Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

La responsabilitat social de les empreses ve donada per les iniciatives voluntàries d'aquestes, més enllà de les seves obligacions legals, per aconseguir millores socials i ambientals en el seu entorn, alhora que s'obtenen progressos en la seva situació competitiva, valorativa i el seu valor afegit.

El gran repte de la nova economia és aconseguir un desenvolupament sostenible que garanteixi la preservació dels recursos del planeta. La ciutadania està cada vegada més sensibilitzada i el consumidor exigeix negocis responsables. Es tracta d'un nou context que obliga les empreses, organitzacions i administracions a adaptar el seu model productiu i de creixement, i que requereix professionals amb competències per a abordar aquests canvis de manera adequada i eficaç.

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en línia de la UOC forma a professionals capaços de respondre a les necessitats i demandes de l'empresa en matèria de responsabilitat social, desenvolupament sostenible i ètic.

Aquest programa proporciona una sòlida base teòrica i pràctica dels aspectes principals de la responsabilitat social corporativa (RSC).

Competències:

Competència general

Abordar de manera innovadora i respondre satisfactòriament a les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials, creant, modificant o introduint elements.

Competències transversals

Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.

Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual i multidisciplinari.

Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments ètics i responsables, respecte per als altres i reconeixement de la diversitat.

Competències específiques

Liderar, dissenyar i implementar un projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a les característiques de l'organització, que inclogui una planificació, una execució, una avaluació i un procés de millora contínua.

Identificar els principals grups d'interès de l'organització, reconèixer i analitzar les seves necessitats i expectatives, i gestionar les relacions entre totes les parts interessades.

Identificar, interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions perquè serveixin de base a la seva estratègia responsable.

Crear, aplicar i avaluar les polítiques de responsabilitat social corporativa en els elements de la cadena de valor de l'organització.

Dissenyar i executar polítiques i sistemes de responsabilitat social corporativa que gestionin els principals impactes de l'organització en el medi ambient i el territori.

Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o forma.

Veure més

Temari del curs

Per a l'obtenció del títol es necessiten 60 crèdits ECTS inclòs el Treball final de màster i 4 assignatures optatives, una de les quals poden ser les pràctiques.

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Temes actuals en responsabilitat social corporativa 4
 • La funció directiva i la responsabilitat social corporativa 4
 • Organització i implantació de la responsabilitat social corporativa 4
 • Finances i inversió responsables 4
 • Direcció responsable de persones
 • Abastament responsable i logística inversa 4
 • Producció neta i bones pràctiques ambientals 4
 • Sistemes i eines de gestió responsable de l'empresa 4
 • Màrqueting responsable i gestió de la reputació 4
Assignatures optatives - Crèdits
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Direcció de la innovació 4
 • Promoció de nous projectes 4
 • Canvi climàtic i petjada de carboni 4
 • Prevenció i correcció de la contaminaci ó4
 • Territori i sostenibilitat 4
 • Economia social, cooperativisme i responsabilitat social corporativa 4
 • Consum responsable i intel·ligència de mercat 4
 • Multinacionals i drets humans 4
 • Mètodes de recerca quantitativa 4
 • Mètodes de recerca qualitativa 4
Pràctiques i Treball final de màster - Crèdits
 • Pràctiques (optatives) 4
 • Treball final 8
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de titulacions de la branca d'economia han de cursar fins a un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
Els estudiants amb un títol d'accés que pertanyi a la resta d'àmbits de coneixement de la branca de ciències socials i jurídiques, així com a la resta de branques de coneixement (enginyeria i arquitectura, ciències, ciències de la salut, art i humanitats):
 • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS) 
Els estudiants amb títols d'accés que pertanyin a qualsevol dels àmbits de coneixement de la branca d'arts i humanitats que vulguin cursar el mòdul optatiu de recerca han de cursar:
 • Fonaments d'estadística (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.
 
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

L'estudiant serà capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de l'RSC en qualsevol empresa o organització, transformant-la perquè sigui sostenible a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica però també ambiental i social.

Destinataris

El programa està dissenyat per a estudiants i professionals que vulguin aprofundir en l'aplicació de l'RSC, ocupar càrrecs directius de departaments relacionats amb la responsabilitat i dirigir projectes emprenedors, tant si tenen formació prèvia en administració i direcció d'empreses, com si provenen d'altres àmbits.El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC es dirigeix a:

 • Graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i Enginyeria.

 • Titulats universitaris en altres branques de coneixement que tinguin interès personal i professional a aprofundir i obtenir els coneixements necessaris en relació amb l'RSC.

 • Professionals amb titulació superior que duguin a terme la seva activitat professional en departaments relacionats amb l'RSC en grans empreses.

 • Professionals i directius de petites i mitjanes empreses o negocis familiars que desitgin utilitzar l'RSC com a eina de transformació professional.

 • Professionals de l'assessoria i consultoria en l'àmbit de l'RSC.

 • Responsables de l'RSC a l'Administració pública, organitzacions no governamentals i cooperatives.

 • Investigadors i professors en l'àmbit de l'RSC.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol.

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea.

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea.


Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants titulats en la branca de coneixement d'economia.

Els estudiants que no provinguin d'aquesta branca de coneixement han de cursar complements formatius.Perfil d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Titulacions universitàries de les branques de coneixement de ciències socials i jurídiques o enginyeria i arquitectura, amb un esment especial als graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i enginyeries.

 • Titulats universitaris en altres branques de coneixement que tinguin un interès personal i professional per aprofundir i obtenir els coneixements necessaris en relació amb la responsabilitat social corporativa.


Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici curs: 17 octubre 2018

Objetius

Proporcionar a l'estudiant un coneixement avançat, multidisciplinari i actualitzat de la responsabilitat social corporativa en tots els seus vessants: governança, sostenibilitat, medi ambient i territori, política de compres i proveïdors, màrqueting responsable, recursos humans, finances, acció social, etc.

Adquirir coneixements de la legislació vigent en matèria d'RSC.

Obtenir coneixements dels elements de gestió de l'RSC i les bases per a la seva integració en l'estratègia, els òrgans de govern i la gestió empresarial.

Adquirir i desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar i gestionar processos d'innovació i canvi en l'empresa, o qualsevol tipus d'organització, institució o administració seguint criteris de sostenibilitat i d'RSC.

Adquirir la capacitat per a gestionar de manera estratègica i prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions empresarials.

Dotar l'estudiant d'una correcta deontologia i ètica professional compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no discriminació.

Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, transmetre i difondre els coneixements, tant oralment com per escrit.

Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.

Desenvolupar capacitats de responsabilitat, lideratge i presa de decisions.

Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

 

Titulació obtinguda

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC capacita per a les sortides professionals següents:
Directius, tècnics superiors i en general responsables encarregats de la gestió i la certificació dels aspectes relacionats amb la responsabilitat social corporativa.
Directius i propietaris de petites i mitjanes empreses amb un perfil d'emprenedors en el camp de la responsabilitat social corporativa.
Consultors i assessors en matèria de responsabilitat social corporativa.
Investigadors i professors en matèria de responsabilitat social corporativa.
Directius i responsables encarregats de la gestió i la implementació de la responsabilitat social corporativa a l'Administració pública, en organitzacions no governamentals o en cooperatives.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

 

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

El màster d'RSC de la UOC s'imparteix amb acords de col·laboració amb entitats i professionals experts que porten a l'aula les seves experiències.

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.