Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

La responsabilitat social de les empreses ve donada per les iniciatives voluntàries d'aquestes, més enllà de les seves obligacions legals, per aconseguir millores socials i ambientals en el seu entorn, alhora que s'obtenen progressos en la seva situació competitiva, valorativa i el seu valor afegit.

El gran repte de la nova economia és aconseguir un desenvolupament sostenible que garanteixi la preservació dels recursos del planeta. La ciutadania està cada vegada més sensibilitzada i el consumidor exigeix negocis responsables. Es tracta d'un nou context que obliga les empreses, organitzacions i administracions a adaptar el seu model productiu i de creixement, i que requereix professionals amb competències per a abordar aquests canvis de manera adequada i eficaç.

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en línia de la UOC forma a professionals capaços de respondre a les necessitats i demandes de l'empresa en matèria de responsabilitat social, desenvolupament sostenible i ètic.

Aquest programa proporciona una sòlida base teòrica i pràctica dels aspectes principals de la responsabilitat social corporativa (RSC).

Promoció: 8% dte. per matrícula anticipada.

Competències:

Competència general

Abordar de manera innovadora i respondre satisfactòriament a les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials, creant, modificant o introduint elements.

Competències transversals

Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.

Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual i multidisciplinari.

Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments ètics i responsables, respecte per als altres i reconeixement de la diversitat.

Competències específiques

Liderar, dissenyar i implementar un projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a les característiques de l'organització, que inclogui una planificació, una execució, una avaluació i un procés de millora contínua.

Identificar els principals grups d'interès de l'organització, reconèixer i analitzar les seves necessitats i expectatives, i gestionar les relacions entre totes les parts interessades.

Identificar, interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions perquè serveixin de base a la seva estratègia responsable.

Crear, aplicar i avaluar les polítiques de responsabilitat social corporativa en els elements de la cadena de valor de l'organització.

Dissenyar i executar polítiques i sistemes de responsabilitat social corporativa que gestionin els principals impactes de l'organització en el medi ambient i el territori.

Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o forma.

Veure més

Temari del curs

Per a l'obtenció del títol es necessiten 60 crèdits ECTS inclòs el Treball final de màster i 4 assignatures optatives, una de les quals poden ser les pràctiques.

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Temes actuals en responsabilitat social corporativa 4
 • La funció directiva i la responsabilitat social corporativa 4
 • Organització i implantació de la responsabilitat social corporativa 4
 • Finances i inversió responsables 4
 • Direcció responsable de persones
 • Abastament responsable i logística inversa 4
 • Producció neta i bones pràctiques ambientals 4
 • Sistemes i eines de gestió responsable de l'empresa 4
 • Màrqueting responsable i gestió de la reputació 4
Assignatures optatives - Crèdits
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Direcció de la innovació 4
 • Promoció de nous projectes 4
 • Canvi climàtic i petjada de carboni 4
 • Prevenció i correcció de la contaminaci ó4
 • Territori i sostenibilitat 4
 • Economia social, cooperativisme i responsabilitat social corporativa 4
 • Consum responsable i intel·ligència de mercat 4
 • Multinacionals i drets humans 4
 • Mètodes de recerca quantitativa 4
 • Mètodes de recerca qualitativa 4
Pràctiques i Treball final de màster - Crèdits
 • Pràctiques (optatives) 4
 • Treball final 8
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

L'estudiant serà capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de l'RSC en qualsevol empresa o organització, transformant-la perquè sigui sostenible a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica però també ambiental i social.

Destinataris

El programa està dissenyat per a estudiants i professionals que vulguin aprofundir en l'aplicació de l'RSC, ocupar càrrecs directius de departaments relacionats amb la responsabilitat i dirigir projectes emprenedors, tant si tenen formació prèvia en administració i direcció d'empreses, com si provenen d'altres àmbits.El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC es dirigeix a:

 • Graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i Enginyeria.

 • Titulats universitaris en altres branques de coneixement que tinguin interès personal i professional a aprofundir i obtenir els coneixements necessaris en relació amb l'RSC.

 • Professionals amb titulació superior que duguin a terme la seva activitat professional en departaments relacionats amb l'RSC en grans empreses.

 • Professionals i directius de petites i mitjanes empreses o negocis familiars que desitgin utilitzar l'RSC com a eina de transformació professional.

 • Professionals de l'assessoria i consultoria en l'àmbit de l'RSC.

 • Responsables de l'RSC a l'Administració pública, organitzacions no governamentals i cooperatives.

 • Investigadors i professors en l'àmbit de l'RSC.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


Complements de formació

No es requereixen coneixements previs específics de l'àmbit de les ciències econòmiques per als estudiants que provinguin de l'àmbit d'Economia i Empresa dins de l'àrea de coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques. Per a la resta d'àmbits i àrees de coneixement i amb l'objectiu de compensar possibles carències formatives amb relació als titulats propis de l'àmbit, els estudiants hauran de realitzar un conjunt de crèdits de formació complementària, tal i com s'explica a l'apartat corresponent. Com també se indica, la identificació d'aquest crèdits es realitzarà mitjançant una tutorització personalitzada de cada estudiant.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici curs: 17 octubre 2018

Objetius

Proporcionar a l'estudiant un coneixement avançat, multidisciplinari i actualitzat de la responsabilitat social corporativa en tots els seus vessants: governança, sostenibilitat, medi ambient i territori, política de compres i proveïdors, màrqueting responsable, recursos humans, finances, acció social, etc.

Adquirir coneixements de la legislació vigent en matèria d'RSC.

Obtenir coneixements dels elements de gestió de l'RSC i les bases per a la seva integració en l'estratègia, els òrgans de govern i la gestió empresarial.

Adquirir i desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar i gestionar processos d'innovació i canvi en l'empresa, o qualsevol tipus d'organització, institució o administració seguint criteris de sostenibilitat i d'RSC.

Adquirir la capacitat per a gestionar de manera estratègica i prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions empresarials.

Dotar l'estudiant d'una correcta deontologia i ètica professional compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no discriminació.

Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, transmetre i difondre els coneixements, tant oralment com per escrit.

Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.

Desenvolupar capacitats de responsabilitat, lideratge i presa de decisions.

Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

 

Titulació obtinguda

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC capacita per a les sortides professionals següents:
Directius, tècnics superiors i en general responsables encarregats de la gestió i la certificació dels aspectes relacionats amb la responsabilitat social corporativa.
Directius i propietaris de petites i mitjanes empreses amb un perfil d'emprenedors en el camp de la responsabilitat social corporativa.
Consultors i assessors en matèria de responsabilitat social corporativa.
Investigadors i professors en matèria de responsabilitat social corporativa.
Directius i responsables encarregats de la gestió i la implementació de la responsabilitat social corporativa a l'Administració pública, en organitzacions no governamentals o en cooperatives.

Promocions

Promoció: 8% dte. per matrícula anticipada.

 

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

El màster d'RSC de la UOC s'imparteix amb acords de col·laboració amb entitats i professionals experts que porten a l'aula les seves experiències.

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)