Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
90 crèdits
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

Màster coordinat conjuntament amb la Fundació Vidal i Barraquer, i l'Institut Universitari de Salut Mental.

La formació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària és imprescindible per a l'exercici professional en aquest àmbit segons la disposició addicional setena de la Llei 33/2011, del 4 d'octubre, general de salut pública. Aquesta llei conforma la professió de psicòleg general sanitari com a professió regulada, l'exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster (l'Ordre ECD/1070/2013/, de 12 de juny, BOE de 14 juny de 2013).

El màster té com a objectiu formar professionals en les competències que s'especifiquen en les directrius pròpies de la professió del psicòleg general sanitari, amb un enfocament professionalitzador que inclou una formació integrada i completa del futur professional sanitari. Pretén proporcionar un coneixement especialitzat i una perspectiva reflexiva en els aspectes clau que defineixen la professió de psicòleg general sanitari. El pla d'estudis està dissenyat a partir del que està establert en la regulació de la professió de psicòleg general sanitari, i inclou mòduls bàsics i específics, ambdós de caràcter obligatori, un mòdul d'optativitat, el Pràcticum i el treball de final de màster. El nombre de crèdits del títol és de 90 crèdits ECTS, que es faran en un total de tres semestres, cadascun dels quals té una càrrega lectiva de 30 ECTS. El màster s'adreça a llicenciats o graduats en Psicologia.

Temari

1r curs

Semestre: Primer
 • Fonaments científics i professionals de la Psicologia sanitaria
 • Habilitats bàsiques del psicòleg
 • Avaluació i diagnòstic en psicologia general sanitària
 • Avaluació i intervenció infanto-juvenil
 • Avaluació i intervenció en adults I
Semestre: Segon
 • Investigació i actualització en intervenció psicòlogica
 • Avenços en avaluació psicològica en l'àmbit sanitari
 • Intervenció en problemàtiques específiques: a) Conductes addictives; b) Envelliment i demències
 • Avaluació i intervenció en problemàtiques específiques: imatge corporal i relacions de parella
 • Treball de fi de Màster
 • Avaluació i intervenció en adults II
 • Pràcticum I
 • Programes de promoció de la salut i àmbits d'intervenció
 • Programes de prevenció i atenció a la infància i la família
 
2n curs

Semestre: Tercer
 • Pràcticum II
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica les nocions del concepte de salut integral, amb els seus components biopsicosocials, d'acord amb les directrius establertes per l?OMS (Organització Mundial de la Salut). Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional. Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades en una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic, intervenció i seguiment psicològics. Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica. Redactar informes psicològics de manera adequada per als destinataris. Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

Requisits

Els criteris d'admissió al màster són d'acord amb el punt 4.2 de l'annex I del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i es desenvolupa en l'apartat C de l'annex de l'Ordre ministerial ECD/1070/2013, de 12 de juny.
El requisit per fer la preinscripció serà tenir la titulació de llicenciat/graduat en Psicologia, a més, si és el cas, d'una formació complementària que garanteixi que l'interessat ha obtingut, com a mínim, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari. Els estudiants que compleixin els requisits d'accés poden fer la preinscripció al màster seguint els mitjans establerts per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.
L'equip de coordinació del màster avaluarà la idoneïtat de cada sol·licitant i s'assegurà que compleix els requisits abans esmentats i tenint en compte, a més, aquests criteris: la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació d'accés, la formació específica o l'experiència en l'àmbit.

Durada

2 anys.

Objectius

Integrar el concepte de salut integral segons les directrius establertes per l'OMS (Organització Mundial de la Salut) a la pràctica de l'exercici de la psicologia general sanitària.
Conèixer el marc d'actuació professional i la normativa legal vigent per saber aplicar els fonaments de la bioètica i l'anàlisi crítica en fonts d'informació clínica en processos d'avaluació, intervenció i derivació als especialistes corresponents.
Saber redactar informes psicològics de manera adequada per als destinataris.
Tenir habilitats de comunicació amb el pacient, familiars i cuidadors en tot el procés d'exercici professional, des de la primera entrevista, l'avaluació, la intervenció i el seguiment.
Tenir coneixements de la naturalesa del comportament humà normal i patològic així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
Tenir coneixements dels factors biològics, psicològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.

Pràctiques

El pla docent del mòdul de Pràcticum es basa fonamentalment en la realització d'activitats pràctiques externes de caràcter obligatori que l'estudiant durà a terme en centres especialitzats.

Perspectives laborals

Avaluació i intervenció psicològica en l'àmbit de la psicologia general sanitària. Avaluació i intervenció psicològica en parelles i famílies. Intervenció en processos psicològics problemàtics. Avaluació psicomètrica i de salut general en població infanto-juvenil, adults i gent gran. Intervenció psicològica amb nens i adolescents, adults i gent gran. Intervenció psicoeducativa amb nens i adolescents, adults i gent gran. Intervenció psicoeducativa en processos patològics al llarg de tot el cicle vital. Intervenció psicològica de suport i acompanyament a pacients, famílies i cuidadors en tot el cicle vital. Orientació a pares amb fills amb problemes. Avaluació i desenvolupament de programes de prevenció i promoció de la salut de malalties físiques i psicològiques.

Promocions

Els Alumni (provinents de grau, diplomatura, llicenciatura i màsters universitaris) de la Facultat gaudiran d'un 7% de descompte en el preu de la matrícula.
 

Preu

entre 5000 € i 10000 €
El preu del crèdit el curs 2019-20: 128,10 euros.
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X