Màster Universitari en Psicopedagogia

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

El Màster Universitari en Psicopedagogia ofereix una formació especialitzada per assessorar i intervenir, des dels serveis psicopedagògics i d'orientació als centres educatius en les diferents etapes (infantil, primària i secundària), per cobrir les necessitats d'orientació i assessorament -des d'un plantejament inclusiu- en temàtiques relacionades amb la millora de la qualitat educativa dels centres, la formació i la innovació del professorat, la tutoria, l'atenció a la diversitat, les dificultats d'aprenentatge i l'orientació vocacional i professional. També permet l'assessorament i la intervenció psicopedagògica en altres àmbits que ho requereixin.
Aquest màster universitari està reconegut com a equivalent als actuals títols de màster que habiliten per a l'exercici de la professió de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes, exclusivament per a l'especialitat d'orientació educativa, segons el que estableix la disposició addicional única de l'Ordre EDU/3498/2011, de 16 de desembre, que possibilita que els títols oficials de màster corresponents a l'especialitat d'orientació educativa, que acrediten(si hi ha un subjuntiu, no s'entén), mitjançant el corresponent procés de verificació, l'adquisició de les competències recollides en l'annex d'aquesta ordre, seran reconeguts com a equivalents al títol de màster que habilita per a l'exercici de la professió de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes en l'especialitat d'orientació educativa, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.
Així mateix, està reconegut com a equivalent a l'especialitat de Pedagogia Terapèutica (menció en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva).

Temari

1r curs

Semestre: Primer
Assesorament psicopedagògic i marc d'actuació
Organització de serveis psicopedagògics i d'orientació
Dificultats d'aprenentatge, trastorns en el desenvolupament i atenció a la diversitat
Avaluació i intervenció psicopedagògica des d'un model ecològic

Semestre: Segon
Treball de final de Màster
El Departament d'Orientació i el Pla d'Acció Tutorial
Estratègies, instruments i criteris per a l'orientació educativa en l'educació obligatòria
Intervenció psicopedagògica en les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària
Orientació i intervenció psicopedagògica en Educació Secundària
Pràcticum

Competències per a les quals et prepara el curs

Diagnosticar i analitzar les necessitats educatives de persones, grups i organitzacions educatives a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques, prenent en consideració les singularitats de cada context en les etapes d'educació infantil i d'educació primària. Identificar els problemes i les dificultats d'aprenentatge, i els trastorns del desenvolupament i de la conducta de les persones en entorns escolars. Disposar de coneixements i eines per a l'assessorament de professionals de l'educació pel que fa a l'organització, el disseny i la implementació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge inclusives i de qualitat en les etapes d'educació infantil i d'educació primària. Desenvolupar actuacions que afavoreixin el desenvolupament personal i professional de les persones en els àmbits educatius, mitjançant els principis i els fonaments de l'orientació psicopedagògica. Dissenyar un pla d'acció tutorial a partir del coneixement de mètodes i

Requisits

Els criteris de selecció i accés de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL es basaran en:
Nota mitjana de l'expedient acadèmic (40%) Experiència professional prèvia en l'àmbit de la docència i l'educació (20%) Motivació de l'estudiant (20%) Formació complementària en l'àrea d'estudi del màster (10%) Nivell d'idiomes (anglès)

Durada

2 anys.

Objectius

Formar professionals que siguin competents en l'àmbit psicopedagògic en centres i institucions educatives, per poder intervenir en l'assessorament sobre processos d'aprenentatge i les seves dificultats, en l'atenció a la diversitat de les escoles, així com en l'orientació educativa.
Capacitar per analitzar i interpretar les pràctiques i les polítiques d'intervenció educativa en situacions de dificultat d'aprenentatge, per tal d'intervenir de manera òptima i millorar els processos d'aprenentatge.
Desenvolupar en els estudiants del màster la capacitat d'impulsar la reflexió i la innovació en el camp de la intervenció psicopedagògica per a l'atenció a la infància i la joventut amb dificultats d'aprenentatge i per a l'orientació en l'àmbit escolar.
Dotar de les estratègies i els instruments de treball necessaris per atendre les necessitats dels centres educatius i la necessitat de formació continuada davant de situacions d'orientació educativa i innovació, per potenciar les capacitats dels centres, així com donar resposta a les dificultats en l'aprenentatge.

Pràctiques

Els estudiants faran, amb caràcter obligatori, pràctiques en una institució implicada en temes psicopedagògics i d'orientació de caràcter formatiu i educatiu.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del Màster Universitari en Psicopedagogia són: Psicopedagog Orientador Equivalent a les sortides de pedagogia terapèutica Professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes per a l'especialitat d'orientació educativa Aquestes sortides professionals poden desenvolupar-se en: Gabinets psicopedagògics Departaments d'orientació psicopedagògica Coordinador/a del Departament d'Orientació Psicopedagògica Serveis multidisciplinaris Centres de recursos pedagògics (CRP) Directors, caps o coordinadors d'estudis o altres càrrecs de responsabilitat de gestió educativa Departaments de formació i orientació D'altres, com per exemple: serveis d'ocupació o informació i d'orientació; fundacions de caràcter educatiu i social; serveis de suport a la inclusió laboral, etc. Equips d'assessorament psicopedagògic Centres de desenvolupament i a

Promocions

Els Alumni (provinents de Grau, Diplomatura, Llicenciatura i Màsters Universitaris) de la Facultat gaudiran d'un 7% de descompte en el preu de la matrícula.

L'estudiant té diverses possibilitats d'obtenir ajuts per finançar els estudis de màster universitari que s'imparteixen a Blanquerna-URL

Preu

entre 5000 € i 10000 €
El preu del crèdit el curs 2019-20: 122,38 euros.

Professorat

Coordinació: Dra. Montserrat Alguacil i Dra. Ingrid Sala.
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X