Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!!.
Formem professionals amb capacitat per gestionar la responsabilitat social de les organitzacions
 • Gran demanda laboral de perfils orientats a la RSC
 • Pràctiques en empreses sensibilitzades i amb experiència
 • Especialitza't en direcció, medi ambient o economia social
La responsabilitat social de les empreses ve donada per les iniciatives voluntàries d'aquestes, més enllà de les seves obligacions legals, per aconseguir millores socials i ambientals en el seu entorn, alhora que s'obtenen progressos en la seva situació competitiva, valorativa i el seu valor afegit.
El gran repte de la nova economia és aconseguir un desenvolupament sostenible que garanteixi la preservació dels recursos del planeta. La ciutadania està cada vegada més sensibilitzada i el consumidor exigeix negocis responsables. Es tracta d'un nou context que obliga les empreses, organitzacions i administracions a adaptar el seu model productiu i de creixement, i que requereix professionals amb competències per a abordar aquests canvis de manera adequada i eficaç.
El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en línia de la UOC forma a professionals capaços de respondre a les necessitats i demandes de l'empresa en matèria de responsabilitat social, desenvolupament sostenible i ètic.
Aquest programa proporciona una sòlida base teòrica i pràctica dels aspectes principals de la responsabilitat social corporativa (RSC).
Competències:
Competència general
Abordar de manera innovadora i respondre satisfactòriament a les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials, creant, modificant o introduint elements.
Competències transversals
Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.
Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual i multidisciplinari.
Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.
Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments ètics i responsables, respecte per als altres i reconeixement de la diversitat.
Competències específiques
Liderar, dissenyar i implementar un projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a les característiques de l'organització, que inclogui una planificació, una execució, una avaluació i un procés de millora contínua.
Identificar els principals grups d'interès de l'organització, reconèixer i analitzar les seves necessitats i expectatives, i gestionar les relacions entre totes les parts interessades.
Identificar, interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions perquè serveixin de base a la seva estratègia responsable.
Crear, aplicar i avaluar les polítiques de responsabilitat social corporativa en els elements de la cadena de valor de l'organització.
Dissenyar i executar polítiques i sistemes de responsabilitat social corporativa que gestionin els principals impactes de l'organització en el medi ambient i el territori.
Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o forma.

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Per a l'obtenció del títol es necessiten 60 crèdits ECTS inclòs el Treball final de màster i 4 assignatures optatives, una de les quals poden ser les pràctiques.

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Temes actuals en responsabilitat social corporativa 4
 • La funció directiva i la responsabilitat social corporativa 4
 • Organització i implantació de la responsabilitat social corporativa 4
 • Finances i inversió responsables 4
 • Direcció responsable de persones
 • Abastament responsable i logística inversa 4
 • Producció neta i bones pràctiques ambientals 4
 • Sistemes i eines de gestió responsable de l'empresa 4
 • Màrqueting responsable i gestió de la reputació 4
Assignatures optatives - Crèdits
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Direcció de la innovació 4
 • Promoció de nous projectes 4
 • Canvi climàtic i petjada de carboni 4
 • Prevenció i correcció de la contaminaci ó4
 • Territori i sostenibilitat 4
 • Economia social, cooperativisme i responsabilitat social corporativa 4
 • Consum responsable i intel·ligència de mercat 4
 • Multinacionals i drets humans 4
 • Mètodes de recerca quantitativa 4
 • Mètodes de recerca qualitativa 4
Pràctiques i Treball final de màster - Crèdits
 • Pràctiques (optatives) 4
 • Treball final 8
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de titulacions de la branca d'economia han de cursar fins a un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
Els estudiants amb un títol d'accés que pertanyi a la resta d'àmbits de coneixement de la branca de ciències socials i jurídiques, així com a la resta de branques de coneixement (enginyeria i arquitectura, ciències, ciències de la salut, art i humanitats):
 • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS) 
Els estudiants amb títols d'accés que pertanyin a qualsevol dels àmbits de coneixement de la branca d'arts i humanitats que vulguin cursar el mòdul optatiu de recerca han de cursar:
 • Fonaments d'estadística (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.
 

