Màster Universitari en Psicopedagogia

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
5460 €

Descripció

El títol de Màster Universitari en Psicopedagogia neix com a resposta a una societat que encara necessita i enfrontar-se a reptes com la millora del rendiment acadèmic de l'alumnat, la lluita contra l'absentisme i el fracàs escolar així com contra l'exclusió social de determinats col·lectius, l'optimització del professional de l'educació, la millora dels sistemes d'orientació educativa, social i laboral, i el desenvolupament de competències professionals i personals de la ciutadania. Aquest Màster permet l'exercici d'una tasca professional especialitzada, avançada i focalitzada en l'anàlisi, planificació i intervenció per a la millora dels contextos educatius, sociolaborals i sociocomunitaris, d'aquí la necessitat d'una formació de postgrau que permeti el desenvolupament de les competències específiques i multidisciplinaris requerides per a la seva pràctica professional. En aquest sentit, el disseny d'aquest Màster pretén donar cobertura a les funcions bàsiques que exerceix el professional de la psicopedagogia en diferents àmbits d'intervenció i amb diferents agents socials, que justifiquen la necessitat de crear diferents itineraris formatius per a l'especialització dels professionals.
D'acord a l'itinerari i els interessos professionals, l'estudiant podrà triar en el mòdul d'assignatures optatives una de les dues especialitats ofertes:
• Especialitat en Educació Inclusiva.
• Especialitat en Educació No Formal.

Temari

El títol de Màster Universitari en Psicopedagogia comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS:
(B) Obligatòries 30
(O) Optatives (obligatòries dins de l'especialitat) 18
Formació Pràctica: Pràctiques Externes 6
Formació Pràctica: Treball fi de Máste juny
TOTAL 60
Tots els alumnes han de cursar en total 60 crèdits. De les assignatures 5 són comuns per a tots els alumnes, i 3 són específiques d'especialitat, que en triar aquesta especialitat es converteixen en obligatòries de la mateixa.

Complements formatius:
El Màster conté una formació específica complementària i obligatòria en primera matrícula per a aquells alumnes que no siguin titulats universitaris enMagisterio, Pedagogia, Psicologia, Educació Social i Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària.
Prèvia realització de cinc assignatures considerades com a complements formatius poden accedir al Màster les persones que disposin les següents titulacions:
• Diplomats i Graduats en Treball Social.
• Diplomats i Graduats en Logopèdia.
• Llicenciats i Graduats en Teràpia Ocupacional.
Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
Primer semestre:
• Referents psicopedagògics per a la Innovació Educativa
• Avaluació i Intervenció Psicopedagògica en Dificultats d'Aprenentatge
• Recerca per a la Innovació Educativa
• Educació Intercultural
• Optativa: Especialitat en Educació Inclusiva
o Inclusió i Atenció Psicopedagògica a la Diversitat
• Optativa: Especialitat en Educació No Formal
o Aprenentatge al llarg de la Vida
Segon semestre:
• Avaluació i Intervenció Psicopedagògica en Trastorns del DesarrolloB6
• Pràctiques Externes *
• Treball Fi de Màster *
• Optatives: Especialitat en Educació Inclusiva
o Aprenentatge Cooperatiu
o Educació per a la Convivència
• Optatives: Especialitat en Educació No Formal
o Projectes Educatius en Contextos no Formals
o Intervenció Psicopedagògica en Contextos d'Exclusió Social

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per valorar la importància que té la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit psicopedagògic. Capacitat per detectar les necessitats personals psicoeducatives de les persones a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques. Capacitat per assessorar i orientar els professionals de l'educació en el disseny i implementació de projectes educatius en contextos formals i no formals per afavorir la inclusió des d'una perspectiva d'innovació i millora. Capacitat per detectar les barreres culturals, polítiques i pràctiques de les institucions educatives, per afavorir l'atenció a la diversitat i la millora de l'acció educativa. Capacitat per integrar els coneixements i avenços en l'àmbit psicopedagògic amb actitud reflexiva i crítica, prenent decisions a partir d'una anàlisi dels problemes i enfrontant-se a la complexitat.

Destinataris

El Màster Universitari en Psicopedagogia va dirigit a persones vinculades amb el món de l'educació formal i educació no formal, interessades a actualitzar la seva formació. El perfil de l'estudiant d'aquest màster ha de tenir interès per la tasca de l'educador en un enfocament educatiu inclusiu en l'àmbit de l'educació formal, i en el treball amb diferents grups o col·lectius socials afavorint la millora de les seves condicions de vida i la disminució de les desigualtats per motius de caràcter social i cultural. Per això, és important que els estudiants tinguin les següents capacitats:
• Alt nivell de comunicació oral i escrita en llengua espanyola.
• Capacitat d'identificació i comprensió d'idees complexes i inferència de conclusions en qualsevol text o discurs oral.
• Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
• Habilitat bàsica en l'ús de les TIC.
• Coneixement i comprensió de l'entorn natural social i cultural i el caràcter complex de les conseqüències de la globalització.
• Capacitat per treballar en equip, així com aptituds per al lideratge i la dinamització.
• Actitud de respecte als Drets Humans i valoració de la diversitat en totes les persones, independentment de les seves conviccions o creences polítiques o religioses.
• Capacitat de diàleg com a mitjà bàsic per a la resolució de conflictes.
• Capacitat d'escolta i habilitats de relació interpersonal.
• Interès pel coneixement i la formació permanent.
• Creativitat en la resolució de problemes professionals.
• Interès en la innovació i millora dels processos.

Requisits

El Màster Universitari en Psicopedagogia està dirigit preferentment a aquells estudiants que hagin cursat alguna de les següents titulacions relacionades amb l'àmbit Educatiu i de la Psicologia. Per tant, tenen accés directe al Màster les persones que han titulat en els següents estudis:
• Diplomats i Graduats en Magisteri en qualsevol de les seves especialitats.
• Llicenciats i Graduats en Pedagogia.
• Llicenciats i Graduats en Psicologia.
• Diplomats i Graduats en Educació Social.
• Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària.
Això no obstant, podran accedir al Màster els Diplomats i Graduats en Treball Social, Logopèdia i Llicenciats o Graduats en Teràpia Ocupacional, havent de realitzar els complements formatius que conté el pla d'estudis del Màster:
Amb aquests complements formatius es pretén, que els futurs alumnes que hagin de realitzar-los adquireixin els coneixements i competències necessaris per poder cursar amb les suficients garanties les matèries que componen el Màster, i amb la finalitat que s'aconsegueixi una preparació prèvia i òptima, que permeti assolir totes i cadascuna de les competències establertes.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Pràctiques

Per a aquest títol existeixen pràctiques curriculars, és a dir amb càrrec a crèdits, les seves característiques vénen recollides en el pla d'estudis.

Perspectives laborals

Orientació professional amb diferents col·lectius. Atenció hospitalària. Gabinets psicopedagògics. Centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat. Serveis d'Orientació Universitària. Servei d'Orientació d'administracions públiques. Associacions, ONG, fundacions, etc. d'acció comunitària amb infància i adolescència, famílies i atenció a gent gran. Editorials. Serveis de suport a la integració laboral.

Preu

5460 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació es basa en: Activitats d'aprenentatge. Test d'autoavaluació. Activitats d'Avaluació Contínua. Examen final presencial semestral.
Màster Universitari en Psicopedagogia
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Cursos més populars
X