Descripció

El Màster Universitari en Psicopedagogia ofereix una formació especialitzada per assessorar i intervenir, des dels serveis psicopedagògics i d'orientació als centres educatius en les diferents etapes (infantil, primària i secundària), per cobrir les necessitats d'orientació i assessorament -des d'un plantejament inclusiu- en temàtiques relacionades amb la millora de la qualitat educativa dels centres, la formació i la innovació del professorat, la tutoria, l'atenció a la diversitat, les dificultats d'aprenentatge i l'orientació vocacional i professional. També permet l'assessorament i la intervenció psicopedagògica en altres àmbits que ho requereixin.

Aquest màster universitari està reconegut com a equivalent als actuals títols de màster que habiliten per a l'exercici de la professió de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes, exclusivament per a l'especialitat d'orientació educativa, segons el que estableix la disposició addicional única de l'Ordre EDU/3498/2011, de 16 de desembre, que possibilita que els títols oficials de màster corresponents a l'especialitat d'orientació educativa, que acrediten(si hi ha un subjuntiu, no s'entén), mitjançant el corresponent procés de verificació, l'adquisició de les competències recollides en l'annex d'aquesta ordre, seran reconeguts com a equivalents al títol de màster que habilita per a l'exercici de la professió de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes en l'especialitat d'orientació educativa, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

Així mateix, està reconegut com a equivalent a l'especialitat de Pedagogia Terapèutica (menció en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva).
Veure més

Temari del curs

1r curs

Semestre: Primer
Assesorament psicopedagògic i marc d'actuació
Organització de serveis psicopedagògics i d'orientació
Dificultats d'aprenentatge, trastorns en el desenvolupament i atenció a la diversitat
Avaluació i intervenció psicopedagògica des d'un model ecològic

Semestre: Segon
Treball de final de Màster
El Departament d'Orientació i el Pla d'Acció Tutorial
Estratègies, instruments i criteris per a l'orientació educativa en l'educació obligatòria
Intervenció psicopedagògica en les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària
Orientació i intervenció psicopedagògica en Educació Secundària
Pràcticum

Competències per a les que et prepara el curs

Diagnosticar i analitzar les necessitats educatives de persones, grups i organitzacions educatives a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques, prenent en consideració les singularitats de cada context en les etapes d'educació infantil i d'educació primària.
Identificar els problemes i les dificultats d'aprenentatge, i els trastorns del desenvolupament i de la conducta de les persones en entorns escolars.
Disposar de coneixements i eines per a l'assessorament de professionals de l'educació pel que fa a l'organització, el disseny i la implementació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge inclusives i de qualitat en les etapes d'educació infantil i d'educació primària.
Desenvolupar actuacions que afavoreixin el desenvolupament personal i professional de les persones en els àmbits educatius, mitjançant els principis i els fonaments de l'orientació psicopedagògica.
Dissenyar un pla d'acció tutorial a partir del coneixement de mètodes i

Requisits

Els criteris de selecció i accés de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL es basaran en:

Nota mitjana de l'expedient acadèmic (40%) Experiència professional prèvia en l'àmbit de la docència i l'educació (20%) Motivació de l'estudiant (20%) Formació complementària en l'àrea d'estudi del màster (10%) Nivell d'idiomes (anglès)

Horari/Torn

Tarda.

Durada

2 anys.

Objectius

Formar professionals que siguin competents en l'àmbit psicopedagògic en centres i institucions educatives, per poder intervenir en l'assessorament sobre processos d'aprenentatge i les seves dificultats, en l'atenció a la diversitat de les escoles, així com en l'orientació educativa.

Capacitar per analitzar i interpretar les pràctiques i les polítiques d'intervenció educativa en situacions de dificultat d'aprenentatge, per tal d'intervenir de manera òptima i millorar els processos d'aprenentatge.

Desenvolupar en els estudiants del màster la capacitat d'impulsar la reflexió i la innovació en el camp de la intervenció psicopedagògica per a l'atenció a la infància i la joventut amb dificultats d'aprenentatge i per a l'orientació en l'àmbit escolar.

Dotar de les estratègies i els instruments de treball necessaris per atendre les necessitats dels centres educatius i la necessitat de formació continuada davant de situacions d'orientació educativa i innovació, per potenciar les capacitats dels centres, així com donar resposta a les dificultats en l'aprenentatge.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del Màster Universitari en Psicopedagogia són:

Psicopedagog
Orientador
Equivalent a les sortides de pedagogia terapèutica
Professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes per a l'especialitat d'orientació educativa

Aquestes sortides professionals poden desenvolupar-se en:

Gabinets psicopedagògics
Departaments d'orientació psicopedagògica
Coordinador/a del Departament d'Orientació Psicopedagògica
Serveis multidisciplinaris
Centres de recursos pedagògics (CRP)
Directors, caps o coordinadors d'estudis o altres càrrecs de responsabilitat de gestió educativa
Departaments de formació i orientació
D'altres, com per exemple: serveis d'ocupació o informació i d'orientació; fundacions de caràcter educatiu i social; serveis de suport a la inclusió laboral, etc.
Equips d'assessorament psicopedagògic
Centres de desenvolupament i a

Promocions

Els Alumni (provinents de Grau, Diplomatura, Llicenciatura i Màsters Universitaris) de la Facultat gaudiran d'un 7% de descompte en el preu de la matrícula.L'estudiant té diverses possibilitats d'obtenir ajuts per finançar els estudis de màster universitari que s'imparteixen a Blanquerna-URL

Preu

El preu del crèdit el curs 2019-20: 122,38 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Psicopedagogia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Psicopedagogia