundària, en centres de formació professional i en l'àmbit universitari.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
També et recomanem aquests cursos