UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster Universitari en Psicopedagogia

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

El títol de Màster Universitari en Psicopedagogia neix com a resposta a una societat que encara necessita i enfrontar-se a reptes com la millora del rendiment acadèmic de l'alumnat, la lluita contra l'absentisme i el fracàs escolar així com contra l'exclusió social de determinats col·lectius, l'optimització del professional de l'educació, la millora dels sistemes d'orientació educativa, social i laboral, i el desenvolupament de competències professionals i personals de la ciutadania. Aquest Màster permet l'exercici d'una tasca professional especialitzada, avançada i focalitzada en l'anàlisi, planificació i intervenció per a la millora dels contextos educatius, sociolaborals i sociocomunitaris, d'aquí la necessitat d'una formació de postgrau que permeti el desenvolupament de les competències específiques i multidisciplinaris requerides per a la seva pràctica professional. En aquest sentit, el disseny d'aquest Màster pretén donar cobertura a les funcions bàsiques que exerceix el professional de la psicopedagogia en diferents àmbits d'intervenció i amb diferents agents socials, que justifiquen la necessitat de crear diferents itineraris formatius per a l'especialització dels professionals.

D'acord a l'itinerari i els interessos professionals, l'estudiant podrà triar en el mòdul d'assignatures optatives una de les dues especialitats ofertes:

• Especialitat en Educació Inclusiva.

• Especialitat en Educació No Formal.

Veure més

Temari del curs

El títol de Màster Universitari en Psicopedagogia comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS:
(B) Obligatòries 30
(O) Optatives (obligatòries dins de l'especialitat) 18
Formació Pràctica: Pràctiques Externes 6
Formació Pràctica: Treball fi de Máste juny
TOTAL 60
Tots els alumnes han de cursar en total 60 crèdits. De les assignatures 5 són comuns per a tots els alumnes, i 3 són específiques d'especialitat, que en triar aquesta especialitat es converteixen en obligatòries de la mateixa.

Complements formatius:
El Màster conté una formació específica complementària i obligatòria en primera matrícula per a aquells alumnes que no siguin titulats universitaris enMagisterio, Pedagogia, Psicologia, Educació Social i Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària.
Prèvia realització de cinc assignatures considerades com a complements formatius poden accedir al Màster les persones que disposin les següents titulacions:
• Diplomats i Graduats en Treball Social.
• Diplomats i Graduats en Logopèdia.
• Llicenciats i Graduats en Teràpia Ocupacional.
Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
Primer semestre:
• Referents psicopedagògics per a la Innovació Educativa
• Avaluació i Intervenció Psicopedagògica en Dificultats d'Aprenentatge
• Recerca per a la Innovació Educativa
• Educació Intercultural
• Optativa: Especialitat en Educació Inclusiva
o Inclusió i Atenció Psicopedagògica a la Diversitat
• Optativa: Especialitat en Educació No Formal
o Aprenentatge al llarg de la Vida
Segon semestre:
• Avaluació i Intervenció Psicopedagògica en Trastorns del DesarrolloB6
• Pràctiques Externes *
• Treball Fi de Màster *
• Optatives: Especialitat en Educació Inclusiva
o Aprenentatge Cooperatiu
o Educació per a la Convivència
• Optatives: Especialitat en Educació No Formal
o Projectes Educatius en Contextos no Formals
o Intervenció Psicopedagògica en Contextos d'Exclusió Social
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat per valorar la importància que té la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit psicopedagògic.
Capacitat per detectar les necessitats personals psicoeducatives de les persones a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques.
Capacitat per assessorar i orientar els professionals de l'educació en el disseny i implementació de projectes educatius en contextos formals i no formals per afavorir la inclusió des d'una perspectiva d'innovació i millora.
Capacitat per detectar les barreres culturals, polítiques i pràctiques de les institucions educatives, per afavorir l'atenció a la diversitat i la millora de l'acció educativa.
Capacitat per integrar els coneixements i avenços en l'àmbit psicopedagògic amb actitud reflexiva i crítica, prenent decisions a partir d'una anàlisi dels problemes i enfrontant-se a la complexitat.

Destinataris

El Màster Universitari en Psicopedagogia va dirigit a persones vinculades amb el món de l'educació formal i educació no formal, interessades a actualitzar la seva formació. El perfil de l'estudiant d'aquest màster ha de tenir interès per la tasca de l'educador en un enfocament educatiu inclusiu en l'àmbit de l'educació formal, i en el treball amb diferents grups o col·lectius socials afavorint la millora de les seves condicions de vida i la disminució de les desigualtats per motius de caràcter social i cultural. Per això, és important que els estudiants tinguin les següents capacitats:

• Alt nivell de comunicació oral i escrita en llengua espanyola.

• Capacitat d'identificació i comprensió d'idees complexes i inferència de conclusions en qualsevol text o discurs oral.

• Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.

• Habilitat bàsica en l'ús de les TIC.

• Coneixement i comprensió de l'entorn natural social i cultural i el caràcter complex de les conseqüències de la globalització.

• Capacitat per treballar en equip, així com aptituds per al lideratge i la dinamització.

• Actitud de respecte als Drets Humans i valoració de la diversitat en totes les persones, independentment de les seves conviccions o creences polítiques o religioses.

• Capacitat de diàleg com a mitjà bàsic per a la resolució de conflictes.

• Capacitat d'escolta i habilitats de relació interpersonal.

• Interès pel coneixement i la formació permanent.

• Creativitat en la resolució de problemes professionals.

• Interès en la innovació i millora dels processos.

Veure més

Requisits

El Màster Universitari en Psicopedagogia està dirigit preferentment a aquells estudiants que hagin cursat alguna de les següents titulacions relacionades amb l'àmbit Educatiu i de la Psicologia. Per tant, tenen accés directe al Màster les persones que han titulat en els següents estudis:

• Diplomats i Graduats en Magisteri en qualsevol de les seves especialitats.

• Llicenciats i Graduats en Pedagogia.

• Llicenciats i Graduats en Psicologia.

• Diplomats i Graduats en Educació Social.

• Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària.

Això no obstant, podran accedir al Màster els Diplomats i Graduats en Treball Social, Logopèdia i Llicenciats o Graduats en Teràpia Ocupacional, havent de realitzar els complements formatius que conté el pla d'estudis del Màster:

Amb aquests complements formatius es pretén, que els futurs alumnes que hagin de realitzar-los adquireixin els coneixements i competències necessaris per poder cursar amb les suficients garanties les matèries que componen el Màster, i amb la finalitat que s'aconsegueixi una preparació prèvia i òptima, que permeti assolir totes i cadascuna de les competències establertes.

Veure més

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.
Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació es basa en:
Activitats d'aprenentatge.
Test d'autoavaluació.
Activitats d'Avaluació Contínua.
Examen final presencial semestral.

Durada

Inici: 19 de febrer de 2018.

Perspectives laborals

Orientació professional amb diferents col·lectius.
Atenció hospitalària.
Gabinets psicopedagògics.
Centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat.
Serveis d'Orientació Universitària.
Servei d'Orientació d'administracions públiques.
Associacions, ONG, fundacions, etc. d'acció comunitària amb infància i adolescència, famílies i atenció a gent gran.
Editorials.
Serveis de suport a la integració laboral.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Psicopedagogia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Psicopedagogia