Máster en Psicología General Sanitaria

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
90 crèdits
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Els estudis del Màster en Psicologia Sanitària tenen com a objectiu la preparació de futurs professionals en la detecció i intervenció psicològica dels problemes emocionals, de relació i de naturalesa psicopatològica relacionats amb la salut mental. A tal efecte, els estudiants graduats o llicencitas en Psicologia alumnes del Màster adquiriran les habilitats professionals esmentades basades en el bagatge científic de la psicologia aplicada a l'àmbit de la salut i de la Psicologia General Sanitària.

L'estudiant es formarà en tècniques i competències professionals derivades de l'avaluació psicològica i la pràctica clínica, tals com el diagnòstic, l'assesorament i el tractament de la conducta segons els avenços científics de la psicologia clínica actual. El estudiants d'aquest Màster també adquiriran formació avançada en recerca bàsica que els permeti la realització i publicació d'estudis científics en el marc de la psicologia sanitària. Es pretén també desenvolupar les capacitats reflexives, creatives i crítiques dels alumnes a efectes de millorar la pràctica i competència professional.

Temari

L'objectiu general del Màster en Psicologia General Sanitària (MPGS) es oferir la formació necessària per a l'adquisició de les competències professionals que han d'acreditar professionalment com a Psicòleg General Sanitari, als estudiants que finalitzin amb èxit aquesta formació.formación.

Competències per a les quals et prepara el curs

Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establertes per la OMS. CG2 Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari a allò diposat a la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. CG3 Analitzar críticament i utilitzar los fonts d'informació clínica. CG4 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'exercici professional. CG5 Formular hipòtesis de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic. CG6 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora continua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable. CG7 Saber comunicar i comunicar-se amb altres pro

Destinataris

El Màster en Psicologia General Sanitària (MPGS) és la titulació oficial de postgrau, que habilita per al'exercici de la professió regulada de Psicòleg General Sanitari.

Les competències professionals en l'àrea de la salut que se li reserven específicament al Psicòleg General Sanitari queden recollides en el següent paràgraf:

La realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i la millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitàris.

Objectius

Poseïr i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un contexte d'investigació. CB7 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextes més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi. CB8 Ser capaç d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. CB9 Saber comunicar les seves conclusions ?i els coneixements i raons últimes que les sustenten? a públics especialitzats i no especialitzats d'un mode clar i sense ambigüetats. CB10 Poseïr les habilitats d'aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Pràctiques

si
Máster en Psicología General Sanitaria
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Cursos més populars
X