Competències per a les quals et prepara el curs

L'estudiant serà capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de l'RSC en qualsevol empresa o organització, transformant-la perquè sigui sostenible a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica però també ambiental i social.

Destinataris

El programa està dissenyat per a estudiants i professionals que vulguin aprofundir en l'aplicació de l'RSC, ocupar càrrecs directius de departaments relacionats amb la responsabilitat i dirigir projectes emprenedors, tant si tenen formació prèvia en administració i direcció d'empreses, com si provenen d'altres àmbits.

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC es dirigeix a:
 • Graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i Enginyeria.
 • Titulats universitaris en altres branques de coneixement que tinguin interès personal i professional a aprofundir i obtenir els coneixements necessaris en relació amb l'RSC.
 • Professionals amb titulació superior que duguin a terme la seva activitat professional en departaments relacionats amb l'RSC en grans empreses.
 • Professionals i directius de petites i mitjanes empreses o negocis familiars que desitgin utilitzar l'RSC com a eina de transformació professional.
 • Professionals de l'assessoria i consultoria en l'àmbit de l'RSC.
 • Responsables de l'RSC a l'Administració pública, organitzacions no governamentals i cooperatives.
 • Investigadors i professors en l'àmbit de l'RSC.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants titulats en la branca de coneixement d'economia.
Els estudiants que no provinguin d'aquesta branca de coneixement han de cursar complements formatius.
Perfil d'ingrés recomanats
Per a cursar el màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
 • Titulacions universitàries de les branques de coneixement de ciències socials i jurídiques o enginyeria i arquitectura, amb un esment especial als graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i enginyeries.
 • Titulats universitaris en altres branques de coneixement que tinguin un interès personal i professional per aprofundir i obtenir els coneixements necessaris en relació amb la responsabilitat social corporativa.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Propera matrícula: 22 de març 2022. Últims dies!!.

Objectius

Proporcionar a l'estudiant un coneixement avançat, multidisciplinari i actualitzat de la responsabilitat social corporativa en tots els seus vessants: governança, sostenibilitat, medi ambient i territori, política de compres i proveïdors, màrqueting responsable, recursos humans, finances, acció social, etc.
Adquirir coneixements de la legislació vigent en matèria d'RSC.
Obtenir coneixements dels elements de gestió de l'RSC i les bases per a la seva integració en l'estratègia, els òrgans de govern i la gestió empresarial.
Adquirir i desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar i gestionar processos d'innovació i canvi en l'empresa, o qualsevol tipus d'organització, institució o administració seguint criteris de sostenibilitat i d'RSC.
Adquirir la capacitat per a gestionar de manera estratègica i prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions empresarials.
Dotar l'estudiant d'una correcta deontologia i ètica professional compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no discriminació.
Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, transmetre i difondre els coneixements, tant oralment com per escrit.
Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.
Desenvolupar capacitats de responsabilitat, lideratge i presa de decisions.
Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 

Titulació obtinguda

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC capacita per a les sortides professionals següents: Directius, tècnics superiors i en general responsables encarregats de la gestió i la certificació dels aspectes relacionats amb la responsabilitat social corporativa. Directius i propietaris de petites i mitjanes empreses amb un perfil d'emprenedors en el camp de la responsabilitat social corporativa. Consultors i assessors en matèria de responsabilitat social corporativa. Investigadors i professors en matèria de responsabilitat social corporativa. Directius i responsables encarregats de la gestió i la implementació de la responsabilitat social corporativa a l'Administració pública, en organitzacions no governamentals o en cooperatives.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

El màster d'RSC de la UOC s'imparteix amb acords de col·laboració amb entitats i professionals experts que porten a l'aula les seves experiències. Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Directora dels estudis: M. Jesús Matínez Argüelles. Direcció del programa: August Corrons Giménez.
Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Castelldefels
Parque Mediterráneo de la Tecnología (Edificio B3) Avda. Carl Friedrich Gauss, 5 08860 Castelldefels (Barcelona)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu Lleida
C/ de Canyeret, 12, 2a planta 25007 Lleida
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Madrid
Plaza de las Cortes, 4 28014 Madrid
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Palma
C/ Ausiàs March, 11 07003 Palma (Illes Balears)
+ vegeu més seus
Cursos més populars
X